Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2016 z dne 11. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2016 z dne 11. 4. 2016, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1074. Zakon o sistemu jamstva za vloge (ZSJV)
1075. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-E)
1076. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-G)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1077. Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju
1078. Uredba o skupnem javnem naročanju Vlade Republike Slovenije
1079. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ
1080. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč

MINISTRSTVA

1081. Pravilnik o plačilu za delo obsojencev

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1082. Dogovor za ureditev medsebojnih razmerij v zvezi z uporabo avtorskih del s področja književnosti, znanosti, publicistike in njihovih prevodih med ZKOS ter ZSODT na eni strani ter ZAMP na drugi strani

OBČINE

Brežice

1083. Sklep o preklicu Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za objekt vinske kleti z gostinskim delom – Vrhovska vas

Črnomelj

1084. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Dol pri Ljubljani

1085. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2015

Jesenice

1086. Zaključni račun proračuna Občine Jesenice za leto 2015
1087. Odlok o prenehanju Odloka o dodeljevanju sredstev za novoustanovljena društva s področja športa v Občini Jesenice

Laško

1088. Zaključni račun proračuna Občine Laško za leto 2015
1089. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Laško

Odranci

1090. Odlok o proračunu Občine Odranci za leto 2016

Postojna

1091. Odlok o spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Postojna

Razkrižje

1092. Odlok o proračunu Občine Razkrižje za leto 2016
1093. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Razkrižje

Semič

1094. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Semič
1095. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Semič
1096. Zaključni račun proračuna Občine Semič za leto 2015
1097. Odlok o občinskih cestah v Občini Semič
1098. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1099. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cene programov vrtca in dodatnih znižanjih plačil v Občini Semič

Šentrupert

1100. Zaključni račun proračuna Občine Šentrupert za leto 2015
1101. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Energetika Šentrupert d.o.o.
1102. Pravilnik o plačilu avtorskih honorarjev in nadomestilu za delo odgovornega urednika, namestnika odgovornega urednika, lektorja in članov Uredniškega odbora glasila ŠENTRUPERT
1103. Pravilnik o plačah, povračilu stroškov in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih organov Občine Šentrupert
1104. Pravilnik o subvencioniranju izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Šentrupert
1105. Sklep o oceni izvajanja občinskega programa varnosti Občine Šentrupert za leto 2015
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti