Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2016 z dne 1. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2016 z dne 1. 4. 2016

Kazalo

987. Zaključni račun proračuna Občine Brezovica za leto 2015, stran 3377.

  
Na podlagi 29. ter 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) ter 7., 30. in 112. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 104/09) je Občinski svet Občine Brezovica na 11. redni seji sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N 
proračuna Občine Brezovica za leto 2015 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Brezovica za leto 2015.
2. člen 
Zaključni račun občinskega proračuna za leto 2015 izkazuje stanje realiziranih prihodkov in odhodkov proračuna v letu 2015 v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb in računu financiranja, ki obsega:
A.
Bilanca prihodkov in odhodkov
Skupina/podskupina kontov
(v EUR)
I.
Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)
26.259.633,09
Tekoči prihodki (70+71) 
8.311.357,05
70
Davčni prihodki
6.657.614,22
700 Davki na dohodek in dobiček
5.741.531,00
703 Davki na premoženje
623.507,28
704 Domači davki na blago in storitve
292.482,72
706 Drugi davki
93,22
71
Nedavčni prihodki
1.653.742,83
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
584.875,60
711 Takse in pristojbine
6.845,76
712 Globe in druge denarne kazni
138.274,10
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
21.224,88
714 Drugi nedavčni prihodki
902.522,49
72
Kapitalski prihodki
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih sredstev
0
73
Prejete donacije
13.650,00
730 Prejete donacije iz domačih virov
13.650,00
74
Transferni prihodki
17.934.626,04
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
2.972.886,84
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske Unije
14.961.739,20
II.
Skupaj odhodki (40+41+42+43)
29.094.664,41
40
Tekoči odhodki
1.787.022,74
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
369.285,06
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
56.072,13
402 Izdatki za blago in storitve
1.212.921,37
403 Plačila domačih obresti
96.107,81
409 Rezerve
52.636,37
41
Tekoči transferi
3.625.156,30
410 Subvencije
242.375,88
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
2.238.974,47
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
222.702,78
413 Drugi tekoči domači transferi
921.103,17
42
Investicijski odhodki
23.569.767,62
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
23.569.757,62
43
Investicijski transferi
112.717,75
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
60.000,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
52.717,75
III.
Proračunski presežek/primanjkljaj (I.-II.) 
–2.835.031,32
B.
Račun finančnih terjatev in naložb
IV.
Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev (750+751+752)
75
Prejeta vračila danih posojil
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev (440+441+442+443)
44
Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in finančnih naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI.
Prejeta minus dana posojila 
in spremembe kapitalskih deležev 
(IV.-V.)
C.
Račun financiranja
VII.
Zadolževanje (500)
2.931.714,77
50
Zadolževanje
2.931.714,77
500 domače zadolževanje
2.931.714,77
VIII.
Odplačila dolga (550)
175.818,15
55
Odplačila dolga
175.818,15
550 Odplačila domačega dolga
175.818,15
IX.
Sprememba stanja sredstev na računu (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–79.134,70
X.
Neto zadolževanje (VII.-VIII.)
2.755.896,62
XI.
Neto financiranje (VI.+X.-IX.)
2.835.031,32
XII.
Stanje sredstev na računih 
dne 31. 12. 2015
539.683,49
Zaključni račun proračuna Občine Brezovica za leto 2015 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Brezovica za leto 2015.
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Brezovica za leto 2015 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9/16
Brezovica, dne 23. marca 2016
Župan 
Občine Brezovica 
Metod Ropret l.r.

AAA Zlata odličnost