Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2016 z dne 8. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2016 z dne 8. 4. 2016

Kazalo

1053. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2016 – 1. rebalans 2016, stran 3644.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13) in 16. in 96. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 59/07, 14/08 in 40/10) je Občinski svet Občine Mirna Peč na 9. redni seji dne 31. 3. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2016 – 1. rebalans 2016
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2016 (Uradni list RS, št. 94/14 in 75/15) se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v eurih
Skupina/Podskupina kontov
Proračun 
leta 2016 
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 
4.407.889,80
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 
3.085.488,00
70
DAVČNI PRIHODKI
1.894.787,00
700 Davki na dohodek na dobiček
1.732.350,00
703 Davki na premoženje
120.792,00
704 Domači davki na blago in storitve
41.645,00
706 Drugi davki
0,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
1.190.701,00
710 Udeležbe na dobičku in dohodki 
od premoženja
174.182,00
711 Takse in pristojbine
2.400,00
712 Denarne kazni
4.100,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
2.000,00
714 Drugi nedavčni prihodki
1.008.019,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI
254.205,80
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
12.125,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih sredstev
242.080,80
73
PREJETE DONACIJE
1.000,00
730 Prejete donacije iz domačih virov
1.000,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.067.196,00
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
847.034,00
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
220.162,00
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
4.299.735,95
40
TEKOČI ODHODKI
846.638,00
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
237.454,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
36.503,00
402 Izdatki za blago in storitve
521.548,00
403 Plačila domačih obresti
41.133,00
409 Rezerve
10.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI
1.284.598,00
410 Subvencije
169.165,00
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
759.971,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
73.246,00
413 Drugi tekoči domači transferi
282.216,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
2.149.642,95
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
2.149.642,95
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
18.857,00
431 Investic. transferi pravnim in fiz. os., ki niso prorač. upor.
14.133,00
432 Investic. transferi proračunskim uporabnikom
4.724,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
108.153,85
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0,00
750 Prejeta vračila danih posojil
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0,00
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
64.657,00
50
ZADOLŽEVANJE
64.657,00
500 Domače zadolževanje
64.657,00
VIII.
ODPLAČIILA DOLGA (550)
191.657,00
55
ODPLAČILA DOLGA
191.657,00
550 Odplačila domačega dolga
191.657,00
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–18.846,15
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–127.000,00
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) =-III.
–108.153,85
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
35.912,04
« 
2. člen 
Prvi odstavek 11. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se bo občina v proračunu za leto 2016 zadolžila v višini 64.657 EUR.«
3. člen 
Te spremembe odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljajo pa se za proračunsko leto 2016.
Št. 410-06/2014-55
Mirna Peč, dne 31. marca 2016
Župan 
Občine Mirna Peč 
Andrej Kastelic l.r.

AAA Zlata odličnost