Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2016 z dne 6. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2016 z dne 6. 4. 2016

Kazalo

1026. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu industrijska cona Žadovinek, stran 3621.

  
Na podlagi prvega odstavka 57., 61. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13 – odl. US), na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 35. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo) je župan Občine Krško dne 1. 4. 2016 sprejel
S K L E P 
o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu industrijska cona Žadovinek (Uradni list RS, št. 70/07)
1. člen
(splošno) 
S sprejemom sklepa župana Občine Krško se določa način in postopek priprave sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu industrijska cona Žadovinek, ki je objavljen v Uradnem listu RS, št. 70/07, v nadaljevanju: SD odloka o ZN.
2. člen 
(ocena stanja in izhodišča za pripravo SD odloka o ZN) 
Razvojni center INŽENIRINGI Celje d.o.o. je v imenu lastnika zemljišča in investitorja Hofer trgovina d.o.o. podal pobudo za izdelavo sprememb in dopolnitev odloka o zazidalnem načrtu Industrijska cona Žadovinek. Lasnik zemljišča načrtuje dozidati obstoječo stavbo – trgovina z živili in neživili na zemljišču parc. št. 1009/35, k.o. Leskovec, na vzhodni strani obstoječe stavbe. Dozidava stavbe je načrtovana v velikosti 15,12 m x 26,05 m, pritlična z ravno streho kot nadaljevanje obstoječe strehe. Oblikovno bo dozidani del poenoten z osnovno stavbo. V prostorskem aktu je dopuščena možnost širitve, ki je v dolžini 12,00 m, kar pomeni, da je dozidava objekta daljša za 3,12 m.
Obstoječa trgovina Hofer je zgrajena v velikosti 54,15 m x 26,05 m, vertikalni gabarit pritličje z ravno streho. Urejeni so vsi komunalni priključki, dovozi in parkirni prostori z zelenimi površinami.
Na podlagi dane pobude in pogojev, ki jih določa prostorski akt je ugotovljeno, da je potrebna sprememba in dopolnitev ZN, ki se nanaša na tlorisno zasnovo objekta in sicer v delu, ki dovoljuje možnost dograditve (razširitve) ob vzhodni fasadi. Sprememba se nanaša na tlorisno zasnovo objekta v dolžini 3,15 m.
Skladno s prostorskimi izhodišči ocenjujemo, da je sprememba odloka o ZN možna, zato se pristopa k spremembam in dopolnitvam odloka o ZN, skladno z določili zakona o prostorskem načrtovanju.
3. člen 
(okvirno območje SD odloka o ZN) 
Spremembe in dopolnitve odloka o ZN so predvidene na območju prostorske ureditve trgovskega centra s pripadajočo zunanjo ureditvijo – to je območje »Hofer«, ki obsega zemljišče parc. št. 1009/35, k. o. Leskovec, kompleks industrijske cone Žadovinek
V postopku izdelave SD odloka o ZN je možna sprememba območja obdelave kot posledica upoštevanja smernic za načrtovanje, ki jih bodo podali kot nosilci urejanja prostora.
4. člen 
(usmeritve za pripravo strokovnih rešitev) 
Strokovne rešitve za izdelavo sprememb in dopolnitev odloka o ZN bodo temeljile na usmeritvah iz veljavnih prostorskih aktov občine, izdelanih idejnih zasnovah, dejanskega stanja prostora, pridobljenih smernic nosilcev urejanja prostora in njihovih strokovnih podlag.
V kolikor se med postopkom ugotovi, da je potrebno izdelati dodatne strokovne podlage, se jih pripravi v postopku priprave SD odloka o ZN.
V kolikor bo potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje (CPVO), bo naročnik zagotovil izdelavo potrebne dokumentacije; postopek bo v skladu z določili veljavne zakonodaje potekal istočasno z izdelavo OPPN, čemur se prilagodijo roki v posameznih fazah.
5. člen 
(roki in postopek za pripravo) 
Skladno z določili 61.a člena zakona o prostorskem načrtovanju bo postopek priprave sprememb in dopolnitev odloka o ZN potekal po skrajšanem postopku, ki omogoča, da se rok za predložitev smernic in mnenj skrajša na 15 dni, enako se skrajša trajanje javne razgrnitve.
Okvirni terminski plan:
Faza / aktivnosti
Nosilec
Rok izdelave
Sprejem ter objava sklepa o izdelavi SDUN v Uradnem listu RS
Občina Krško
7 dni
Izdelava osnutka SDUN
načrtovalec
21 dni
Pridobitev smernic in odločbe o CPVO
načrtovalec
15 dni
Izdelava dopolnjenega osnutka
načrtovalec
21 dni po prejetju vseh smernic
Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka; objava v svetovnem spletu in na krajevno običajen način
Občina Krško
7 dni
Javna razgrnitev z javno obravnavo v času razgrnitve
Občina Krško
15 dni
Priprava stališč do pripomb in predlogov javnosti
Občina Krško, načrtovalec
5 dni
Sprejem stališč do pripomb in predlogov javnosti
Občina Krško
5 dni
Objava stališč v svetovnem spletu in na krajevno običajen način
Občina Krško
7 dni
Izdelava predloga SDUN na podlagi sprejetih stališč
načrtovalec
15 dni od potrditve stališč do pripomb
Pridobitev mnenj k predlogu SDUN 
načrtovalec
15 dni
Izdelava usklajenega predloga
načrtovalec
15 dni po prejemu vseh mnenj
Obravnava in sprejem usklajenega predloga na seji Občinskega sveta
Občinski svet občine Krško
Objava odloka v Uradnem listu RS
Občina Krško
15 dni
Po objavi odloka v Uradnem listu načrtovalec izdela končni dokument.
6. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Kostak d.d., Leskovška cesta 2a, 8270 Krško,
V postopku sprememb in dopolnitev odloka o ZN sodeluje KS mesta Krško, CKŽ 23, 8270 Krško in Krajevna skupnost Leskovec pri Krškem.
Nosilci urejanja prostora morajo glede na to, da gre za skrajšani postopek v skladu z 61.a členom ZPNačrta podati smernice in mnenje v 15 dneh od podane vloge.
Če smernice posameznih nosilcev urejanja prostora ne bodo podane, mora načrtovalec SD odloka o ZN kljub temu upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte. V primeru, da se v postopku priprave SD ZN ugotovi, da je treba pridobiti tudi smernice in mnenja drugih nosilcev urejanja prostora ali drugih udeležencev, se le-te pridobijo v istem postopku.
7. člen 
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave SD odloka o ZN) 
Pripravljavec SD odloka o ZN je Občina Krško, CKŽ 14, 8270 Krško.
Investitor SD odloka o ZN je Hofer Trgovina d.o.o. Lukovica.
Načrtovalec oziroma izdelovalec SD odloka o ZN je Razvojni center INŽENIRINGI Celje d.o.o., ki ga je izbral investitor.
Načrtovalec je dolžan izdelati predmetno dokumentacijo v skladu z veljavno prostorsko zakonodajo, v skladu s sklepom ter drugimi predpisi in zakonodajo s posameznih področij. Načrtovalec pripravi vse tekstualne in grafične vsebine, potrebne za izdelavo sprememb in dopolnitev odloka o ZN. Načrtovalec je dolžan podajati obrazložitve in utemeljitve k predlaganim ureditvam ter sodelovati na javnih obravnavah in drugih telesih v postopku izdelave prostorskega akta. V sodelovanju s pripravljavcem prostorskega akta pripravi tudi stališča do pripomb iz javne obravnave in razgrnitve oziroma druge usmeritve, opredeljene skozi postopek. Po objavi odloka o SD odloka o ZN v Uradnem listu Republike Slovenije, načrtovalec pripravi končno gradivo v analogni (štiri izvodi) in digitalni obliki (dva izvoda), ki ga dostavi pripravljavcu prostorskega akta.
8. člen 
(končne določbe) 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi na spletni strani Občine Krško http.//www.krsko.si
Št. 3505-1/2016-O 503
Krško, dne 1. aprila 2016
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko l.r.

AAA Zlata odličnost