Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2016 z dne 6. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2016 z dne 6. 4. 2016, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Drugi akti

999. Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016–2025 »Skupaj za družbo zdravja« (ReNPZV16–25)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1000. Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov za območje Celja in Žalca
1001. Uredba o izvajanju Uredbe Komisije (EU) o določitvi skupnih pravil za upravljanje pretoka zračnega prometa

MINISTRSTVA

1002. Pravilnik o meroslovnih zahtevah za neavtomatske tehtnice
1003. Pravilnik o varnosti dvigal

USTAVNO SODIŠČE

1004. Odločba o razveljavitvi tretjega odstavka 8. člena Zakona o davku na promet nepremičnin
1005. Odločba o ugotovitvi, da prvi, sedmi in osmi odstavek 20. člena Zakona o davčnem postopku ni v neskladju z Ustavo
1006. Odločba o razveljavitvi 7. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest na območju Občine Kamnik, kolikor kategorizira javno pot "Bistričica–Zakal" v delu, ki poteka po zemljiščih parc. št. 381/0, 383/0, 390/1 in 392/1, vse k. o. Bistričica
1007. Odločba o razveljavitvi 5. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest na območju Občine Ormož, kolikor kategorizira javno pot »Petek« v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 501/4, k. o. Velika Nedelja
1008. Odločba o razveljavitvi sklepa Okrožnega sodišča v Mariboru

SODNI SVET

1009. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto

OBČINE

Dobje

1010. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Dobje

Dravograd

1011. Odlok o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja Dravograd, d.o.o. (uradno prečiščeno besedilo – UPB3)
1012. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja Dravograd, d.o.o.
1013. Pravilnik o razveljavitvi Pravilnika o subvencioniranju mesečnih vozovnic za dijake iz Občine Dravograd
1014. Sklep o določitvi elementov za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin na območju Občine Dravograd za leto 2016
1015. Sklep o višini enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka v Občini Dravograd

Gorenja vas-Poljane

1016. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Grad

1017. Odlok o ustanovitvi Zavoda za upravljanje kulturne dediščine Grad

Grosuplje

1018. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parcelni št. 2400/11 in 2400/12, obe k.o. 1795 – Velike Lipljene
1019. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parcelna št. 2118/3, k.o. 1789 – Ponova vas
1020. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parcelna št. 2286/3, k.o. 1790 – Slivnica

Kobarid

1021. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Kobarid
1022. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Kobarid
1023. Pravilnik o subvencioniranju obrestne mere pri posojilih za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Kobarid

Kranjska Gora

1024. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Turizem Kranjska Gora

Krško

1025. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za razvoj dejavnosti v južnem delu naselja Koprivnica (del EUP KOP 032)
1026. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu industrijska cona Žadovinek

Kuzma

1027. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kuzma za leto 2015

Ljubljana

1028. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko mladinsko gledališče
1029. Sklep o dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Šport Ljubljana
1030. Odredba o prenehanju veljavnosti Odredbe o načinu oddajanja poslovnih prostorov v najem in določanju najemnin
1031. Akt o prenehanju veljavnosti Akta o javno-zasebnem partnerstvu za projekt »Revitalizacija športnega centra Savsko naselje«
1032. Akt o spremembah Akta o javno-zasebnem partnerstvu za projekt »Staro letališče Ljubljana«

Luče

1033. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Luče za leto 2015
1034. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi in izdajanju Glasila Občine Luče

Medvode

1035. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 13 Smlednik
1036. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja se 12/1-3 – del Na Klancu
1037. Sklep o Načrtu razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije v Občini Medvode
1038. Sklep o začetku priprave Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto 12 Zbilje

Metlika

1039. Zaključni račun proračuna Občine Metlika za leto 2015
1040. Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovno cono »Pri Pildu«
1041. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o dodeljevanju občinske denarne socialne pomoči v Občini Metlika
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti