Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2016 z dne 8. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2016 z dne 8. 4. 2016

Kazalo

Ob-1866/16, Stran 821
Energetika Celje, javno podjetje d.o.o., Smrekarjeva ulica 1, 3000 Celje, ki ga zastopa direktor mag. Aleksander Mirt, po pooblastilu Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, ki jo zastopa župan Bojan Šrot, na podlagi 24. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15 in 102/15), 15. člena Uredbe o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11), Odloka o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 108/13) in Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/14) objavlja
javni razpis 
za dodelitev nepovratnih finančnih spodbud 2016 za večjo izkoriščenost distribucijskih sistemov za plin in toploto ter učinkovitejšo rabo energije
1. Splošno
Energetika Celje, javno podjetje d.o.o., Smrekarjeva ulica 1, 3000 Celje, (v nadaljevanju besedila: Energetika Celje), ki ga zastopa direktor mag. Aleksander Mirt, izvaja ta razpis na podlagi pooblastila št. 0302-2/2013 z dne 26. 2. 2016 Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, ki jo zastopa župan Bojan Šrot, z namenom večje izkoriščenosti distribucijskih sistemov za plin in toploto in učinkovite rabe energije skladno z Odlokom o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 108/13) in upoštevaje Uredbo o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/14).
Razpis je namenjen lastnikom stanovanjskih hiš in etažnim lastnikom stanovanj v večstanovanjskih in poslovno-stanovanjskih stavbah na področju Mestne občine Celje. Nepovratne finančne spodbude se dodeljujejo za večjo izkoriščenost distribucijskih sistemov za plin in toploto. Vlagatelji morajo pred izvedbo naložbe vložiti popolno vlogo, po izvedbi naložbe pa morajo dostaviti izjavo o zaključku naložbe, kateri morajo biti priložena zahtevana dokazila.
Zadnji rok za oddajo vloge na razpis pred izvedbo naložbe je 1. 6. 2016 do 13. ure. Sredstva se dodeljujejo do njihove porabe in po vrstnem redu prispetja popolnih vlog. Vlagatelji popolnih vlog bodo uvrščeni na seznam upravičencev za dodelitev sredstev. V primeru predčasne porabe sredstev, bodo vlagatelji, ki bodo popolne vloge oddali po porabi razpoložljivih sredstev in pred 1. 6. 2016, uvrščeni na seznam čakajočih vlagateljev glede na datum in čas prispetja popolne vloge, za primer, da se po izteku roka, ki je v drugi fazi določen za oddajo izjave o zaključku naložbe z vsemi dokazili, sredstva ne porabijo v celoti.
Zadnji rok za dostavo izjave o zaključku naložbe z vsemi dokazili (ta se dostavi v drugi fazi po izvedeni naložbi) je 30. 9. 2016 do 13. ure.
Za nepovratno finančno spodbudo lahko zaprosijo lastniki stanovanjskih hiš in etažni lastniki stanovanj v večstanovanjskih in poslovno-stanovanjskih stavbah, ki ležijo na območju Mestne občine Celje (vlagatelj, ki ni lastniki, mora imeti izrecno pisno soglasje lastnika za izvedbo naložbe).
Vsa razpisna dokumentacija je na razpolago od dneva objave javnega razpisa v sprejemni pisarni Energetike Celje, Smrekarjeva ulica 1, Celje, in na spletnih straneh Mestne občine Celje (http://moc.celje.si/) in Energetike Celje (www.energetika-ce.si). Besedilo tega razpisa je objavljeno tudi v Uradnem listu RS.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne spodbude (v nadaljevanju razpisa: spodbude) za nove, še ne izvedene naložbe, ki vplivajo na zmanjšanje onesnaženosti zraka na območju Mestne občine Celje ter pripomorejo k večji izkoriščenosti distribucijskih sistemov za plin in toploto ter učinkovitejši rabi energije in zagotavljanju prihrankov energije. Spodbude so namenjene ukrepom na področju uporabe zemeljskega plina in na področju daljinskega ogrevanja.
A. Ukrepi in spodbude na področju zemeljskega plina
– A1 – Vgradnja novih kondenzacijskih kotlov na zemeljski plin in istočasna nova priključitev na zemeljski plin za gospodinjstva
Spodbude so namenjene gospodinjstvom za vgradnjo novega kondenzacijskega kotla z visokim izkoristkom na zemeljski plin, ob istočasni novi priključitvi na sistem distribucije zemeljskega plina in hkratni sklenitvi pogodbe o dostopu in dobavi zemeljskega plina.
Upravičeni stroški:
– Izgradnja priključnega plinovoda (gradbena in montažna dela, vključno z merilnim mestom),
– Nakup in vgradnja plinskega kondenzacijskega kotla ter pripadajočih elementov, ki omogočajo normalno delovanje kotla, ustrezne krmilne in varovalne opreme ter vmesne povezave.
– A2 – Zamenjava zastarelih plinskih kotlov z novimi kondenzacijskimi kotli na zemeljski plin za gospodinjstva
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za vgradnjo novega kondenzacijskega kotla (kotla z visokim izkoristkom) na zemeljski plin pri zamenjavi zastarelega in neučinkovitega kotla za potrebe gospodinjske rabe v Mestni občini Celje.
Upravičeni stroški:
– Nakup novega plinskega kondenzacijskega kotla z visokim izkoristkom.
B. Ukrep in spodbuda na področju daljinskega ogrevanja
Zamenjava elementov ali njihovih sklopov za ogrevanje in/ali pripravo tople sanitarne vode ter vgradnja merilno-regulacijskih naprav (regulator pretoka in diferenčnega tlaka).
Upravičeni stroški:
– Nakup in vgradnja opreme izključno v toplotni postaji (toplotni izmenjevalci, akumulatorji, črpalke, regulacijska oprema, ventili) in montaža.
3. Višina razpisanih spodbud v letu 2016
Višina sredstev za vse ukrepe skupaj, ki so namenjena po tem razpisu, znaša 50.000 EUR. Sredstva so zagotovljena v proračunu Mestne občine Celje za leto 2016.
A. Na področju zemeljskega plina:
Vrsta spodbude 
(glede na pomen iz točke 2)
Višina spodbude
A1
50 % vrednosti upravičenih stroškov maksimalno 900,00 EUR
A2
400,00 EUR
B. Na področju daljinskega ogrevanja
Vrsta spodbude
Višina spodbude
40 % upravičenih stroškov naložbe, vendar
skupaj ne več kot 1.200,00 EUR
4. Upravičene osebe za kandidiranje
Na javnem razpisu lahko sodelujejo naslednji upravičenci, ki so oddali popolno in pravočasno vlogo:
1. Vlagatelj, ki je:
– lastnik nepremičnine, na kateri se bo izvajala naložba, in ki leži na območju Mestne občine Celje,
– solastnik nepremičnine, na kateri se bo izvajala naložba, in ki leži na območju Mestne občine Celje, s pisnim soglasjem ostalih solastnikov,
– najemnik ali uporabnik nepremičnine in ima pisno soglasje lastnika/solastnikov nepremičnine.
2. Prijavo na ta razpis v imenu upravičenih oseb za vrsto spodbude B lahko vloži upravnik, ki upravlja s stavbo, skladno z veljavnim Pravilnikom o upravljanju več stanovanjskih stavb in spodaj navedenimi pogoji, ali posamezna upravičena oseba, in sicer po pridobitvi pooblastila in soglasja ostalih upravičenih oseb.
Posamezne fizične osebe lahko vložijo vlogo za spodbudo le za tiste ukrepe, ki so predmet razpisa in jih je mogoče izvesti v posamezni stanovanjski enoti ter niso namenjeni celotni večstanovanjski stavbi.
V primeru, da je vlagatelj upravnik, mora predložiti:
1. Fotokopijo dokumenta, iz katerega izhaja, da je upravnik vpisan v register upravnikov za večstanovanjsko stavbo, ki je predmet naložbe. (V primeru, da je vlagatelj pooblaščeni predstavnik upravičenih oseb, pa mora vlagatelj vlogi predložiti pooblastilo nadzornega odbora etažnih lastnikov za oddajo vloge, kolikor ima večstanovanjska stavba imenovan nadzorni odbor skladno s Stanovanjskim zakonom (SZ-1) oziroma pooblastilo za oddajo vloge vseh upravičenih oseb.)
2. Veljavni sklep zbora etažnih lastnikov, datiran po datumu objave tega razpisa, s katerim so ga ti pooblastili za prijavo na ta razpis, kolikor z veljavno pogodbo o upravljanju stavbe upravnik ne izkazuje tovrstne pravice.
3. Podpisano listino ali zapisnik zbora lastnikov oziroma drug ustrezen dokument, iz katerega bo razvidno potrebno soglasje za sprejem odločitve za izvedbo ukrepa B, skladno z določbami predpisov, ki urejajo upravljanje večstanovanjskih stavb.
4. Seznam lastnikov vseh stanovanjskih enot, ki so v lasti fizičnih in pravnih oseb oziroma ostalih posameznih delov večstanovanjske stavbe z razvidnimi solastniškimi deleži.
Na javnem razpisu ne morejo sodelovati tiste osebe, ki so ali bodo za izvedbo ukrepov iz tega razpisa koristile:
– sredstva EKO Sklada, j.s.
– sredstva kateregakoli drugega zavezanca po Uredbi o zagotavljanju prihrankov energije.
5. Pogoji razpisa in način oddaje vloge
Vlagatelji morajo pri oddaji zahtevane dokumentacije obvezno upoštevati Navodila za prijavo na razpis, ki so sestavni del razpisa. Popolna dokumentacija je tista, ki je oddana in vsebinsko v skladu z Navodili za prijavo na razpis ter pod pogoji iz tega razpisa.
Vlagatelj mora v vlogi (obrazec 1), ki jo predloži v prvi fazi, predložiti vse dokumente, ki sestavljajo vlogo, skladno z Navodili za prijavo na razpis, ki so priloga tega razpisa, in v slovenskem jeziku. Iz dokumentacije posamezne vloge mora biti razvidno, da bo naložba izvedena skladno s pogoji razpisa ter kakšen način ogrevanja ima zdaj.
Vlagatelji morajo vlogo s prilogami oddati pravočasno in pred izvedeno naložbo. Zadnji rok za oddajo vloge na razpis je 1. 6. 2016 do 13. ure.
Zadnji rok za dostavo izjave o zaključku naložbe z vsemi dokazili je 30. 9. 2016 do 13. ure, na podlagi sklenjene pogodbe o dodelitvi sredstev. V tem roku je potrebno ukrep (naložbo) izvesti in dostaviti izjavo o zaključku naložbe z vsemi dokazili. V primeru, da vlagatelj naložbe ne izvede ali da do 30. 9. 2016 do 13. ure ne dostavi izjave o zaključku naložbe z vsemi potrebnimi dokazili, njegova pravica do dodelitve spodbude preneha. V takšnem primeru se sredstva, ki so bila rezervirana v korist takšnega upravičenca, dodelijo prvemu naslednjemu vlagatelju popolne vloge iz seznama čakajočih vlagateljev.
Vlagatelj vloži pisno vlogo (obrazec 1) z vsemi dokazili in prilogami, ki sestavljajo vlogo, skladno z zahtevami razpisa in v slovenskem jeziku, osebno ali po pošti. Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, ki mora biti opremljena in označena na način, da je na prvi strani in v spodnjem desnem kotu ovojnice navedeno: »Razpis za dodelitev spodbud 2016, Ne odpiraj!«, v zgornjem desnem kotu ali na zadnji strani kuverte pa ime in priimek ter stalni naslov vlagatelja.
Za nepravilno označene ali odprte ovojnice naslovnik ne odgovarja.
Vlagatelj vlogo dostavi na naslov: Energetika Celje javno podjetje, d.o.o., Smrekarjeva ulica 1, 3000 Celje.
6. Rok prijave
Vse pravilno in pravočasno vložene vloge se bodo odpirale po zaporedju prejema.
Vlagatelji se lahko prijavijo na ta razpis z vlogo od dneva objave dalje. Zadnji rok za prejem vlog je 1. 6. 2016 do 13. ure.
V primeru, da bodo razpoložljiva sredstva porabljena pred 1. 6. 2016, bosta Energetika Celje in Mestna občina Celje o tem obvestila občane na svoji spletni strani, popolne vloge vlagateljev, ki bodo prispele po porabi razpoložljivih sredstev pa bodo uvrščene na seznam čakajočih vlagateljev, skladno s pogoji iz 7. točke tega razpisa.
7. Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi pravice do spodbude se uporabljajo pogoji in določila tega razpisa, postopek pa se vodi skladno z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13; v nadaljevanju: ZUP).
Razpisana in razpoložljiva sredstva se dodeljujejo po vrstnem redu prispetja popolnih vlog na Energetiko Celje.
Vse pravilno in pravočasno vložene vloge se bodo odpirale po zaporedju prejema. Prvo odpiranje vlog bo 21. 4. 2016. Potem pa vsak nadaljnji četrtek ob 9. uri v sejni sobi Energetike Celje. Zadnje odpiranje vlog bo 2. 6. 2016. V primeru, da je četrtek dela prost dan, je odpiranje naslednji delovni dan. Na posamezno odpiranje vlog bodo uvrščene vse popolne vloge, ki bodo ne glede na način dostave prispele na naslov Energetike Celje najkasneje do 13. ure zadnjega delovnega dne pred dnevom odpiranja vlog. Vloge, ki bodo prispele na naslov Energetike Celje kasneje, bodo uvrščene na naslednje odpiranje vlog oziroma bodo zavržene, če bodo prispele po 1. 6. 2016 po 13. uri. Na zadnjem odpiranju vlog bodo obravnavane in pregledane vse pravočasno prispele vloge.
Odpiranje vlog ni javno. Če bo strokovna komisija ugotovila, da je vloga nepopolna ali nerazumljiva bo vlagatelj pozvan k dopolnitvi ali odpravi pomanjkljivosti v skladu z ZUP. Če bo vlagatelj vlogo ustrezno dopolnil v roku osmih dni, od prejema poziva za dopolnitev, se bo štelo, da je vloga vložena na dan prejetja ustrezno dopolnjene vloge. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo ustrezno dopolnili v naloženem roku, bodo zavržene.
Po prejemu popolne vloge bo o vlagateljevi vlogi za dodelitev spodbude odločeno s sklepom, ki bo izdan najkasneje v 30 dneh po odprtju popolne vloge. Zoper izdan sklep o dodelitvi spodbude v okviru tega razpisa je mogoča pritožba pri županu Mestne občine Celje. Odločitev župana je dokončna.
Hkrati s sklepom o dodelitvi spodbude ter skladno s pogoji tega razpisa bo prejemniku pravice v podpis posredovana pogodba o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude. En izvod podpisane pogodbe bo moral vlagatelj vrniti na naslov Energetike Celje, Smrekarjeva ulica 1, 3000 Celje, najkasneje v 8 dneh od dokončnosti sklepa. V primeru, da vlagatelj ne vrne podpisane pogodbe v naloženem roku, njegova pravica do spodbude ugasne.
V primeru predčasne porabe sredstev, bodo morebitni vlagatelji, ki bodo popolne vloge oddali po porabi razpoložljivih sredstev in pred 1. 6. 2016, uvrščeni na seznam čakajočih vlagateljev glede na datum in čas prispetja popolne vloge. O uvrstitvi na seznam čakajočih vlagateljev bodo vlagatelji obveščeni z obvestilom, iz katerega bo razvidno na katerem mestu je njihova vloga. O pravici do dodelitve nepovratne finančne spodbude takšnega vlagatelja bo s sklepom odločeno po 30. 9. 2016. V primeru, da se bodo po 30. 9. 2016 sprostila sredstva, ker ta ne bodo v celoti porabljena do 30. 9. 2016 do 13. ure, se bodo neporabljene nepovratne finančne spodbude dodeljevale naprej po vrstnem redu vlagateljev iz seznama čakajočih vlagateljev. Vlagateljem iz seznama čakajočih vlagateljev, za katere se bodo glede na njihov vrstni red sredstva sprostila, bo izdan sklep o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude in v podpis posredovana pogodba o dodelitvi sredstev ter dodeljen nov rok za izvedbo naložbe in dostavo izjave o zaključku naložbe z ustreznimi dokazili. Nov rok za čakajoče vlagatelje za dostavo izjave o zaključku naložbe z ustreznimi dokazili bo 15. 11. 2016. Vlagateljem iz seznama čakajočih vlagateljev za katere se bo ugotovilo, da po 30. 9. 2016 sredstva niso na voljo, bodo izdani zavrnilni sklepi.
Za vsak ukrep se ob prijavi na ta razpis, glede in na podlagi upravičenih stroškov posameznega ukrepa, določi okvirna višina spodbude, razen pri ukrepu A2, kjer je višina spodbude fiksna. Zato je pomembno, da so upravičeni stroški v predračunu natančno opredeljeni. Končna vrednost spodbude se določi po prispetju vseh dokazil o zaključku naložbe in ne more biti višja od okvirne vrednosti spodbude, ki je določena v sklenjeni pogodbi, ne glede na dejansko vrednost upravičenih stroškov. V primeru, da so upravičeni stroški nižji od pogodbeno ugotovljenih, se upoštevajo nižje vrednosti.
8. Pogoji za izplačilo dodeljenih spodbud
Pogoj za izplačilo spodbude je izvedba naložbe in dostava izjave o zaključku naložbe in vseh zahtevanih dokazil, kot izhaja iz Navodil za prijavo na razpis ter sklenjene pogodbe.
Iz dokumentacije po izvedeni naložbi morajo biti razvidni oziroma natančno opredeljeni upravičeni stroški za izvedbo posameznega ukrepa iz tega razpisa. Razpis se bo v celoti zaključil 30. 9. 2016 ob 13.uri. Vlagatelji morajo pri nastalih in upravičenih stroških upoštevati:
– da so neposredno povezani z naložbo in potrebni za njeno izvedbo,
– da so dejansko nastali za dela, ki so bila opravljena v obdobju od dneva objave tega razpisa do njegovega zaključka,
– da je bilo blago dobavljeno v obdobju od dneva objave tega razpisa do njegovega zaključka,
– da so bile storitve izvedene v obdobju od dneva objave tega razpisa do njegovega zaključka,
– da nastanejo in so plačani v obdobju od dneva objave tega razpisa do njegovega zaključka,
– da predložene listine temeljijo na izvirnih listinah in izkazujejo resnično stanje.
Vlagatelj pridobi pravico do spodbude po tem razpisu ob upoštevanju višine razpisanih sredstev, prednostnega vrstnega reda prispetja popolne vloge na naslov Energetike Celje in ostalih omejitev iz tega razpisa.
DDV se ne upošteva kot upravičen strošek.
Znesek izplačila spodbude se uskladi s predloženim računom izvajalca, ob upoštevanju pogojev dokumentacije javnega razpisa. Izplačilo spodbude se izvede najkasneje v 45 dneh po prejemu vseh potrebnih dokazil o zaključku naložbe, na bančni račun vlagatelja oziroma prejemnika spodbude, ki je naveden v vlogi.
Mestna občina Celje in Energetika Celje imata pravico preveriti verodostojnost predloženih dokazil in dejansko izvedene naložbe ter od vlagatelja zahtevati dodatna pojasnila in dokazila pred izplačilom spodbude.
V primeru ugotovitve, da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena ali da so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov oziroma je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, je Mestna občina Celje upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev v enkratnem znesku.
Prejemnik bo moral vrniti sredstva s pripadajočimi zakonskimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje.
8.1. Ogled izvedene naložbe
V drugi fazi, torej po izvedeni naložbi in pred oddajo izjave o zaključku naložbe z vsemi dokumenti, morajo vlagatelji pooblaščenemu zastopniku Energetike Celje omogočiti ogled izvedene naložbe po predhodnem dogovoru med pooblaščencem in vlagateljem.
Vlagatelj se po izvedbi naložbe dogovori s pooblaščencem Energetike Celje za termin ogleda, in sicer:
– za ukrepe pod A1 in A2, na tel. 031/870-973, vsak delovni dan, v času med 8. in 9. uro,
– za ukrep pod B, na tel. 03/425-33-21, vsak delovni dan, v času med 8. in 9. uro.
Pooblaščenec Energetike Celje bo po opravljenem pregledu vlagatelju izstavil potrdilo Energetike Celje. Potrdilo je obvezna priloga k izjavi o zaključku naložbe. V primeru, da vlagatelj ne bo predložil potrdila, bo pozvan k dopolnitvi izjave o zaključku naložbe v skladu z ZUP.
9. Obvezne priloge in dokazila
Vlagatelj mora k prijavi na javni razpis predložiti:
– Prva faza (do 1. 6. 2016 do 13. ure oziroma do porabe sredstev)
Pred izvedbo naložbe morajo vlagatelji dostaviti:
– Obrazec 1: Vloga za prijavo na javni razpis (podpisana in z velikimi tiskanimi črkami izpolnjena)
– Obrazec 2: Izpolnjeno in podpisano izjavo solastnika
– Obrazec 3: Izpolnjen ter podpisan vzorec pogodbe
– Fotografije pred izvedeno naložbo za posamezni nameravani ukrep (pri ukrepu A2 morajo vlagatelji priložiti fotografije vgrajenega zastarelega kotla, ki se zamenjuje zaradi izvedbe ukrepa po tem razpisu)
– Pri ukrepih A1 in B specificiran predračun (ponudba) od izvajalca, iz katerega bodo razvidne postavke, ki spadajo med upravičene stroške (za ukrep A2 vlagateljem v prvi fazi ni potrebno priložiti predračuna)
– Druga faza (najkasneje do 30. 9. 2016 do 13. ure)
Po izvedeni naložbi morajo vlagatelji dostaviti:
– Obrazec 4: Izpolnjeno in podpisano izjavo o zaključku naložbe
– Obrazec 5: Izpolnjeno in podpisano izjavo dobaviteljeva/izvajalca
– Potrdilo Energetike Celje kot sistemskega distributerja in operaterja za toploto in plin
– Račun dobavitelja/izvajalca izvedene naložbe
– Pri ukrepu A2 specificiran predračun (ponudba) od izvajalca, iz katerega bodo razvidne postavke, ki spadajo med upravičene stroške
– Potrdilo o plačilu računa izvedene naložbe
– Fotografijo/e po izvedeni naložbi za izvedeni ukrep, iz katere je nazorno razviden izvedeni ukrep
– Veljavno pogodbo o dobavi plina za ukrepa A1 in A2
10. Končna določila
Predmetni razpis je objavljen na spletnih straneh Mestne občine Celje (http://moc.celje.si/) in Energetike Celje (www.energetika-ce.si). Pogosta vprašanja in odgovori nanje v zvezi z javnim razpisom, bodo objavljena na spletni strani: www.energetika-ce.si. V primeru, da proračunska sredstva ne bodo porabljena do 1. 6. 2016, se lahko razpis podaljša največ za dva meseca.
Vse morebitne nejasnosti glede razlage dokumentacije javnega razpisa so v prisojnosti reševanja strokovne komisije, ki jo za namene razpisa na podlagi pooblastila župana Mestne občine Celje imenuje direktor Energetike Celje. Za vse morebitne spore, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je stvarno pristojno sodišče v Celju.
Vsa morebitna vprašanja in pojasnila v zvezi z razpisom so na voljo pri Energetiki Celje, na tel. 03/425-33-50 in preko elektronske pošte: info@energetika-ce.si.
Energetika Celje, javno podjetje d.o.o.

AAA Zlata odličnost