Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2016 z dne 15. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2016 z dne 15. 4. 2016

Kazalo

1126. Odlok o proračunu Občine Grosuplje za leto 2017, stran 3931.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10) je Občinski svet Občine Grosuplje na 10. redni seji dne 30. 3. 2016 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Grosuplje za leto 2017 
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se za Občino Grosuplje (v nadaljevanju: občina) za leto 2017 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se za leto 2017 določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov
Proračun 2017
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
18.734.274
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
17.174.327
70
DAVČNI PRIHODKI
12.540.291
700 Davki na dohodek in dobiček
10.093.671
703 Davki na premoženje
1.914.420
704 Domači davki na blago in storitve
532.200
71
NEDAVČNI PRIHODKI
4.634.036
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
2.153.466
711 Takse in pristojbine
14.000
712 Denarne kazni
90.700
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
200.700
714 Drugi nedavčni prihodki
2.175.170
72
KAPITALSKI PRIHODKI
870.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
250.010
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in nematerialnega premoženja
620.000
73
PREJETE DONACIJE
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
689.947
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
609.947
741 Prejeta sred. iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
80.000
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
18.641.651
40
TEKOČI ODHODKI
4.350.930
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
1.101.968
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
156.907
402 Izdatki za blago in storitve
2.856.655
403 Plačila domačih obresti
82.000
409 Rezerve
153.400
41
TEKOČI TRANSFERI
6.429.666
410 Subvencije
317.265
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
4.163.800
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
719.721
413 Drugi tekoči domači transferi
1.228.880
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
7.576.089
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
7.576.089
43
INVESICIJSKI TRANSFERI
284.966
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
157.366
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
127.600
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
ali PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
92.623
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POS. 
IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV 
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POS. 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSO. 
IN SPREMEM. KAPITAL. DELEŽ. 
(IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE 
163.312
50
ZADOLŽEVANJE
163.312
500 Domače zadolževanje
163.312
VIII.
ODPLAČILA DOLGA
916.080
55
ODPLAČILA DOLGA
916.080
550 Odplačila domačega dolga
916.080
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–660.145
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–752.768
XI.
NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.)
–92.623
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2016 
(9009 Splošni sklad za drugo)
660.145
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih proračunskih uporabnikov. Vsak posamezni finančni načrt je razdeljen na področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Posamezni podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
Posebni del proračuna na ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Grosuplje.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen 
(izvrševanje proračuna) 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
4. člen 
(namenski prejemki in izdatki proračuna) 
Poleg prejemkov iz 43. člena ZJF so namenski prejemki tudi:
1) vsi lastni prejemki krajevnih skupnosti, ki se uporabijo za financiranje proračunskih postavk, označenih z oznako LS (lastna sredstva);
2) požarna taksa, ki se uporablja za financiranje prostovoljnih gasilskih društev preko Občinske gasilske zveze Grosuplje v okviru posebej za to planirane proračunske postavke.
Namenski prejemki, ki v preteklem letu niso bili porabljeni, se prenesejo v proračun tekočega leta, razen prihodkov iz naslova lastne dejavnosti neposrednih proračunskih uporabnikov.
Vsi prejemki posamezne krajevne skupnosti, ki v tekočem letu niso porabljeni, se kot sredstva na računih prenesejo v naslednje leto, namen njihove porabe pa posamezna krajevna skupnost določi v svojem finančnem načrtu za naslednje leto, in sicer na postavkah z oznako LS.
5. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun za leto izvrševanja (proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna) na ravni proračunske vrstice: proračunska postavka – konto.
Na predlog predlagatelja finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru področja proračunske porabe (določene s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov) v posebnem delu proračuna.
Župan odloča tudi o odprtju novega štirimestnega konta v okviru proračunske postavke, če je to potrebno za izvedbo pravilne knjigovodske evidence. Prerazporejanje pravic porabe med šestmestnimi podkonti v okviru istega konta pa določa na podlagi predloga skrbnika proračunske postavke vodja predlagatelja finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika.
Prerazporeditev pravice porabe iz drugega odstavka tega člena in odprtje novega konta iz tretjega odstavka tega člena župan odobri s pisnim sklepom, iz katerega je razvidno, na kateri proračunski postavki in kontu se pravica porabe povečuje in na katerih se zmanjšuje, tako da ostane proračun uravnotežen, oziroma na kateri proračunski postavki se odpira nov konto.
O prerazporeditvah pravic porabe in o odpiranju novih kontov v finančnih načrtih krajevnih skupnosti, ki so sestavni del občinskega proračuna, odloča predsednik krajevne skupnosti, in sicer tako, da prerazporeja pravice porabe med proračunskimi postavkami v okviru celotnega finančnega načrta krajevne skupnosti. Prerazporeditev se izvede na podlagi dokumentov, ki jih predsednik krajevne skupnosti izstavi na enak način, kot je to določeno za župana v četrtem odstavku tega člena.
Župan dvakrat letno poroča občinskemu svetu o izvedenih prerazporeditvah. Prvič poroča v okviru poročila o izvrševanju proračuna za prvo polletje, drugič pa v okviru zaključnega računa, ko občinskemu svetu poroča o veljavnem proračunu in njegovi realizaciji.
6. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 
Neposredni proračunski uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost večletnega projekta, če je vključen v veljavni načrt razvojnih programov in če so zanj že načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah sprejetega proračuna za tekoče leto. V razpisnih pogojih javnega naročila se morajo opredeliti pogoji za sklenitev pogodbe na način iz naslednjega odstavka.
Neposredni proračunski uporabnik lahko v letu 2017 prevzema obveznosti s pogodbami, ki zahtevajo plačilo investicijskih odhodkov in investicijskih transferov v prihodnjih letih v višini, ki ne sme presegati 90 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
– v letu 2018 do višine 80 % navedenih pravic porabe,
– v ostalih prihodnjih letih pa do 10 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg obveznosti neposrednega uporabnika za blago in storitve in za tekoče transfere, prevzetih v letu 2017, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih, ne sme presegati 30 % obsega pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega proračunskega uporabnika.
Omejitve iz drugega in tretjega odstavka tega člena ne veljajo:
– za prevzemanje obveznosti z najemnimi in zakupnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika,
– za prevzemanje obveznosti za pogodbe za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih proračunskih uporabnikov,
– za prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz predpristopnih pomoči, pristopnih pomoči in sredstev drugih donatorjev.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika v letih, ko zapadejo in v načrtu razvojnih programov.
7. člen 
(omejitev višine sklepanja pravnih poslov krajevnih skupnosti) 
Za sklenitev pravnega posla vrednosti nad 3.000,00 EUR neto (pogodba, naročilnica), ki ga sklepa krajevna skupnost, mora krajevna skupnost predhodno pridobiti pisno soglasje župana.
8. člen 
(omejitev višine sklepanja pravnih poslov javnih zavodov, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je Občina Grosuplje) 
Za sklenitev pravnega posla v zvezi z investicijskim vlaganjem vrednosti nad 3.000,00 EUR neto (pogodba, naročilnica), ki ga sklepa javni zavod, katerega ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina Grosuplje, mora javni zavod predhodno pridobiti pisno soglasje župana
9. člen 
(spreminjanje načrta razvojnih programov) 
Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov.
Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se projekti financirajo z namenskimi prejemki.
Po preteku roka iz prejšnjega odstavka o spremembi vrednosti veljavnih projektov do 20 % izhodiščne vrednosti odloča predstojnik neposrednega uporabnika (župan, oziroma v primeru krajevnih skupnosti predsednik sveta), o spremembi vrednosti veljavnih projektov nad 20 % izhodiščne vrednosti projektov in o uvrstitvi projektov v veljavni načrt razvojnih programov pa odloča občinski svet.
Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, neposredni uporabnik uvrsti v načrt razvojnih programov v 30 dneh po uveljavitvi proračuna.
Neposredni uporabnik usklajuje spremembe proračunskih virov v veljavnem načrtu razvojnih programov za prihodnja leta znotraj podprograma sprejetega načrta razvojnih programov za posamezno leto.
Ne glede na prejšnji odstavek se lahko spremembe proračunskih virov na proračunskih postavkah s področja evropske kohezijske politike za finančno perspektivo 2014–2020 v veljavnem NRP za prihodnja leta usklajujejo brez omejitev znotraj skupne višine sprejetega NRP na teh proračunskih postavkah za posamezno leto.
10. člen 
(proračunski skladi) 
Proračunski sklad je proračunska rezerva, oblikovana po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2016 oblikuje v višini 8.400,00 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 70.000 EUR za posamezen primer odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
11. člen 
(splošna proračunska rezervacija) 
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene (nove proračunske postavke), ki so nujno potrebni in za katere v proračunu niso zagotovljene pravice porabe ali za namene, za katere se med letom izkaže, da pravica porabe ni zagotovljena v zadostnem obsegu.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE 
12. člen 
(odpis dolgov) 
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2017 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 5.000,00 EUR.
Obseg sredstev se v primerih, ko dolg posameznega dolžnika do neposrednega uporabnika ne presega stroška dveh evrov, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega odstavka tega člena ne všteva.
13. člen 
(letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine) 
Občinski svet sprejme letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Grosuplje za nepremičnine v posamični vrednosti nad 20.000,00 EUR, župan pa letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Grosuplje za nepremičnine v posamični vrednosti do vključno 20.000,00 EUR.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE 
14. člen 
(obseg zadolževanja občine) 
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov in odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2017 lahko zadolži do višine 163.312,00 EUR.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
15. člen 
(začasno financiranje v letu 2018) 
V primeru začasnega financiranja Občine Grosuplje v letu 2018, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana o določitvi začasnega financiranja.
16. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. 1. 2017.
Št. 4100-0001/2016
Grosuplje, dne 30. marca 2016
Župan 
Občine Grosuplje 
dr. Peter Verlič l.r.

AAA Zlata odličnost