Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2016 z dne 8. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2016 z dne 8. 4. 2016

Kazalo

1052. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje razvoja obstoječe kmetije Mali vrh, stran 3643.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 35/13 – Skl. US, 76/14 – Odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 33. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09, 3/10) župan Občine Brežice sprejema
S K L E P 
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje razvoja obstoječe kmetije Mali vrh 
1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo) 
Območje obstoječe kmetije je v Občinskem prostorskem načrtu Občine Brežice (OPN) razdeljeno v dveh enotah urejanja prostora (EUP) MAV-03 in MAV-02, obe z namensko rabo za gradnjo enostanovanjskih hiš (SSe), kjer določeni pogoji za gradnjo ne omogočajo razvoja kmetije.
Pobudnik želi graditi objekt za spravilo kmetijske mehanizacije, kasneje tudi nov večji hlev in ležeči silos za potrebe razvoja obstoječe kmetije ter v prihodnosti morebiti druge spremljajoče objekte.
V skladu z OPN sta v enotah MAV-02 in MAV-03 predvidena različna načina urejanja, in sicer s prostorskimi izvedbenimi pogoji (PIP) in občinskim podrobnim prostorskim načrtom (OPPN). Ker je smiselno celovito načrtovanje ureditev enega kmetijskega gospodarstva, se v območje OPPN zajame celotno območje kmetije, ležeče v obeh EUP.
V OPPN se predvidi fleksibilna zasnova z robnimi pogoji. Ker je območje že komunalno opremljeno, se ne sprejme poseben program opremljanja za to območje.
2. člen 
(območje OPPN) 
Območje OPPN zajema območje obstoječe kmetije na Malem vrhu s pripadajočimi zemljišči, in sicer parc. št. del 322/1, del 320/1 in 320/3 k.o. Mali vrh v skupni velikosti 0,77 ha in zajema del EUP MAV-03 in del MAV-02.
3. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
OPPN se izdela na podlagi prikaza stanja prostora, občinskega prostorskega načrta in potreb kmetije, upoštevajoč smernice za načrtovanje nosilcev urejanja prostora. Kot izhodišče se upoštevajo splošni pogoji OPN in podrobnejši izvedbeni pogoji na širšem območju in na območjih, namenjenih tovrstni dejavnosti.
4. člen 
(roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz) 
Okvirni roki za pripravo OPPN:
FAZA:
ROKI (dni max):
1.
Izdelava idejne zasnove območja in osnutka OPPN, obveznih prilog
30
2.
Pridobivanje smernic in odločbe o CPVO 
40
3.
Usklajevanje smernic in izdelava dopolnjenega osnutka
15
4.
Javna razgrnitev in javna obravnava 
40
5.
Priprava stališč do pripomb
15
6.
Predstavitev na OS in odborom – 1. branje
(**)
7.
Izdelava predloga
30
8.
Pridobivanje mnenj 
40
9.
Priprava usklajenega predloga
10
10.
Predstavitev na OS in odborom – sprejem
(**)
11.
Izdelava končnega dokumenta 
14
12.
Objava v uradnem listu
(**) Prilagoditev terminom zasedanj OS in odborov. Pripravljeno gradivo se uvrsti na prvo sejo OS, ki sledi.
Kolikor bo potrebno izvesti postopek CPVO, bo ta v skladu z določili veljavnega zakona potekal istočasno z izdelavo OPPN, čemur se prilagodijo zgoraj navedeni roki izdelave OPPN. Predviden rok za sprejem akta je 6 mesecev od uvedbe v delo in je odvisen od odzivnosti nosilcev urejanja prostora in dinamike sej občinskega sveta.
5. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
Pri pripravi OPPN morajo s svojimi smernicami za načrtovanje in mnenji k predlogu OPPN sodelovati naslednji nosilci urejanja prostora ter ostali udeleženci:
Nosilci urejanja prostora:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Urad za upravljanje z vodami – Oddelek območja spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto (varstvo voda, ogrožena območja);
2. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana (varstvo kulturne dediščine);
3. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana (varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami);
4. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova c. 59, 1000 Ljubljana (obramba);
5. Elektro Celje (za PE Krško), Vrunčeva 2a, 3000 Celje (električna energija);
6. Komunala Brežice d.o.o., Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice (področje odvajanja in čiščenja odpadnih vod, ravnanja z odpadki na lokalnem nivoju);
7. Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice d.d., Cesta prvih borcev 9, 8250 Brežice (področje lokalnega cestnega omrežja, za infrastrukturno opremljanje s toplovodnim omrežjem lokalnega pomena ter urejanja);
8. Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice (razvoj gospodarstva, družbene javne infrastrukture, zagotavljanje infrastrukturne opremljenosti);
9. Elektronik Kranjc d.o.o., Cesta prvih borcev 41, 8250 Brežice (cestna razsvetljava);
10. Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Območje sektorja za upravljanje cest – območje Novo mesto, Ljubljanska c. 36, 8000 Novo mesto (področje državnih in regionalnih cest);
11. Zavod za gozdove Slovenije, OE Brežice, C. bratov Milavcev 61, 8250 Brežice (pas varovanja gozdov);
Ostali vabljeni, da podajo svoja priporočila:
12. Krajevna skupnost Globoko, Globoko 5, 8254 Globoko;
13. Telekom Slovenije, PE Novo mesto, Novi trg 7a, Novo mesto, (telekomunikacije);
Odločba o CPVO:
14. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Dunajska c. 47, 1000 Ljubljana.
Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-te pridobijo v postopku. Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstavkom 58. in prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati smernice k osnutku in mnenja k predlogu prostorskega akta v 30 dneh od prejema poziva.
6. člen 
(obveznost financiranja) 
Pripravljavec OPPN: Občina Brežice
Naročnik OPPN: Kostevc Igor in Sabina, Mali vrh 17, 8254 Globoko
Sredstva za izdelavo OPPN zagotovi naročnik.
7. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, objavi pa se tudi na spletni strani Občine Brežice.
Št. 3505-5/2016
Brežice, dne 31. marca 2016
Župan 
Občine Brežice 
Ivan Molan l.r.

AAA Zlata odličnost