Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2016 z dne 15. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2016 z dne 15. 4. 2016

Kazalo

1167. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o gostovanju v javnih mobilnih komunikacijskih omrežjih v Uniji, stran 4001.

  
Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G in 65/14) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o gostovanju v javnih mobilnih komunikacijskih omrežjih v Uniji 
1. člen 
V Uredbi o izvajanju Uredbe (EU) o gostovanju v javnih mobilnih komunikacijskih omrežjih v Uniji (Uradni list RS, št. 55/13) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen
(vsebina) 
S to uredbo se za izvajanje Uredbe (EU) št. 531/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. junija 2012 o gostovanju v javnih mobilnih komunikacijskih omrežjih v Uniji (UL L št. 172 z dne 30. 6. 2012, str. 10), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2015/2120 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o določitvi ukrepov v zvezi z dostopom do odprtega interneta in spremembi Direktive 2002/22/ES o univerzalni storitvi in pravicah uporabnikov v zvezi z elektronskimi komunikacijskimi omrežji in storitvami ter Uredbe (EU) št. 531/2012 o gostovanju v javnih mobilnih komunikacijskih omrežjih v Uniji (UL L št. 310 z dne 26. 11. 2015, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2015/2120/EU), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 531/2012/EU), določajo pristojni organ, kazenske določbe in način reševanja sporov.«.
2. člen 
V 2. členu se za besedilom »Uradni list RS, št. 109/12« dodata vejica in besedilo »110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US in 81/15«.
3. člen 
V prvem odstavku 4. člena se za tretjo alinejo dodata novi četrta in peta alineja, ki se glasita:
»– ravna v nasprotju z določbami 6.a, drugega odstavka 6.c člena ali v nasprotju z zahtevo Agencije iz petega odstavka 6.d člena Uredbe 531/2012/EU,
– ravna v nasprotju z določbami prvega, tretjega ali četrtega odstavka 6.e člena Uredbe 531/2012/EU,«.
Dosedanja četrta alineja postane šesta alineja.
Dosedanja peta alineja se črta.
Dosedanja šesta alineja postane sedma alineja.
Dosedanji sedma in deseta alineja se črtata.
4. člen 
V prvem odstavku 5. člena se prva, druga in tretja alineja črtajo.
Dosedanje četrta, peta in šesta alineja postanejo prva, druga in tretja alineja.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
(začetek uporabe) 
Ta uredba se začne uporabljati 30. aprila 2016.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se nova četrta alineja prvega odstavka 4. člena uredbe začne uporabljati:
– 15. junija 2017, če se tega dne že uporablja zakonodajni akt Evropske unije iz drugega odstavka 19. člena Uredbe 531/2012/EU, ali
– z dnem začetka uporabe zakonodajnega akta Evropske unije iz prejšnje alineje, če se ta 15. junija 2017 še ne uporablja.
Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se novi prva in druga alineja prvega odstavka 5. člena uredbe v delu, kot to določa drugi odstavek 10. člena Uredbe 2015/2120/EU, začneta uporabljati:
– 15. junija 2017, če se tega dne že uporablja zakonodajni akt Evropske unije iz drugega odstavka 19. člena Uredbe 531/2012/EU, ali
– z dnem začetka uporabe zakonodajnega akta Evropske unije iz prejšnje alineje, če se ta 15. junija 2017 še ne uporablja.
6. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00727-2/2016
Ljubljana, dne 14. aprila 2016
EVA 2015-3330-0071
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti