Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2016 z dne 8. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2016 z dne 8. 4. 2016

Kazalo

Ob-1861/16, Stran 843
Svet zavoda OŠ Veliki Gaber, Veliki Gaber 41, 8213 Veliki Gaber, na podlagi sklepa z dne, 17. 3. 2016 (sklep o začetku postopka za imenovanje ravnatelja), razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice:
– izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOVFI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 47/15,
– imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let.
Predvideni začetek dela je dne 1. 9. 2016. Kandidati/-ke naj vloge z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev pošljejo v zaprti ovojnici na naslov Osnovna šola Veliki Gaber, Veliki Gaber 41, 8213 Veliki Gaber, s pripisom Prijava na razpis ravnatelja, v roku 8 dni po dnevu objave tega razpisa.
Vloga bo upoštevana kot pravočasna, če bo pošiljka oddana na pošto do konca zadnjega dneva roka.
Kandidati/-ke morajo prijavi priložiti:
– dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu,
– potrdilo o nekaznovanosti (izpis iz kazenske evidence),
– potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku,
– opis dosedanjih delovnih izkušenj,
– program vodenja zavoda.
Zaželen je tudi kratek življenjepis.
Kandidati/-ke bodo pisno obveščeni/-e o imenovanju v zakonitem roku.
Svet zavoda OŠ Veliki Gaber 

AAA Zlata odličnost