Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2016 z dne 15. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2016 z dne 15. 4. 2016, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1165. Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o trženju in uporabi predhodnih sestavin za eksplozive
1166. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o delovnem času v organih državne uprave
1167. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o gostovanju v javnih mobilnih komunikacijskih omrežjih v Uniji
1168. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020
1169. Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva

Sklepi

1170. Sklep o imenovanju vodje Konzulata Republike Slovenije v Šanghaju

MINISTRSTVA

1106. Pravilnik o določitvi obrazca potrdila o pridobitvi dodatne kvalifikacije
1107. Pravilnik o spremembah Pravilnika o obrazcih javnih listin v srednješolskem izobraževanju

BANKA SLOVENIJE

1108. Sklep o izvajanju opcij in diskrecijskih pravic iz prava Unije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1109. Poročilo o gibanju plač za januar 2016

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1110. Spremembe in dopolnitve Statuta Združenja mestnih občin Slovenije

OBČINE

Beltinci

1111. Poslovnik Občinskega sveta Občine Beltinci uradno prečiščeno besedilo (UPB1)
1112. Zaključni račun Občine Beltinci za leto 2015
1113. Letni program športa Občine Beltinci za leto 2016

Brežice

1114. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za čistilno napravo Artiče – OPPN ČN Artiče

Cankova

1115. Zaključni račun proračuna Občine Cankova za leto 2015
1116. Sklep o soglasju k določitvi cene storitve pomoči družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu za obdobje 1. 3. 2016 do 28. 2. 2017
1117. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Cankova za leto 2016
1118. Cenik potrjenih cen storitev odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Cankova
1119. Cenik o oblikovanju cen storitev odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Cankova, zmanjšanih za subvencije uporabnikom gospodinjstev in izvajalcem nepridobitnih dejavnosti
1120. Letni program športa Občine Cankova za leto 2016

Celje

1121. Obvestilo o pridobitvi potrdila EK o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko pomoči

Dobrna

1122. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del enote urejanja prostora Dobrna 23 (DO 23) – območje stanovanjsko-turistične dejavnosti Pirh

Dol pri Ljubljani

1123. Sklep o določitvi obrazca podpore volivca in roka za zbiranje podpisov

Gornji Petrovci

1124. Zaključni račun proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2015

Grosuplje

1125. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2016
1126. Odlok o proračunu Občine Grosuplje za leto 2017
1127. Cenik oskrbe s pitno vodo, čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode in ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Grosuplje

Ivančna Gorica

1157. Zaključni račun proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2015

Jesenice

1158. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Jesenice za leto 2016

Kanal ob Soči

1128. Zaključni račun proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2015
1129. Sprememba Letnega programa športa v Občini Kanal ob Soči

Kobarid

1159. Obvestilo o pridobitvi potrdila Evropske komisije o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko pomoči

Kočevje

1130. Statut Javnega zavoda Podjetniški inkubator Kočevje

Kranj

1131. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na zemljišču parc. št. 733/0 k.o. 2088 – Goriče
1132. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na nepremičnini parc. št. 263/5, k. o. 2098 – Struževo
1133. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1119, k. o. 2102 – Kokrica
1134. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na nepremičnini parc. št. 907/2, k. o. 2128 – Zgornja Besnica
1135. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na nepremičnini parc. št. 3024/6, k. o. 2134 – Žabnica
1136. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1185/1 in 1187/2, k. o. 2131 – Stražišče

Krško

1160. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2016 / II

Kuzma

1137. Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju Občine Kuzma

Laško

1138. Sklep o začetku priprave odloka o OPPN za infrastrukturo Rimske Toplice

Ljubno

1161. Sklep o izvzemu zemljišča iz statusa grajenega javnega dobra

Mozirje

1139. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Mozirje za leto 2015
1140. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Mozirje za leto 2016

Murska Sobota

1141. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za obrtno cono Murska Sobota – sever (trgovski objekt)

Piran

1142. Odlok o koncesiji za upravljanje pristanišča Marina Portorož
1143. Odlok o spremembah in dopolntivah Odloka o preoblikovanju Komunalno stanovanjskega podjetja OKOLJE Piran v Javno podjetje OKOLJE Piran, družbo z omejeno odgovornostjo, in o ustanovitvi Javnega podjetja OKOLJE Piran, družbe z omejeno odgovornostjo
1144. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o merilih za določitev podaljšanja obratovalnega časa gostinskih obratov v Občini Piran

Prebold

1145. Zaključni račun proračuna Občine Prebold za leto 2015

Rečica ob Savinji

1146. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Rečica ob Savinji za programsko obdobje 2015–2020

Štore

1147. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Štore za leto 2015
1148. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Lipa Štore
1149. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Draga, Severne Kompole, Laška vas, Ogorevc, industrijsko odlagališče Vrhe in gozd ob odlagališčih
1150. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Celje izven ureditvenih območij lokalnih središč in ureditvenega območja Celja za območje Občine Štore
1151. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Bežigrad, Bukovžlak in Vrhe
1152. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za širše območje Miklavškega hriba in za širše območje Starega celjskega gradu
1153. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Trebnje

1162. Zaključni račun proračuna Občine Trebnje za leto 2015
1163. Odlok o rebalansu proračuna Občine Trebnje za leto 2016
1164. Sklep o oceni izvajanja občinskega programa varnosti Občine Trebnje za leto 2015

Vipava

1154. Zaključni račun proračuna Občine Vipava za leto 2015

Zagorje ob Savi

1155. Zaključni račun proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2015
1156. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Vrtcu Zagorje ob Savi

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti