Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2016 z dne 6. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2016 z dne 6. 4. 2016

Kazalo

1001. Uredba o izvajanju Uredbe Komisije (EU) o določitvi skupnih pravil za upravljanje pretoka zračnega prometa, stran 3513.

  
Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G in 65/14) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o izvajanju Uredbe Komisije (EU) o določitvi skupnih pravil za upravljanje pretoka zračnega prometa 
1. člen 
(vsebina) 
S to uredbo se za izvajanje Uredbe Komisije (EU) št. 255/2010 z dne 25. marca 2010 o določitvi skupnih pravil za upravljanje pretoka zračnega prometa (UL L št. 80 z dne 26. 3. 2010, str. 10), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 923/2012 z dne 26. septembra 2012 o določitvi skupnih pravil zračnega prometa in operativnih določb v zvezi z navigacijskimi službami in postopki zračnega prometa ter spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 1035/2011 in uredb (ES) št. 1265/2007, (ES) št. 1794/2006, (ES) št. 730/2006, (ES) št. 1033/2006 in (EU) št. 255/2010 (UL L št. 281 z dne 13. 10. 2012, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 255/2010/EU) določijo naloge udeležencev v postopkih upravljanja pretoka zračnega prometa, pristojni organ za nadzor in kazenske določbe.
2. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo enak pomen kakor izrazi, uporabljeni v Uredbi 255/2010/EU.
3. člen 
(pristojni organ) 
Organ, pristojen za nadzor nad izvajanjem Uredbe 255/2010/EU in te uredbe, je Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija).
4. člen 
(izvajanje funkcije upravljanja pretoka zračnega prometa) 
(1) Izvajalec služb zračnega prometa organizira izvajanje funkcije lokalne enote upravljanja pretoka zračnega prometa (v nadaljnjem besedilu: ATFM), kot je določena v Uredbi 255/2010/EU.
(2) Izvajalec služb zračnega prometa vzpostavi postopke iz tretjega odstavka 4. člena Uredbe 255/2010/EU in jih objavi v Zborniku letalskih informacij.
(3) Izvajalec služb zračnega prometa sodeluje pri pripravi skupnega referenčnega dokumenta in v Zborniku letalskih informacij v skladu s četrtim odstavkom 4. člena Uredbe 255/2010/EU objavi razpoložljivost prog.
5. člen 
(izjeme od ukrepov ATFM) 
(1) Izvajalec služb zračnega prometa izvzame iz ukrepov ATFM zrakoplov v skladu s Poglavjem 8.3 (izjeme iz dodeljenih slotov ATFM) Doc 7030 ICAO European (EUR) Regional Supplementary Procedures – Evropski (EUR) regionalni dodatni postopki, ki ga izda Mednarodna organizacija civilnega letalstva in je na vpogled pri ministrstvu, pristojnem za promet, in agenciji.
(2) Izvajalec služb zračnega prometa izvzame iz ukrepov ATFM let, za katerega je operator ali vodja zrakoplova od pristojne službe izvajalca navigacijskih služb zračnega prometa pridobil dovoljenje, da se mu zagotovi prednost pred drugimi zrakoplovi, če narava posameznega leta zahteva tako prednost. Izvajalec navigacijskih služb zračnega prometa postopek za izdajo dovoljenja v tem primeru objavi v Zborniku letalskih informacij.
(3) Izvajalec služb zračnega prometa beleži podatke o vrsti in številu letov, ki so izvzeti iz ukrepov ATFM.
6. člen 
(poročanje o upoštevanju ukrepov ATFM) 
(1) Izvajalec služb zračnega prometa pošlje agenciji podatke, ki jih na odhodnem letališču, na katerem je upoštevanje odhodnih slotov ATFM v enem letu 80-odstotno ali nižje, zbere o:
– neupoštevanju odhodnih slotov ATFM in ukrepih, ki so bili sprejeti za zagotovitev upoštevanja odhodnih slotov ATFM, in
– neupoštevanju zavrnitev načrtov letov ali začasnih ustavitev načrtov letov na letališču ter o ukrepih, sprejetih za zagotovitev upoštevanja.
(2) Agencija na podlagi podatkov iz prejšnjega odstavka pripravi poročilo do konca tekočega leta za preteklo leto in ga pošlje ministrstvu, pristojnemu za promet. V poročilu lahko predlaga ukrepe za izboljšanje upoštevanja ukrepov ATFM.
(3) Izvajalec služb zračnega prometa v primeru, ko so bile omogočene izjeme od ukrepov ATFM v deležu višjem od 0,6  % vseh letnih odhodov, zbere podatke o tem in jih pošlje agenciji, ki o tem pripravi poročilo do konca tekočega leta za preteklo leto.
(4) Agencija opravlja letni pregled upoštevanja ukrepov ATFM v skladu s sedmim odstavkom 11. člena Uredbe 255/2010/EU.
7. člen 
(ocena varnosti) 
Udeleženci v postopkih ATFM v skladu s 13. členom Uredbe 255/2010/EU pred uvedbo večjih sprememb v sisteme in postopke ATFM izvedejo oceno varnosti, ki jo potrdi agencija.
8. člen 
(zahteve glede osebja, priročnikov, delovnih metod in postopkov) 
Udeleženci v postopkih ATFM morajo izpolnjevati zahteve glede osebja iz prvega odstavka 14. člena Uredbe 255/2010/EU in zahteve glede priročnikov, delovnih metod in postopkov obratovanja iz drugega odstavka 14. člena Uredbe 255/2010/EU.
9. člen 
(prekrški izvajalca služb zračnega prometa) 
(1) Z globo od 1.000 do 5.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba izvajalca služb zračnega prometa:
a) ki ne izvede ocene varnosti v skladu s 13. členom Uredbe 255/2010/EU,
b) ki ne izpolni zahtev glede osebja v skladu s prvim odstavkom 14. člena Uredbe 255/2010/EU,
c) ki ne zagotovi zahtev glede priročnikov obratovanja iz drugega odstavka 14. člena Uredbe 255/2010/EU,
d) ki ne zagotovi skladnost delovnih metod in postopkov obratovanja v skladu s 14. členom Uredbe 255/2010/EU.
(2) Z globo od 5.000 do 20.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba izvajalca služb zračnega prometa:
a) ki izvaja funkcijo ATFM v nasprotju z zahtevo iz prvega odstavka 4. člena Uredbe 255/2010/EU,
b) ki ne vzpostavi postopkov za optimiziranje uporabe zračnega prostora v skladu s tretjim odstavkom 4. člena Uredbe 255/2010/EU,
c) ki v Zborniku letalskih informacij ne objavi razpoložljivosti prog v skladu s četrtim odstavkom 4. člena Uredbe 255/2010/EU,
d) ki ne uskladi z osrednjo enoto ATFM in ne objavi v Zborniku letalskih informacij usklajenih postopkov za zahtevke za izvzetje iz odhodnega slota ATFM v skladu s petim odstavkom 4. člena Uredbe 255/2010/EU,
e) ki iz ukrepov ATFM ne izvzame zrakoplova v skladu s postopki iz petega odstavka 4. člena Uredbe 255/2010/EU,
f) ki ne usklajuje izbire ukrepa ATFM v skladu s prvim odstavkom 6. člena Uredbe 255/2010/EU,
g) ki z upravljavcem letališča ne usklajuje ukrepov ATFM v skladu s tretjim odstavkom 6. člena Uredbe 255/2010/EU,
h) ki ne izvaja obveščanja v skladu s četrtim odstavkom 6. člena Uredbe 255/2010/EU,
i) ki ne daje pravočasno in brezplačno na razpolago kakovostnih podatkov iz petega odstavka 6. člena Uredbe 255/2010/EU,
j) ki ne zagotovi zahtev v zvezi z leti v skladu s šestim odstavkom 6. člena Uredbe 255/2010/EU,
k) ki med pripravami na kritične dogodke ne uskladi ustreznosti in vsebine postopkov za ravnanje v izrednih razmerah, vključno z morebitnimi spremembami prednostnih pravil, v skladu z drugim odstavkom 10. člena Uredbe 255/2010/EU,
l) ki ne zbere podatkov o neupoštevanju odhodnih slotov ATFM in ukrepih, sprejetih za zagotovitev upoštevanja odhodnih slotov ATFM, in neupoštevanju zavrnitev načrtov letov ali začasnih ustavitev načrtov letov na letališču ter o ukrepih, sprejetih za zagotovitev upoštevanja, in jih ne pošlje agenciji v skladu s prvim in drugim odstavkom 11. člena Uredbe 255/2010/EU,
m) ki ne upošteva korektivnih ukrepov iz letnega pregleda upoštevanja ukrepov ATFM v skladu s sedmim odstavkom 11. člena Uredbe 255/2010/EU.
