Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2016 z dne 15. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2016 z dne 15. 4. 2016

Kazalo

1125. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2016, stran 3930.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10) je Občinski svet Občine Grosuplje na 10. redni seji dne 30. 3. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2016 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Grosuplje za leto 2016 (Uradni list RS, št. 8/15 in 76/15) – v nadaljevanju odlok, se spremeni drugi odstavek 2. člena, tako da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se za leto 2016 določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov
Rebalans 1 Proračuna 2016
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
18.124.243
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
17.352.631
70
DAVČNI PRIHODKI
12.540.291
700 Davki na dohodek in dobiček
10.093.671
703 Davki na premoženje
1.914.420
704 Domači davki na blago in storitve
532.200
71
NEDAVČNI PRIHODKI
4.812.340
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
2.153.466
711 Takse in pristojbine
14.000
712 Denarne kazni
90.700
713 Prihodki od prodaje blaga 
in storitev
190.700
714 Drugi nedavčni prihodki
2.363.474
72
KAPITALSKI PRIHODKI
370.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
250.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in nematerialnega premoženja
120.000
73
PREJETE DONACIJE
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
401.612
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
351.612
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
50.000
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
18.893.816
40
TEKOČI ODHODKI
4.533.643
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
1.077.681
401 Prispevki delodajalcev 
za socialno varnost
153.082
402 Izdatki za blago in storitve
3.063.370
403 Plačila domačih obresti
86.110
409 Rezerve
153.400
41
TEKOČI TRANSFERI
6.392.386
410 Subvencije
334.785
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
4.143.500
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 
685.721
413 Drugi tekoči domači transferi
1.228.380
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
7.673.637
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
7.673.637
43
INVESICIJSKI TRANSFERI
294.150
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
172.550
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
121.600
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
ali PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
–769.573
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POS. 
IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV 
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POS. 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
VI. PREJETA MINUS DANA POSO. 
IN SPREMEM. KAPITAL. DELEŽ. 
(IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE 
163.312
50
ZADOLŽEVANJE
163.312
500 Domače zadolževanje
163.312
VIII.
ODPLAČILA DOLGA
916.080
55
ODPLAČILA DOLGA
916.080
550 Odplačila domačega dolga
916.080
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–1.522.341
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–752.768
XI.
NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.)
769.573
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. 2015 
(9009 Splošni sklad za drugo)
1.522.341
« 
2. člen 
Za petim odstavkom 9. člena se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na prejšnji odstavek se lahko spremembe proračunskih virov na proračunskih postavkah s področja evropske kohezijske politike za finančno perspektivo 2014–2020 v veljavnem NRP za prihodnja leta usklajujejo brez omejitev znotraj skupne višine sprejetega NRP na teh proračunskih postavkah za posamezno leto.«
3. člen 
Za 13. členom se doda novo poglavje z novim členom:
»5. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE 
14. člen 
(obseg zadolževanja občine) 
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov in odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2016 lahko zadolži do višine 163.312,00 EUR.«
Dosedanje 5. poglavje postane 6. poglavje.
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4100-0003/2014
Grosuplje, dne 30. marca 2016
 
Župan 
Občine Grosuplje 
dr. Peter Verlič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti