Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2016 z dne 8. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2016 z dne 8. 4. 2016

Kazalo

1066. Zaključni račun proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2015, stran 3708.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZfisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 32. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/07, 33/11) je občinski svet na 14. redni seji dne 29. 3. 2016 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N 
proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2015 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2015.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2015 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2015. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o realizaciji posameznih projektov v letu 2015.
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2015 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-0004/2015-22
Šmarjeta, dne 29. marca 2016
Županja 
Občine Šmarješke Toplice 
mag. Bernardka Krnc l.r.
 

AAA Zlata odličnost