Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2016 z dne 15. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2016 z dne 15. 4. 2016

Kazalo

Št. 430-17/2016-2 Ob-1922/16, Stran 864
Na podlagi določil Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB-1, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13), Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2016 (Uradni list RS, št. 101/15) ter Letnega programa kulture v Občini Sežana za leto 2016 (št. 032-9/2015-16, sprejet na seji Občinskega sveta Občine Sežana dne 17. 12. 2015), Občina Sežana objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov v Občini Sežana v letu 2016
1. Sofinancer: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana.
2. Predmet javnega razpisa: Občina Sežana razpisuje sredstva za sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov v Občini Sežana iz proračuna za leto 2016, proračunska postavka 241901 – Obnova kulturnih spomenikov, sakralnih objektov. V ta sklop sodi sofinanciranje izvedbe sanacijsko konservatorskih posegov na kulturnih spomenikih, ki so razglašeni za kulturno dediščino v Občini Sežana.
3. Pogoji za sodelovanje na razpisu:
– objekt je razglašen za kulturni spomenik in se nahaja na območju Občine Sežana,
– predlagatelj je lahko lastnik ali upravljalec kulturnega spomenika z ustreznim uradnim dokazilom,
– predlagatelj mora imeti zagotovljena finančna sredstva v višini najmanj 50 % upravičenih stroškov,
– predlagatelj mora pridobiti in predložiti kulturnovarstvene pogoje odgovorne konservatorske službe Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Nova Gorica.
4. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja Komisija za vodenje postopka javnega razpisa za sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov, ki jo imenuje župan Občine Sežana.
Komisija za vodenje postopka javnega razpisa za sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov bo predlagala zavržbo vlog neupravičenih prijaviteljev, prepoznih vlog in vlog predlagateljev projektov, ki ne izpolnjujejo splošnih razpisnih pogojev.
5. Merila za sofinanciranje:
– stopnja zaščitenosti spomenika,
– pomen spomenika za Občino Sežana,
– stopnja poškodovanosti objekta,
– zagotovljena lastna finančna sredstva predlagatelja (donatorska, sponzorska, pridobljena iz drugih razpisov; kolikor se projekt že izvaja, opredeliti višino že vloženih sredstev),
– trajanje in faza projekta (predviden začetek del in trajanje del; kolikor se dela nadaljujejo, opredeliti v kateri fazi je izvedba projekta),
– pomembnost projekta v javnem dogajanju in njegovi javni dostopnosti.
6. Uporaba meril: komisija bo glede na izpolnjevanje meril razpisa ocenila kvaliteto predlagane spomeniškovarstvene akcije in izločila tiste predloge, ki niso v skladu z razpisnim področjem in predlagala višino sofinanciranja.
7. Okvirna vrednost: okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev namenjenih za sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov je 23.000,00 EUR.
8. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2016.
9. Razpisni rok: rok za predložitev prijav je do vključno ponedeljka, 30. 5. 2016.
10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za predlagatelje obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec,
– vzorec pogodbe,
– vzorec poročila.
Predlagatelj mora ob prijavi na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo:
– izpolnjen prijavni obrazec,
– kulturnovartvene pogoje odgovorne konservatorske službe Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Nova Gorica,
– dokazilo o lastništvu – zemljiškoknjižni izpisek, ki ni starejši od treh mesecev (Če sprememba lastništva še ni vpisana v zemljiško knjigo, mora lastnik predložiti overovljeno kupoprodajno pogodbo ali drugo ustrezno listino. Če je predlagatelj upravljalec, mora poleg zemljiškoknjižnega izpiska predložiti tudi uradno dokazilo o upravljanju.),
– predračun predvidenih del,
– soglasje lastnikov ali solastnikov k posegom na objektu v primeru, da projekta ne prijavlja lastnik objekta,
– izjava o točnosti podatkov,
– parafiran vzorec pogodbe,
– slikovno gradivo – trenutno stanje objekta ali dela objekta.
Obrazci za prijavo na razpis se lahko dvignejo na sedežu Občine Sežana pri Katji Fedrigo v pisarni št. 10 v pritličju stare občinske stavbe – vile Mirasasso). Razpis in obrazci so dosegljivi tudi preko spletne strani Občine Sežana: http://www.sezana.si.
11. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Vloga mora biti predložena na naslov: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana do vključno ponedeljka, 30. 5. 2016, v zapečateni ovojnici z napisom na sprednji strani: »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis – Obnova kulturnih spomenikov 2016«. Na hrbtni strani mora biti navedba predlagatelja: naziv oziroma ime in priimek predlagatelja, naslov.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto ali ni bila predložena na vložišču Občine Sežana v razpisnem roku.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
12. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Po poteku razpisnega roka bo komisija hkrati odprla vse vloge, ki bodo prispele do razpisnega roka. Odpiranje vlog ne bo javno.
V primeru formalno nepopolnih vlog bodo prijavitelji pozvani, da v roku 8 dni od prejetega obvestila dopolnijo vlogo. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v navedenem roku, se s sklepom zavržejo. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija in so naštete pod točko 10.
O sofinanciranju obnove kulturnih spomenikov in razporeditvi sredstev odloči s sklepom direktor občinske uprave oziroma vodja notranje organizacijske enote na podlagi predloga komisije, ki vodi postopek. O rezultatih javnega razpisa bodo predlagatelji obveščeni v roku 45 dni po zaključku razpisa.
Zoper sklep direktorja občinske uprave oziroma vodje notranje organizacijske enote je možno vložiti pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa. O pritožbi odloča župan Občine Sežana. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi predlagatelji.
Z izbranimi predlagatelji bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju obnov kulturnih spomenikov. Če se prejemnik sredstev v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu pogodbe nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
13. Informacije in pojasnila: dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko predlagatelji dobijo pri Katji Fedrigo, na sedežu Občine Sežana, v pisarni št. 10, v pritličju stare občinske stavbe – vile Mirasasso, tel. 05/73-11-151, e-pošta: katja.fedrigo@sezana.si.
Občina Sežana 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti