Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2016 z dne 6. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2016 z dne 6. 4. 2016

Kazalo

1023. Pravilnik o subvencioniranju obrestne mere pri posojilih za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Kobarid, stran 3615.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 51/09 in 38/10) je Občinski svet Občine Kobarid na 13. redni seji dne 30. 3. 2016 sprejel
P R A V I L N I K 
o subvencioniranju obrestne mere pri posojilih za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Kobarid 
1. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(1) S tem pravilnikom se določajo nameni, upravičenci, pogoji in postopek dodeljevanja subvencij obrestne mere pri posojilih, namenjenih pospeševanju razvoja malega gospodarstva v Občini Kobarid (v nadaljnjem besedilu: občina) ter spremljanje in nadzor nad namensko porabo dodeljenih sredstev.
(2) V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in za ženske.
2. člen 
(1) Sredstva za subvencijo obrestne mere pri posojilih, namenjenih pospeševanju razvoja malega gospodarstva v občini (v nadaljnjem besedilu: posojilo s subvencionirano obrestno mero), se zagotavljajo v proračunu občine, v višini, določeni z odlokom o proračunu občine za tekoče proračunsko leto.
(2) Posojilo s subvencionirano obrestno mero mora biti zavarovano z zavarovanjem, ki pokriva vsaj 50 % posojila.
(3) Subvencija obrestne mere po tem pravilniku predstavlja pomoč de minimis, ki se dodeljuje v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1407/2013/EU) (v nadaljnjem besedilu: pomoč de minimis).
(4) Pomoč de minimis ne sme presegati 10 % vrednosti upravičenih stroškov.
3. člen 
(1) Posamezni izrazi imajo po tem pravilniku naslednji pomen:
1. »Podjetje« je vsaka pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in je v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, organizirana kot gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik.
2. »Enotno podjetje« so vsa podjetja, ki so med seboj vsaj v enem od naslednjih razmerij:
– podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja;
– podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja;
– podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;
– podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Kot enotno podjetje štejejo tudi podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz prej navedenih štirih alinej medsebojno povezana prek enega ali več drugih podjetij.
3. »Materialna investicija« je investicija v opredmetena osnovna sredstva, kot so zemljišča, zgradbe, oprema in stroji.
4. »Upravičeni stroški« so stroški, za katere se pomoč de minimis lahko dodeli.
5. »Intenzivnost pomoči« je znesek pomoči, izražen kot odstotek upravičenih stroškov.
(2) Za opredelitev velikosti podjetja se uporabljajo določbe iz Priloge I Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 70), kot sledi:
1. »Mikro podjetje« je podjetje, ki ima manj kot deset zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 2.000.000 eurov.
2. »Malo podjetje« je podjetje, ki ima manj kot 50 zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10.000.000 eurov.
2. NAMENI DODELJEVANJA POMOČI DE MINIMIS
4. člen 
(1) Namen dodeljevanja pomoči de minimis po tem pravilniku je vzpostaviti spodbudno podporno okolje za potencialna in delujoča podjetja v vseh fazah njihovega razvoja in rasti.
(2) Pomoč de minimis se dodeljuje za materialne investicije in za financiranje trajnih obratnih sredstev (v nadaljnjem besedilu: projekt) na področju malega gospodarstva, in sicer za naslednje upravičene stroške:
1. stroški nakupa zemljišč za gradnjo poslovnih prostorov;
2. stroški izdelave projektne dokumentacije za gradnjo in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov;
3. stroški nakupa, gradnje in investicijskega vzdrževanja poslovnih prostorov;
4. stroški nakupa opreme in strojev;
5. stroški nakupa materiala, trgovskega blaga in storitev;
6. davek na dodano vrednost za stroške iz prej navedenih točk tega odstavka, če ni povračljiv.
(3) Pomoč de minimis se prednostno dodeljuje za projekte, ki zasledujejo naslednje cilje:
1. odpiranje novih in/ali ohranjanje obstoječih delovnih mest;
2. uvajanje in/ali širitev energetsko varčnih proizvodnih in/ali storitvenih programov;
3. uvajanje in/ali širitev ekološko varnih in okolju prijaznih tehnologij.
3. UPRAVIČENCI IN POGOJI DODELJEVANJA POMOČI DE MINIMIS
5. člen 
(1) Do pomoči de minimis po tem pravilniku je upravičeno mikro podjetje, malo podjetje in samostojni podjetnik posameznik (v nadaljnjem besedilu: upravičenec), ki izpolnjuje naslednje pogoje:
1. ima registriran sedež, podružnico ali poslovno enoto na območju občine;
2. ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči ali pomoči de minimis;
3. ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije;
4. ima poravnane vse davke in prispevke;
5. ima poravnane vse obveznosti do občine.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, do pomoči de minimis ni upravičeno podjetje, dejavno na vsaj enem od naslednjih področij:
1. ribištvo in akvakultura, kakor ju zajema Uredba Sveta (ES) št. 104/2000 z dne 17. decembra 1999 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva (UL L št. 17 z dne 21. 1. 2000, str. 22);
2. primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti;
3. predelava in trženje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, če je znesek pomoči določen na podlagi cene oziroma količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno podjetje, ali, če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
6. člen 
Pomoč de minimis se lahko dodeli, če izpolnjuje naslednje pogoje:
1. pomoč de minimis ne bo namenjena izvozu ali z izvozom povezani dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali z drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo;
2. pomoč de minimis ne bo pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi;
3. pomoč de minimis ne bo namenjena za nabavo vozil za cestni prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni tovorni prevoz;
4. skupni znesek pomoči de minimis, dodeljen enotnemu podjetju, ne bo presegel 200.000 eurov v katerem koli obdobju treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči in ne glede na to, iz katerih javnih virov je pomoč dodeljena;
5. skupni znesek pomoči de minimis, dodeljen enotnemu podjetju, ki deluje v komercialnem cestnem tovornem prevozu, ne bo presegel 100.000 eurov v katerem koli obdobju treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči in ne glede na to, iz katerih javnih virov je pomoč dodeljena;
6. pomoč de minimis ne bo kumulirala z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, določen za posebne okoliščine vsakega primera v uredbi o skupinskih izjemah ali sklepu Komisije;
7. pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo 1407/2013/EU, lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 z dne 25. aprila 2012 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis za podjetja, ki opravljajo storitve splošnega gospodarskega pomena (UL L št. 114 z dne 26. 4. 2012, str. 8), do zgornje meje, določene v zadnje navedeni uredbi;
8. pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo 1407/2013/EU, lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis do ustrezne zgornje meje iz četrte oziroma pete točke tega odstavka;
9. z dodeljenim zneskom pomoči de minimis ne bo presežena zgornja meja pomoči de minimis in intenzivnosti pomoči po drugih predpisih.
7. člen 
Ostali pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, da se pomoč de minimis lahko dodeli:
1. projekt se izvaja na območju občine;
2. projekt se je začel izvajati v tekočem proračunskem letu;
3. finančna konstrukcija projekta je zaprta, pri čemer podjetje najmanj 25 % stroškov projekta pokriva z lastnimi viri sredstev;
4. posojilo s subvencionirano obrestno mero ni namenjeno poplačilu že obstoječih posojil ali leasing pogodb podjetja.
4. POSTOPEK DODELJEVANJA POMOČI DE MINIMIS
8. člen 
(1) Pomoč de minimis se dodeljuje na podlagi javnega razpisa za dodelitev posojil s subvencionirano obrestno mero za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini za tekoče proračunsko leto (v nadaljnjem besedilu: javni razpis), po postopku, določenem v veljavnih predpisih, tem pravilniku in javnem razpisu.
(2) Javni razpis se objavi na spletni strani občine.
(3) Postopek javnega razpisa vodi Komisija za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini (v nadaljnjem besedilu: komisija), ki jo s sklepom imenuje župan. Komisijo sestavljajo predsednik in trije člani.
(4) Komisija opravlja naslednje naloge:
1. potrdi predlog javnega razpisa, razpisne dokumentacije in meril za ocenjevanje vlog;
2. odpira na javni razpis prispele vloge;
3. ugotavlja pravočasnost, formalno popolnost in pravno formalno ustreznost vlog;
4. zahteva dopolnitev formalno nepopolnih vlog;
5. ocenjuje vloge z merili za ocenjevanje vlog;
6. pripravi predlog upravičencev do dodelitve pomoči de minimis.
(5) Strokovne in administrativno tehnične naloge za komisijo opravlja občinska uprava občine (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ). Pristojni organ opravlja naslednje naloge:
1. pripravi predlog javnega razpisa, razpisne dokumentacije in meril za ocenjevanje vlog;
2. zagotovi objavo javnega razpisa;
3. izdaja ustrezne upravne akte;
4. vodi zapisnike sej komisije.
9. člen 
(1) Objava javnega razpisa obsega:
1. naziv in sedež občine;
2. pravno podlago za izvedbo javnega razpisa;
3. predmet javnega razpisa;
4. navedbo osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem razpisu;
5. navedbo meril za ocenjevanje vlog;
6. višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa;
7. določitev obdobja, v katerem mora biti prijavljen projekt izveden;
8. določitev obdobja, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena;
9. opredelitev upravičencev;
10. opredelitev upravičenih stroškov;
11. vsebino vloge in navedbo dokumentacije, ki mora biti priložena vlogi;
12. rok, način in naslov za vložitev vlog za dodelitev sredstev, pri čemer rok za vložitev vlog ne sme biti krajši od 15 dni od dneva objave javnega razpisa.
(2) Vlogo na javni razpis (v nadaljnjem besedilu: vloga) vlagatelj predloži na obrazcih, določenih v razpisni dokumentaciji.
(3) Vloga obsega:
1. podatke o vlagatelju;
2. vsebinski, finančni in terminski načrt projekta, ki je predmet vloge;
3. znesek in odplačilno dobo zaprošenega posojila s subvencionirano obrestno mero;
4. izjavo vlagatelja o vseh drugih pomočeh de minimis, prejetih na podlagi Uredbe 1407/2013/EU ali drugih uredb de minimis v predhodnih dveh proračunskih letih in v tekočem proračunskem letu;
5. izjavo vlagatelja o drugih že prejetih in zaprošenih pomočeh za iste upravičene stroške;
6. izjavo vlagatelja o združitvi ali pripojitvi podjetja in razdružitvi podjetja;
7. izjavo vlagatelja o z njim povezanih podjetjih;
8. izjavo vlagatelja, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da so v vlogi navedena dejstva točna, popolna in resnična.
(4) Vlogi vlagatelj priloži dokumente, določene v razpisni dokumentaciji.
(5) Vloga mora biti dostavljena do roka in na način, določen v objavi javnega razpisa.
10. člen 
(1) Komisija opravi odpiranje prejetih vlog v roku osem dni od dneva, ki je bil v objavi javnega razpisa določen kot rok za vložitev vlog.
(2) Prepozno prejete vloge in vloge v nepravilno opremljenih ovojnicah pristojni organ zavrže s sklepom.
(3) Zoper sklep iz prejšnjega odstavka je v osmih dneh od dneva vročitve možna pritožba na župana.
(4) Odpirajo se le pravočasno in v pravilno opremljenih ovojnicah prejete vloge, in sicer v vrstnem redu, kot so bile prejete.
(5) Na odpiranju vlog komisija ugotavlja formalno popolnost vlog.
(6) Vloga je formalno popolna, če vsebuje vse obrazce in zahtevane priloge, določene v razpisni dokumentaciji.
(7) O odpiranju vlog pristojni organ vodi zapisnik, ki obsega:
1. naslov, prostor in čas zasedanja komisije;
2. imena prisotnih članov komisije;
3. imena oziroma nazive vlagateljev po vrstnem redu odpiranja vlog;
4. ugotovitve o formalni popolnosti vlog;
5. morebitne pomanjkljivosti vlog.
11. člen 
(1) Vlagatelja, katerega vloga je formalno nepopolna, komisija v roku osem dni od odpiranja vlog pisno pozove, da vlogo dopolni. Rok za dopolnitev vloge je osem dni od dneva vročitve poziva za dopolnitev vloge.
(2) Formalno nepopolno vlogo, ki jo vlagatelj v roku iz prejšnjega odstavka ne dopolni ali jo dopolni neustrezno, pristojni organ zavrže s sklepom.
(3) Zoper sklep iz prejšnjega odstavka je v osmih dneh od dneva vročitve možna pritožba na župana.
12. člen 
(1) Komisija v roku osem dni od dneva izteka roka za dopolnitev vlog iz prvega odstavka prejšnjega člena opravi strokovni pregled formalno popolnih vlog, v okviru katerega za posamezno vlogo ugotovi njeno pravno formalno ustreznost.
(2) Vloga je pravno formalno ustrezna, če izpolnjuje pogoje in je skladna z nameni in upravičenimi stroški, določenimi v objavi javnega razpisa.
(3) Vlogo, ki je pravno formalno neustrezna, pristojni organ zavrne s sklepom.
(4) Zoper sklep iz prejšnjega odstavka je v osmih dneh od dneva vročitve možna pritožba na župana.
(5) Vse pravno formalno ustrezne vloge komisija oceni na podlagi meril, določenih v objavi javnega razpisa.
(6) O strokovnem pregledu vlog in njihovem ocenjevanju pristojni organ vodi zapisnik.
(7) Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog upravičencev do dodelitve pomoči de minimis.
(8) Znesek pomoči de minimis, ki se dodeli posameznemu vlagatelju, se določi na podlagi določb tega pravilnika in javnega razpisa, rezultatov ocenjevanja vlog, višine zaprošenih sredstev s strani vlagatelja in višine razpoložljivih sredstev.
13. člen 
(1) Na podlagi predloga komisije iz sedmega odstavka prejšnjega člena pristojni organ izda posameznemu vlagatelju sklep, s katerim odloči o dodelitvi ali o nedodelitvi pomoči de minimis. V obrazložitvi sklepa mora utemeljiti svojo odločitev.
(2) Sklep iz prejšnjega odstavka mora vsebovati navedbo, da dodeljena sredstva predstavljajo pomoč de minimis in znesek dodeljene pomoči de minimis.
(3) Rok, v katerem morajo biti izdani sklepi iz prvega odstavka tega člena, ne sme biti daljši od 30 dni od dneva odpiranja vlog.
(4) Zoper sklep iz prvega odstavka tega člena je v osmih dneh od dneva vročitve možna pritožba na župana. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb o dodelitvi pomoči de minimis z ostalimi izbranimi upravičenci.
(5) Predmet pritožbe iz prejšnjega odstavka ne morejo biti merila za ocenjevanje vlog, določena v objavi javnega razpisa.
(6) Župan o pritožbi iz četrtega odstavka tega člena odloči v roku osem dni s sklepom.
14. člen 
(1) Posojila s subvencionirano obrestno mero se upravičencem do pomoči de minimis dodeljujejo preko bank in hranilnic s sedežem v Republiki Sloveniji, ki imajo dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev, s katerimi občina po predhodno izvedenem postopku izbire sklene pogodbo o sodelovanju (v nadaljnjem besedilu: banka). S pogodbo o sodelovanju se določi pogoje odobravanja posojil (odplačilna doba, obrestna mera, način odplačila glavnice, obračun obresti) ter medsebojne pravice in obveznosti občine in banke.
(2) Banko se izbere glede na najvišji kreditni potencial, ki ga banka določi glede na predvidena proračunska sredstva.
(3) Posojila s subvencionirano obrestno mero se za materialne investicije dodeljujejo z odplačilno dobo najmanj tri do največ deset let, in sicer največ v višini 75 % predračunske vrednosti upravičenih stroškov investicije.
(4) Posojila s subvencionirano obrestno mero se za financiranje trajnih obratnih sredstev dodeljuje z odplačilno dobo najmanj eno do največ tri leta, in sicer največ v višini 75 % predračunske vrednosti upravičenih stroškov obratnih sredstev.
(5) Ne glede na določbi tretjega in četrtega odstavka tega člena, upravičenec v posameznem proračunskem letu lahko pridobi posojila s subvencionirano obrestno mero za materialne investicije največ do skupne višine 50.000 eurov in za financiranje trajnih obratnih sredstev največ do skupne višine 20.000 eurov.
15. člen 
(1) Na podlagi sklepa o dodelitvi pomoči de minimis iz prvega odstavka 13. člena tega pravilnika in skladno z določbami tega pravilnika in javnega razpisa banka in upravičenec skleneta pogodbo o dodelitvi posojila s subvencionirano obrestno mero (v nadaljnjem besedilu: posojilna pogodba).
(2) Posojilna pogodba, poleg določb v skladu z bančno prakso, praviloma obsega tudi:
1. namen in cilje projekta, za katerega je posojilo s subvencionirano obrestno mero dodeljeno;
2. naziv dajalca in znesek dodeljene pomoči de minimis;
3. obveznost upravičenca, da posojilo s subvencionirano obrestno mero porabi namensko;
4. obveznosti upravičenca glede doseganja ciljev projekta;
5. rok za koriščenje posojila s subvencionirano obrestno mero;
6. rok za dokončanje projekta, za katerega je posojilo s subvencionirano obrestno mero dodeljeno;
7. zahtevo, da upravičenec predmet materialne investicije ohrani na območju občine in v uporabi za isti namen, za katerega je bilo posojilo s subvencionirano obrestno mero dodeljeno, vsaj še pet let po zaključku investicije;
8. zahtevo, da upravičenec predmeta materialne investicije ne proda, odda v najem ali leasing tretjim osebam vsaj še pet let po zaključku investicije;
9. zahtevo, da upravičenec hrani celotno dokumentacijo v zvezi s projektom, za katerega je bilo posojilo s subvencionirano obrestno mero dodeljeno, vsaj še deset let od datuma dodelitve pomoči de minimis;
10. zahtevo, da upravičenec zagotovi dostop do dokumentacije iz prejšnje točke vsem organom, ki so vključeni v spremljanje izvajanja, nadzora in revizije javnega razpisa, vsaj še deset let od datuma dodelitve pomoči de minimis;
11. način nadzora nad namensko porabo posojila s subvencionirano obrestno mero in izvajanjem posojilne pogodbe ter posledice morebitno ugotovljenih kršitev.
(3) Sklepanje in izvajanje posojilne pogodbe opravlja banka.
5. SPREMLJANJE DODELJENE POMOČI DE MINIMIS
16. člen 
(1) Občina z namenom spremljanja dodeljenih pomoči de minimis po tem pravilniku vzpostavi evidenco dodeljenih pomoči de minimis.
(2) V evidenci iz prejšnjega odstavka se za vsako dodeljeno pomoč de minimis vodijo podatki o upravičencu, namenu in vrsti upravičenih stroškov, datumu dodelitve pomoči de minimis in znesku dodeljene pomoči de minimis.
(3) Rok hrambe evidence iz prvega odstavka tega člena je deset let od datuma dodelitve pomoči de minimis.
6. NADZOR NAD NAMENSKO PORABO DODELJENE POMOČI DE MINIMIS
17. člen 
(1) Nadzor nad namensko porabo dodeljene pomoči de minimis opravljata pristojni organ in komisija.
(2) Upravičenec do pomoči de minimis po tem pravilniku, pri katerem se ugotovi, da:
1. posojila s subvencionirano obrestno mero delno ali v celoti ni porabil za namen, za katerega je bilo dodeljeno,
2. mu je bilo posojilo s subvencionirano obrestno mero dodeljeno na podlagi neresničnih navedb v vlogi ali
3. je kršil druga določila posojilne pogodbe,
je dolžan vrniti dodeljeno pomoč de minimis v celoti, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunajo od dneva nakazila do dneva vračila sredstev.
(3) V primerih iz prejšnjega odstavka upravičenec izgubi pravico do pridobitve pomoči de minimis po tem pravilniku v programskem obdobju 2015–2020.
7. KONČNI DOLOČBI 
18. člen 
(1) Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o subvencioniranju obrestne mere pri posojilih za pospeševanje malega gospodarstva v Občini Kobarid (Uradni list RS, št. 60/07).
(2) Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-03/2016
Kobarid, dne 30. marca 2016
Župan 
Občine Kobarid 
Robert Kavčič l.r.

AAA Zlata odličnost