Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2016 z dne 8. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2016 z dne 8. 4. 2016

Kazalo

1054. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Ribnica (krajše: SD OPN-2), stran 3645.

  
Na podlagi 18. in 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, 33/07, 70/08 – ZVO-IB, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – ZUPUDPP – popr., 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/12 – Skl. US: U-l-43/13-8, 76/14 – Odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 17. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/12) je župan Občine Ribnica sprejel
S K L E P 
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Ribnica (krajše: SD OPN-2) 
1. člen 
(Ocena stanja in razlogi za pripravo SD OPN-2) 
(1) S tem sklepom se začne postopek priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Ribnica sprejetega z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 85/12).
(2) V obdobju po sprejetju Občinskega prostorskega načrta Občine Ribnica in njegovi uveljavitvi so bile pri njegovi uporabi s strani strokovnih služb Občine Ribnica, Upravne enote Ribnica, projektantov, lastnikov zemljišč oziroma investitorjev in drugih uporabnikov ugotovljene nekatere nejasnosti, neusklajenosti in nova dejstva, ki ob pripravi še niso mogla biti upoštevana, tako da so bili podani predlogi in pobude za izboljšanje vsebin OPN za posamezna območja. Te spremembe so se vodile kot SD OPN-1.
(3) Pobudo za spremembo in dopolnitev SD OPN-2 je podala družba Matrika ZVO d.o.o., in sicer za območje enote urejanja prostora KO_13, za katero je v skladu z določili veljavnega OPN predvidena priprava Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN).
(4) Pobuda za začetek priprave SD OPN-2 je utemeljena z razlogi, da na podlagi obstoječih prostorskih razmer ter veljavnih določil OPN realizacija OPPN, kot jo je s strokovno rešitvijo predvidel pobudnik, ni izvedljiva. Predlog za SD OPN-2 vključuje minimalno korekcijo oziroma spremembo namenske rabe območja, za katerega je predvidena izdelava OPPN, v velikosti 0,5 ha.
2. člen 
(Območje, predmet načrtovanja in vrsta postopka SD OPN-2) 
(1) V obdobju po sprejemanju OPN je bil za enoto urejanja EUP KO_13 (območje predvidenega OPPN) predvidena eksploatacija in končna sanacija peskokopa (Kot 1) izdelan rudarski projekt (idejni rudarski projekt), s katerim se je predvidela nekoliko drugačna končna sanacija brežin, ki izhaja iz manjšega naklona brežin in je nujna za doseganje zadovoljive stabilnosti območja. Posledica tega pa je, da je nujno potrebno območje nekoliko razširi ter urediti terase.
(2) Spremembe in dopolnitve SD OPN-2 se nanašajo le na izvedbeni del OPN, in sicer njegov grafični del, medtem ko se v celoti ohranjajo strateški tekstualni in kartografski del ter tudi tekstualni izvedbeni del – odlok.
3. člen 
(način pridobivanja strokovnih rešitev) 
Pobudnik je na Občino Ribnica vložil pobudo za spremembo OPN Ribnica, h kateri je priložil tudi Idejni rudarski projekt (Geostern d.o.o.), ki predstavljajo strokovne rešitve za poseg.
4. člen 
(rok za pripravo sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta oziroma njegovih posameznih faz) 
Priprava sprememb in dopolnitev je predvidena v skladu s spodaj navedenimi roki:
FAZA
ROK
Objava sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev OPN 
april 2016
Osnutek sprememb in dopolnitev OPN 
15 delovnih dni od dneva uskladitve posega z nosilci urejanja prostora
Vloga za pridobitev prvega mnenja
2 delovna dneva
Pridobivanje prvih mnenj nosilcev urejanja prostora in odločitev o celoviti presoji vplivov na okolje
30 dni
Dopolnjen osnutek OPN
10 delovnih dni od vseh prvih mnenj in odločbe glede celovite presoje vplivov na okolje
Javna razgrnitev z javno obravnavo OPN 
30 dni
Izdelava stališč do pripomb in predlogov javnosti
5 delovnih dni od zaključka javne razgrnitve in prejema vseh pripomb
Predlog OPN 
10 delovnih dni od potrditve stališč do pripomb in predlogov javnosti
Vloga za pridobitev drugega mnenja
2 delovna dneva
Pridobivanje drugih mnenj nosilcev urejanja prostora
30 dni
Usklajen predlog OPN za sprejem na Občinskem svetu
10 delovnih dni po pridobitvi vseh drugih mnenj
Oddaja končnega dokumenta
5 dni od dneva potrditve oziroma sprejema prostorskega akta
5. člen 
(nosilci urejanja prostora – NUP)
(1) V postopku priprave SD OPN-2 sodelujejo naslednji državni NUP:
– Za področje razvoja poselitve:
1. MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana
– Za področje kmetijstva:
2. MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana
– Za področje gozdarstva, lovstva in ribištva:
3. MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska 22, 1000
4. ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE, Večna pot 2, 1000 Ljubljana
5. Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kočevje, Rožna ulica 39, 1330 Kočevje.
– Za področje rabe in upravljanja z vodami:
6. MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana
– Za področje ohranjanja narave:
7. ZAVOD RS ZA VARSTVO NARAVE, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana
– Za področje varstva kulturne dediščine:
8. MINISTRSTVO ZA KULTURO, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana
– Za področje cestnega prometa s pomorskim in železniškim prometom in zračnega prometa:
9. MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Direktorat za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
– Za področje trajnostne mobilnosti:
10. MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Direktorat za promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
– Za področje rudarstva:
11. MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
– Za področje energetike:
12. MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
– Za področje zaščite in reševanja:
13. MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana
– Za področje obrambe:
14. MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Direktorat za logistiko, Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana.
(2) V postopku priprave SD OPN-2 sodelujejo naslednji lokalni NUP:
– Za področje komunalnih odpadnih voda in odpadkov:
15. JAVNO KOMUNALNO PODJETJE KOMUNALA RIBNICA D.O.O., Goriča vas 11, 1310 Ribnica
– Za področje pitne vode:
16. HYDROVOD D.O.O., Direktorat za kmetijstvo, Ljubljanska cesta 38, 1330 Kočevje
– Za področje cestne infrastrukture:
17. OBČINA RIBNICA, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica
– Za področje elektro omrežja:
18. ELEKTRO LJUBLJANA D.D., DE Kočevje, Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana.
(3) V skladu z določili 58. člena ZPNačrt in 40. člena Zakona o varstvu okolja se poda vloga na Ministrstvo pristojno za okolje za pridobitev odločbe o morebitni obveznosti izdelave celovite presoje vplivov na okolje (CPVO).
(4) V postopek se lahko vključi tudi druge lokalne in državne nosilce urejanja prostora, kolikor se v postopku priprave izkaže potreba po vključitvi in sodelovanju.
(5) Nosilci urejanja prostora so dolžni v 30 dneh od prejema poziva na predloženi osnutek OPN podati prvo mnenje za načrtovanje. V primeru, da v 30 dneh nosilci urejanja prostora ne podajo mnenja, se šteje, da mnenja nimajo. V tem primeru mora načrtovalec prostorske ureditve upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte.
(6) Na usklajen predlog OPN-ja morajo nosilci urejanja prostora v 30 dneh podati svoje drugo mnenje. V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh svojega mnenja niso podali, se šteje, da soglašajo s predlagano prostorsko ureditvijo.
6. člen 
(objava sklepa) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Ribnica, veljati pa začne z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500-0001/2015-3
Ribnica, dne 30. marca 2016
Župan 
Občine Ribnica 
Jože Levstek l.r.

AAA Zlata odličnost