Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2016 z dne 8. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2016 z dne 8. 4. 2016

Kazalo

1051. Zaključni račun proračuna Občine Bled za leto 2015, stran 3643.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah – UPB4 (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 16. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 67/09, 87/12) je Občinski svet Občine Bled na 8. redni seji dne 15. 3. 2016 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N 
proračuna Občine Bled za leto 2015 
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Bled za leto 2015.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Bled za leto 2015 sestavljajo splošni in posebni del.
V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Bled za leto 2015.
Sestavni del zaključnega računa je tudi Načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2015 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Bled za leto 2015 – splošni del proračuna se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Posebni del proračuna in Načrt razvojnih programov pa se objavita na spletni strani Občine Bled: http://obcina.bled.si.
Št. 034-1/2016-8
Bled, dne 15. marca 2016
Župan 
Občine Bled 
Janez Fajfar l.r.

AAA Zlata odličnost