Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2016 z dne 8. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2016 z dne 8. 4. 2016

Kazalo

Št. 35430-1/2016-2 Ob-1878/16, Stran 845
Na podlagi prvega in drugega odstavka 146. c člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 38/14, 37/15, 56/15 in 102/15; v nadaljevanju: ZVO-1), 19. člena in prvega odstavka 25. člena Akta o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada (Uradni list RS, št. 112/09, 1/12, 98/12 in 20/13) ter Splošnih pogojev poslovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, št. 0141-1/2010-5, z dne 22. 4. 2010 (objavljeni na spletni strani http://www.ekosklad.si/dokumenti/spp.pdf), na podlagi programa Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, sprejetega v okviru Poslovnega in finančnega načrta Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, za leto 2016, potrjenega skladno s četrtim odstavkom 317. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15; v nadaljevanju: EZ-1) s strani Vlade Republike Slovenije s sklepom številka 47602-1/2016/4 z dne 5. 1. 2016, v skladu z Odlokom o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letu 2016 (Uradni list RS, št. 7/16), in na podlagi Pogodbe št. 2550-16-31100 o izvajanju ukrepov Programa porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letu 2016 z dne 17. 2. 2016, Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad (v nadaljevanju: Eko sklad), objavlja
spremembo Javnega poziva 37SUB-OB16
Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb 
Javni poziv 37SUB-OB16 Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 18/2016) se spremeni tako kot sledi:
V točki 1. v razdelku H – vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stanovanjski stavbi, se besedilo prvega in drugega odstavka nadomesti z naslednjim besedilom:
»Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za nakup in vgradnjo ene od oblik centralnega sistema prezračevanja ali lokalnih naprav za prezračevanje z vračanjem toplote odpadnega zraka (rekuperacijo). Stanovanjske prezračevalne enote s sistemom za rekuperacijo toplote, namenjene centralnemu prezračevanju, morajo dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote (ηt) vsaj 80 %, razen naprav z entalpijskim prenosnikom toplote, ki morajo dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote vsaj 74 %; vse centralne prezračevalne enote pa ne smejo presegati specifične vhodne moči (SPI) 0,45 W/(m3/h). Naprave za lokalno prezračevanje morajo dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote (ηt) vsaj 65 %.
Ustreznost naprave bo preverjana na podlagi izjave o skladnosti, podatkovnega lista izdelka za ustrezno podnebno cono, skladnega z ustrezno točko Priloge IV, Delegirane Uredbe Komisije (EU) št. 1254/2014 (UL EU, št. L 337/2014), in na podlagi merilnega poročila, na osnovi katerega sta bili določeni vrednosti ηt in SPI.«
V točki 1. v razdelku I – gradnja ali nakup skoraj nič-energijske nove eno- ali dvostanovanjske stavbe se peti odstavek, v razdelku J – celovita obnova starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe se šesti odstavek in v razdelku K – nakup stanovanjske enote v tri- in večstanovanjski stavbi, obnovljeni v skoraj nič-energijskem razredu se peti odstavek nadomestijo z naslednjim besedilom:
»Obvezna je vgradnja ene od oblik centralnega sistema prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka. Stanovanjske prezračevalne enote s sistemom za rekuperacijo toplote, namenjene centralnemu prezračevanju, morajo dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote (ηt) vsaj 80 %, razen naprav z entalpijskim prenosnikom toplote, ki morajo dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote vsaj 74 %; vse centralne prezračevalne enote pa ne smejo presegati specifične vhodne moči (SPI) 0,45 W/(m3/h). Ustreznost naprave bo preverjana na podlagi izjave o skladnosti, podatkovnega lista izdelka za ustrezno podnebno cono, skladnega z ustrezno točko Priloge IV, Delegirane Uredbe Komisije (EU) št. 1254/2014 (UL EU, št. L 337/2014), in na podlagi merilnega poročila, na osnovi katerega sta bili določeni vrednosti ηt in SPI.«
V celotnem besedilu javnega poziva 37SUB-OB16 se besedilo »SIST EN 13829« nadomesti z besedilom »SIST EN ISO 9972:2015«.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad 

AAA Zlata odličnost