Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2016 z dne 15. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2016 z dne 15. 4. 2016

Kazalo

Št. 330-1/2016 Ob-1929/16, Stran 868
Mestna občina Celje na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Celje za programsko obdobje 2015–2020 (Uradni list RS, št. 76/15 z dne 9. 10. 2015 in 13/16) in Odloka o proračunu Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 22/16) objavlja
razpis 
o sofinanciranju ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Celje v letu 2016
I. Predmet javnega razpisa in višina razpisanih sredstev
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Celje v letu 2016.
Sredstva v višini 34.200 EUR so zagotovljena v proračunu Mestne občine Celje za leto 2016 in se bodo razdelila za naslednje ukrepe:
Skupinske izjeme
Višina sredstev
Ukrep 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo
Podukrep 1.1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
15.000,00
Podukrep 1.2: Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
5.000,00
Ukrepi de minimis
Ukrep 7: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis
10.000,00
Ostali ukrepi občine:
Ukrep 9: Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja
4.200,00
Sredstva v proračunu so omejena.
II. Upravičenci: upravičenci do pomoči so določeni pri vsakem posameznem ukrepu.
III. Skupinske izjeme
Ukrep 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo
(1) Z naložbo se skuša doseči vsaj enega od naslednjih ciljev:
– Izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov proizvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje;
– Izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov za dobrobit živali, če zadevna naložba presega veljavne standarde Unije;
– Vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetijstva, vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč, komasacijo in izboljšanjem zemljišč, oskrbo in varčevanjem z energijo in vodo.
(2) Pomoč se ne dodeli za:
– nakup proizvodnih pravic, pravic do plačila in letnih rastlin;
– zasaditev letnih rastlin;
– dela v zvezi z odvodnjavanjem;
– nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč;
– naložbe za skladnost s standardi Unije, z izjemo pomoči, dodeljene mladim kmetom v 24 mesecih od začetka njihovega delovanja;
– za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije;
– investicije, ki se izvajajo izven območja občine;
– investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov Republike Slovenije ali EU, vključno s sofinanciranjem prestrukturiranja vinogradov;
– stroške, povezane z zakupnimi pogodbami;
– obratna sredstva.
(3) Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo se lahko dodeli za:
Podukrep 1.1.: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Podukrep 1.2.: Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov.
Podukrep 1.1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
(1) Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.
(2) Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo (rekonstrukcijo) hlevov in gospodarskih poslopij na kmetijskem gospodarstvu;
– stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in gospodarskih poslopij na kmetijskem gospodarstvu, ki služijo primarni kmetijski proizvodnji ter ureditev izpustov (stroški materiala, ki so povezani z naložbo);
– stroški nakupa kmetijske mehanizacije do njene tržne vrednosti;
– stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij;
– stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme z izjemo namakalnih naprav;
– stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugodnimi vremenskimi razmerami (protitočne mreže…);
– stroški nakupa računalniške programske opreme, patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk.
(3) Upravičenci do pomoči so:
– kmetijska gospodarstva vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ležijo na območju občine;
– dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih površin.
(4) Pogoji za pridobitev:
– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno;
– projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;
– za naložbo, ki mora biti v skladu z določili 14(5) člena Uredbe 702/2014, mora biti presoja vplivov na okolje, če je le ta potrebna, predložena z vlogo za pridobitev pomoči;
– ponudbe oziroma predračun za načrtovano naložbo;
– predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel;
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba;
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
(5) Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih vendar ne več kot 3.500 EUR brez DDV na kmetijsko gospodarstvo. Predračunska vrednost naložbe ne sme biti višja od 10.000,00 EUR brez DDV.
(6) Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva.
Merila:
Merila
Število točk
A) Ustreznost naložbe:
– ostale naložbe
5
– naložbe v posodobitev objektov namenjenih za kmetijsko proizvodnjo in zemljišča (hlevska oprema, skladišča ...)
10
– naložbe v nasade, rastlinjake ali naložbe, ki pripomorejo prilagajanju klimatskim spremembam
20
B) Vlagatelj je na podlagi predmetnega razpisa v letih od 2011-2014 skupaj prejel:
– nad 5.000 do 10.000 EUR
0
– nad 1000 do 5.000 EUR
5
– do 1.000 EUR
10
– vlagatelj še ni prejel sredstev
20
C) Kmetijsko gospodarstvo se ukvarja z:
– konvencionalnim kmetovanjem
0
– integriranim kmetovanjem oziroma je vključeno v program KOP
5
– ekološkim kmetovanjem
10
Podukrep 1.2.: Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
(1) Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih zemljišč in pašnikov.
(2) Upravičeni stroški:
– stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega zemljišča (nezahtevne agromelioracije, pašniki);
– stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije;
– stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo;
– stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.
(3) Upravičenci do pomoči:
– posamezna kmetijska gospodarstva in ali več kmetijskih gospodarstev, vključenih v skupno naložbo (pašna skupnost, agrarna skupnost);
– kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ležijo na območju občine;
– dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih površin.
(4) Pogoji za pridobitev:
– ustrezna dovoljenja oziroma projektna dokumentacija za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;
– predračun stroškov, za katere se uveljavlja pomoč;
– kopija katastrskega načrta in program del, ki ga pripravi pristojna strokovna služba, kadar je predmet podpore ureditev kmetijskih zemljišč ali nezahtevna agromelioracija;
– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča;
– drugi pogoji, opredeljeni z razpisom.
(5) Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih vendar ne več kot kot 3.000,00 EUR na kmetijsko gospodarstvo. Najvišja vrednost predračunov ne sme biti višja od 6.000,00 EUR brez DDV.
(6) Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva oziroma pooblaščena oseba, ki jo pooblastijo vsi nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vključeni v skupno naložbo.
Merila:
Merila
Število točk
A) Vlagatelj je na podlagi predmetnega razpisa v letih od 2011–2014 skupaj prejel:
– nad 5.000 do 10.000 EUR
0
– nad 1000 do 5.000 EUR
5
– do 1.000 EUR
10
– vlagatelj še ni prejel sredstev
20
B) Ustreznost naložbe:
– nezahtevne agromelioracije
5
– ureditev pašnika
10
C) Kmetijsko gospodarstvo se ukvarja z:
– konvencionalnim kmetovanjem
0
– integriranim kmetovanjem oziroma je vključeno v program KOP
5
– ekološkim kmetovanjem
10
IV. Ukrepi de minimis
(1) Do de minimis pomoči v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 niso upravičena podjetja iz sektorjev:
– ribištva in akvakulture;
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije;
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije v naslednjih primerih:
a) če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg;
b) če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
(2) Pomoč ne bo namenjena izvozu oziroma z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.
(3) Pomoč ne bo pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi.
(4) Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do občine ali do države.
(5) Do sredstev za razvoj niso upravičena mikro, majhna in srednje velika podjetja, ki so po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo) v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji ter so kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami dosegla polovico osnovnega kapitala družbe.
(6) Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu upravičencu oziroma enotnemu podjetju na podlagi pravila »de minimis« v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013) ne sme preseči 200.000,00 EUR (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prometu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR) v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko in namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije.
(7) Če je podjetje dejavno v sektorjih iz prvega odstavka tega člena, ter je poleg tega dejavno v enem ali več sektorjih, ali opravlja še druge dejavnosti, ki sodijo na področje uporabe Uredbe Komisije (ES) št. 1407/2013, se ta uredba uporablja za pomoč, dodeljeno v zvezi s slednjimi sektorji ali dejavnostmi, če podjetje na ustrezen način, kot je ločevanje dejavnosti ali razlikovanje med stroški, zagotovi, da dejavnosti v sektorjih, ki so izključeni iz področja uporabe te uredbe, ne prejemajo pomoči de minimis na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1407/2013.
Kumulacija de minimis pomoči
(1) Pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči.
(2) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v uredbi št. 360/2012.
(3) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis do ustrezne zgornje meje (200.000 oz 100.000 EUR).
Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis
(1) Cilj pomoči je diverzifikacija dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih.
(2) Upravičeni stroški:
– stroški nakupa opreme in naprav za dejavnosti predelave in trženja na kmetijah ter nekmetijske dejavnosti.
(3) Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s predelavo in trženjem oziroma z nekmetijskimi dejavnostmi, s sedežem dejavnosti in naložbo na območju občine.
(4) Pogoji za pridobitev sredstev:
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu;
– dokazilo o registraciji dejavnosti, kolikor upravičenec pomoči še nima dovoljenja za opravljanje dejavnosti;
– dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 let po zaključeni naložbi;
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
(5) Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov.
(6) Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se pomoč ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek de minimis pomoči.
(7) Najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 500 EUR, najvišji pa 3.500,00,00 EUR brez DDV na kmetijsko gospodarstvo na leto. Predračunska vrednost investicije ne sme biti višja od 15.000 EUR brez DDV.
Merila za izbor na javni razpis:
Merilo
Število točk
A) Upravičenec ima registrirano dejavnost za:
– ostale nekmetijske dejavnosti
0
– predelava kmetijskih in živilskih proizvodov
10
– turizem na kmetiji
15
B) Ali ima kmetijsko gospodarstvo registrirano dejavnost:
– že registrirano
5
– se bo registrirala v roku enega leta od izplačila sredstev
10
– se bo registrirala v letu 2016
15
C) Vlagatelj je na podlagi predmetnega razpisa v letih od 2011–2014 za dopolnilno dejavnost skupaj prejel:
– nad 5.000 do 10.000 EUR
0
– nad 1000 do 5.000 EUR
5
– do 1.000 EUR
10
– vlagatelj še ni prejel sredstev
20
V. Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in podeželja
(1) Cilj pomoči je povezovanje in ohranjanje delovanja društev na podeželju ter s tem dvigovati kvaliteto življenja na podeželju.
(2) Upravičeni stroški:
– finančno ovrednoten program društva.
(3) Upravičenci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da imajo sedež na območju Mestne občine Celje oziroma izvajajo programe, ki se pretežno nanašajo ali se odvijajo na območju Mestne občine Celje;
– da programi omogočajo vključevanje članov oziroma uporabnikov iz Mestne občine Celje;
– da imajo jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov ter zagotovljene tudi druge (neproračunske) vire financiranja;
– da imajo izkušnje ter reference z izvajanjem programov oziroma projektov na področju kmetijstva in da imajo svojo delovanje na področju razvoja podeželja in kmetijstva jasno izraženo v ustanovnem aktu društva;
– da imajo zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje za delo.
(4) Pomoč se ne dodeli:
– za prijavljeni program, za katerega so že bila pridobljena sredstva na drugih razpisih Mestne občine Celje oziroma so njihovi programi na kakršenkoli način že financirani iz proračuna Mestne občine Celje;
– društvom, katerih dejavnost je pridobitnega značaja.
(5) Dodatni pogoj za pridobitev sredstev:
– določeno z javnim razpisom.
(6) Upravičenci do pomoči so:
– registrirana stanovska in interesna združenja (društva), ki imajo sedež na območju Mestne občine Celje in katerih dejavnost je nepridobitnega značaja oziroma izvajajo programe, ki se pretežno nanašajo ali se odvijajo na območju Mestne občine Celje.
(7) Intenzivnost pomoči:
– do 50 % prijavljenega programa. Najvišja dodeljena pomoč je 1.000,00 EUR letno.
Merila za izbor prijav na javni razpis
Merilo
Število točk
A) Sedež izvajalca:
– sedež v drugi občini
5
– v Mestni občini Celje
20
B) Število članov društva z območja Mestne občine Celje:
– do 10
5
– do 25
10
– do 45
15
– nad 45
20
C) Društvo organizira dogodke, ki so:
a. Tradicionalni
5
b. Pripomorejo k prepoznavnosti Mestne občine Celje
10
D) Društvo sodeluje na prireditvah MO Celje
NE
0
DA
5
VI. Nadzor in sankcije
(1) Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini, pridobljenih po tem pravilniku oziroma javnem razpisu, spremlja in preverja pri prejemnikih občinska strokovna služba, pristojna za področje kmetijstva, lahko pa tudi druga oseba, ki jo pooblasti župan. Namenskost porabe ugotavlja komisija, imenovana s strani župana.
(2) V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev, mora prejemnik vrniti odobrena sredstva v celoti s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi, če se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena,
– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke,
– da je upravičenec za isti namen in iz istega naslova že pridobil finančna sredstva.
(3) V navedenih primerih ugotovljene nenamenske porabe sredstev, upravičenec izgubi pravico do pridobitve sredstev po tem pravilniku za naslednji dve leti.
VII. Vsebina vloge: upravičenec mora vložiti vlogo (izpolnjen obrazec z zahtevanimi prilogami). Razpisna dokumentacija bo na razpolago od dneva objave javnega razpisa na vložišču Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje na sedežu krajevnih skupnosti in na spletnih straneh Mestne občine Celje (www.celje.si) rubrika Mestna občina – javna naročila in razpisi.
VIII. Reševanje vlog:
Komisija bo obravnavala pravočasno prispele vloge v roku 8. dni od zaključka razpisa. Odpiranje vlog ne bo javno. Vloge se bodo obravnavale po vrstnem redu prispetja. V primeru nepopolnih vlog, bodo vlagatelji pozvani, da jih dopolnijo v 8. dneh. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v roku bodo zavržene. Vloge, ki bodo pravočasno dopolnjene se štejejo za prispele z datumom dopolnitve. Vloge, ki ne bodo prispele v predpisanem roku, se zaprte vrnejo vlagateljem in ne bodo obravnavane.
V primeru, da bo število vlog večje od količine razpisanih sredstev, bodo imeli prednost vlagatelji, ki so v prejeli višje število točk. V primeru, da imata dva ali več upravičencev enako število točk, imajo v ukrepu »skupinske izjeme« in »de minimis« prednost tisti vlagatelj, ki bodo prejeli višje število točk po vrstnem redu meril od A do C (najprej se upošteva merilo A – če je še vedno enako število točk, B in tako dalje). V primeru, da bodo imeli še vedno isto število točk se šteje vrstni red vlog glede na datum in uro prispetja.
Pri ukrepu »Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in podeželja« bodo sredstva razdeljena glede na doseženo število točk. Komisija bo glede na razpoložljiva sredstva in na število vseh doseženih točk izračunala povprečno vrednost točke. Vrednost dodeljenih sredstev se izračuna tako, da se število doseženih točk pomnoži s povprečno vrednostjo točke.
O dodelitvi sredstev upravičencem po tem razpisu odloča direktor občinske uprave ali druga od direktorja pooblaščena oseba s sklepom, na predlog komisije. Upravičencem se izda odločba o višini odobrenih sredstev, namenu in opravičljivih stroških za posamezen ukrep.
Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži pritožbo županu v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev župana je dokončna. Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v roku 15 dni od datuma odpiranja prijav. Z izbranimi kandidati na razpisu bodo sklenjene pogodbe, kjer bodo navedeni podrobnejši pogoji koriščenja sredstev.
Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na transakcijski račun na podlagi zahtevka. Zahtevek mora vsebovati dokazila o plačilu obveznosti in račune oziroma dokumentacijo zahtevano glede na posamezen ukrep.
V primeru, da se za posamezen ukrep sredstva ne porabijo, se premestijo na drug ukrep po vrstnem redu kot so navedeni v tabeli na začetku tega razpisa.
Roki za oddajo zahtevkov:
Zahtevki za izplačilo sredstev morajo biti oddani na Mestno občino Celje, Oddelek za finance in gospodarstvo najkasneje do 31. 10. 2016.
Račune z datumom po roku za oddajo zahtevka komisija ne bo upoštevala.
Dodeljena sredstva bodo praviloma izplačana v letu 2016.
VIII. Rok za oddajo prijav ter način oddaje
Vloge se sprejemajo v glavni pisarni Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje ali po pošti. Na ovojnico je obvezno napisati »Razpis kmetijstvo 2016 – ne odpiraj« na sprednjo stran kuverte pa naziv in naslov vlagatelja.
Vloga mora vsebovati:
a) vse zahtevane priloge;
b) izpolnjeni obrazci za posamezen ukrep.
Rok za oddajo vlog je 16. 5. 2016.
Dodatne informacije: Mestna občina Celje, Oddelek za finance in gospodarstvo.
Mestna občina Celje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti