Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2016 z dne 15. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2016 z dne 15. 4. 2016

Kazalo

1168. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020, stran 4002.

  
Na podlagi 10. in 12. člena ter v zvezi z 22. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15), 40. člena Zakona o morskem ribištvu (Uradni list RS, št. 115/06 in 76/15), drugega odstavka 49. člena Zakona o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS, št. 61/06) in sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G in 65/14) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 
1. člen 
V Uredbi o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Uradni list RS, št. 42/15) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen
(vsebina) 
(1) Ta uredba določa izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (v nadaljnjem besedilu: CLLD), v programskem obdobju 2014–2020 v skladu s Partnerskim sporazumom med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, ki je bil potrjen s sklepom Evropske komisije št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3 z dne 30. oktobra 2014 (v nadaljnjem besedilu: PS 2014–2020), Programom razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, ki je bil odobren z izvedbenim sklepom Komisije št. CCI 2014 SI 06 RD NP 001 z dne 13. 2. 2015 in spremenjen z izvedbenim sklepom Komisije št. CCI 2014 SI 06 RD NP 001 z dne 23. 3. 2016 (v nadaljnjem besedilu: PRP 2014–2020), Operativnim programom za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, ki je bil potrjen s sklepom Evropske komisije št. C(2014)9982 z dne 16. decembra 2014 (v nadaljnjem besedilu: OP EKP 2014–2020) in Operativnim programom za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki je bil odobren z izvedbenim sklepom Komisije št. CCI2014SI14MFOP001 z dne 22. julija 2015 (v nadaljnjem besedilu: OP ESPR 2014–2020) ter določa vrste podukrepov CLLD, ki so predmet sofinanciranja iz naslova Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: EKSRP), Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (v nadaljnjem besedilu: ESPR) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (v nadaljnjem besedilu: ESRR).
(2) Ta uredba določa tudi pogoje za oblikovanje in postopke za izbor in potrditev lokalnih akcijskih skupin, vsebino in sestavo ter obvezna poglavja strategij lokalnega razvoja, merila in način za izbor strategij lokalnega razvoja, naloge lokalnih akcijskih skupin, upravičence, upravičene aktivnosti, pogoje upravičenosti, upravičene in neupravičene stroške, pogoje za izvajanje posameznih podukrepov, nadzor nad izvajanjem podukrepov, sankcije za neizpolnjevanje obveznosti, finančne določbe ter posebna pravila glede podpore posameznega sklada, vključenega v izvajanje CLLD:
1. za izvajanje:
– Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in o posebnih določbah glede cilja ''naložbe za rast in delovna mesta'' ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1080/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 289; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1301/2013/EU);
– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2015/1839 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. oktobra 2015 o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 glede specifičnih ukrepov za Grčijo (UL L št. 270, 15. 10. 2015, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1303/2013/EU);
– Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 487), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2016/142 z dne 2. decembra 2015 o spremembi Priloge I k Uredbi (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ter Priloge III k Uredbi (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 28, z dne 4. 2. 2016, str. 8), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1305/2013/EU);
– Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) št. 1310/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o določitvi nekaterih prehodnih določb glede podpore za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), o spremembi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede sredstev in njihove razdelitve za leto 2014 in o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 in uredb (EU) št. 1307/2013, (EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z njihovo uporabo v letu 2014 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 865), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1306/2013/EU);
– Uredbe (EU) št. 1310/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o določitvi nekaterih prehodnih določb glede podpore za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), o spremembi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede sredstev in njihove razdelitve za leto 2014 in o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 in uredb (EU) št. 1307/2013, (EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z njihovo uporabo v letu 2014 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 865; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1310/2013/EU);
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 184/2014 z dne 25. februarja 2014 o določitvi pogojev za sistem elektronske izmenjave podatkov med državami članicami in Komisijo v skladu z Uredbo (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o sprejetju nomenklature za kategorije ukrepov za podporo cilju »evropsko teritorialno sodelovanje« iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v skladu z Uredbo (EU) št. 1299/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o posebnih določbah za podporo cilju »evropsko teritorialno sodelovanje« iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (UL L št. 57 z dne 27. 2. 2014, str. 7);
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 215/2014 z dne 7. marca 2014 o določitvi pravil za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi z metodologijami za določitev podpore ciljem na področju podnebnih sprememb, določitvijo mejnikov in ciljnih vrednosti v okviru uspešnosti ter nomenklaturo kategorij ukrepov za strukturne in investicijske sklade (UL L št. 69 z dne 8. 3. 2014, str. 65), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 1232/2014 z dne 18. novembra 2014 o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 215/2014 zaradi prilagoditve sklicev Uredbi (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter o popravku Izvedbene uredbe (EU) št. 215/2014 (UL L št. 332 z dne 19. 11. 2014, str. 5);
– Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 240/2014 z dne 7. januarja 2014 o Evropskem kodeksu dobre prakse za partnerstvo v okviru evropskih strukturnih in investicijskih skladov (UL L št. 74 z dne 14. 3. 2014, str. 1);
– Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 480/2014 z dne 3. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo (UL L št. 138 z dne 13. 5. 2014, str. 5), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 2015/616 z dne 13. februarja 2015 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 480/2014 glede sklicev na Uredbo (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 102 z dne 21. 4. 2015, str. 33);
– Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2328/2003, (ES) št. 861/2006, (ES) št. 1198/2006 in (ES) št. 791/2007 in Uredbe (EU) št. 1255/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 149 z dne 20. 5. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2015/1930 z dne 28. julija 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi z merili za določitev stopnje finančnih popravkov in za uporabo pavšalnih finančnih popravkov ter o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 665/2008 (UL L št. 282 z dne 28. 10. 2015, str. 2), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 508/2014/EU);
– Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 522/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s podrobnimi pravili o načelih za izbor in upravljanje inovativnih ukrepov na področju trajnostnega urbanega razvoja, ki jih podpira Evropski sklad za regionalni razvoj (UL L št. 148 z dne 20. 5. 2014, str. 1);
– Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost (UL L št. 181 z dne 20. 6. 2014, str. 48; v nadaljnjem besedilu: Uredba 640/2014/EU);
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 763/2014 z dne 11. julija 2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo glede tehničnih značilnosti ukrepov informiranja in obveščanja ter navodil za oblikovanje simbola Unije (UL L št. 209 z dne 16. 7. 2014, str. 1);
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 771/2014 z dne 14. julija 2014 o pravilih v skladu z Uredbo (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi z vzorcem za operativne programe, strukturo načrtov za nadomestilo dodatnih stroškov, ki jih imajo gospodarski subjekti pri ribolovu, gojenju, predelavi in trženju nekaterih ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture iz najbolj oddaljenih regij, vzorcem za pošiljanje finančnih podatkov, vsebino poročil o predhodnem vrednotenju in minimalnimi zahtevami za načrt vrednotenja, ki jih je treba predložiti v okviru Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (UL L št. 209 z dne 16. 7. 2014, str. 20); zadnjič popravljene s Popravkom Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 771/2014 z dne 14. julija 2014 o pravilih v skladu z Uredbo (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi z vzorcem za operativne programe, strukturo načrtov za nadomestilo dodatnih stroškov, ki jih imajo gospodarski subjekti pri ribolovu, gojenju, predelavi in trženju nekaterih ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture iz najbolj oddaljenih regij, vzorcem za pošiljanje finančnih podatkov, vsebino poročil o predhodnem vrednotenju in minimalnimi zahtevami za načrt vrednotenja, ki jih je treba predložiti v okviru Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (UL L št. 27 z dne 3. 2. 2016, str. 14);
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 772/2014 z dne 14. julija 2014 o določitvi pravil o intenzivnosti javne pomoči, ki jih je treba uporabljati za skupne upravičene odhodke za nekatere operacije, ki se financirajo v okviru Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (UL L št. 209 z dne 16. 7. 2014, str. 47);
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 808/2014 z dne 17. julija 2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 18);
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 809/2014 z dne 17. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 69), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2015/2333 z dne 14. decembra 2015 o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 809/2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo (UL L št. 329 z dne 15. 12. 2015, str. 1);
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 821/2014 z dne 28. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede podrobne ureditve prenosa in upravljanja prispevkov iz programov, poročanja o finančnih instrumentih, tehničnih značilnosti ukrepov obveščanja in komuniciranja za operacije ter sistema za beleženje in shranjevanje podatkov (UL L št. 223 z dne 29. 7. 2014, str. 7);
– Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 907/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s plačilnimi agencijami in ostalimi organi, finančnim upravljanjem, potrditvijo obračunov, varščinami in uporabo eura (UL L št. 255 z dne 28. 8. 2014, str. 18), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2015/160 z dne 28. novembra 2014 o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 907/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s plačilnimi agencijami in ostalimi organi, finančnim upravljanjem, potrditvijo obračunov, varščinami in uporabo eura (UL L št. 27 z dne 3. 2. 2015, str. 7);
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 908/2014 z dne 6. avgusta 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s plačilnimi agencijami in drugimi organi, finančnim upravljanjem, potrjevanjem obračunov, pravili o kontrolah, varščinami in preglednostjo (UL L št. 255 z dne 28. 8. 2014, str. 59), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2015/2222 z dne 1. decembra 2015 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 908/2014 v zvezi z izjavami o odhodkih, potrjevanjem skladnosti in vsebino letnih obračunov (UL L št. 316, z dne 2. 12. 2015, str. 2);
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 1011/2014 z dne 22. septembra 2014 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorci za predložitev nekaterih informacij Komisiji ter o podrobnih pravilih za izmenjavo informacij med upravičenci in organi upravljanja, organi za potrjevanje, revizijskimi organi in posredniškimi organi (UL L št. 286 z dne 30. 9. 2014, str. 1);
– Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1014/2014 z dne 22. julija 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2328/2003, (ES) št. 861/2006, (ES) št. 1198/2006 in (ES) št. 791/2007 in Uredbe (EU) št. 1255/2011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vsebino in sestavo skupnega sistema spremljanja in vrednotenja za operacije, financirane iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (UL L št. 283 z dne 27. 9. 2014, str. 11), zadnjič popravljene s Popravkom Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1014/2014 z dne 22. julija 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2328/2003, (ES) št. 861/2006, (ES) št. 1198/2006 in (ES) št. 791/2007 in Uredbe (EU) št. 1255/2011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vsebino in sestavo skupnega sistema spremljanja in vrednotenja za operacije, financirane iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (UL L št. 260 z dne 7. 10. 2015, str. 31) in
– Izvedbenega sklepa Komisije z dne 11. junija 2014 o določitvi letne razdelitve, po državah članicah, skupnih virov Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo, ki so na voljo v okviru deljenega upravljanja za obdobje 2014–2020 (UL L št. 180 z dne 20. 6. 2014, str. 18);
2. v skladu z:
– Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1407/2013/EU).«.
2. člen 
V 2. členu se 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. finančni okvir določa višino sredstev za uresničevanje ciljev strategije lokalnega razvoja (v nadaljnjem besedilu: SLR) posamezne lokalne akcijske skupine. Sredstva se črpa iz podukrepov iz 8. člena te uredbe, razen iz podukrepa iz tretje alineje 8. člena te uredbe za sklad EKSRP. Finančni okvir se izračuna na podlagi formule, določene za zadevni sklad, in je podlaga za izdelavo finančnega načrta v SLR;«.
V 12. točki se podpičje nadomesti s piko in se doda besedilo »Za sklad ESRR je problemsko območje tudi območje občin iz 2. člena Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2017 (Uradni list RS, št. 87/09 in 82/15);«.
Na koncu 15. točke se beseda »in« nadomesti s podpičjem.
Na koncu 16. točke se pika nadomesti z besedo »in« ter se doda nova 17. točka, ki se glasi:
»17. enotno podjetje je enotno podjetje iz drugega odstavka 2. člena Uredbe 1407/2013/EU.«.
3. člen 
V drugem odstavku 5. člena se v 1. točki za besedilom »MKGP opravlja naslednje naloge:« doda besedilo »izda odločbo o potrditvi oziroma zavrnitvi SLR in LAS v skladu s 16. členom te uredbe,«.
V tretjem odstavku se v 1. točki besedilo »odločitev o potrditvi LAS in strategije« nadomesti z besedilom »odločitev o podpori v skladu s predpisom, ki ureja izvajanje kohezijske politike v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: odločitev o podpori)«.
V 2. točki se za besedilom »posredniški organ« doda besedilo »izda odločbo o potrditvi oziroma zavrnitvi SLR in LAS v skladu s 16. členom te uredbe,«.
V četrtem odstavku se v 1. točki za besedilom »MKGP opravlja naslednje naloge:« doda besedilo »izda odločbo o potrditvi oziroma zavrnitvi SLR in LAS v skladu s 16. členom te uredbe,«.
4. člen 
Šesti odstavek 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Koordinacijski odbor CLLD oceni lokalna partnerstva in SLR v skladu s 17. členom te uredbe ter na podlagi meril za izbor, določenih v Prilogi 3, ki je sestavni del te uredbe. Koordinacijski odbor CLLD pripravi mnenje o izboru SLR in ga predloži v potrditev:
– za sklada EKSRP ali ESPR organu upravljanja sklada EKSRP ali ESPR,
– za sklad ESRR posredniškemu organu sklada ESRR.«.
Za šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Odločbo o potrditvi oziroma zavrnitvi SLR in LAS izda organ upravljanja glavnega sklada, razen za sklad ESRR, kjer na podlagi odločitve o podpori organa upravljanja odločbo o potrditvi oziroma zavrnitvi SLR in LAS izda MGRT. Če je glavni sklad EKSRP ali ESPR mora organ upravljanja sklada EKSRP ali ESPR pred izdajo odločbe o potrditvi oziroma zavrnitvi SLR in LAS pridobiti soglasje posredniškega organa sklada ESRR. Če je glavni sklad ESRR, mora posredniški organ sklada ESRR pred izdajo odločbe o potrditvi oziroma zavrnitvi SLR in LAS pridobiti soglasja organa upravljanja EKSRP oziroma ESPR.«.
Dosedanji sedmi odstavek postane osmi odstavek.
5. člen 
V tretjem odstavku 23. člena se beseda »tretjem« nadomesti z besedo »drugem«.
6. člen 
Četrti odstavek 25. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Izplačilo deleža prispevka posameznega sklada za pripravljalno podporo za potrjeno SLR na transakcijski račun iz četrtega odstavka 13. člena te uredbe izvede plačilna agencija oziroma posredniški organ zadevnega sklada.«.
V petem odstavku se besedilo »plačilni organ zadevnega sklada« nadomesti z besedilom »posredniški organ zadevnega sklada«.
7. člen 
Za dvanajstim odstavkom 29. člena se doda nov trinajsti odstavek, ki se glasi:
»(13) Nepremičnina, na kateri se opravlja izvršba v skladu s predpisi, ki urejajo izvršbo in zavarovanje, ne more biti predmet podpore po tej uredbi.«.
8. člen 
Za trinajstim odstavkom 36. člena se doda nov štirinajsti odstavek, ki se glasi:
»(14) Nepremičnina, na kateri se opravlja izvršba v skladu s predpisi, ki urejajo izvršbo in zavarovanje, ne more biti predmet podpore po tej uredbi.«.
9. člen 
Za tretjim odstavkom 41. člena se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Upravičeni so samo stroški, nastali po izdaji odločbe o potrditvi SLR in LAS.«.
10. člen 
Četrti odstavek 43. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Posamezni LAS lahko za izvajanje tega podukrepa nameni največ 20 odstotkov finančnega okvira iz 1. točke 2. člena te uredbe, zmanjšanega za javno podporo za podukrep Pripravljalna podpora iz prvega odstavka 24. člena te uredbe.«.
11. člen 
V osmem odstavku 46. člena se 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. za izplačilo javne podpore iz naslova EKSRP ali ESPR:
– kopije računov, elektronskih računov oziroma e-račune, potrjene s strani LAS,
– dokazila o plačilih,
– poročilo o opravljenem delu,
– fotografije stanja na terenu pred gradnjo kot tudi med sami fazami in po zaključku,
– kopije vseh veljavnih pogodb ter aneksov k pogodbam, ki se nanašajo na uveljavljene stroške,
– pri gradbenih delih kopijo končne gradbene situacije, ki jo potrdi pooblaščeni nadzorni organ, oziroma natančno specifikacijo po vrstah gradbenih del po cenah na enoto in porabljenih količinah,
– projekt izvedenih del,
– knjigo obračunskih izmer, v primeru vseh vrst gradenj in rekonstrukcij, v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov,
– v primeru postopka javnega naročanja vso dokumentacijo o izvedenem javnem naročilu,
– pri uveljavljanju prispevka v naravi morajo biti priložena dokazila o vrsti opravljenih aktivnosti po dnevih in urnih postavkah, katerih višino mora upravičenec utemeljiti.«.
Za osmim odstavkom se doda nov deveti odstavek, ki se glasi:
»(9) Vsa dokazila, priložena zahtevku za izplačilo iz osmega odstavka tega člena, se morajo glasiti na upravičenca.«.
Dosedanja deveti in deseti odstavek postaneta deseti in enajsti odstavek.
12. člen 
V drugem odstavku 49. člena se za besedilom »do 31. marca« doda besedilo »za sklad EKSRP in ESRR, za sklad ESPR pa do 31. januarja,«.
13. člen 
Prvi odstavek 52. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Neizpolnitev ali kršitev obveznosti se v primeru financiranja iz naslova EKSRP sankcionira v skladu s 63. členom Uredbe 1306/2013/EU, 63. členom Uredbe 809/2014/EU in 57. členom zakona, ki ureja kmetijstvo.«.
14. člen 
54. člen se spremeni tako, da se glasi:
»54. člen 
(državne pomoči) 
(1) Javna podpora iz skladov EKSRP in ESPR se za podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« in »Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine« dodeljuje kot pomoč po pravilu de minimis v skladu z Uredbo 1407/2013/EU.
(2) Javna podpora iz sklada ESRR se dodeljuje kot pomoč po pravilu de minimis v skladu z Uredbo 1407/2013/EU, priglašeno s Programom izvajanja finančnih spodbud ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 2015–2020, objavljenim na spletni strani MGRT.«.
Za 54. členom se dodajo novi 54.a, 54.b, 54.c in 54.č člen, ki se glasijo:
»54.a člen 
(datum dodelitve pomoči) 
Pomoč de minimis se šteje za dodeljeno z dnem izdaje odločbe o pravici do sredstev, ki jo izda ARSKTRP za sklada EKSRP in ESPR.
54.b člen 
(kumulacija in skupni znesek pomoči de minimis) 
Javna podpora se za poukrepe iz prvega odstavka 54. člena te uredbe dodeli do višine, ki ne presega skupnega zneska pomoči de minimis iz 3. člena Uredbe 1407/2013/EU. Z drugimi pomočmi de minimis se ta pomoč lahko kumulira le pod pogoji iz 5. člena Uredbe 1407/2013/EU.
54.c člen 
(obvezne priloge) 
Upravičenec mora k vlogi za podukrepe iz prvega odstavka 54. člena te uredbe predložiti:
– pisno izjavo o vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je upravičenec oziroma enotno podjetje prejelo v predhodnih dveh letih in v tekočem proračunskem letu;
– pisno izjavo o drugih že prejetih ali zaprošenih pomočeh za iste upravičene stroške in zagotovilo, da z dodeljenim zneskom pomoči de minimis ne bo presežena zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih;
– pisno izjavo, ali gre za enotno podjetje z navedbo podjetij, ki so z njim povezana, z namenom preveritve skupnega zneska že prejetih pomoči de minimis za vsa, z njim povezana podjetja.
54.č člen 
(obveznosti dajalca pomoči in hramba dokumentacije)
(1) ARSKTRP z odločbo pisno obvesti upravičenca, da je pomoč dodeljena po pravilu de minimis v skladu z Uredbo 1407/2013/EU in o odobrenem znesku pomoči de minimis.
(2) ARSKTRP mora hraniti vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za odobritev pomoči po tej uredbi, deset let od datuma prejema pomoči iz te uredbe.
(3) ARSKTRP mora voditi natančne evidence z informacijami o dodeljenih pomočeh de minimis in dokazili o izpolnjevanju pogojev deset let od dneva zadnje dodelitve pomoči po tej uredbi.«.
15. člen 
Prvi odstavek 56. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ob potrditvi SLR in LAS se, v skladu s finančnim okvirom, med LAS razdeli do 40.000.000 eurov, na način iz šestega odstavka tega člena.«.
V petem odstavku se za besedilom »4.000.000 eurov« pika nadomesti z vejico in doda besedilo »ki niso del finančnega okvira iz šestega odstavka tega člena.«.
Deveti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(9) Finančna sredstva iz naslova sankcij se namenijo za izvajanje podukrepa »Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine.«.
Deseti odstavek se črta.
Dosedanja enajsti in dvanajsti odstavek postaneta deseti in enajsti odstavek.
16. člen 
Tretji odstavek 59. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Najvišje priznane vrednosti za posamezno vrsto upravičenega stroška so določene v skladu s 64. členom te uredbe.«.
17. člen 
V prvem odstavku 62. člena se besedilo »javnega razpisa« nadomesti z besedilom »zaprtega javnega razpisa, ki se objavi večkrat letno,«.
Šesti in osmi odstavek se črtata.
Dosedanji sedmi odstavek postane šesti odstavek.
18. člen 
64. člen se spremeni tako, da se glasi:
»64. člen
(najvišje priznane vrednosti za posamezno vrsto upravičenega stroška) 
(1) Predpis, ki ureja seznam kmetijske in gozdarske mehanizacije in katalog stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije, se uporablja za najvišje priznane vrednosti stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije.
(2) Predpis, ki ureja katalog stroškov in najvišjih priznanih vrednosti, se uporablja za najvišje priznane vrednosti naslednjih kategorij stroškov:
1. gradnja in vzdrževanje objektov z osnovno notranjo opremo objektov ter stroški nakupa dodatne opreme objektov, ki je samostojna funkcionalna celota,
2. stroški ureditve cestne, vodovodne ter energetske infrastrukture ter stroški ureditve gozdnih prometnic,
3. stroški izgradnje naprav na kmetijskih zemljiščih in
4. stroški nakupa kmetijskih zemljišč.
(3) Upravičeni stroški se priznajo do zgornje višine posameznih upravičenih stroškov, ki so določeni v predpisih iz prvega in drugega odstavka tega člena. Za stroške, ki so navedeni v predpisih iz prvega in drugega odstavka tega člena, mora upravičenec k vlogi predložiti eno ponudbo. Če upravičenec v vlogi za pridobitev sredstev uveljavlja višje stroške, kot so določeni v predpisih iz prvega in drugega odstavka tega člena, se pri izračunu priznane vrednosti stroškov upoštevajo najvišje priznane vrednosti iz predpisa iz prvega in drugega odstavka tega člena. Če upravičenec v vlogi za pridobitev sredstev uveljavlja nižje stroške, kot so navedeni v predpisu iz prvega in drugega odstavka tega člena, se pri izračunu priznane vrednosti stroškov upoštevajo vrednosti iz predložene ponudbe.
(4) Če je upravičenec naročnik v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje, se določbe iz prejšnjega odstavka uporabljajo pri izračunu višine upravičenih stroškov. Če je vrednost ponudbe izbranega izvajalca višja, kot je priznana vrednost iz predpisov iz prvega in drugega odstavka tega člena, se pri izračunu priznane vrednosti stroškov upoštevajo najvišje priznane vrednosti stroškov iz predpisa iz prvega in drugega odstavka tega člena. Če upravičenec v vlogi za pridobitev sredstev uveljavlja nižje stroške, kot so navedeni v predpisu iz prvega in drugega odstavka tega člena, se pri izračunu priznane vrednosti stroškov upoštevajo vrednosti iz predložene ponudbe izbranega izvajalca.
(5) Če stroški niso določeni v predpisih iz prvega in drugega odstavka tega člena, mora upravičenec k vlogi priložiti tržno primerljive pisne ponudbe najmanj treh ponudnikov. Ponudbe so primerljive, če je upravičenec vsem potencialnim ponudnikom poslal enako povpraševanje, v katerem je navedel minimalne pogoje, ki jih mora neki izdelek oziroma storitev vsebovati, da je lahko izbran. Pri izračunu višine upravičenih stroškov se upošteva vrednost najugodnejše ponudbe.
(6) Če uradna oseba, ki vodi postopek, oceni, da so predvideni stroški za določeno operacijo glede na vrednost projekta nerealni oziroma previsoki, lahko dodatno preveri vrednosti operacije ter skladno z ugotovitvijo omeji priznano vrednost operacije.«.
19. člen 
Za drugim odstavkom 67. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Ne glede na prejšnji odstavek lahko mestna občina iz Priloge 1 te uredbe, ki meji na območje LAS, za namen obračuna predstavlja naselje iz fiksnega dela v skladu s točko b) Priloge 4 te uredbe. Obseg fiksnega dela se obračuna samo v nominalnem znesku in se ne ponderira. Če naselje iz fiksnega dela meji na več območij LAS, se fiksni del izračuna v skladu s točko b) Priloge 4 te uredbe.«.
20. člen 
Enajsti odstavek 68. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(11) Za lokalna partnerstva, ki se oblikujejo v problemskih območjih, se finančni okvir ESRR poveča za 20 odstotkov v sorazmernem deležu, ki ga predstavlja problemsko območje znotraj LAS.«.
21. člen 
77. člen se spremeni tako, da se glasi:
»77. člen 
(upravičeni stroški) 
(1) Upravičenec mora k vlogi iz prvega odstavka 45. člena te uredbe priložiti vsaj tri primerljive ponudbe in utemeljiti izbor najugodnejše ponudbe.
(2) Ponudbe so primerljive, če je upravičenec vsem potencialnim ponudnikom poslal enako povpraševanje, v katerem je navedel minimalne pogoje, ki jih mora neki izdelek oziroma storitev vsebovati, da bo lahko izbran. Če ponudba ne vsebuje minimalnih pogojev, ki jih mora neki izdelek oziroma storitev vsebovati, je upravičenec ne izbere.
(3) Če uradna oseba, ki vodi postopek, oceni, da so predvideni stroški za določeno operacijo glede na vrednost projekta nerealni oziroma previsoki, lahko dodatno preveri vrednosti operacije ter skladno z ugotovitvijo omeji priznano vrednost operacije.«.
22. člen 
V 78. členu se za četrtim odstavkom doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Če se javna podpora iz podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« dodeli za nepremičnino ali premičnino, ki je v primeru naravnih in drugih nesreč na razpolago Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje, mora upravičenec pred vložitvijo zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev skleniti ustrezno pogodbo, skladno z zakonom, ki ureja varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.«.
23. člen 
V Prilogi 4 se v točki b), v dvanajsti alineji Metodologije za izračun prispevka ESRR, za besedo »razvoja« črta pika in besedilo »Izjeme so urejene s Pravilnikom iz 69. člena te uredbe«.
Pod formulo za izračun fiksnega dela se dodajo besedilo, tabela in formuli:
»Fiksni del v primeru izjeme iz tretjega odstavka 67. člena:
LAS
Število prebivalcev
A
B
Fiksni del za LAS A: 242.000 * A¹ / (A¹+ B¹)
Fiksni del za LAS B: 242.000 * B¹ / (A¹+ B¹)«.
24. člen 
V Prilogi 8 se 2. točka I. poglavja spremeni tako, da se glasi:
»2. zahtevek za izplačilo iz 46. člena te uredbe vsebuje:
a) osnovne podatke o upravičencih,
b) podatke o doseženih ciljih operacije,
c) kopije računov, elektronskih računov oziroma e-račune, potrjene s strani LAS,
d) dokazila o plačilih,
e) poročilo o opravljenem delu,
f) fotografije stanja na terenu pred gradnjo kot tudi med samimi fazami in po zaključku gradnje,
g) kopije vseh veljavnih pogodb ter aneksov k pogodbam, ki se nanašajo na uveljavljene stroške,
h) pri gradbenih delih kopijo končne gradbene situacije, ki jo potrdi pooblaščeni nadzorni organ, oziroma natančno specifikacijo po vrstah gradbenih del, po cenah na enoto in porabljenih količinah,
i) projekt izvedenih del,
j) knjigo obračunskih izmer, v primeru vseh vrst gradenj in rekonstrukcij, v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov,
k) v primeru postopka javnega naročanja vso dokumentacijo o izvedenem javnem naročilu in
l) pri uveljavljanju prispevka v naravi dokazila o vrsti opravljenih aktivnosti po dnevih in urnih postavkah, ki jih mora upravičenec utemeljiti;«.
2. točka III. poglavja se spremeni tako, da se glasi:
»2. zahtevek za izplačilo iz 46. člena te uredbe vsebuje:
a) osnovne podatke o upravičencih,
b) podatke o doseženih ciljih operacije,
c) kopije računov, elektronskih računov oziroma e-račune, potrjene s strani LAS,
d) dokazila o plačilih,
e) poročilo o opravljenem delu,
f) fotografije stanja na terenu pred gradnjo kot tudi med samimi fazami in po zaključku gradnje,
g) kopije vseh veljavnih pogodb ter aneksov k pogodbam, ki se nanašajo na uveljavljene stroške,
h) pri gradbenih delih kopijo končne gradbene situacije, ki jo potrdi pooblaščeni nadzorni organ, oziroma natančno specifikacijo po vrstah gradbenih del, po cenah na enoto in porabljenih količinah,
i) projekt izvedenih del,
j) knjigo obračunskih izmer, v primeru vseh vrst gradenj in rekonstrukcij, v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov,
k) v primeru postopka javnega naročanja vso dokumentacijo o izvedenem javnem naročilu in
l) pri uveljavljanju prispevka v naravi o vrsti opravljenih aktivnosti po dnevih in urnih postavkah, ki jih mora upravičenec utemeljiti.«.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA 
25. člen 
(prehodni določbi) 
(1) Postopki, začeti v skladu z Uredbo o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Uradni list RS, št. 42/15), se končajo v skladu s to uredbo.
(2) Razpoložljiva sredstva iz prvega odstavka 9. člena Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Uradni list RS, št. 42/15) iz naslova PRP 2014–2020, namenjena izvedbi CLLD, se v skladu z Uredbo 1310/2013/EU uporabijo tudi za poplačilo obveznosti iz pritožb, ki jim je bilo ugodeno v skladu z Uredbo o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2011–2013 (Uradni list RS, št. 28/11, 37/11 – popr., 103/11, 87/12, 63/13, 38/14, 46/15 in 62/15).
26. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-11/2016
Ljubljana, dne 14. aprila 2016
EVA 2016-2330-0082
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti