Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2016 z dne 8. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2016 z dne 8. 4. 2016, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1042. Uredba o določitvi najvišjih cen prevoza potnikov po železnici v notranjem potniškem prometu
1043. Uredba o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov

MINISTRSTVA

1044. Pravilnik o zdravstvenih pogojih osebja, ki opravlja dela na žičniških napravah

USTAVNO SODIŠČE

1045. Odločba o razveljavitvi sklepa Višjega sodišča v Ljubljani
1046. Odločba o razveljavitvi sodbe Okrajnega sodišča v Lendavi

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1047. Sklep o pogojih in načinu pokrivanja izgub z zmanjševanjem zavarovalno-tehničnih rezervacij in odloženih davkov
1048. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poročanju upravljavca pokojninskega sklada, oblikovanega kot kritni sklad
1049. Operativno-tehnična zahteva o določitvi območij obvezne uporabe odzivnika (TMZ)
1050. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za marec 2016

OBČINE

Bled

1051. Zaključni račun proračuna Občine Bled za leto 2015

Brežice

1052. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje razvoja obstoječe kmetije Mali vrh

Mirna Peč

1053. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2016 – 1. rebalans 2016

Ribnica

1054. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Ribnica (krajše: SD OPN-2)

Rogaška Slatina

1055. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu za območje urejanja P1 v Rogaški Slatini

Rogašovci

1056. Zaključni račun proračuna Občine Rogašovci za leto 2015
1057. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Rogašovci za programsko obdobje 2016–2020
1058. Sklep o določitvi cene storitve pomoči družini na domu za leto 2016

Sevnica

1059. Razpis nadomestnih volitev dveh članov sveta Krajevne skupnosti Dolnje Brezovo

Slovenj Gradec

1060. Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Mestne občine Slovenj Gradec
1061. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Mestne občine Slovenj Gradec
1062. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem lokacijskem načrtu poslovno-storitvene cone Slovenj Gradec – Ozare in severne obvoznice Stari trg

Slovenska Bistrica

1063. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu obrtno stanovanjske cone ob RTP v Slovenski Bistrici

Sveti Jurij ob Ščavnici

1064. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Sv. Jurij ob Ščavnici

Šalovci

1065. Sklep o višini letnega povračila za najem groba in vzdrževanje pokopališča

Šmarješke Toplice

1066. Zaključni račun proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2015
1067. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu turistično storitvena gospodarska cona Dolenje Kronovo

Velika Polana

1068. Odlok o proračunu Občine Velika Polana za leto 2016

Vipava

1069. Odlok o spremembah in dopolnitvah št. 3 Občinskega prostorskega načrta Občine Vipava

Žiri

1070. Zaključni račun proračuna Občine Žiri za leto 2015
1071. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Žiri za leto 2016
1072. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Žirovnica

1073. Zaključni račun proračuna Občine Žirovnica za leto 2015

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost