Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2016 z dne 15. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2016 z dne 15. 4. 2016

Kazalo

1139. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Mozirje za leto 2015, stran 3947.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – UPB 2 (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah – UPB 4 (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13 – popr., 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A in 84/14 – ZIPRS1415-B) in 16. člena Statuta Občine Mozirje (Uradni list RS, št. 11/07) je Občinski svet Občine Mozirje na 9. seji dne 5. 4. 2016 sprejel
O D L O K 
o zaključnem računu proračuna Občine Mozirje za leto 2015 
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Mozirje za leto 2015, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
2. člen 
Zaključni račun proračuna za leto 2015 obsega:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 
3.655.942,19
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 
2.797.465,82
70
DAVČNI PRIHODKI 
2.443.357,36
700 Davki na dohodek in dobiček 
2.204.374,00
7000 Dohodnina 
2.204.374,00
703 Davki na premoženje 
170.846,21
7030 Davki na nepremičnine 
112.265,63
7031 Davki na premičnine 
256,44
7032 Davki na dediščine in darila 
11.965,92
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 
46.358,22
704 Domači davki na blago in storitve 
68.137,15
7044 Davki na posebne storitve 
635,94
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 
67.501,21
71
NEDAVČNI PRIHODKI 
354.108,46
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
199.207,88
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki 
33.000,00
7103 Prihodki od premoženja 
166.207,88
711 Takse in pristojbine 
3.204,50
7111 Upravne takse in pristojbine 
3.204,50
712 Globe in druge denarne kazni 
7.490,35
7120 Globe in druge denarne kazni 
7.490,35
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 
35,62
7130 Prihodki od prodaje blaga 
in storitev 
35,62
714 Drugi nedavčni prihodki 
144.170,11
7141 Drugi nedavčni prihodki 
144.170,11
72
KAPITALSKI PRIHODKI 
52.043,53
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 
52.043,53
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 
52.043,53
73
PREJETE DONACIJE 
30.258,62
730 Prejete donacije iz domačih virov 
30.258,62
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb 
30.258,62
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
776.174,22
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
776.174,22
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 
736.500,55
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 
39.673,67
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 
2.933.152,09
40
TEKOČI ODHODKI 
955.358,98
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
202.169,55
4000 Plače in dodatki 
176.762,44
4001 Regres za letni dopust 
3.775,33
4002 Povračila in nadomestila 
9.961,41
4005 Plače za delo nerezidentov 
po pogodbi 
11.381,61
4009 Drugi izdatki zaposlenim 
288,76
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
29.259,30
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
15.772,98
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 
2.604,05
4012 Prispevek za zaposlovanje 
106,35
4013 Prispevek za starševsko varstvo 
177,29
4015 Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, 
na podlagi ZKDPZJU 
598,63
402 Izdatki za blago in storitve 
612.962,33
4020 Pisarniški in splošni material in storitve 
79.980,23
4021 Posebni material in storitve 
2.130,97
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 
120.073,76
4023 Prevozni stroški in storitve 
1.815,36
4024 Izdatki za službena potovanja 
1.726,94
4025 Tekoče vzdrževanje 
308.318,72
4026 Poslovne najemnine in zakupnine 
21.549,73
4027 Kazni in odškodnine 
3.264,00
4029 Drugi operativni odhodki 
74.102,62
403 Plačila domačih obresti 
56.939,00
4031 Plačila obresti od kreditov – poslovnim bankam 
47.628,10
4032 Plačila obresti od kreditov – drugim finančnim institucijam 
4.950,53
4033 Plačila obresti od kreditov – drugim domačim kreditodajalcem 
4.360,37
409 Rezerve 
54.028,80
4090 Splošna proračunska rezervacija 
15.754,28
4091 Proračunska rezerva 
37.565,05
4093 Sredstva za posebne namene 
709,47
41
TEKOČI TRANSFERI 
1.119.900,17
410 Subvencije 
22.406,16
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 
22.406,16
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
282.252,36
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 
8.800,00
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 
1.690,00
4119 Drugi transferi posameznikom 
271.762,36
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 
132.595,20
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 
132.595,20
413 Drugi tekoči domači transferi 
682.646,45
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 
37.854,89
4133 Tekoči transferi v javne zavode 
644.791,56
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
781.978,08
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
781.978,08
4202 Nakup opreme 
5.650,08
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 
249.952,60
4205 Investicijsko vzdrževanje 
in obnove 
475.239,41
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 
3.000,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 
48.135,99
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
75.914,86
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 
23.270,34
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 
5.584,47
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin 
14.692,08
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 
2.993,79
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
52.644,52
4323 Investicijski transferi javnim zavodom 
52.644,52
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)
722.790,10
III/1.
PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-7102)-(II.-403-404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)
779.729,10
III/2.
TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70+71)-(40+41)
(Tekoči prihodki minus tekoči odhodki 
in tekoči transferi) 
722.206,67
B.
RAČUN FINANCNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 
0,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0,00
750 Prejeta vračila danih posojil 
0,00
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov 
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0,00
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501) 
0,00
50
ZADOLŽEVANJE 
0,00
500 Domače zadolževanje 
0,00
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije 
0,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550+551) 
695.887,63
55
ODPLAČILA DOLGA 
695.887,63
550 Odplačila domačega dolga 
695.887,63
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 
564.567,28
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 
131.320,35
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
26.902,47
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–695.887,63
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–722.790,10
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 
7,31
3. člen
Potrdi se presežek prihodkov nad odhodki v višini 26.902,47 €, ki se prenese na splošni sklad za drugo.
4. člen 
Posebni del zaključnega računa z obrazložitvami in bilanca stanja so sestavni del tega odloka.
5. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0002/2016
Mozirje, dne 5. aprila 2016
Župan 
Občine Mozirje 
Ivan Suhoveršnik l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti