Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2016 z dne 8. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2016 z dne 8. 4. 2016

Kazalo

1044. Pravilnik o zdravstvenih pogojih osebja, ki opravlja dela na žičniških napravah, stran 3632.

  
Na podlagi četrtega odstavka 49. člena Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 126/03, 56/13 in 33/14) ministrica za zdravje v soglasju z ministrom za infrastrukturo izdaja
P R A V I L N I K 
o zdravstvenih pogojih osebja, ki opravlja dela na žičniških napravah 
1. člen 
Ta pravilnik določa posebne zdravstvene, psihofizične in druge pogoje za ugotavljanje zdravstvenega stanja osebja, ki izvaja obratovanje žičniških naprav in osebja, ki izvaja vzdrževanje žičniških naprav (v nadaljnjem besedilu: osebje), pogoje, ki jih mora izpolnjevati zdravstveni zavod, ki opravlja zdravstvene preglede osebja in roke za njihovo opravljanje.
2. člen 
(1) Osebje lahko izvaja obratovanje žičniških naprav in vzdrževanje žičniških naprav v skladu z izjavo o varnosti z oceno tveganja za to delovno mesto, če izpolnjuje pogoje, ki jih določa ta pravilnik in je za to telesno in duševno zmožno.
(2) Šteje se, da osebje izpolnjuje zdravstvene pogoje za obratovanje žičniških naprav in vzdrževanje žičniških naprav, če je zmožnost za to delo ugotovljena z rednim ali izrednim zdravstvenim pregledom, ki ustreza tveganju na delovnem mestu in so opravljeni v skladu s predpisi, ki urejajo varnost in zdravje pri delu.
(3) Kadar je telesna ali duševna zmožnost osebja zmanjšana zaradi prirojenih ali pridobljenih bolezni oziroma poškodb, osebje opravlja dela iz prvega odstavka tega člena le, če stanje ne vpliva na zmožnost za opravljanje navedenih del.
3. člen 
(1) Izpolnjevanje zdravstvenih pogojev se ugotavlja z rednimi in izrednimi zdravstvenimi pregledi.
(2) Redni zdravstveni pregled je predhodni preventivni zdravstveni pregled in usmerjeni obdobni preventivni zdravstveni pregled v skladu s Pravilnikom o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev (Uradni list RS, št. 87/02, 29/03 – popr., 124/06 in 43/11 – ZVZD-1; v nadaljnjem besedilu: pravilnik).
(3) Izredni zdravstveni pregled je drugi usmerjeni preventivni zdravstveni pregled v skladu s pravilnikom.
(4) Poleg rednih in izrednih pregledov se opravljajo tudi strokovni zdravstveni pregledi za ugotavljanje znakov vedenjskih motenj, ki kažejo na rabo alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi.
4. člen 
Predhodni preventivni zdravstveni pregled se opravlja v skladu s pogoji iz 5. člena pravilnika in v obsegu, ki ga določata 6. člen in Priloga I. pravilnika.
5. člen 
Usmerjeni preventivni zdravstveni pregled se opravlja v skladu s pogoji iz 7. člena pravilnika, v obsegu, ki ga določa 8. člen pravilnika, ter v rokih, ki jih določata 9. člen in Priloga I. pravilnika.
6. člen 
(1) Drugi usmerjeni preventivni zdravstveni pregled se opravlja v skladu s pogoji iz 10. člena pravilnika in v obsegu, ki ga določa 11. člen pravilnika.
(2) Pregled iz prejšnjega odstavka se lahko opravi tudi na podlagi pregleda dokumentacije lečečega zdravnika.
7. člen 
(1) Zdravstvene preglede iz 3. člena tega pravilnika izvaja zdravstveni zavod, ki ima dovoljenje ministrstva, pristojnega za zdravje, za opravljanje dejavnosti medicine dela, prometa in športa in ga je za to pooblastil minister, pristojen za zdravje v soglasju z ministrom, pristojnim za promet.
(2) V zavodu iz prejšnjega odstavka preglede osebja opravljajo zdravniki specialisti medicine dela, prometa in športa.
8. člen 
Postopek in način izvajanja preventivnih zdravstvenih pregledov, zdravniško spričevalo in način njegove izdaje ter možnost presoje ocene izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za določeno delo v delovnem okolju po opravljenem preventivnem zdravstvenem pregledu pri posebni zdravstveni komisiji se izvaja v skladu s pravilnikom.
9. člen 
(1) Osebje ne sme delati ali biti na delovnem mestu pod vplivom alkohola, prepovedanih drog ali drugih psihoaktivnih snovi.
(2) Osebje ne sme delati ali biti pod vplivom zdravil, ki lahko vplivajo na psihofizične sposobnosti, na tistih delovnih mestih, na katerih je zaradi večje nevarnosti za nezgode pri delu tako določeno z izjavo o varnosti z oceno tveganja za ta delovna mesta.
(3) Za ugotavljanje znakov vedenjskih motenj, ki kažejo na rabo oziroma zlorabo alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi se opravi strokovni zdravstveni pregled.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
10. člen 
Zdravstveni zavodi, ki opravljajo preglede po tem pravilniku, morajo pridobiti pooblastilo iz prvega odstavka 7. člena tega pravilnika v dveh letih po uveljavitvi tega pravilnika.
11. člen 
(1) Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati Pravilnik o zdravstvenih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati delavci, ki opravljajo dela na žičniških napravah (Uradni list SRS, št. 21/86 in Uradni list RS, št. 126/03 – ZŽNPO).
(2) Zdravstveni zavodi, ki imajo na dan uveljavitve tega pravilnika veljavno pooblastilo za opravljanje zdravstvenih pregledov v skladu s pravilnikom iz prejšnjega odstavka, lahko opravljajo zdravstvene preglede po tem pravilniku do pridobitve pooblastila iz prvega odstavka 7. člena tega pravilnika oziroma najdlje dve leti od uveljavitve tega pravilnika.
12. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-88/2015
Ljubljana, dne 18. marca 2016
EVA 2015-2711-0046
Milojka Kolar Celarc l.r.
Ministrica 
za zdravje 
 
Soglašam! 
dr. Peter Gašperšič l.r.
Minister 
za infrastrukturo 

AAA Zlata odličnost