Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2016 z dne 1. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2016 z dne 1. 4. 2016

Kazalo

Št. 8020-7/2016-2 Ob-1841/16, Stran 744
Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja, skrajšan naziv Slovenski regionalno razvojni sklad (v nadaljevanju Sklad), na podlagi Zakona o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 45/95, 34/96, 60/99 – ZSRR, 22/00 – ZJS 67/01 in 47/02), 10. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11 in 57/12, v nadaljevanju ZSRR–2), Pravilnika o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 34/14), Splošnih pogojev poslovanja Slovenskega regionalno razvojnega sklada z dne 19. 3. 2015 (v nadaljevanju Splošni pogoji Sklada) Pravilnika o dodeljevanju spodbud Sklada z dne 19. 3. 2015 s spr. in dop., Pravilnika o delovanju regijskih garancijskih shem z dne 2. 4. 2015 s spr. in dop., Splošnih pogojev delovanja regijske garancijske sheme v Zasavju z dne 25. 3. 2016, Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (Uradni list EU L, št. 187, z dne 26. 6. 2014, str. 1) (v nadaljevanju: Uredba o splošnih skupinskih izjemah), ter Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L št. 352, z dne 24. 12. 2013) (v nadaljevanju: Uredba »de minimis«) ter Poslovnega in finančnega načrta Sklada za leti 2016 in 2017 (postavke za leto 2016 – v nadaljevanju PFN), objavlja
javni razpis 
za garancije bančnim kreditom za mikro, mala in srednje velika podjetja v okviru regijske garancijske sheme v Zasavju
1. Predmet razpisa
1. Predmet razpisa so garancije Regijske garancijske sheme Zasavje (RGS Zasavje) za ugodne bančne kredite, ki jih izvajalec razpisuje v sodelovanju z bankami, navedenimi v prilogi razpisne dokumentacije- Kreditni pogoji sodelujočih bank v RGS Zasavje.
2. Cilj javnega razpisa je pospeševanje razvoja malega in srednjega gospodarstva in pridobitne dejavnosti podjetnikov, povečevanje investicijske aktivnosti v Zasavju, zmanjševanje stopnje brezposelnosti, vzpostavljanje možnosti za prestrukturiranje regijskega gospodarstva, olajšanje dostopa mikro, malim in srednje velikim podjetjem do kreditov z zmanjšanjem bančnih zahtev za zavarovanje kreditov, idr.
3. Razpis je namenjen vlagateljem, ki delujejo in vlagajo na območju občin statistične regije Zasavje (v nadaljevanju: upravičeno območje). Statistična regija obsega naslednje občine: Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija. Višina razpisanih sredstev na upravičenem območju je 1.000.000 EUR. Predviden multiplikator je 4. Skupen garancijski potencial RGS Zasavje znaša 2.000.000 EUR.
4. Razpis se izvaja po shemi »de minimis« s št. priglasitve M001-5940117-2014. Za dodeljevanje državne pomoči po shemi »de minimis« se uporabljajo določbe o »de minimis« pomoči iz poglavja III. Pravilnika o spodbudah ter Uredbe »de minimis«.
2. Razpisna dokumentacija
1. Razpisna dokumentacija javnega razpisa vsebuje:
– Povabilo k oddaji vloge, ki povzema vsebino javnega razpisa.
– Prijavni obrazec za pridobitev garancije RGS Zasavje, ki ga ustrezno izpolnjenega natisnete, nato pa podpisanega in žigosanega, skupaj z zahtevanimi prilogami posredujete na Sklad.
– Prilogo razpisne dokumentacije, ki vključuje:
– kreditne pogoje sodelujočih bank v RGS Zasavje,
– navodilo za izdelavo popolne vloge in merila za ocenjevanje vlog, 
– izjavo o že prejetih (ali zaprošenih) »de minimis« pomočeh in drugih že prejetih (zaprošenih) državnih pomočeh za iste upravičene stroške,
– vzorec pogodbe o izdaji garancije,
– vzorec besedila garancije, 
– vzorec vmesnih in končnih poročil o projektu, ki je izdelan v elektronski obliki in ga je potrebno ustrezno izpolnjenega natisniti ter ga v roku 1 meseca po zaključku projekta posredovati na sklad. Dosegljiv bo na spletni strani sklada http://www.regionalnisklad.si/razpisi ter
– vzorec ovojnice za prijavo na javni razpis. 
2. Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na spletni strani sklada http://www.regionalnisklad.si, prav tako se ju lahko v času od objave do zaprtja javnega razpisa pridobi na sedežu sklada, vsak delovni dan, od 9. do 12. ure.
3. Zainteresirani lahko informacije o javnem razpisu pridobijo v času uradnih ur, v Sektorju za izvajanje spodbud, na tel. 01/836-19-53.
3. Rok in način prijave
1. Razpis je odprt do porabe sredstev, najkasneje do 19. 4. 2018.
2. Način prijave:
– Vlagatelj vloži vlogo na naslov Slovenski regionalno razvojni sklad, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica.
– Vlagatelj lahko odda vlogo od torka, 3. 5. 2016 dalje, priporočeno po pošti ali osebno na sedežu Sklada, pri čemer mora biti v primeru osebne oddaje vloge na sedežu Sklada, vloga oddana na delovni dan, do 14. ure.
– Vlagatelj mora posamezno vlogo oddati v zaprti in skladno z razpisno dokumentacijo opremljeni ovojnici z oznako »Ne odpiraj – vloga RGS Zasavje«, iz katere mora biti jasno razviden naziv in naslov vlagatelja ter datum in čas (ura in minuta) oddaje vloge, označen ali s strani pošte, kolikor se vloga odda priporočeno po pošti, ali s strani tajništva Sklada, kolikor je vloga oddana osebno na sedežu Sklada.
4. Razpisni pogoji
4.1 Pogoji prijave
Pogoji za vlagatelje:
1. Na razpis se lahko prijavijo mikro, male in srednje velike gospodarske družbe, samostojni podjetniki ter zadruge, ki imajo sedež podjetja ali njegov registriran del (poslovna enota) v upravičenem območju in so na dan oddaje vloge registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB3, 83/09 Odl.US: U-1-165/0810, Up-1772/08-14, Up-379/09-8, 33/11, 91/11, 100/11 Skl.US: U-I-311/11-5, 32/12, 57/12, 44/13 Odl.US: U-I-311/11-16 in 82/13) ali po Zakonu o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09) (v nadaljevanju: upravičeni vlagatelji). Upravičeni vlagatelji so tudi socialna podjetja, ki so status socialnega podjetja pridobila po Zakonu o socialnem podjetništvu (Uradni list RS, št. 20/11) in ustrezajo predhodnim določbam tega odstavka.
2. Za opredelitev velikosti se upoštevajo določila iz Priloge I Uredbe o splošnih skupinskih izjemah, ki je objavljena na spletni strani: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.187.01.0001.01.SLV.
Vlagatelji morajo ob določanju velikosti podjetja upoštevati podatke glede na status podjetja (neodvisno, povezano, partnersko) ter računovodsko obdobje zajema teh podatkov glede na določila Priloge I. Za povezane družbe se štejejo tudi podjetja, ki so povezana prek lastniških deležev fizičnih oseb z upoštevanjem določil Priloge I.
3. Ne glede na določila 1. točke pogojev prijave do garancij niso upravičeni vlagatelji:
– ki imajo neporavnane zapadle obveznosti do Sklada;
– ki so izkoristila maksimalno višino poroštva oziroma garancije;
– ki so po principu kumulacije izkoristila zgornjo mejo intenzivnosti državne pomoči;
– ki izvajajo poseben program reševanje in prestrukturiranja;
– ki nimajo poravnanih davčnih obveznosti do Republike Slovenije;
– ki so v težavah v skladu z Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah ali 18 točko 2. člena Uredbe o splošnih skupinskih izjemah ali so v postopku poenostavljene prisilne poravnave, prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije;
– ki so insolventni glede na 2. točko tretjega odstavka 14. člena Zakona o finančnem poslovanju ali v postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – UPB8-ZFPPIPP);
– ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Komisije, ki je pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom;
– ki izvajajo ekološko sporne investicije.
– iz sektorjev ribištva in akvakulture,
– iz sektorjev premogovništva,
– ki sodijo v sektor primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama I v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,
– ki delujejo na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, kadar je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg ter če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
– pomoči za z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice.
Pomoč ne bo pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi.
Pogoji za projekte:
4. Predmet prijavljenega projekta so lahko začetne investicije oziroma naložbe v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, povezane z:
– vzpostavitvijo nove poslovne enote,
– razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote,
– diverzifikacijo proizvodnje poslovne enote na proizvode in storitve, ki jih na upravičenem območju prej ni proizvajala ali
– bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti.
Predmet prijavljenega projekta so lahko tudi obratni stroški v povezavi s prijavljenim projektom, vendar največ 20 % višine odobrenega kredita po tem razpisu.
5. Projekt mora imeti vnaprej določeno trajanje, torej določen začetek in konec projekta.
6. Projekt se mora zaključiti najkasneje v roku enega leta od datuma odločbe o odobritvi garancije.
7. Prijavljeni projekt vlagatelja mora izkazovati pozitivne učinke na vlagateljevo poslovanje. Iz predložene prijavne dokumentacije mora biti razvidno, da za projekt obstaja trg in zmožnost prodaje predvidenih izdelkov.
8. Finančna konstrukcija projekta mora biti zaprta.
9. Vlagatelj mora biti registriran za dejavnost oziroma mora imeti vsa ustrezna dovoljenja za izvedbo projekta ter (odvisno od narave del) po zaključku projekta pridobiti uporabno dovoljenje, kar bo Sklad preverjal pri izvajanju rednih pregledov.
10. V primeru, da se projekt izvaja na nepremičnini, v lasti drugih pravnih ali fizičnih oseb, mora imeti vlagatelj za opravljanje dejavnosti v njej sklenjeno dolgoročno najemno pogodbo (z veljavnostjo najmanj do dokončnega vračila posojila) in soglasje lastnika k izvedbi projekta.
11. Vlagatelj mora podati izjavo, da za prijavljeni projekt ni pridobil drugih javnih sredstev, ni prejel sredstev državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah in da ni v fazi pridobivanja pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah oziroma da je tako pomoč prejel ter uspešno zaključil prestrukturiranje ter z dodeljenim zneskom državne pomoči ne bodo presežene dovoljenje intenzivnosti državnih pomoči ali pomoči »de minimis«.
12. Kolikor je vlagatelj v fazi pridobivanja ali je prejel sredstva državnih pomoči za isti projekt ali sredstva iz morebitnega drugega javnega vira, mora navesti vir, višino prejetih sredstev in številko sheme, po kateri bo oziroma je pridobil ta sredstva ter predložiti ustrezen sklep oziroma odločbo, iz katere je razviden prejem teh sredstev. Kolikor pa ta sredstva prejme kasneje v času trajanja projekta, pa je o tem nemudoma dolžan obvestiti Sklad. Skupni znesek pomoči »de minimis« za gospodarstvo enotnemu podjetju ne sme presegati 200.000 EUR oziroma v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu 100.000 EUR v kateremkoli obdobju treh proračunskih let, ne glede na vir prejema, obliko ali namen pomoči.
13. Investicija oziroma naložba, ki je predmet projekta, mora ostati v statistični regiji najmanj 3 leta po zaključku investicije, razen pri obratnih sredstvih.
Pogoji za vloge:
14. Vloga mora biti napisana v slovenskem jeziku. Kolikor so priloge v vlogi v tujem jeziku, lahko razpisna komisija zahteva slovenski prevod s podpisom odgovorne osebe, da jamči za pravilnost prevoda. V primeru dvoma lahko Sklad dodatno zahteva overjen prevod. Vsi prevodi so strošek vlagatelja.
15. Dokumentacija ter priloge se morajo glasiti na vlagatelja ter na prijavljeni projekt.
16. Vlagatelj mora vložiti vlogo za garancijo na predpisanem obrazcu Prijavni obrazec za pridobitev garancije RGS Zasavje s prilogami, navedenimi v poglavju 5 z naslovom vsebina vloge.
17. Formalno popolna vloga je vloga, oddana v roku in na predpisan način iz poglavja 3 ter vsebuje izpolnjen, podpisan, datiran in žigosan Prijavni obrazec za pridobitev garancije RGS Zasavje s prilogami, navedenimi v poglavju 5 z naslovom vsebina vloge.
18. Prejemnik sredstev je kazensko in odškodninsko odgovoren v primeru, da se ugotovi, da je podal neresnične ali zavajajoče izjave v vlogi na javni razpis ali kasneje pri izstavitvi zahtevkov za upravičene stroške.
19. Vlogo z vsemi razpisnimi obrazci in dokazili oziroma prilogami je potrebno oddati v elektronski obliki skenirano v datoteki PDF na elektronskem mediju ter v enem listninskem izvodu V primeru nebistvenih razlik med oddano natisnjeno obliko in elektronsko obliko, se bo upoštevala natisnjena oblika prijavnega lista. V primeru bistvenih razlik bo to predmet dopolnitve vloge.
4.2 Upravičeni in neupravičeni stroški
1. Upravičeni stroški so:
– stroški materialnih investicij, ki pomenijo stroške nakupa strojev in opreme, nakupa zemljišč, stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje in/ali nakupa objekta,
– stroški nematerialnih investicij, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentov, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja,
– stroški obratnih sredstev, stroški najema poslovnih prostorov in opreme,
– stroški promocijskih aktivnosti, stroški zagona podjetja,
– stroški priprave in izdelave razvojne in investicijske dokumentacije ter študije in projektne dokumentacije za pripravo projektov gospodarske, turistične in podjetniške infrastrukture, ter idejnih ali izvedbenih delov projektov širšega pomena,
– bruto plača in prispevki na plače novo zaposlenih v podjetju, v povezavi z investicijo od datuma vročitve odločbe o dodelitvi garancije dalje največ 3 mesece,
– stroški pridobivanja intelektualnih pravic.
2. Obratna sredstva v povezavi s projektom lahko znašajo skupaj največ 20 % višine odobrenega kredita po tem razpisu.
3. Neupravičeni stroški so:
– stroški nakupa prevoznih sredstev in transportne opreme v podjetjih, ki poslujejo v sektorju transporta,
– poplačilo obstoječih obveznosti upravičencev do bank, dobaviteljev ali drugih upnikov,
– odkup delnic ali poslovnih deležev gospodarskih družb,
– stroški davka na dodano vrednost ter drugih davkov ter dajatev,
– investicije v nakup ali izgradnjo nepremičnin, namenjenih za nadaljnjo prodajo ali oddajo,
– vlaganja za zasebno rabo,
– poplačilo obveznosti med povezanimi osebami po zakonu, ki ureja gospodarske družbe.
4. Predmet investicije je dovoljeno kupiti le od tretjih oseb po tržnih pogojih. Tretja oseba ne sme biti več kot 25 % povezana (lastniški deleži ali glasovalne pravice) z upravičencem. Nakup investicijskih sredstev tudi ni dovoljen v primerih, ko gre za nakup med sorodniki prvega, drugega in tretjega dednega reda ali med fizično osebo, ki je ustanovitelj s.p.-ja in ali med lastnikom gospodarske družbe in gospodarsko družbo.
4.3 Finančni pogoji
1. Za pridobitev dolgoročnega kredita se lahko prijavijo vlagatelji, ki izpolnjujejo razpisne pogoje.
2. Pogoji dolgoročnega kredita z garancijo so naslednji:
– vlagatelj najprej zaprosi za kredit banko iz seznama sodelujočih bank, po prejemu pozitivnega sklepa o odobritvi kredita pa vloži vlogo za izdajo garancije,
– najnižji znesek kredita je 8.000 EUR, najvišji pa 150.000 EUR,
– garancija znaša največ 50 % odobrenega kredita,
– najvišji znesek vseh izdanih (odprtih) garancij na posameznega upravičenca je 120.000 EUR,
– doba vračanja je do 8 let, v nobenem primeru pa ne sme preseči 19. 3. 2025,
– moratorij je možen do 12 mesecev in se všteva v čas skupne dobe vračanja kredita,
– vlagatelj zavaruje prejeti kredit z garancijo RGS v višini 50 % odobrenega kredita ter z drugimi oblikami zavarovanj odvisno od stopnje rizičnosti projekta in vlagatelja,
– stroški odobritve, vodenja in ostali bančni stroški so v prilogi razpisne dokumentacije (kreditni pogoji sodelujočih bank).
4.4 Urejanje zavarovanja in pogoji sklepanja pogodbe
1. Sklad za zavarovanje garancije zahteva nerazdelno poroštvo fizičnih oseb v obliki notarskega sporazuma, v primeru srednje velikih podjetij z veliko varnostjo naložbe in poslovanja družbe se lahko določi drugo primerno zavarovanje po presoji kreditno-garancijskega odbora (npr. menica, izvršnica, vpis hipoteke na nepremičnine ali premičnine, depozit).
2. Vlagatelj zavaruje garancijo z notarsko overjenim Sporazumom o zavarovanju garancijskih obveznosti, pri čemer stroške notarja v celoti nosi vlagatelj.
3. V primeru dodelitve sredstev bodo upravičeni vlagatelji pozvani k sklenitvi sporazuma in pogodbe z vsebino kot je razvidna iz vzorca, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Enostransko spreminjanje v podpis predložene pogodbe ni dopustno. Nasprotno pomeni, da med strankama ni potrebnega soglasja in se šteje, da pogodba ni sklenjena.
4. Prejemniki sredstev bodo prejeli pisni poziv, da pristopijo k podpisu pogodbe s Skladom. Če se v roku osmih dni ne bodo odzvali na poziv, se šteje, da so umaknili vlogo za pridobitev sredstev.
5. V primeru, da prejemnik garancije odstopi od svoje zahteve za pridobitev garancije, mora pisno obvestiti Sklad.
6. Podjetje mora imeti ob podpisu pogodbe vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas. Za potrebe tega razpisa se upošteva kot zaposlena oseba tudi nosilec dejavnosti pri s.p. in direktor enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo s pogodbo o poslovodenju, kolikor je ta direktor hkrati tudi lastnik te družbe. Sklad lahko vlagatelja pozove na predložitev ustreznih dokazil.
4.5 Pogoji črpanja
1. Črpanje kredita je namensko, na podlagi naslednje dokumentacije:
– kopij računov z navedbo, da je kopija enaka originalu in
– dokazilom o plačilu predloženih računov, kolikor gre za refundacijo.
2. Zgoraj navedeno dokumentacijo upravičenec predloži in pošlje v pregled banki kreditodajalki, ta pa v pregled Skladu.
3. V primeru, da upravičenec sam v celoti poravna račun, se mu koriščenje kredita izvede kot refundacija plačanega računa na njegov transakcijski račun.
4. Rok črpanja je tri mesece od sklenitve kreditne pogodbe. Podaljša se lahko s soglasjem kreditno-garancijskega odbora RGS Zasavje.
4.6 Pogoji spremljanja in zaključka projekta
1. Sklad bo na podlagi sklenjenih pogodb z upravičenci spremljal uresničevanje namenske rabe in realizacijo projektov v skladu s priloženimi poslovnimi načrti upravičencev in prijavljenimi projekti. Spremljava bo obsegala:
– kontrolo namenske porabe sredstev,
– spremljanje finančnega poslovanja upravičenca in
– spremljanje učinkov projektov.
2. Sklad bo spremljal in kontroliral izvajanje pogodbe s pomočjo pridobljene dokumentacije, ki jo je dolžan predložiti vlagatelj, s pomočjo informacij lokalnih in regionalnih institucij, poslovnih bank in drugih, ki lahko posredujejo relevantne informacije ter z ogledi na kraju samem.
5. Vsebina vloge
1. Izpolnjen, podpisan, datiran in žigosan obrazec Prijavni obrazec za pridobitev garancije RGS Zasavje.
2. Izpolnjeno in podpisano prilogo 1 obrazca iz točke 1 »Popis premoženja osebnega poroka«, za poroka navedenega v Razpisnem obrazcu št. 1 (če jih je več, za vsakega posebej), skupaj z dokazili o lastništvu (ZK izpisek, kopija prometnega dovoljenja …).
3. Izpolnjeno in podpisano prilogo 2 obrazca iz točke 1 »Popis upravičenih stroškov« iz priloženih predračunov, ponudb in drugih dokazil iz navedb o predvidenih upravičenih stroških prijavljenega projekta. Takšna dokazila so nezavezujoči predračuni, predpogodbe oziroma ponudbe za celotni prijavljeni projekt (upravičene ter neupravičene stroške pri projektu). Dokazila se morajo glasiti na vlagatelja in morajo biti izdana po 1. 1. 2016. V primeru nakupa rabljenih strojev ali opreme je potrebno opredeliti, ali gre za nakup rabljene ali nove opreme ter predložiti dokazilo, iz katerega bo razvidna starost opreme, kolikor ta ni razvidna iz ponudb. Popisi stroškov iz projektne dokumentacije ne bodo upoštevani kot ustrezno dokazilo o investicijskih stroških projekta. Sklad ima pravico preveriti predložene predračune ali račune, jih zavrniti ali zahtevati nove.
4. Izpolnjena, žigosana, datirana in podpisana priloga 3 prijavnega obrazca- »Izjave vlagatelja«.
5. Sklep banke o odobritvi kredita na osnovi garancije iz regijske garancijske sheme, ki mora vsebovati najmanj višino kredita, obrestno mero, ročnost in način odplačila ter način zavarovanja dela kredita, ki ni zavarovan z garancijo. Veljavnost sklepa mora biti najmanj 90 dni od oddaje vloge.
6. V primeru nakupa rabljenih strojev, opreme ali nepremičnin je potrebna izjava prodajalca, da predmet nakupa v preteklosti ni bil kupljen s pomočjo nepovratnih sredstev ali drugih javnih virov.
7. V primeru nakupa starih objektov priložite kupoprodajno predlogodbo ali drugi nezavezujoči dokument, ki odraža tržno vrednost objekta. Sklad, po svoji presoji, lahko zahteva cenitev objekta, izdelano s strani neodvisne institucije.
8. Dokazilo o registraciji dejavnosti vlagatelja. Sklad bo iz baze AJPES-a za vlagatelja pridobil dokazila o njegovi registraciji. Kolikor podatki v AJPESu ne bodo dosegljivi oziroma bodo nepopolni ali neustrezni, jih bo moral vlagatelj predložiti sam. Kolikor potrebuje vlagatelj za izvajanje dejavnosti posebna dovoljenja (npr. koncesijo, ipd.), jih priloži k vlogi.
9. Dokazilo o pridobljenem statusu socialnega podjetja po Zakonu o socialnem podjetništvu. Podatke bo Sklad pridobil iz Evidence socialnih podjetij objavljene na spletni strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Kolikor podatki ne bodo dosegljivi, jih bo moral predložiti vlagatelj sam.
10. Pridobljena dovoljenja, kolikor so za izvedbo projekta potrebna posebna dovoljenja (gradbeno dovoljenje ipd).
11. Originalno potrdilo pristojnega Zavoda za zdravstveno zavarovanje o številu zaposlenih na zadnji dan preteklega meseca glede na mesec oddaje vloge.
12. Zemljiško knjižni izpisek lokacije projekta, ki ne sme biti starejši od 1 meseca od oddaje vloge na razpis. Kolikor vlagatelj izvaja investicijo oziroma naložbo na nepremičnini v lasti drugih pravnih ali fizičnih oseb, mora priložiti sklenjeno dolgoročno najemno pogodbo z veljavnostjo najmanj do dokončnega poplačila kredita in soglasje lastnika k izvedbi investicije oziroma naložbe.
13. Letne računovodske izkaze za preteklo leto, ki jih je vlagatelj v skladu z veljavno zakonodajo posredoval na AJPES, kolikor ti še niso bili javno objavljeni (podjetja, ki so zavezana k reviziji ali zaradi kakršnih koli drugih razlogov še niso oddala računovodskih izkazov na AJPES, priložijo nerevidirane računovodske izkaze za preteklo leto).
14. Za investicije v vrednosti nad 50.000 EUR je obvezno potrebno priložiti poslovni načrt podjetja za obdobje najmanj štirih let (v času objave razpisa je to 2016–2019), ki mora vsebovati poslovni in finančni del s projekcijami finančnih izkazov, ki bodo upoštevale tudi učinke prijavljenega projekta. Obvezne vsebine poslovnega in finančnega dela s projekcijami finančnih izkazov so opredeljene v razpisni dokumentaciji. Za investicije v vrednosti do vključno 50.000 EUR zadostuje skladno z navodili izpolnjen Prijavni obrazec za pridobitev garancije RGS Zasavje.
15. Originalno potrdilo pristojnega Finančnega urada Republike Slovenije o poravnanih zapadlih davčnih obveznostih do Republike Slovenije, ki ne sme biti starejše od 30 dni od dneva oddaje vloge na razpis.
16. Izjava vlagatelja o že prejetih (ali zaprošenih) »de minimis« pomočeh in drugih že prejetih (zaprošenih) državnih pomočeh za iste upravičene stroške. Obrazec izpolnite za enotno podjetje, priložiti je potrebno prilogo: kopija sklepa oziroma odločbe o dodeljenih pomočeh …
17. Če podjetje posluje brez žiga in dokumenti, ki so sestavni del vloge, niso žigosani, je potrebno priložiti izjavo vlagatelja, da posluje brez žiga.
18. Na vsaki strani parafiran Vzorec pogodbe o izdaji garancije.
19. Neobvezna dokumentacija – v primeru, da priloga ne bo priložena, vlagatelj s tega področja ne dobi točk pri oceni projekta.
– Strategija trženja je razdelana in ustrezno predstavljena v prijavnem listu, poslovnem načrtu oziroma prilogi ali so predložene podpisane predpogodbe oziroma pogodbe o prodaji izdelkov in storitev v povezavi s projektom.
– Veljavni certifikati kakovosti, prijavljeni patenti, specifikacija stroškov razvoja v letu 2015, ki predstavlja najmanj 2 % prodaje, nagrade s področja inovacij …).
6. Merila za ocenjevanje
1. Natančno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije (Navodila za izdelavo vloge in merila za ocenjevanje vlog).
2. Najvišje možno število točk v okviru dodeljevanja garancij po tem razpisu je 80, pogoj za dodelitev garancije je doseženih najmanj 40 točk in pozitivni sklep kreditno-garancijskega odbora.
3. Kriteriji za ocenjevanje projektov po tem razpisu so:
3.1 Ocena projekta in podjetja:
– cilj in namen investicije oziroma naložbe,
– vlaganje v tehnologijo,
– zaposleni podjetja,
– tržna naravnanost,
– razvojna naravnanost podjetja.
3.2 Ocena varnosti investicije oziroma naložbe
– premoženje in možnost poplačila v primeru unovčitve garancije,
– bonitetna ocena.
3.3 Velikost vlagatelja.
3.4 Socialno podjetništvo.
7. Obravnava vlog
7.1 Način obravnave vlog
1. Obravnava vlog se izvaja v skladu s Pravilnikom o delovanju regijskih garancijskih shem in v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Sklada.
2. Razpis je odprt od objave do porabe sredstev oziroma najkasneje do 19. 4. 2018. Vloge se odpirajo po vrstnem redu oddaje vloge. Prvo odpiranje je prvi torek po izteku 30 dni od objave javnega razpisa, nato praviloma vsak torek. Odpiranje ni javno. Za pravočasno vlogo se šteje vloga z datumom na ovojnici. Vloge se uvrstijo na seznam prejetih popolnih vlog glede na datum in uro prejete popolne vloge, za kar se uporablja datum in čas (ura in minuta) iz ovojnice prejete popolne vloge ali popolne dopolnitve vloge. Popolne vloge se ocenijo po vrstnem redu uvrstitve na seznam.
3. Vloge z nepravilno označenimi ovojnicami bodo zavržene in jih Sklad ne bo obravnaval ter jih bo vrnil vlagateljem. Kolikor iz ovojnice ne bo razviden naslov vlagatelja, bo Sklad vlogo vrnil vlagatelju na naslov, ki ga bo razbral iz vloge.
4. Vloge morajo ob oddaji obvezno vsebovati izpolnjen, podpisan in žigosan Prijavni obrazec za pridobitev garancije RGS Zasavje in Sklep banke o odobritvi kredita na podlagi garancije RGS. Prijavni obrazec in Sklep banke o odobritvi kredita nista predmet dopolnitve vloge. Vloge brez teh obveznih sestavin se zavržejo kot nepopolne.
5. Vlagatelje nepopolnih vlog bo strokovna služba Sklada v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi.
6. Vloge, ki jih vlagateljice v roku 8 dni od dneva prejema poziva za dopolnitev ne dopolnijo ali jih neustrezno dopolnijo, se kot nepopolne zavržejo.
7. Prehitro in prepozno prispele vloge se zavržejo in jih bo Sklad vrnil vlagateljem.
8. Vloge, ki ne izpolnjujejo vseh razpisnih pogojev in zahtev razpisa in razpisne dokumentacije ter niso v skladu s predmetom in cilji razpisa, se kot neutemeljene zavrnejo. Če se to ugotovi po izdaji sklepa o izdaji garancije, se pogodba ne podpiše, sklep pa se razveljavi. Po podpisu pogodbe je to razlog za odstop od pogodbe o izdaji garancije, umik garancije ter odpoklic depozita. Vlagatelj mora poravnati zakonsko določene zamudne obresti za namensko vezan depozit za čas od datuma sklenitve pogodbe do datuma vračila depozita.
9. Vse formalno popolne vloge, ki izpolnjujejo razpisne pogoje in so skladne z namenom in predmetom tega javnega razpisa, bo strokovna služba Sklada ocenila na podlagi meril za ocenjevanje. Izpolnjevanje pogojev in meril mora izhajati iz celotne vloge, splošno znanih dejstev in podatkov iz javnih evidenc. Poleg ocene in analize vloge strokovna služba Sklada pripravi tudi predlog sklepa za kreditno- garancijski odbor.
10. Vlogo obravnava kreditno- garancijski odbor RGS Zasavje, ki na osnovi pozitivnega sklepa banke, ocene projekta in predloga sklepa strokovne službe Sklada, s sklepom odloči o izdaji garancije po predpisanem postopku. Kreditno- garancijski odbor RGS Zasavje se praviloma sestaja enkrat mesečno.
7.2 Obvestilo o rezultatih obravnave vlog
1. Vlagatelji bodo o obravnavi vlog pisno obveščene z odločbo, praviloma v roku do 45 dni od odpiranja vlog.
2. Sklad z odločbo o dodelitvi garancije izda tudi navodilo o načinu sklenitve pogodbe, ki vsebuje kraj, rok in potrebno dokumentacijo za sklenitev pogodbe.
3. Direktor Sklada na podlagi sklepa kreditno- garancijskega odbora RGS Zasavje izda odločbo o dodelitvi garancije.
4. Zoper odločbo Sklada je možna pritožba v roku 8 dni od prejema odločbe. O pritožbi odloča Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Predmet pritožbe ne morejo biti merila za ocenjevanje vlog.
Slovenski regionalno razvojni sklad, Ribnica 

AAA Zlata odličnost