Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2016 z dne 8. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2016 z dne 8. 4. 2016

Kazalo

1063. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu obrtno stanovanjske cone ob RTP v Slovenski Bistrici, stran 3706.

  
Na podlagi 57., 61.a in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) ter 7. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) je župan Občine Slovenska Bistrica sprejel
S K L E P 
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu obrtno stanovanjske cone ob RTP v Slovenski Bistrici 
1. člen 
(Splošno) 
S tem sklepom župan Občine Slovenska Bistrica določa začetek in način priprave sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta obrtno stanovanjske cone ob RTP v Slovenski Bistrici (v nadaljnjem besedilu: spremembe in dopolnitve LN).
V veljavi je Odlok o lokacijskem načrtu obrtno stanovanjske cone ob RTP v Slovenski Bistrici (Uradni list RS, št. 70/05 in 57/12).
Spremembe in dopolnitve LN se pripravijo v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO), Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07) ter ostalimi podzakonskimi predpisi.
2. člen 
(Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev LN) 
Območje LN leži v jugovzhodnem delu mesta Slovenska Bistrica ob avtocesti in je namenjeno gradnji obrtnih, stanovanjskih in obrtno stanovanjskih objektov. Investitor Miduš d.o.o., katerega proizvodnja dejavnost je locirana na predmetnem območju, potrebuje za zagotavljanje ustreznih delovnih pogojev dodatne delovne, skladiščne površine. Ker obstoječa določila Odloka o lokacijskem načrtu obrtno stanovanjske cone ob RTP v Slovenski Bistrici, ne dopuščajo predvidene dozidave, je potrebno pristopiti k spremembi grafičnega in tekstualnega dela veljavnega odloka.
3. člen 
(Pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev LN) 
Pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev LN je ZPNačrt in ostali podzakonski predpisi.
Ker se predvidene spremembe in dopolnitve nanašajo samo na posamične posege v prostor, ki ne vplivajo na celovitost prostorskih ureditev, se postopek skladno z 61.a členom ZPNačrt vodi po skrajšanem postopku.
4. člen 
(Določitev območja) 
Ureditveno območje sprememb in dopolnitev LN obsega parc. št. 2335, k.o. Slovenska Bistrica.
5. člen 
(Način pridobitve strokovnih rešitev) 
Ker gre za spremembe tekstualnega dela, ki se nanašajo na posamične spremembe in dopolnitve pogojev odloka, pridobitev posebnih strokovnih rešitev ni predvidena.
6. člen 
(Roki izdelave sprememb in dopolnitev LN) 
Za pripravo sprememb in dopolnitev LN so opredeljeni naslednji okvirni roki:
AKTIVNOST
ROK IZDELAVE
1.
priprava dopolnjenega osnutka
po objavi sklepa v  Uradnem listu RS
2.
pridobivanje smernic pristojnih nosilcev urejanja prostora 
15 dni
3.
izdelava dopolnjenega osnutka 
15 dni po pridobitvi smernic
4.
javna razgrnitev dopolnjenega osnutka
prične 7 dni po objavi javne razgrnitve in traja 15 dni
5.
javna obravnava
v času javne razgrnitve
6.
stališča do morebitnih pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave
do 30 dni od zaključka javne razgrnitve
7.
izdelava predloga akta
15 dni po sprejemu stališč
8.
pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora 
15 dni
9.
priprava usklajenega predloga akta in sprejem na občinskem svetu 
na prvi seji občinskega sveta po pridobitvi mnenj
10.
objava sprejetega akta
po sprejemu na seji OS
7. člen 
(Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci v postopku priprave sprememb in dopolnitev LN) 
V postopek priprave sprememb in dopolnitev LN bodo vključeni naslednji nosilci urejanja prostora:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Krekova 17, 2000 Maribor
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana
– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana
– Elektro Maribor, d.d., Vetrinjska 2, 2000 Maribor
– Eles d.o.o., Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana
– Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, Slovenska Bistrica
– Telekom Slovenije d.d., Titova c. 38, 2000 Maribor
– Komunala Slovenska Bistrica d.o.o., Pohorski bataljon 12, 2310 Slovenska Bistrica
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za ceste, Sektor za upravljanje, vzdrževanje in varstvo cest, območje Maribor, Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor
– DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d, Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje
– drugi organi in organizacije, kolikor bi se v postopku izkazalo, da so tangirani.
8. člen 
(Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb in dopolnitev LN) 
Finančna sredstva za pripravo sprememb in dopolnitev LN in dodatnih strokovnih gradiv, ki bi jih še zahtevali posamezni nosilci urejanja prostora, zagotovi pobudnik oziroma naročnik sprememb in dopolnitev LN, MIDUŠ d.o.o., Livadna ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica.
9. člen 
(Veljavnost in objava sklepa) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na svetovnem spletu ter stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-1/2016-2-1032
Slovenska Bistrica, dne 21. marca 2016
Župan 
Občine Slovenska Bistrica 
dr. Ivan Žagar l.r.

AAA Zlata odličnost