Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2016 z dne 8. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2016 z dne 8. 4. 2016

Kazalo

Ob-1877/16, Stran 843
Svet zavoda Osnovne Šole Antona Janše Radovljica, Kranjska cesta 27/A, 4240 Radovljica, na podlagi 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 47/15) razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZP-CP-2D in 47/15).
Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani/-a kandidat/ka bo imenovan/a za 5 let.
Predvideni začetek dela je 1. 9. 2016.
Pisni prijavi priložite dokazila o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:Slika 1
– overjeno potrdilo (javno listino) o doseženi izobrazbi (za izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje),
– dokazilo o nazivu,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, ki ne sme biti starejše od 30 dni od dneva objave razpisa,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki ne sme biti starejše od 30 dni od dneva razpisa (s priloženo izjavo, da pri katerem koli drugem sodišču – zunaj kraja prebivališča – zoper njega ni uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost).
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje, lahko pa priloži tudi življenjepis.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev pošljite v zaprti ovojnici v roku 8 dni po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Antona Janše Radovljica, Kranjska cesta 27/a, 4240 Radovljica, s pripisom »Ne odpiraj - za razpis ravnatelja/-ice.«
Kandidati/-ke bodo prejeli pisno obvestilo o izboru v zakonitem roku.
Svet Osnovne šole Antona Janše Radovljica 

AAA Zlata odličnost