Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2016 z dne 8. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2016 z dne 8. 4. 2016

Kazalo

1048. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poročanju upravljavca pokojninskega sklada, oblikovanega kot kritni sklad, stran 3640.

  
Na podlagi 1. in 2. točke šestega odstavka 284. člena, tretjega odstavka 366. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C in 102/15) in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarovalni nadzor izdaja
S K L E P 
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poročanju upravljavca pokojninskega sklada, oblikovanega kot kritni sklad 
1. člen 
V Sklepu o poročanju upravljavca pokojninskega sklada, oblikovanega kot kritni sklad (Uradni list RS, št. 98/13, 29/14 in 47/14: v nadaljnjem besedilu: Sklep) se besedilo 3. člena spremeni tako, da glasi:
»(1) Upravljavec za vsak kritni sklad, ki ga upravlja, poroča Agenciji za zavarovalni nadzor o vrstah in sestavi naložb kritnega sklada na način, predpisan z Navodilom o načinu elektronskega poročanja o naložbah, ki je priloga sklepa Agencije za zavarovalni nadzor, ki ureja podrobnejša pravila za premoženje kritnih skladov pokojninskih družb za dodatno invalidsko in dodatno družinsko pokojnino ter za izplačevanje pokojninskih rent in poročanje o naložbah teh kritnih skladov ter o naložbah pokojninskih družb, ki niso financirane iz zavarovalno-tehničnih rezervacij (v nadaljnjem besedilu: Sklep o naložbah).
(2) Upravljavec v primeru vrste naložbe »Terjatve do upravljavca zaradi nedoseganja zajamčene donosnosti« vnese v stolpec (5) Vrsta naložb (CIC koda naložbe) kodo 09, v primeru vrste naložbe »Druge terjatve« pa vnese v stolpec (5) CIC kodo 00.«
2. člen 
Besedilo drugega odstavka 7. člena se spremeni tako, da glasi:
»(2) Pokojninska družba, kot upravljavec kritnega sklada, vključi podatke o vrsti in sestavi naložb iz 3. člena tega sklepa v poročilo iz prvega odstavka 5. člena Sklepa o naložbah, in sicer po stanju na zadnji dan vsakega trimesečja.«
3. člen 
V Navodilu za izpolnjevanje preglednice za poročanje o naložbah kritnega sklada v izvedene finančne instrumente, ki je priloga in sestavni del Sklepa, se:
– v petem odstavku za besedno zvezo »spodnjega šifranta« črta besedilo »vrst izvedenih finančnih instrumentov«,
– v osmem odstavku besedilo za besedno zvezo »Vrsta trga.« spremeni tako, da glasi: »Vpiše se trimestna šifra vrste trga, in sicer kratica REG, kadar gre za organiziran trg ali večstranski sistem trgovanja (MTF), kot je opredeljen v zakonu, ki ureja trg finančnih instrumentov, kratica OTC, kadar gre za trg institucionalnih vlagateljev, in kratica RST, kadar gre za druge trge, ki se ne uvrščajo med organizirane trge, kot jih opredeljuje prej navedeni zakon.«,
– v dvanajstem odstavku besedilo za besedno zvezo »Vpiše se sektor nasprotne stranke« spremeni tako, da glasi: »na podlagi zadnje različice statistične klasifikacije gospodarskih dejavnosti v Evropski uniji (NACE – standardna klasifikacija dejavnosti). Šifrant sektorjev rezidentov je pripravljen v skladu z Uredbo (EU) št. 1893/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o uvedbi statistične klasifikacije gospodarskih dejavnosti NACE Rev 2.«
4. člen 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-17/2016-8
Ljubljana, dne 31. marca 2016
EVA: 2016-1611-0047
Predsednik strokovnega sveta 
Agencije za zavarovalni nadzor 
Sergej Simoniti l.r.

AAA Zlata odličnost