Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2016 z dne 1. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2016 z dne 1. 4. 2016

Kazalo

981. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu stanovanjske zazidave Čretnik v Zg. Polskavi, stran 3372.

  
Na podlagi 57. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 16. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) je župan sprejel
S K L E P 
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu stanovanjske zazidave Čretnik v Zg. Polskavi 
1. člen 
(Splošno) 
S tem sklepom župan Občine Slovenska Bistrica določa začetek in način priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta stanovanjske zazidave Čretnik v Zg. Polskavi (v nadaljnjem besedilu: spremembe in dopolnitve OPPN).
V veljavi je Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu stanovanjske zazidave Čretnik v Zgornji Polskavi (Uradni list RS, št. 79/09, z dne 9. 10. 2009), ki pa ni bil realiziran.
Spremembe in dopolnitve OPPN se pripravijo v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO), Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07) ter ostalimi podzakonskimi predpisi.
2. člen 
(Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev OPPN) 
Območje OPPN je namenjeno gradnji trinajstih individualnih stanovanjskih objektov, na predhodno odmerjenih parcelah velikosti od 614 m2 do 784 m2 z možnostjo postavitve enostavnih objektov (nadstrešnic za parkiranje osebnih vozil, vrtnih lop) s potrebno prometno, komunalno in energetsko infrastrukturo.
Lastnika zemljišč in investitorja predvidene gradnje že od samega sprejetja izvedbenega akta (leta 2009) za realizacijo načrtovanih posegov v prostor omejuje pogoj, da je za opremljanje kompleksa s predvideno infrastrukturo potrebno skleniti pogodbo o opremljanju na podlagi programa opremljanja stavbnih zemljišč. ZPNačrt v 78. členu dopušča možnost, da se lahko občina in investitor s pogodbo o opremljanju dogovorita o opremljanju komunalne opreme. Vendar je sestavni del pogodbe o opremljanju bančna garancija za izvedbo del, ki je pa investitor ne more zagotoviti.
Zato se pristopi k spremembam in dopolnitvam predmetnega odloka, s katerimi bi se spremenil tekstualni del odloka, črtala obveznost sklenitve pogodbe o opremljanju. Medtem, ko pa ostali pogoji glede zagotovitve finančnih sredstev za izgradnjo celotne komunalne opreme in ureditve vse infrastrukture, ki so na strani investitorja, ostajajo in jih je dolžan upoštevati pred gradnjo predvidenih objektov.
3. člen 
(Pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev OPPN) 
Pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev OPPN je ZPNačrt in ostali podzakonski predpisi.
Ker se predvidene spremembe in dopolnitve nanašajo samo na posamične posege v prostor, ki ne vplivajo na celovitost prostorskih ureditev, se postopek skladno z 61.a členom ZPNačrt vodi po skrajšanem postopku.
4. člen 
(Določitev območja) 
Ureditveno območje sprememb in dopolnitev OPPN obsega parcelne št. 264, 262/3 in del parc. št. 262/9, vse k.o. Zgornja Polskava.
5. člen 
(Način pridobitve strokovnih rešitev) 
Ker gre za spremembe tekstualnega dela, ki se nanašajo na posamične spremembe in dopolnitve pogojev odloka, pridobitev posebnih strokovnih rešitev ni predvidena.
6. člen 
(Roki izdelave sprememb in dopolnitev OPPN) 
Za pripravo sprememb in dopolnitev OPPN so opredeljeni naslednji okvirni roki:
AKTIVNOST
ROK IZDELAVE
1.
priprava dopolnjenega osnutka
po objavi sklepa v Uradnem listu RS
2.
javna razgrnitev dopolnjenega osnutka
prične 7 dni po objavi javne razgrnitve in traja 15 dni
3.
javna obravnava
v času javne razgrnitve
4.
stališča do morebitnih pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in obravnave
7 dni po zaključku javne razgrnitve
5.
izdelava predloga akta
do 7 dni po sprejemu stališč
6.
priprava usklajenega predloga akta in sprejem na občinskem svetu 
na prvi seji občinskega sveta po javni
7.
objava sprejetega akta
po sprejemu na seji OS
7. člen 
(Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci v postopku priprave sprememb in dopolnitev OPPN) 
Glede na predvidene spremembe in dopolnitve OPPN, se ne predvideva pridobivanja splošnih smernic, posebnih smernic, ter mnenj, saj predvidene spremembe ne posegajo v pristojnost nosilcev urejanja prostora.
V postopek se lahko vključijo nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
8. člen 
(Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb in dopolnitev OPPN) 
Finančna sredstva za pripravo sprememb in dopolnitev OPPN in dodatnih strokovnih gradiv, ki bi jih še zahtevali posamezni nosilci urejanja prostora, zagotovi pobudnik oziroma naročnik sprememb in dopolnitev OPPN, Čretnik Cmager Mateja, Mariborska ulica 49, 2314 Zgornja Polskava.
9. člen 
(Veljavnost in objava sklepa) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na svetovnem spletu ter stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-6/2015-4-1032
Slovenska Bistrica, dne 7. marca 2016
Župan 
Občine Slovenska Bistrica 
dr. Ivan Žagar l.r.

AAA Zlata odličnost