Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2016 z dne 8. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2016 z dne 8. 4. 2016

Kazalo

1056. Zaključni račun proračuna Občine Rogašovci za leto 2015, stran 3649.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP) in 31. člena Statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03, 88/05, 79/06 in 69/10) je Občinski svet Občine Rogašovci na 10. seji dne 31. 3. 2016 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N 
proračuna Občine Rogašovci za leto 2015 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Rogašovci za leto 2015.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Rogašovci za leto 2015 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Rogašovci za leto 2015. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov ter o njihovi realizaciji v letu 2015.
3. člen 
Prihodki in odhodki proračuna Občine Rogašovci za leto 2015 so razvidni iz splošnega dela proračuna na ravni podskupin kontov in so doseženi v naslednjih zneskih:
OPIS
Realizacija 2015 v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
2.704.626,13
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.107.782,99
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
1.869.296,21
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
1.778.372,00
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
15.829,92
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
74.858,40
706
DRUGI DAVKI
235,89
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
238.486,78
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
41.144,12
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
1.694,90
712
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
622,50
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
6.576,66
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
188.448,60
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
46.946,92
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
14.261,82
721
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0,00
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
32.685,10
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
0,00
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
0,00
731
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
549.896,22
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
446.087,22
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
103.809,00
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
0,00
786
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0,00
787
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
0,00
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
2.284.009,55
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
758.721,51
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
228.705,72
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
35.671,47
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
483.038,86
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
1.356,34
409
REZERVE
9.949,12
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
1.025.631,29
410
SUBVENCIJE
5.381,31
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
697.099,09
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
104.904,13
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
218.246,76
414
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
391.561,47
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
391.561,47
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
108.095,28
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
78.871,78
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
29.223,50
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
420.616,58
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75 IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0,00
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0,00
752
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0,00
44 V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0,00
440
DANA POSOJILA
0,00
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0,00
C. RAČUN FINANCIRANJA
50 VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0,00
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
0,00
55 VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
110.000,00
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
110.000,00
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.)=(I.+IV.+VII.)-(II.+V.+VIII.)
310.616,58
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–110.000,00
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–420.616,58
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2014
9009
Splošni sklad z drugo
 97.769,31
4. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Rogašovci za leto 2015 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-3/2016-14
Rogašovci, dne 31. marca 2016
Župan 
Občine Rogašovci 
Edvard Mihalič l.r.

AAA Zlata odličnost