Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2016 z dne 8. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2016 z dne 8. 4. 2016

Kazalo

Št. 0142-0001/2016-2 Ob-1873/16, Stran 839
Na podlagi prvega odstavka 42. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej, Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZpaCP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF in 14/13) in 56. ter 59. člena Statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št. št. 33/07, 52/10, 93/12, 69/14 in 19/15), objavlja Občina Kuzma
javni razpis 
za podelitev koncesije za opravljanje nadomestne fizioterapije na območju Občine Kuzma 
I. Naziv in naslov koncedenta: Občina Kuzma, Kuzma 60c, 9263 Kuzma.
II. Predmet koncesije: predmet javnega razpisa je podelitev 1 koncesije za opravljanje javne službe na področju izvajanja nadomestne fizioterapije na območju Občine Kuzma. Zaradi sporazumne prekinitve pogodbe z dosedanjim koncesionarjem, se namesto dosedanjega, izbere nov koncesionar.
III. Jezik, v katerem mora vlagatelj izdelati vlogo: vloga mora biti izdelana v slovenskem jeziku.
IV. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesijsko razmerje se s koncesijsko pogodbo sklepa za obdobje 15. let in se lahko v skladu z veljavnimi predpisi podaljša. Koncesijsko dejavnost se prične opravljati v najkrajšem možnem času, najkasneje pa v roku 2 mesecev od dneva sklenitve pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije. V nasprotnem primeru preneha veljati odločba o podelitvi koncesije.
V. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj: za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa, mora vlagatelj izpolnjevati zakonsko predpisane pogoje, kot jih določa 35. člen Zakon o zdravstveni dejavnosti in dodatne pogoje, ki jih določi koncedent. Kot dokaz o izpolnjevanju zakonsko predpisanih in dodatnih pogojev mora vlagatelj v prijavi na javni razpis priložiti ustrezna dokazila v originalu ali v overjeni fotokopiji. Posameznega zahtevanega dokazila, vlagatelj ne more nadomestiti z drugim dokazilom ali lastno nadomestno izjavo.
1. Zakonsko predpisani in dodatni pogoji:
– da ima predvideni nosilec koncesijske dejavnosti pri pravni osebi zahtevano izobrazbo za opravljanje predvidene dejavnosti in je usposobljen za samostojno delo v skladu z 64. in 66. členom Zakon o zdravstveni dejavnosti,
– da predvideni nosilec koncesijske dejavnosti pri pravni osebi ni v delovnem razmerju pri drugi pravni osebi,
– da predvidenemu nosilcu koncesijske dejavnosti pri pravni osebi ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje zdravstvene službe oziroma poklica,
– da ima pravna oseba zagotovljene ustrezne ordinacijske prostore na razpisanem krajevnem območju, ustrezno opremo in tudi ustrezni kader,
– da predvideni nosilec koncesijske dejavnosti pri pravni osebi pridobi mnenje pristojnega ministrstva, zbornice ali strokovnega združenja,
– da ima pravna oseba dovoljenje Ministrstva za zdravje, da izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisane koncesije,
– da je zagotovljena dostopnost do ordinacijskih prostorov za ljudi z različnimi oblikami oviranosti,
– da predvideni nosilec koncesijske dejavnosti pri pravni osebi opravlja koncesijsko dejavnost vsaj dvakrat tedensko v popoldanskem času,
– da vlagatelj ni že izvajalec koncesijske dejavnosti pri pravni osebi na področju zdravstvene dejavnosti na katero se prijavlja na tem razpisu.
VI. Kriteriji in merila za vrednotenje vlog ponudnikov:
– kvaliteta in realnost predloženega programa izvajanja storitev z vidika kadrov, organizacije dela, tehničnih pogojev in metod dela: največ 50 točk.
VII. Delovna razmerja zaposlenih: delovna razmerja zaposlenih pri koncesionarju se urejajo v skladu s kolektivnimi pogodbami, zakoni in drugimi akti, ki veljajo za zaposlene v javnih zavodih s področja zdravstvene dejavnosti.
VIII. Način in rok za oddajo vlog: vloga mora biti izpolnjena na ustreznih obrazcih razpisne dokumentacije in mora imeti priložene vse zahtevane izjave in obvezne priloge oziroma dokazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev.
Razpisni rok za oddajo ponudb je do petka, 29. aprila 2016 do 14. ure. Ponudniki morajo svoje ponudbe predložiti v zaprti ovojnici na naslov, Občina Kuzma, Kuzma 60c, 9263 Kuzma. Na sprednji strani ovojnice mora biti navedeno naslednje: »Koncesija za opravljanje nadomestne fizioterapije na območju Občine Kuzma – Ne odpiraj«.
Na hrbtni strani pošiljke mora biti obvezno naveden naziv in naslov prijavitelja.
Dopolnjevanje vloge je možno do poteka razpisnega roka z nujno oznako na katero vlogo se dopolnitev nanaša.
Ponudba:
– ki ne bo pravočasna,
– ki je ne bo podal ponudnik, ki izpolnjuje razpisne pogoje,
– ki ne bo podana za v razpisu določeno krajevno območje izvajanja storitve in razpisano vrsto storitve,
– ki ne bo popolna glede na besedilo javnega razpisa, se s sklepom zavrže.
IX. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije
Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v občinskem glasilu Novičke. Razpisno dokumentacijo je od dneva objave razpisa, možno dobiti v sprejemni pisarni Občine Kuzma ali po elektronski pošti.
Za dodatne informacije je pristojen direktor občinske uprave Milan Matiš, 02/555-80-16, 041/327-388.
X. Odpiranje ponudb in obveščanje o izboru
Odpiranje ponudb bo v torek, dne 3. maja 2016 ob 9.30, v prostorih občinske uprave Občine Kuzma, Kuzma 60c, 9263 Kuzma. Odpiranje ponudb bo javno in mu lahko prisostvuje vsak ponudnik na javnem razpisu, predstavnik prijavitelja-ponudnika pa se obvezno izkaže s pisnim pooblastilom.
Komisija za odpiranje, pregled in presojo prispelih ponudb, ki jo s sklepom imenuje župan, za vsako ponudbo posebej ugotovi ali je pravočasna ali jo je podal ponudnik, ki izpolnjuje predpisane pogoje ali je ponudba podana za v razpisu določeno krajevno območje izvajanja določene vrste storitve in ali je popolna glede na besedilo javnega razpisa.
Ponudbe, ki niso pravočasne, ali niso popolne, ali ponudba ni podana za v razpisu določeno krajevno območje izvajanja določene vrste storitve, ali je ni podal ponudnik, ki izpolnjuje predpisane pogoje, s sklepom zavrže organ, pristojen za podelitev koncesije.
Občinska uprava pred odločitvijo o podelitvi koncesije pridobi mnenja Ministrstva za zdravje, Zavoda za zdravstveno zavarovanje in pristojne zbornice.
Komisija za odpiranje, pregled in presojo prispelih ponudb najkasneje v roku 60 dni po pridobitvi mnenja Ministrstva za zdravje, Zavoda za zdravstveno zavarovanje in pristojne zbornice opravi dokončen oziroma ponovni pregled vse prispele dokumentacije in pripravi predlog občinski upravi za podelitev koncesije.
Koncedent si v skladu z veljavnimi predpisi pridržuje pravico, da ne izbere nobenega prijavitelja.
XI. Organ, pristojen za podelitev koncesije
Koncesijo bo na podlagi predloga pristojne strokovne komisije za pregled in presojo prispelih ponudb, podelila občinska uprava z odločbo.
Izbrani koncesionar podpiše koncesijsko pogodbo z županom Občine Kuzma.
Občina Kuzma 

AAA Zlata odličnost