Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2016 z dne 8. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2016 z dne 8. 4. 2016

Kazalo

VII Pg 803/2016 Os-1870/16, Stran 850
1. Okrožno sodišče v Ljubljani, Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana, pod opravilno št. VII Pg 803/2016, odloča v pravdni zadevi tožeče stranke: Republike Slovenije, ki jo zastopa Specializirano državno tožilstvo Republike Slovenije, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, zoper toženo stranko: 1. Rudolf Trček, Pot čez gmajno 38, Ljubljana in 2. Finesto najem d.o.o., Cesta v Gorice 8, Ljubljana, zaradi odvzema premoženja nezakonitega izvora v višini 2.131.223,80 EUR.
2. Predmet tožbe je naslednje premoženje:
a) nepremičnine:
a.a) last prvotoženca Rudolfa Trčka
– z ID znakom 1500-3257/1-0 do deleža 1/1;
– z ID znakom 1500-3256/1-0 do deleža 1/1;
– z ID znakom 1723-2127/4-0 do deleža 1/1;
– z ID znakom 1723-2133/0-0 do deleža 1/1;
– z ID znakom 1723-2140/7-0 do deleža 1/1 in
– z ID znakom 1723-2140/8-0 do deleža 1/1,
a.b) last drugotoženke družbe Finesto najem d.o.o.:
– z ID znakom 1723-9361-6;
– z ID znakom 1723-9361-7;
– z ID znakom 1723-9361-8;
– z ID znakom 1723-9361-9;
– z ID znakom 1723-9361-10;
– z ID znakom 1723-9361-11;
– z ID znakom 1723-9361-12;
– z ID znakom 1723-9361-13;
– z ID znakom 1723-9361-14;
– z ID znakom 1723-9361-15;
– z ID znakom 1723-9361-16;
– z ID znakom 1723-9361-17;
– z ID znakom 1723-9361-18, vse do deleža 1/1
b) premičnine:
– osebno vozilo Peugeot 204 Ml/OA, letnik 1971, VIN št. 2048916246, reg. št. LJ 20-5JV TN last Rudolfa Trčka;
c) terjatve:
– prvotoženca Rudolfa Trčka do družbe Hramba, arhiviranje in skladiščenje d.o.o., Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana, v znesku glavnice 170.000,00 EUR z dne 18. 5. 2012 s pripadki;
d) vrednostni papirji:
– 210 delnicami KRKG izdajatelja Krka d.d.
e) kapitalski delež
– 100 % delež v družbi Finesto najem d.o.o. Cesta v Gorice 8, Ljubljana, matična številka 3435733, last Rudolfa Trčka.
3. Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom opr. št. VII Pg 803/2016 z dne 31. 3. 2016 izdalo sklep o začasnem zavarovanju premoženja iz točke 2. tega oklica, vključno s prepovedjo lastnikoma odtujitve in obremenitve nepremičnin, premičnin in kapitalskim deležem, z vpisom v zemljiško knjigo, vpisom v register neposestnih pravic in zarubljenih premičnin, vpisom v sodni register ter s prepovedjo vsakršnega razpolaganja s terjatvami in vrednostnimi papirji ter s prepovedjo zahtevati izplačilo teh terjatev, s tem, da ta odredba o začasnem zavarovanju premoženja velja vse do pravnomočnosti odločitve v obravnavani zadevi.
4. Osebe, ki imajo na zgoraj navedenem premoženju, kakšne pravice in niso vedele oziroma niso mogle vedeti, da je bilo premoženje pridobljeno nezakonito, lahko v treh mesecih po objavi tega oklica podajo izjavo o vstopu v pravdo v skladu z zakonom, ki ureja pravdni postopek, glede sospornikov in udeležbe drugih oseb v pravdi.
5. Če zgoraj navedene osebe zamudijo rok za podajo izjave o vstopu v pravdo, izgubijo to pravico in pravico v zvezi s premoženjem, ki se odvzame zaradi ugotovljenega nezakonitega izvora ter pravico izpodbijati civilnopravne učinke pravnomočne sodne odločbe na njihove pravice, ali pravne koristi, o katerih še ni bilo pravnomočno odločeno (32. člen ZOPNI).
6. V dveh mesecih po pravnomočnosti sodbe o odvzemu premoženja nezakonitega izvora lahko upniki, ki so začeli postopke iz drugega odstavka 33. člena ZOPNI, in tisti, ki imajo pravnomočno ugotovljene terjatve do lastnika premoženja, ali pravice do ločenega poplačila izvzetega premoženja, predlagajo Državnemu pravobranilstvu Republike Slovenije poplačilo iz odvzetega premoženja, razen če so v času pridobitve upravičenja vedeli ali bi bili mogli vedeti, da je bilo premoženje pridobljeno nezakonito (peti odstavek 33. člen ZOPNI).
7. Dan objave oklica v Uradnem listu RS: 8. 4. 2016.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 31. 3. 2016

AAA Zlata odličnost