Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2016 z dne 8. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2016 z dne 8. 4. 2016

Kazalo

Ob-1872/16, Stran 835
Na podlagi Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10), Pravilnika o izvajanju Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 47/11), 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 61/08, 99/09 – ZIPRS 1011 in 3/13) in Statuta Mestne občine Maribor (MUV, št. 10/11 in 8/14) objavlja Mestna občina Maribor
javni razpis 
za sofinanciranje mladinskih dejavnosti v MOM za leto 2016 – nevladni in nepridobitni mladinski centri (JRSMD – NMC – 2016)
1. Ime in sedež razpisovalca: Mestna občina Maribor (v nadaljevanju: MOM), Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor.
2. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nevladnih in nepridobitnih mladinskih centrov v MOM, katerih namen je dvig državljanskih, medkulturnih in socialnih kompetenc mladih, še posebej mladih z manj priložnostmi, programov usposabljanj in učnih procesov na področju mladinskega dela, ki prispevajo k vidnosti in razvoju mladinskega sektorja, na naslednjih prednostnih področjih:
– neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih,
– politična participacija mladih na lokalni ravni ter vpliv na odločanje o za njih pomembnih javnih politikah,
– dostop mladih do trga delovne sile in razvoj podjetnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti mladih,
– skrb za mlade z manj priložnostmi, pri katerih se prepletajo različne prikrajšanosti (npr. materialna oziroma finančna, izobrazbena, zaposlitvena, stanovanjska), in ki so pri dostopu do pomembnih virov pogosto v izrazito neugodnem položaju (npr. različne skupine invalidov, iskalci zaposlitve, pripadniki drugih etničnih skupin idr.),
– prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje mladih,
– socialne vključenosti in zagotavljanja enakih možnosti med spoloma ter preprečevanja diskriminacije,
– zdravega načina življenja in preprečevanja različnih oblik odvisnosti mladih.
2.1 Namen in cilji javnega razpisa
Javni razpis je namenjen sofinanciranju programov mladinskih dejavnosti v MOM v letu 2016, ki jih izvajajo nevladne in nepridobitne organizacije s področja mladine v MOM – mladinski centri.
Urad za kulturo in mladino MOM vabi nevladne in nepridobitne organizacija s področja mladine, da pripravijo predloge programov mladinskih dejavnosti v skladu z vrstami programov v mladinskem sektorju, ki so predmet tega javnega razpisa in ki izpolnjujejo merila za dodelitev sredstev, ter podrobneje opredelijo vsebino, načrt izvedbe in finančno strukturo prijavljenega programa za leto 2016. Na osnovi pripravljenih predlogov programov, v skladu z razpisnimi merili, bo Urad za kulturo in mladino MOM dodelil finančna sredstva za sofinanciranje programov mladinskih dejavnosti.
Cilji javnega razpisa so:
– pri pripravi in izvedbi programa mladinskega centra bo v letu 2016 sodelovalo minimalno 70 % mladih, od tega jih bo vsaj 50 % mladih z manj priložnostmi;
– med udeleženci posamezne aktivnosti programa mladinskega centra bo minimalno 90 % mladih, od tega jih bo vsaj 50 % mladih z manj priložnostmi;
– prijavljeni programi bodo v največji možni meri skladni z Resolucijo o nacionalnem programu za mladino 2013–2022, predvsem s poglavjem »Mladi in družba«;
– prijavljeni programi bodo v največji možni meri skladni s sprejetim 2. Lokalnim programom mladih v MOM za obdobje 2016–2021;
– posamezni mladinski center bo imel minimalno pet sodelovanj z drugimi programi s področja mladine na lokalnem, nacionalnem in/ali mednarodnem nivoju.
2.2 Pomen izrazov
Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju (ZJIMS, Uradni list RS, št. 41/10) definira pojme, uporabljene v tem javnem razpisu:
– »mladi« so mladostniki in mlade odrasle osebe obeh spolov, stari od 15. do dopolnjenega 29. leta;
– »mladi z manj priložnostmi« so mladi, ki so v primerjavi s svojimi vrstniki prikrajšani zaradi ene ali več naštetih situacij ali ovir: socialne ovire, ekonomske ovire, invalidnost, učne težave, kulturne razlike, zdravstvene težave, geografske ovire;
– »mladinski sektor« so področja, kjer poteka proces oblikovanja in uresničevanja mladinskih politik in mladinsko delo;
– »mladinska organizacija« je avtonomno demokratično prostovoljno samostojno združenje mladih, ki s svojim delovanjem omogoča mladim pridobivanje načrtnih učnih izkušenj, oblikovanje in izražanje njihovih stališč ter izvajanje dejavnosti v skladu z njihovo interesno, kulturno, nazorsko ali politično usmeritvijo ter je organizirana kot samostojna pravna oseba, in sicer kot društvo ali zveza društev ali kot sestavni del druge pravne osebe, in sicer društva, zveze društev, sindikata ali politične stranke, s tem, da ji je v temeljnem aktu te pravne osebe zagotovljena avtonomija delovanja v mladinskem sektorju;
– »organizacija za mlade« je pravna oseba, ki izvaja programe za mlade, vendar ni mladinska organizacija, in je organizirana kot zavod, ustanova ali zadruga;
– »mladinski center« je organizirano funkcionalno središče za mlade, ki ga zagotavlja lokalna skupnost ali druga pravna oseba javnega ali zasebnega prava oziroma fizična oseba, v katerem se izvajajo programi v mladinskem sektorju in mladinsko delo na lokalni ravni;
– »projekt za mlade« je časovno omejena aktivnost, ki po posameznih korakih privede do vnaprej zastavljenega cilja.
3. Pogoji za kandidiranje na javni razpis
3.1 Splošni pogoji
Prijavitelji so lahko pravne osebe, ki so ustanovljene na podlagi zakona v eni od naslednjih pravnoorganizacijskih oblik, ki zagotavlja nepridobitnost organizacije:
– društva in zveze društev na podlagi Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11),
– ustanove na podlagi Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.),
– zavodi na podlagi Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP),
– mladinske organizacije, ki imajo status izvajalca programa nacionalnih mladinskih organizacij – skladno s petim odstavkom 21. člena Zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 103/07, 99/13 in 46/14),
– študentske organizacije – ustanovljene na podlagi Zakona o skupnosti študentov (Uradni list št. 38/94),
– druge oblike, ki zagotavljajo nepridobitnost organizacije.
Na razpis se lahko prijavijo le prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje osnovne pogoje:
– prijavitelj ima sedež v MOM;
– če prijavitelj nima sedeža v MOM, mora oddati s strani najvišjega organa organizacije potrjeno popolno vsebinsko in finančno poročilo o delu v preteklih treh letih, iz katerega izhaja, da deluje v mladinskem sektorju v MOM najmanj tri leta in izvaja 80 % mladinskih dejavnosti v mladinskem sektorju v MOM;
– prijavitelj mora biti nosilec programa iz 2. točke tega javnega razpisa in v zadostni meri izpolnjevati merila za sofinanciranje;
– prijavitelj ne sme imeti neizpolnjenih obveznosti do razpisovalca;
– prijavitelj mora s podpisom in žigosanjem izjave na razpisnem obrazcu pod materialno in kazensko odgovornostjo izjaviti, da proti njemu ni bila izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero bi mu bilo prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega razpisa;
– prav tako mora prijavitelj soglašati z določili javnega razpisa in pripadajoče razpisne dokumentacije ter potrditi resničnost oziroma točnost navedb v predlogu programa, da ustrezajo dejanskemu stanju, vse priložene fotokopije pa ustrezajo originalom.
3.2 Posebni pogoji
Poleg navedenih splošnih pogojev morajo prijavitelji izpolnjevati še naslednje posebne pogoje:
– prijavitelj mora zagotoviti obseg dejavnosti najmanj 1500 ur letno ter ustrezne prostorske pogoje za programe oziroma dejavnost, ki jih opravlja v skladu z veljavno zakonodajo, torej najmanj 150 m2 uporabnih in servisnih prostorov;
– pri pripravi in izvedbi programa bo sodelovalo minimalno 70 % mladih, od tega jih bo vsaj 50 % mladih z manj priložnostmi;
– vsaj 90 % udeležencev posamezne aktivnosti, ki jih organizira posamezen mladinski center, so mladi, od tega jih je vsaj 50 % mladih z manj priložnostmi;
– udeleženci aktivnosti so mladi, ki se izobražujejo, delajo, bivajo ali se zadržujejo na območju MOM;
– mladinski center sodeluje vsaj s petimi drugimi organizacijami s področja mladinskega sektorja na lokalnem, nacionalnem in/ali mednarodnem nivoju;
– prijavitelj mora zagotoviti sofinanciranje s strani drugih sofinancerjev ali preko izvajanja lastne tržne dejavnosti; pri čemer ta sredstva ne smejo predstavljati drugih virov MOM;
– zaprošena vrednost sofinanciranja s strani Urada za kulturo in mladino MOM za leto 2016 ne sme presegati 70 % deleža celotne vrednosti programa;
– delež prostovoljskega dela, ki ga organizacija lahko uveljavlja za leto 2016, ne sme presegati 10 % deleža celotne vrednosti programa;
– sodelovanje v vseh aktivnostih prijavljenega programa je brezplačno za udeležence oziroma izjemoma je lahko njihov prispevek simboličen, če lahko prijavitelj to argumentirano obrazloži;
– prijavitelj zagotavlja skupnostno delo in/ali servisne storitve ter podporne dejavnosti tehnične, organizacijske, strokovne, svetovalne in/ali finančne narave za druge sorodne organizacije v lokalnem okolju;
– programi za mlade 2016 morajo biti izvedeni v letu 2016;
– prijavitelj mora voditi podpisne liste udeležencev vseh svojih aktivnosti (podpisne liste so sestavni del razpisa in jih je potrebno priložiti h končnemu poročilu);
– prijavitelj dovoljuje objavo osebnih podatkov z namenom vodenja razpisa in objave rezultatov razpisa na spletni strani MOM, skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US in 102/15) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, 59/99, 57/01, 59/01 – popr., 73/04 – ZUP-C in 86/04 – ZVOP-1);
– prijavitelj nima omejitev poslovanja na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11).
4. Omejitev prijav
Na javni razpis se ne morejo prijaviti javni zavodi, ustanovljeni s strani MOM.
Na javni razpis se ne more prijaviti lokalni mladinski svet, ki je sofinanciran s strani MOM.
Prijavitelji niso upravičeni kandidirati na javni razpis s tistimi projekti in programi, ki so že ali še bodo sofinancirani iz sredstev proračuna MOM.
Vsak prijavitelj lahko kandidira za sredstva sofinanciranja le z eno prijavo, oddano na ta javni razpis. V primeru preseganja omejitve števila prijav, bo upoštevana le prva odprta prijava. Presežne prijave bodo zavržene.
5. Sofinanciranje
Sredstva tega javnega razpisa bodo razdeljena med največ osem prijaviteljev, ki bodo dosegli vsaj minimalno število točk in izpolnjevali tudi ostala merila za dodelitev sredstev, zapisana pod 6. točko, ter izpolnjevali tudi pogoje, zapisane pod 3. točko v tem javnem razpisu.
V primeru, da imata dva ali več prijaviteljev enako število točk in presegata število osmih prijaviteljev, bo imel prednost tisti prijavitelj, ki ima priznan status organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju s strani Urada RS za mladino. Kolikor imata oba ali vsi priznan status, bo izbran tisti prijavitelj, ki ima večje število redno zaposlenih v mladinskem centru.
5.1 Predvidena višina sredstev
Predvidena višina sredstev, ki je namenjena sofinanciranju izbranih mladinskih programov – največ osmih nevladnih in nepridobitnih mladinskih centrov v MOM za leto 2016 na področju mladinskih dejavnosti, znaša 150.000 EUR. Od tega bo razdeljenih 95 % predvidenih sredstev; 5 % predvidenih sredstev pa se nameni za primere v upravnem sporu odpravljenih ali razveljavljenih odločb. Neporabljena predvidena sredstva bodo vrnjena v proračun MOM.
Sredstva za leto 2016 se zagotavljajo iz proračunske postavke proračuna MOM za leto 2016, številka 221208 – Sofinanciranje mladinskih dejavnosti.
Razpis se pred sprejetjem proračuna MOM izvede do stopnje, ki omogoča izvedbo postopka do sklepa prijaviteljem, vključno z obravnavo njihovih pritožb.
MOM si pridržuje pravico do spremembe okvirne višine sredstev v primeru, da se razpoložljiva sredstva spremenijo v postopku sprejemanja rebalansa proračuna MOM za leto 2016.
5.2 Rok porabe dodeljenih sredstev
Dodeljena sredstva za leto 2016 morajo izbrani mladinski centri v celoti porabiti v letu 2016.
5.3 Upravičeni stroški
MOM bo izbranim prijaviteljem sofinancirala le upravičene stroške prijavljenih mladinskih programov, ki so upravičeni, če:
– so s programom neposredno povezani, so nujno potrebni za njegovo uspešno pripravo in izvedbo ter so v skladu s cilji programa;
– dejansko nastanejo in prijavitelj hrani dokazila o plačilu;
– jih je prijavitelj napovedal v prijavi – nepredvideni nujni stroški so lahko upravičen strošek do 5 % celotne vrednosti programa;
– so prepoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja, zlasti glede cenovne primerljivosti in stroškovne učinkovitosti;
– nastanejo in so plačani v obdobju porabe sredstev, torej v letu 2016;
– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah;
– so izkazani v skladu z veljavnimi predpisi.
Vrste upravičenih stroškov:
– stroški dela oseb, ki izvajajo program (npr.: redno zaposleni, prostovoljsko delo, avtorske pogodbe itd.);
– drugi stroški, ki so nujno potrebni za uspešno izvedbo programa (npr.: pisarniški material, komunikacijske in poštne storitve, kotizacija za strokovna izobraževanja/konference/posvete povezane z vsebino programa, založniške in tiskarske storitve, izdatki za izvedbo in udeležbo na pripravljalnih srečanjih in delovnih obiskih itd.).
Pri uveljavljanju prostovoljskega dela kot upravičenega stroška bo izvajalec moral poročilu priložiti (za vsakega prostovoljca posebej):
– kopijo podpisanega dogovora o prostovoljskem delu v okviru programa;
– dnevnik o opravljenih urah prostovoljnega dela.
Pri vrednotenju ene prostovoljske ure naj prijavitelji upoštevajo ocenjeno vrednost ure, kot je določena v Pravilniku o področjih prostovoljskega dela in vpisniku (Uradni list RS, št. 48/11, 60/11).
Zaprošeni znesek prijavitelja za sofinanciranje s strani MOM ne sme presegati 70 % celotne vrednosti programa.
Delež prostovoljskega dela, ki ga organizacija lahko uveljavlja za leto 2016, ne sme presegati 10 % deleža celotne vrednosti programa.
5.4 Neupravičeni stroški
Neupravičeni stroški vedno predstavljajo breme, ki ga nosi prijavitelj, in so naslednji:
– investicijski stroški (npr. nakup računalniške in pisarniške opreme itd.);
– investicijsko vzdrževanje (npr. obnova prostorov, popravila itd.);
– amortizacija nepremičnin in opreme;
– stroški, za katere MOM v prijavi ni predvidena kot sofinancer;
– javna dela;
– strošek plačila tekočih stroškov (npr. elektrika, komunala …);
– najemnima za prostor v katerem ima prijavitelj sedež in/ali izvaja upravne zadeve;
– drugi stroški, ki niso predvideni v prijavi na javni razpis.
MOM v okviru javnega razpisa ne bo sofinancirala naslednjih projektov:
– turističnih potovanj, letovanj in izletov ter komercialno naravnanih počitniških programov za mlade;
– športnih in drugih tekmovanj, katerih udeleženci so mladi;
– programov organizirane športne vadbe;
– mladinskih aktivnosti komercialnega značaja (npr. plesne šole, športni klubi, kakršnikoli plačljivi tečaji …);
– programi in projekti organizacij, pri katerih mladi predstavljajo le del ciljne publike ter primarno izvajajo programe in projekte, ki niso del vertikalne mladinske politike (npr. gasilska društva, lovska društva, planinska društva, športne zveze …);
– kulturnih predstav in festivalov;
– dopolnilnega poklicnega ali univerzitetnega izobraževanja.
6. Merila za dodelitev sredstev
Prijave, ki bodo izpolnjevale vse pogoje, navedene pod 3. točko v tem javnem razpisu (JRSMD-NMC – 2016), bodo ocenjene skladno s spodaj navedenimi merili.
Pogoji za sofinanciranje mladinskih dejavnosti v MOM za leto 2016 – nevladni in nepridobitni mladinski centri so:
1. izpolnjevanje vseh pogojev, navedenih v javnem razpisu (JRSMD – NMC – 2016);
2. v postopku ocenjevanja zbrati vsaj 70 % od možnih točk tj. 399 točk;
3. pridobitev najmanj petih oziroma desetih točk pri vsakem posameznem merilu, razen pri merilih številka 3 in 10, ki ne predstavljata obveznega pogoja za sofinanciranje;
4. po številu doseženih točk mora biti prijavitelj uvrščen med prvih osem mladinskih centrov, ki so se prijavili na javni razpis.
Kolikor prijavitelj izpolnjuje zgornje pogoje, bo sofinanciran za izvajanje programa v letu 2016.
Prijavitelj lahko zbere največ 570. Vrednost točke se izračuna na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev in skupnega števila točk vseh prijaviteljev, ki bodo izpolnjevali zgornje štiri pogoje za sofinanciranje.
Merila so sestavni del celotne razpisne dokumentacije, ki je objavljena na spletnih straneh: www.maribor.si.
7. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Za pravočasne bodo štele prijave, ki bodo oddane najkasneje do vključno ponedeljka, 9. 5. 2016 (velja datum poštnega žiga).
Prijavitelji morajo prijavo oziroma razpisne obrazce izpolniti s prijavo v spletno aplikacijo, ki je objavljena na naslovu https://razpisi.maribor.si. Podrobnejša navodila za uporabo aplikacije in izpolnjevanje prijave se nahajajo na spletnem naslovu https://razpisi.maribor.si/si/pomoc/.
Po končanem izpolnjevanju prijave morajo prijavitelji le-to natisniti in jo lastnoročno podpisati in žigosati. Natisnjeni prijavi morajo priložiti vsa morebitna listinska ali druga dokazila, ki so zahtevana v besedilu razpisa oziroma na obrazcih.
Prijavitelji morajo v celoti izpolnjeno in natisnjeno prijavo, ki bo že predhodno oddana v elektronski obliki, s priporočeno pošto poslati na naslov: Mestna občina Maribor, Ulica Heroja Staneta 1, 2000 Maribor, z obveznim pripisom »Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje mladinskih dejavnosti v MOM za leto 2016 – nevladni in nepridobitni mladinski centri (JRSMD – NMC – 2016)« v levem zgornjem kotu ovojnice. Prijavo je potrebno oddati v zaprti ovojnici in na sprednji strani ovojnice nalepiti »Oprema ovojnice« s črtno kodo, ki ga ob tiskanju prijave določi spletna aplikacija. Na opremi ovojnice je obvezno potrebno dopisati naziv in naslov prijavitelja.
Nepravilno označene in po roku oddane prijave bodo zavržene ter neodprte vrnjene pošiljatelju.
Prijavitelji naj prijavi ne prilagajo nobenih drugih prilog (npr. različne brošure, medijske objave …) razen teh, ki so zahtevane v razpisni dokumentaciji.
Oddaja prijave pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji razpisa in razpisne dokumentacije.
8. Datum odpiranja prijav
Odpiranje prijav na javni razpis bo izvedla razpisna komisija v četrtek, 12. 5. 2016 ob 10. uri na Uradu za kulturo in mladino MOM, Slovenska ulica 40 / II. nadstropje. Odpiranje prijav bo javno.
Na odpiranju razpisna komisija pregleda prispele prijave ter ugotovi njihovo pravočasnost, popolnost in upravičenost prijavitelja.
Razpisna komisija bo iz nadaljnje obravnave izločila vloge:
– ki bodo nepravilno označene;
– ki bodo prispele po roku;
– ki jih je vložila neupravičena oseba;
– pri katerih bo delež sofinanciranja s strani MOM presegal 70 % celotne vrednosti programa.
Razpisna komisija bo pisno pozvala tiste prijavitelje, katerih prijave ne bodo popolne, da jih v roku 8-ih (osmih) dni od prejema obvestila dopolnijo. Če prijava ne bo ustrezno ali pravočasno dopolnjena, bo zavržena kot nepopolna.
9. Odločanje o postopku razpisa in obveščanje o rezultatih razpisa
Razpisna komisija bo na osnovi razpisnih kriterijev pripravila predlog prijaviteljev, ki jim bo omogočeno sofinanciranje s strani MOM. O izboru prijaviteljev bo odločil vodja Urada za kulturo in mladino po pooblastilu s sklepom. Sklep o izbiri izvajalcev je informacija javnega značaja in bo objavljen na spletnih straneh razpisovalca.
Na podlagi sklepa vodje Urada za kulturo in mladino po pooblastilu bo vsakemu prijavitelju izdana posamična odločba.
Izvajalcu, ki je pridobil pravico do sofinanciranja na podlagi omenjenega sklepa, se izda posamična odločba o upravičenosti do sofinanciranja, ki se izvajalcu pošlje skupaj s pogodbo o sofinanciranju v podpis. V primeru, da se izbrani izvajalec v roku osmih dni od prejema poziva ne odzove s podpisom pogodbe, se šteje, da je umaknil prijavo za sofinanciranje.
Izvajalec lahko vloži pisno pritožbo za preveritev utemeljenosti odločbe o izboru v roku 15 dni od prejema odločbe, in sicer na naslov: Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor. V pritožbi mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih vlaga pritožbo. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z drugimi izbranimi izvajalci.
10. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani prevzamejo razpisno dokumentacijo
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpisnem roku dvignejo pri dr. Martini Rauter in Martini Kositer na Uradu za kulturo in mladino MOM, Slovenska ulica 40, 2000 Maribor, in sicer med uradnimi urami (ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, sreda od 8. do 17. ure in petek od 8. do 13. ure). Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva tudi na spletni strani MOM: www.maribor.si.
11. Informacije v zvezi z razpisom: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo na Uradu za kulturo in mladino MOM, Slovenska ulica 40, 2000 Maribor pri dr. Martini Rauter in Martini Kositer osebno ali po telefonu (ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, sreda od 8. do 17. ure in petek od 8. do 13. ure) ali e-pošti: martina.rauter@maribor.si; martina.kositer@maribor.si; tel. 02/22-01-678 ali 02/22-01-470.
Mestna občina Maribor 

AAA Zlata odličnost