(3) Z globo od 100 do 2.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe.
(4) Z globo od 200 do 5.000 eurov se za prekršek iz drugega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe.
10. člen 
(prekrški operatorja) 
(1) Z globo od 1.000 do 5.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba operatorja:
a) ki ne izvede ocene varnosti v skladu s 13. členom Uredbe 255/2010/EU,
b) ki ne izpolni zahtev glede osebja v skladu s prvim odstavkom 14. člena Uredbe 255/2010/EU,
c) ki ne zagotovi zahtev glede priročnikov obratovanja iz drugega odstavka 14. člena Uredbe 255/2010/EU,
d) ki ne zagotovi skladnost delovnih metod in postopkov obratovanja v skladu s 14. členom Uredbe 255/2010/EU.
(2) Z globo od 5.000 do 20.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba operatorja:
a) ki ne upošteva objavljenih postopkov za zahtevke za izvzetje iz odhodnega slota ATFM, ki so objavljeni v skladu s petim odstavkom 4. člena Uredbe 255/2010/EU,
b) ki ne odda načrta leta v skladu s prvim odstavkom 7. člena Uredbe 255/2010/EU,
c) ki ne vzpostavi postopkov načrtovanja letalske operacije v skladu z drugim odstavkom 7. člena Uredbe 255/2010/EU,
d) ki ne zagotovi skladnosti s predvidenimi časi začetka gibanja letal v skladu s tretjim odstavkom 7. člena Uredbe 255/2010/EU,
e) ki pri odložitvi načrta leta ne ravna v skladu s četrtim odstavkom 7. člena Uredbe 255/2010/EU,
f) ki med pripravami na kritične dogodke ne uskladi ustreznosti in vsebine postopkov za ravnanje v izrednih razmerah, vključno z morebitnimi spremembami prednostnih pravil, v skladu z drugim odstavkom 10. člena Uredbe 255/2010/EU,
g) ki ne odda poročila o neskladju z ukrepi ATFM v skladu s petim odstavkom 11. člena Uredbe 255/2010/EU,
h) ki ne upošteva korektivnih ukrepov iz letnega pregleda upoštevanja ukrepov ATFM v skladu s sedmim odstavkom 11. člena Uredbe 255/2010/EU.
(3) Z globo od 100 do 1.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik.
(4) Z globo od 100 do 1.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
(5) Z globo od 200 do 10.000 eurov se za prekršek iz drugega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik.
(6) Z globo od 200 do 10.000 eurov se za prekršek iz drugega odstavka kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
11. člen 
(prekrški upravljavca letališča) 
(1) Z globo od 1.000 do 5.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba upravljavca letališča:
a) ki ne izvede ocene varnosti v skladu s 13. členom Uredbe 255/2010/EU,
b) ki ne izpolni zahtev glede osebja v skladu s prvim odstavkom 14. člena Uredbe 255/2010/EU,
c) ki ne zagotovi zahtev glede priročnikov obratovanja iz drugega odstavka 14. člena Uredbe 255/2010/EU,
d) ki ne zagotovi skladnost delovnih metod in postopkov obratovanja v skladu s 14. členom Uredbe 255/2010/EU.
(2) Z globo od 5.000 do 20.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba upravljavca letališča:
a) ki z izvajalcem služb zračnega prometa ne usklajuje ukrepov ATFM v skladu s tretjim odstavkom 6. člena Uredbe 255/2010/EU,
b) ki ne obvešča o dogodkih v skladu z 8. členom Uredbe 255/2010/EU,
c) ki med pripravami na kritične dogodke ne uskladi ustreznosti in vsebine postopkov za ravnanje v izrednih razmerah, vključno z morebitnimi spremembami prednostnih pravil, v skladu z drugim odstavkom 10. člena Uredbe 255/2010/EU,
d) ki ne upošteva korektivnih ukrepov iz letnega pregleda upoštevanja ukrepov ATFM v skladu s sedmim odstavkom 11. člena Uredbe 255/2010/EU.
(3) Z globo od 100 do 2.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe.
(4) Z globo od 200 do 5.000 eurov se za prekršek iz drugega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe.
12. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. oktobra 2016.
Št. 00710-10/2016
Ljubljana, dne 31. marca 2016
EVA 2015-2430-0015
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost