Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2016 z dne 15. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2016 z dne 15. 4. 2016

Kazalo

1142. Odlok o koncesiji za upravljanje pristanišča Marina Portorož, stran 3952.

  
Na podlagi drugega odstavka 3., 7., 32., 33. in 34. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11 – ORZGJS40; v nadaljevanju: ZGJS), tretjega odstavka 32. člena, tretjega odstavka 35. člena, prvega in drugega odstavka 45. člena in drugega odstavka 47. člena Pomorskega zakonika (Uradni list RS, št. 26/01, 21/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04, 98/05 – ZPLD-1A, 49/06, 88/10, 59/11; v nadaljevanju: PZ), 17. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14) ter skladno z Zakonom o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrI-A, 10/04 – odl. US, 41/04 – ZVO-1, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15; v nadaljevanju: ZV-1), 3. in 17. členom Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03, 86/04, 34/05 – odl. US, 44/05, 40/06, 51/06, 115/06, 139/06 – odl. US, 17/08, 21/08, 76/08 – ZIKS-1C, 109/09 – odl. US, 108/09, 45/10 – ZIntPK, 9/11, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US; v nadaljevanju: ZP-1) in 36. členom Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; v nadaljevanju: ZJZP) je Občinski svet Občine Piran na 11. redni seji dne 11. februarja 2016 sprejel
O D L O K 
o koncesiji za upravljanje pristanišča Marina Portorož 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen
(predmet) 
1) S tem odlokom se določa namembnost in način upravljanja ter zagotavljanje izvajanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb na področju pomorskih dejavnostina območju občinskega pristanišča, določenega v prvem odstavku 4. člena tega odloka. (v nadaljevanju: marina),ki jih mora zagotavljati Občina Piran (v nadaljevanju: občina).
2) Ta odlok je tudi:
– koncesijski akt za podelitev koncesije za upravljanje marine Portorož,
– koncesijski akt za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe za redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture in redno zbiranje odpadkov s plovil v Marini Portorož ter izvajanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja objektov za varnost plovbe in plovnih poti v Marini Portorož.
2. člen 
(organ izvrševanja upravnih nalog) 
Upravne naloge za izvrševanje tega odloka izvaja organ občinske uprave, pristojen za gospodarske javne službe (v nadaljevanju: pristojni organ), razen če ni po zakonu za posamezne naloge pristojen drug organ občine.
3. člen 
(pojmi) 
1) Izrazi v tem odloku imajo enak pomen, kot je določen s PZ, ZGJS in ZJZP, poleg tega pa še:
– »koncedent« je Občina Piran,
– »koncesija« je skupen izraz za koncesijo za upravljanje marine in koncesijo gospodarskih javnih služb na področju pomorskih dejavnosti po tem odloku, razen če iz besedila tega odloka ne izhaja, da se izraz nanaša na posamezno koncesijo,
– »koncesijska pogodba« je pogodba, s katero koncedent in koncesionar uredita medsebojna razmerja v zvezi s koncesijo,
– »koncesionar« je pravna ali fizična oseba, ki je v skladu z zakonom in tem odlokom nosilec koncesije,
– »marina« je skupen izraz za območje, določeno v prvem odstavku 4. člena tega odloka,
– »objekti in naprave koncesije« so vsi objekti, zgradbe, naprave in druga oprema, ne glede na to ali predstavljajo pristaniško infrastrukturo ali ne, ki jih zgradi koncesionar za izvajanje koncesije na območju marine,
– »območje koncesije« je območje marine,
– »pristanišče« je marina, razen če iz besedila tega odloka ne izhaja, da je izraz uporabljen v splošnem pomenu pristanišča,
– »upravljanje pristanišča« obsega vse naloge in storitve, potrebne za upravljanje, vodenje in razvoj pristaniške infrastrukture, zagotavljanje reda v pristanišču v skladu s predpisi in zagotavljanje njegovega trajnega in rednega obratovanja v skladu s predpisi.
2) Če ni drugače določeno ali ne izhaja iz smisla tega odloka drugače, veljajo določbe tega odloka za celotno območje koncesije (kot določeno v prvem odstavku 4. člena tega odloka).
II. OBMOČJE IN NAMEMBNOST MARINE PO TEM ODLOKU 
4. člen 
(območje marine) 
1) Pristanišče ''Marina Portorož'' (v nadaljevanju: pristanišče) je vodni in priobalni prostor, ki obsega sidrišče, grajene in negrajene dele obale, valolome, naprave in objekte, ki so namenjeni za privezovanje, zasidranje in varstvo plovil, vkrcanje in izkrcanje oseb in tovora. Pristanišče Marina Portorož je s tem odlokom opredeljeno kot turistično pristanišče, razen v delu kanala Fazan, ki je opredeljeno kot krajevno pristanišče, kot izhaja iz nadaljevanja tega odloka.
2) Koncesija za upravljanje ter izvajanje gospodarskih javnih služb iz 1. člena tega odloka se podeli na območju občinskega pristanišča, ki obsega:
A) območje turističnega pristanišča, ki obsega:
– kopni – priobalni del: nepremičnine s parc. št. 5529/4, 5529/5, 5529/6, 5529/7, 5529/8, 5529/9, 5529/11, 5529/12, 5529/22, 5529/13, 5529/14, 5529/15, 5529/16, 5529/17, 5529/20, 5529/3, 5529/30, 5529/29, 5529/32, 5529/32, vse k.o. 2631 – Portorož
– akvatorij marine, ki zajema vse vodne površine v marini, in sicer so v katastru označene kot parc. št. 5529/2, 5529/1 in 5529/3, vse k.o. 2631 Portorož
B) območje krajevnega pristanišča (območje kanala Fazan), ki obsega:
– vodni del: nepremičnine s parc. št. 5527/0, 5528/18 (del, ki predstavlja vodno zemljišče, ne pa kopni del) vse k.o. 2631 Portorož
– kopni – priobalni del: zemljišče obala kanala Fazan, ki se razteza v 3-metrskem pasu od črte visoke vode v notranjost kopna vzdolž kanala Fazan od lesenega mostu ceste Portorož–Lucija na obeh straneh kanala in v 3-metrskem pasu vzdolž kanala od lesenega pasu do iztoka v morje na desnem bregu, gledano v smeri toka vode, kar ustreza delom sledečih št. parcel: 5526/12, 5526/1, 5526/14, 5528/18, 5524/1, 5523/0 in 5529/4, vse k.o. 2631 Portorož.
2) Koncesija na območju iz prvega odstavka tega člena ne posega v pristojnosti države v zvezi z izvrševanje pravic na vodi (vodno dovoljenje, vodna koncesija).
3) Pristanišče ima poseben prostor za nastanitev ter izvajanje pridržne in drugih pravic na čolnih, ki je na območju priobalnega dela marine, kar bo podrobneje določeno v koncesijski pogodbi.
4) Za območje iz prvega odstavka tega člena se sklene koncesijsko razmerje.
5) Pristanišče iz točke B prvega odstavka tega člena ima status krajevnega pristanišča s statusom, kot je določen za pristanišča z Odlokom o pristanišču Piran. Zanj se določbe tega odloka, kot za del koncesijskega razmerja, uporabljajo subsidiarno, kolikor to ni v nasprotju z Odlokom o pristanišču Piran.
5. člen 
(namembnost marine) 
1) Koncesionar, uporabniki in druge osebe lahko marino Portorož uporabljajo samo za namene, opredeljene v 4. členu tega odloka. Gospodarske in druge dejavnosti se lahko opravljajo na območju marine v obsegu in na način, da zagotavljajo celovito ponudbo storitev marine, določenih v prvem odstavku 8. člena tega odloka.
2) Koncedent brez soglasja koncesionarja ne sme spremeniti namembnosti marine oziroma njenih posameznih delov.
3) V marini je prepovedano vsako dejanje, ki bi ogrožalo varnost ljudi in plovnih objektov ali s katerim bi se poškodovalo obale ali druge pristaniške naprave in objekte.
4) Prepovedano je tudi vsako dejanje, ki bi ogrožalo varnost ljudi in plovnih objektov ali s katerimi bi se poškodovalo obale ali druge pristaniške naprave in objekte ali drugače nasprotovalo predpisom, ki urejajo pogoje za opravljanje pomorskega prometa.
III. UPRAVLJANJE MARINE 
6. člen 
(koncesija za upravljanje) 
1) Koncesija za upravljanje (v nadaljevanju: upravljanje) marine se podeli koncesionarju s koncesijsko pogodbo iz 24. člena tega odloka.
2) Koncesija za upravljanje marine lahko preneha le hkrati s prenehanjem koncesije za izvajanje gospodarske javne službe na isti način in iz istih razlogov, kot je s tem odlokom določeno za podeljeno koncesijo v 50. členu tega odloka.
3) Naloge in storitve upravljanja marine opravlja koncesionar v svojem imenu in za svoj račun in jih financira iz virov sredstev koncesije, določenih v 35. členu tega odloka ter drugih lastnih virov. Pri tem nosi v celoti tveganje povpraševanja po storitvah marine.
4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko posamezne naloge oziroma storitve v zvezi z upravljanjem marine koncesionar odda podizvajalcu s predhodnim soglasjem koncedenta, pri čemer ne sme prenesti nalog, ki predstavljajo odločanje o upravljanju. Soglasje ni potrebno, če se opravljanje dejavnosti odda povezani osebi koncesionarja, v kateri ima ta vsaj 25-odstotni poslovni delež oziroma osebi, ki je imetnik vsaj 25-odstotnega poslovnega deleža v koncesionarju. Za izvršitev teh nalog oziroma storitev odgovarja koncedentu, kot bi jih izvedel ali bil dolžan izvesti sam.
7. člen 
(varnost plovbe in varstvo okolja) 
Koncesionar mora voditi obratovanje marine tako, da zagotavlja varno plovbo in varstvo okolja ter voda in zagotavlja dejavnosti, ki so potrebne za nemoteno uporabo marine, za opredeljeni namen.
8. člen 
(storitve marine) 
1) Koncesionar mora na območju marine zagotoviti opravljanje gospodarskih in drugih dejavnosti, kolikor je to potrebno ter v obsegu in na način, da zagotavljajo celovito ponudbo storitev marine.
2) Če potrebnih gospodarskih ali drugih dejavnosti in storitev ne opravlja sam, lahko odda pravico opravljati te storitve drugi osebi.
3) Pri oddaji pravice opravljati storitve oziroma gospodarske dejavnosti iz prejšnjega odstavka mora koncesionar ravnati nediskriminatorno.
9. člen 
(dostopnost) 
1) V marini mora koncesionar zagotoviti dostop k zgrajenim in nezgrajenim obalam, valobranom, skalometom, napravam za privezovanje in sidranje plovil in k drugim kopnim – priobalnim delom tega pristanišča in omogočiti gibanje uporabnikom marine pod enakimi pogoji, drugim pa v okviru Splošnih pogojev poslovanja in na območju, namenjenem za splošno rabo.
2) V marini mora koncesionar zagotoviti dostop do pristaniške infrastrukture in drugih kopnih – priobalnih delov pristanišča ter omogočiti gibanje po njih vsem pod enakimi pogoji, razen dostopa do pomolov s privezi, ki ga ima koncesionar pravico onemogočiti osebam, ki ne sprejmejo obveznosti, skladno s splošnimi pogoji pristanišča. Ta določba pa ne vpliva na obveznost koncesionarja, da zagotovi uporabo marine kot objekta za varnost plovbe.
3) Ne glede na prvi odstavek omejitve niso dopustne na tistih nepremičninah ali delih nepremičnin, ki morajo biti namenjene splošni rabi. Koncesionar mora zagotoviti nemoten in neoviran prehod po pešpoti, ki poteka skozi območje pristanišča, in pešpoti ob kanalu Fazan ter neoviran prehod za potrebe delovanja gostilniške in trgovinske dejavnosti na tem območju. Pravica splošne rabe/prehoda se opredeli s parcelno številko/številkami.
10. člen 
(vsebina koncesije – upravljanje) 
1) Pri upravljanju marine mora koncesionar:
– vzdrževati red v marini v skladu s predpisi in v skladu z navodili in odredbami pristojnih organov,
– pri upravljanju objektov in naprav, namenjenih splošni rabi, upoštevati državne načrte upravljanja z vodami,
– zagotavljati vse druge pogoje, ki jih za pristanišča predpisuje zakon,
– voditi kataster pristanišča, usklajen z občinskim geografskim sistemom v skladu s tem odlokom,
– imeti nadzor nad stanjem pristaniške infrastrukture,
– zavarovati pristaniško infrastrukturo,
– druge naloge skrbnega gospodarjenja z infrastrukturo.
2) Pri uporabi marine mora koncesionar v okviru svojih poslovnih usmeritev in načrtov zagotoviti enako in nediskriminatorno obravnavo uporabnikov storitev marine.
3) Podrobneje uredi način upravljanja marine koncesionar v skladu s predpisi in koncesijsko pogodbo v svojih Splošnih pogojih poslovanja, ki jih sprejme na podlagi javnega pooblastila, ki mu s tem odlokom podeljuje občina. V tem aktu se določi zlasti:
– območje privezov plovil za upravne namene, morebitni prostor za dnevne priveze in drugo občasno uporabo obale v marini ter določijo drugi posebni nameni,
– kategorije in tipi plovil (gabariti, materiali in namen), za katere se urejajo privezi v marini,
– območja privezov za posamezne kategorije plovil,
– način vzdrževanja čistoče in drugi ukrepi za varovanje okolja v marini,
– način urejanja razmerij z uporabniki marine,
– način plačevanja pristaniških pristojbin in cen storitev marine,
– morebitne omejitve dostopa do posameznih elementov pristaniške infrastrukture,
– način zagotovitve prisotnosti koncesionarjevih delavcev v marini,
– dosegljivost koncesionarja oziroma njegovih pooblaščenih delavcev uporabnikom,
– obveznosti koncesionarja ob izrednih dogodkih v marini (neurja, drugi naravni pojavi, druge okoliščine višje sile) v interesu obveščanja uporabnikov ter preprečevanja oziroma omilitve nastajanja oziroma povečevanja škode na plovilih ter na pristaniški infrastrukturi,
– druge elemente, potrebne za operativno ureditev upravljanja marine.
4) Koncesionar obvesti občino o sprejemu in vsebini Splošnih pogojev poslovanja iz prejšnjega odstavka, razen za pristanišče točke B) prvega odstavka 4. člena, ko Splošne pogoje poslovanja iz prejšnjega odstavka na predlog koncesionarja sprejeme pristojni organ lokalne skupnosti.
6) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi za upravljanje prostora za nastanitev ter izvajanje pridržne in drugih pravic na čolnih.
11. člen 
(upoštevanje predpisov) 
Koncesionar mora marino z vidika nediskriminatornosti dostopa do storitev upravljati na enak način, kot je to določeno za upravljanje krajevnega pristanišča v občini in upoštevati iste predpise, ki veljajo za druge posamezne dele, pri čemer za upravljanje marine kot turističnega pristanišča v okviru območja koncesije iz prvega odstavka 4. člena tega odloka veljajo Splošni pogoji poslovanja.
12. člen 
(prostor za nastanitev plovil) 
1) Za nastanitev plovil je predvidena manipulativna ploščad na območju, ki se določi s Splošnimi pogoji poslovanja koncesionarja.
2) Na območju manipulativne ploščadi se v skladu z najvišjimi ekološkimi standardi in monitoringi izvajajo:
– dovoz/odvoz plovil s pripadajočo opremo in potrebno infrastrukturo,
– dvig/spust plovil s hrambo pripadajoče opreme in potrebne infrastrukture,
– pranje plovil s hrambo pripadajoče opreme in infrastrukture, skladno z lovilci nesnage, ki poslujejo po predpisih o varstvu okolja,
– redna priprava plovil za plovbo, zaključna sestava delov in namestitev opreme ter splavitev plovil s hrambo pripadajoče opreme in infrastrukture,
– s soglasjem občine umestitev objektov za namestitev zabojnikov za potrebe shrambe opreme za velika plovila,
– izvajanje pridržne pravice in namestitev plovil zaradi zavarovanja pravic koncesionarja,
– vzdrževanje plovil, ki je omejeno na vzdrževalna dela v primeru okvar, poškodb, havarij plovil in/ali preprečitve nastanka grozeče škode,
– parkiranje vozil,
– druge obveznosti upravljavca turističnega pristanišča, določene s predpisi.
3) Prostorov iz prvega odstavka tega člena ni dovoljeno uporabljati za hrambo goriva in drugih predmetov ter za parkiranje motornih in priklopnih vozil brez dovoljenja koncedenta.
4) Priklopna vozila za prevoz plovil se na prostoru za shranjevanje plovil lahko uporabljajo kot nosilec shranjenega plovila.
5) Na območja iz prvega odstavka je v skladu s splošnim aktom iz tretjega odstavka 10. člena tega odloka z vozili dovoljen samo dovoz in odvoz.
IV. GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 
13. člen 
(koncesija gospodarske javne službe) 
1) Gospodarske javne službe po tem odloku (v nadaljevanju: gospodarske javne službe) izvaja koncesionar, ki ima na podlagi koncesijske pogodbe na celotnem območju marine opredeljene v prvem odstavku 4. člena tega odloka:
– izključno oziroma posebno pravico opravljati gospodarske javne službe iz 1. člena tega odloka,
– dolžnost zagotavljati uporabnikom kakovostno in neprekinjeno izvajanje gospodarskih javnih služb v skladu s predpisi in v javnem interesu.
2) Koncesijo gospodarskih javnih služb na področju pomorskega prometa v marini iz tega odloka se podeli istemu koncesionarju v istem postopku in z isto koncesijsko pogodbo kot koncesija iz 23. člena tega odloka.
3) Koncesija gospodarskih javnih služb lahko preneha le hkrati s prenehanjem koncesije upravljanja na isti način in iz istih razlogov, kot je s tem odlokom določeno za koncesijo upravljanja.
4) Koncesionar, ki ima izključno pravico opravljanja gospodarskih javnih služb iz 1. člena na območju, opredeljenem v prvem odstavku 4. člena tega odloka, mora le-to opravljati v svojem imenu in za svoj račun. Koncesionar je po pooblastilu koncedenta edini in izključni izvajalec javne službe na celotnem območju, opredeljenem v prvem odstavku 4. člena tega odloka.
5) Naloge in storitve gospodarskih javnih služb, ki jih koncesionar opravlja v svojem imenu in za svoj račun, se financirajo iz virov sredstev koncesije, določenih v 35. členu tega odloka, ter drugih lastnih virov. Pri tem nosi koncesionar v celoti tveganje povpraševanja po storitvah marine ter druga tveganja, vezana na financiranje koncesije.
6) V izjemnih primerih lahko koncesionar ob soglasju koncedenta sklene z drugim usposobljenim izvajalcem pogodbo o začasni pomoči, v okviru katere lahko druga oseba opravlja posamezne storitve gospodarskih javnih služb na območju občine marine.
14. člen 
(razmerje do podizvajalcev) 
1) Ne glede na določbo petega odstavka prejšnjega člena lahko naloge oziroma storitve, ki sestavljajo gospodarske javne službe, koncesionar odda podizvajalcu. Za izvršitev teh nalog oziroma storitev odgovarja koncedentu, kot bi jih izvedel ali bil dolžan izvesti sam.
2) Koncesionar mora tudi v primeru izvajanja gospodarske javne službe preko pogodbe s podizvajalcem v razmerju do koncedenta in uporabnikov ter tretjih oseb v zvezi s tem nastopati v svojem imenu in za svoj račun.
15. člen 
(naloge) 
V marini mora koncesionar zagotoviti izvajanje naslednjih gospodarskih javnih služb:
– redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture,
– redno zbiranje odpadkov s plovil in kopnega,
– redno vzdrževanje objektov za varnost plovbe in plovnih poti.
16. člen 
(redno vzdrževanje infrastrukture v marini) 
1) Koncesionar mora redno vzdrževati infrastrukturo v marini in jo občasno obnavljati, vse s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika.
2) Redno vzdrževanje infrastrukture v marini pomeni obratovanje, obnavljanje in ohranjanje te infrastrukture v stanju, ki je potrebno za nemoteno opravljanje dejavnosti v marini in vključuje tekoče in investicijsko vzdrževanje.
3) Obnavljanje infrastrukture v marini obsega zamenjavo dotrajanih delov in naprav te infrastrukture ali izvedbo drugih potrebnih obnovitvenih del, kadar posamezni del te infrastrukture zaradi obrabe ali iz drugega razloga ne omogoča več normalne rabe brez obnovitvenih posegov.
4) Redno vzdrževanje akvatorija vključuje vzdrževanje obstoječih globin celotnega akvatorija v okviru območja marine iz prvega odstavka 4. člena.
17. člen 
(redno zbiranje odpadkov s plovil) 
Gospodarska javna služba rednega zbiranja odpadkov s plovil obsega:
– redno prevzemanje odpadkov s plovil,
– nameščanje potrebnih pristaniških zmogljivosti za prevzem odpadkov s plovil v skladu s predpisom, ki ureja pristaniške zmogljivosti za prevzem odpadkov s plovil,
– ločeno zbiranje, razvrščanje in skladiščenje prevzetih odpadkov s plovil z uporabo zmogljivosti marine za prevzem odpadkov s plovil,
– oddaja zbranih odpadkov s plovil v obdelavo zaradi ponovne uporabe, recikliranja ali odstranjevanja ostankov predelave v skladu s predpisi na področju varstva okolja, ki urejajo ravnanje z odpadki,
– obveščanje javnosti in uporabnikov o načinu oddajanja odpadkov s plovil.
18. člen 
(pravočasnost in nemotenost izvajanja storitve) 
1) Izvajanje gospodarske javne službe rednega zbiranja odpadkov s plovil mora potekati tako, da se zagotavlja za uporabnike storitev javne službe stalna in pravočasna storitev.
2) Koncesionar mora izvajati to javno službo v celotnem obdobju, za katero mu je podeljena koncesija, redno in nemoteno.
3) Koncesionar mora zagotoviti izvajanje gospodarske javne službe v polnem obsegu tudi v primeru stavke pri njem zaposlenih delavcev.
4) Pri izvajanju gospodarske javne službe rednega zbiranja odpadkov s plovil mora koncesionar smiselno uporabljati določbe predpisov, ki urejajo način izvajanja te javne službe.
19. člen 
(redno vzdrževanje objektov za varnost plovbe in plovnih poti) 
1) Gospodarska javna služba za redno vzdrževanje objektov za varnost plovbe in plovnih poti obsega:
– redno in investicijsko vzdrževanje objektov za varnost plovbe v marini v stanju, ki je potrebno za nemoteno delovanje objektov za varnost plovbe in vključuje izvedbo potrebnih obnov, kadar posamezni objekt ali naprava ne omogoča več normalnega delovanja,
– redno in investicijsko vzdrževanje valobrana,
– reden nadzor nad stanjem objektov za varnost plovbe.
2) Objekti za varnost plovbe so svetilniki, obalne luči, boje in druga znamenja, signalne in radijske postaje, optične, zvočne, električne, elektronske, radarske in druge naprave za varno plovbo v marini.
20. člen 
Pri izvajanju gospodarske javne službe rednega vzdrževanje objektov za varnost plovbe in plovnih poti mora koncesionar smiselno uporabljati določbe Uredbe o načinu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe rednega vzdrževanja objektov za varnost plovbe (Uradni list RS, št. 35/14) oziroma predpisov, ki urejajo način izvajanja te javne službe.
V. KONCESIJA 
21. člen 
(splošni pogoji poslovanja) 
1) S tem odlokom se koncesionarju podeli javno pooblastilo, da sprejme splošne pogoje poslovanja v zvezi z upravljanjem marine ter izvajanjem gospodarskih javnih služb.
2) Splošne pogoje za upravljanje marine in opravljanje gospodarskih javnih služb sprejme koncesionar.
3) S splošnimi pogoji se, upoštevaje določbe tega odloka in drugih predpisov, ki urejajo koncesijo, podrobneje določijo pravna razmerja med uporabniki in koncesionarjem v zvezi z izvajanjem posameznih storitev koncesije ter druga razmerja, ki jih zakon predpisuje kot vsebino koncesije.
22. člen 
(vsebinska enovitost razmerja) 
1) Koncesijsko razmerje po tem odloku je enovito vsebinsko razmerje za območje marine, opredeljene v prvem odstavku 4. člena tega odloka, ki nastane in preneha hkrati ter obsega:
– koncesijo za upravljanje marine po tem odloku,
– koncesijo za opravljanje gospodarskih javnih služb po tem odloku.
2) Koncesijo pridobi koncesionar s podpisom koncesijske pogodbe in s tem nastane koncesijsko razmerje.
3) Koncesijo lahko koncesionar deloma ali v celoti prenese na drugo osebo s predhodnim soglasjem koncedenta. Osebam, s katerimi je koncesionar dal skupno ponudbo za koncesijo oziroma jih je v svoji ponudbi navedel kot osebe, ki bodo sodelovale pri izvedbi koncesije, lahko koncesionar prenese koncesijo brez predhodnega soglasja koncedenta, če je tak prenos skladen s ponudbo in koncesijsko pogodbo.
23. člen 
(predmet koncesije) 
1) Predmet koncesije je:
1. uporaba objektov in naprav koncesije, ki sestavljajo infrastrukturo marine, za upravljanje marine za čas trajanja koncesije in za izvajanje pristaniške dejavnosti v skladu z namenom pristanišča,
2. izvajanje gospodarskih javnih služb na področju pomorskih dejavnosti.
2) Objekti in naprave koncesije, ki sestavljajo infrastrukturo marine in niso ob podelitvi koncesije v lasti koncedenta, so lahko v času trajanja koncesije last koncesionarja oziroma v dogovoru s koncedentom tretjih oseb, po prenehanju koncesije pa postanejo last koncedenta.
Podrobneje se določijo objekti in naprave iz prejšnjega stavka, ki so v lasti koncesionarja oziroma v dogovoru s koncedentom tretjih oseb v koncesijski ali drugi pogodbi.
3) Drugi objekti in naprave iz 1. točke prvega odstavka tega člena so lahko tudi po prenehanju koncesije last koncesionarja.
24. člen 
(koncesijska pogodba) 
1) S koncesijsko pogodbo koncedent in koncesionar uredita vsa vprašanja koncesijskega razmerja, zlasti pa:
– pravice in obveznosti koncedenta in koncesionarja v zvezi z upravljanjem marine,
– pravice in obveznosti koncedenta in koncesionarja v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb,
– prenehanje koncesijskega razmerja in njegove posledice,
– posledice spremenjenih okoliščin, višje sile in aktov javne oblasti koncedenta.
2) Pravo koncesijske pogodbe je pravo, veljavno v Republiki Sloveniji.
25. člen 
(rok koncesije) 
Koncesija se podeli za čas 30 let (rok koncesije) z možnostjo podaljšanja še za 15 let.
26. člen 
(gradnja) 
1) Koncesionar mora morebitne objekte in naprave koncesije graditi v skladu s predpisi in pravili stroke, in sicer tako, da zagotavlja najbolj ekonomsko sprejemljivo stopnjo varstva okolja po načelu najboljše dosegljive tehnologije.
2) Pri gradnji objektov in naprav koncesije mora koncesionar zagotoviti čim manjše vplive na okolje in dela izvajati tako, da čim manj vplivajo na življenje in delo ljudi v okolici.
27. člen 
(zemljišča in stvarne pravice) 
1) Zemljišča na kopnem – priobalnem na območju koncesije so v času trajanja roka koncesije last koncedenta, razen v primeru iz 74. člena, zemljišča v morju pa last Republike Slovenije.
2) Koncedent bo na zemljiščih na kopnem – priobalnem na območju marine, ki so v lasti občine in ki se določijo v koncesijski ali drugi pogodbi, s pravnim poslom, sposobnim za vpis v zemljiško knjigo, zagotovil stavbno pravico ali drugo pravico gradnje, pri čemer postanejo objekti, zgrajeni na podlagi stavbne pravice, po prenehanju stavbne pravice sestavni del zemljišča.
(3) V primeru, da bo pravica gradnje iz drugega odstavka stavbna pravica, se šteje, da gre za stavbno pravico po zakonu, ki ureja javno-zasebno partnerstvo, pri čemer se v primeru rednega prenehanja po preteku celotnega roka koncesije ne uporabljajo pravila zakona, ki ureja stvarnopravna razmerja, o posledicah prenehanja stavbne pravice.
4) Ne glede na zgornje določbe se pravice ne ustanovijo na tistih nepremičninah ali delih nepremičnin, ki morajo biti namenjene splošni rabi.
28. člen 
(koncesionarjeva tveganja) 
1) Koncesionar izvaja koncesijo v svojem imenu in za svoj račun.
2) Koncesionar nosi celotno tveganje povpraševanja po storitvah v marini in druga tržna tveganja koncesije.
3) Koncesionar ni upravičen do nobenih garancij ali plačil koncedenta zaradi tega, ker prihodki iz koncesije ne dosegajo načrtovanih.
4) Koncesionar ni upravičen do poplačila katerihkoli vlaganj v objekte in naprave koncesije od koncedenta, razen v primeru predčasnega prenehanja koncesije, skladno s tem odlokom in koncesijsko pogodbo. Enako velja za tretje osebe, ki so lastnice infrastrukture, skladno s četrtim odstavkom 23. člena.
VI. RAZMERJA KONCESIONARJA DO UPORABNIKOV IN KONCEDENTA 
29. člen 
(pravice in dolžnosti koncesionarja, koncedenta in uporabnikov) 
1) Razmerja koncesionarja do uporabnikov in koncedenta tvorijo pravice in dolžnosti koncesionarja, koncedenta in uporabnikov.
2) Pravice in dolžnosti koncesionarja, koncedenta in uporabnikov v zvezi z gospodarskimi javnimi službami, ki so predmet tega koncesijskega akta, so določene s predpisi o načinu izvajanja gospodarskih javnih služb.
30. člen 
(pravice in dolžnosti koncesionarja) 
1) Koncesionar ima zlasti naslednje pravice in obveznosti:
– izvajati koncesijo s skrbnostjo strokovnjaka, v skladu z zakoni, drugimi predpisi in koncesijsko pogodbo in zagotavljati uporabnikom enakopravno kontinuirano oskrbo ter kvalitetno opravljanje gospodarskih javnih služb v skladu s predpisi in v javnem interesu,
– upoštevati tehnične, zdravstvene ter druge normative in standarde, povezane z izvajanjem koncesije in gospodarskih javnih služb,
– omogočati nemoten nadzor nad izvajanjem koncesije,
– kot dober gospodar upravljati, uporabljati in vzdrževati objekte, naprave in druga sredstva, namenjena izvajanju koncesije,
– vzdrževati objekte in naprave koncesije tako, da se ob upoštevanju časovnega obdobja trajanja koncesije ohranja njihova vrednost,
– sklepati pogodbe za uporabo marine, javnih dobrin oziroma opravljanje storitev, ki so predmet koncesije ali v povezavi z njo,
– oblikovati cene oziroma tarife storitev,
– obračunavati pristojbine in druge prispevke, če so le-ti uvedeni z javnim predpisom,
– voditi evidence in katastre v zvezi z gospodarskimi javnimi službami,
– ažurno in strokovno voditi poslovne knjige,
– ugotavljati pravilnost dokumentov uporabnikov marine,
– izdajati potrebna dovoljenja, soglasja in potrdila za uporabo marine,
– opravljati druge naloge v skladu z veljavnimi predpisi.
2) Koncesionar je dolžan obvestiti koncedenta o vsaki statusni spremembi, vključno s spremembo kapitalske strukture, ki presega kontrolni delež po zakonu, ki ureja prevzeme. Če koncesionar tega v razumnem roku ne stori in če je zaradi sprememb prizadet interes koncedenta ali če so zaradi sprememb bistveno spremenjena razmerja iz koncesijske pogodbe, lahko koncedent pod pogoji iz tega odloka razdre koncesijsko pogodbo.
31. člen 
(odgovornost koncesionarja) 
1) Za izvajanje koncesije in javne službe v skladu z določbami zakona in tega odloka je ne glede na določbe prejšnjih členov odgovoren koncesionar kot izvajalec koncesije in javne službe.
2) Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren za škodo, ki jo pri opravljanju oziroma izvajanju ali v zvezi z izvajanjem koncesije povzročijo pri njem zaposleni ljudje ali pogodbeni (pod)izvajalci občini, uporabnikom ali tretjim osebam.
3) Koncesionar je hkrati s sklenitvijo koncesijske pogodbe dolžan iz naslova splošne civilne odgovornosti (vključno z razširitvijo na druge nevarnostne vire) z zavarovalnico skleniti zavarovalno pogodbo za škodo z najnižjo višino enotne zavarovalne vsote v znesku 500.000,00 € – zavarovanje dejavnosti (za škodo, ki jo povzroči občini z nerednim ali nevestnim opravljanjem javne službe, za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe povzročijo pri njem zaposlene osebe uporabnikom ali tretjim osebam). Pogodba o zavarovanju mora imeti klavzulo, da je zavarovanje sklenjeno v korist občine, v primeru, da bi oškodovanci uveljavljali povračilo škode neposredno od nje.
32. člen 
(dolžnosti koncedenta) 
Dolžnosti koncedenta je, da omogoči izvajanje vseh storitev, predpisanih z zakonom, s tem odlokom ter v skladu s pogoji, ki so navedeni v tem odloku.
33. člen 
(posest koncesionarja) 
Koncedent mora koncesionarju omogočiti ves čas trajanja razmerja nemoteno posest nepremičnine na območju občinskega pristanišča marine Portorož iz prvega odstavka 4. člena tega odloka, na način skladno s koncesijsko pogodbo in drugimi akti, ki tvorijo sestavni del koncesijskega razmerja.
34. člen 
(pravice in dolžnosti uporabnikov) 
Uporabniki marine imajo zlasti naslednje pravice in obveznosti:
– pravico uporabljati storitve pod pogoji, določenimi z zakonom, s tem odlokom in z drugimi predpisi,
– dolžnost upoštevati navodila koncesionarja v zvezi z izvajanjem storitev v marini,
– dolžnost odlagati odpadke v za to določene posode in zabojnike za odpadke,
– skrbeti za to, da ne poškodujejo pristaniških objektov, pristaniške infrastrukture ali tuje lastnine.
VII. FINANCIRANJE 
35. člen 
(financiranje koncesije) 
1) Koncesionar financira koncesijo iz pristaniških pristojbnin, ki obsegajo:
1. pristojbine za uporabo marine,
2. ladijske ležnine,
3. pristojbine za privez,
4. plačila cene za storitev zbiranja in odvoza odpadkov s plovil,
5. drugih virov, ki jih zagotovi koncesionar.
2) Viri financiranja iz prejšnjega odstavka so prihodek koncesionarja. Koncesionar mora voditi računovodsko evidenco prihodkov in odhodkov ter sredstev in virov sredstev za marino. Način vodenja računovodske evidence se podrobneje uredi v koncesijski pogodbi.
3) Plačevanje pristaniških pristojbin je lahko določeno glede na posamezno storitev ali pavšalno za določeno obdobje.
36. člen 
(tarifa) 
Tarife pristojbin in cen iz 1. do 5. točke 35. člena tega odloka določa koncesionar, razen za pristanišče točke B) prvega odstavka 4. člena, ki jih določi pristojni organ lokalne skupnosti na predlog koncesionarja.
37. člen 
(koncesijska dajatev) 
1) Koncesionar plačuje koncedentu koncesijsko dajatev v višini in v rokih, določenih v koncesijski pogodbi.
2) Plačilo koncesijske dajatve predstavlja plačilo za pravico opravljanja dejavnosti iz tega odloka (odmeno za izvrševanje gospodarskih javnih služb in upravljanje pristanišča) ter plačilo za stavbno pravico, služnost ali drugo stvarno pravico na tuji stvari (v lasti občine) ter drugo javnopravno pravico (koncesijo občine), ki jo pridobi na pristaniškem območju. Ne glede na zapisano, pa mora koncesionar plačati tudi nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) oziroma drugo javno dajatev, ki bi ta obveznost nadomestila. Dolžnost koncesionarja za plačilo vodnega povračila ali drugih dajatev Republiki Sloveniji v ničemer ne zmanjšuje pravic Občine Piran.
3) Koncesionar je dolžan na podlagi Odloka o turističnih taksah v občini Piran (Uradne objave Primorskih novic št. 23/2004) pobirati turistično takso in jo redno odvajati občini.
VIII. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI KONCESIONAR 
38. člen 
(status koncesionarja) 
1) Koncesionar je lahko pravna ali fizična oseba. Prijavo na javni razpis lahko poda skupaj tudi več oseb, ki morajo prijavi predložiti pravni akt, iz katerega izhajajo medsebojna razmerja med več osebami in njihova zaveza, da bodo v primeru izbora za koncesionarja ustanovili pravno-organizacijsko obliko, s katero bo koncedent sklenil koncesijsko pogodbo.
2) Vsaka oseba lahko vloži le eno vlogo (prijavo). V primeru skupne prijave sme biti ista oseba ali njena povezana družba udeležena le pri eni (skupni) prijavi.
39. člen 
(dokazovanje izpolnjevanja pogojev) 
1) V prijavi za pridobitev koncesije (prijavi na javni razpis) mora prijavitelj dokazati, da izpolnjuje pogoje, potrebne za udeležbo (sposobnost), določene s smiselno uporabo veljavnega zakona, ki ureja postopek oddaje javnih naročil, ob tem pa mora prijavitelj dokazati oziroma mora predložiti listine:
– da je registriran oziroma da izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti,
– da razpolaga z zadostnim obsegom opreme oziroma potrebnih sredstev za delo in da lahko sicer nemoteno opravlja dejavnost,
– da je sposoben samostojno zagotavljati vse javne dobrine, ki so predmet izvajanja koncesije,
– da je sposoben zagotavljati storitve na kontinuiran in kvaliteten način ob upoštevanju tega odloka, predpisov, normativov in standardov,
– da zagotavlja interventno izvajanje storitev ob vsakem času,
– da je finančno in poslovno usposobljen,
– da se obveže zavarovati proti odgovornosti za škodo, ki jo z opravljanjem dejavnosti lahko povzroči državi, občini ali tretji osebi (predloži ustrezno predpogodbo),
– da predloži elaborat o opravljanju dejavnosti z vidika kadrov, organizacije dela, strokovne opremljenosti, sposobnosti vodenja katastra, finančno-operativnega vidika in razvojnega vidika, s katerim dokaže izpolnjevanje pogojev iz druge – šeste alineje,
– da izpolnjuje druge pogoje, potrebne za udeležbo (sposobnost), določene s smiselno uporabo veljavnega zakona, ki ureja postopek oddaje javnih naročil.
(2) Koncesionar mora izpolnjevati tudi morebitne druge pogoje za izvajanje dejavnosti, ki jih določajo drugi predpisi.
IX. JAVNI RAZPIS 
40. člen 
(oblika in postopek javnega razpisa) 
1) Koncesionarja za izvajanje dejavnosti iz 1. člena tega odloka se izbere z javnim razpisom za območje, opredeljeno v prvem odstavku 4. člena tega odloka. Sklep o javnem razpisu sprejme župan.
2) Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in Uradnem glasilu EU ter vsebuje zlasti naslednje:
1. navedbo in sedež koncedenta,
2. podatke o objavi koncesijskega akta,
3. predmet, naravo ter obseg in območje koncesije, ki se podeli na javnem razpisu,
4. začetek in predviden čas trajanja koncesije,
5. postopek izbire koncesionarja,
6. merila za izbor koncesionarja,
7. način dokazovanja izpolnjevanja pogojev za opravljanje javne službe,
8. druge obvezne sestavine prijave, navedbo jezika, v katerem morajo biti prijave napisane, ter druge potrebne dokumentacije (pogoje za predložitev skupne vloge …),
9. način zavarovanja resnosti prijave,
10. kraj, čas in plačilne pogoje za dvig razpisne dokumentacije,
11. kraj in rok za predložitev prijav, pogoje za njihovo predložitev,
12. naslov, prostor, datum in uro javnega odpiranja prijav,
13. rok za izbiro koncesionarja,
14. rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa,
15. odgovorne osebe za dajanje pisnih in ustnih informacij med razpisom,
16. druge podatke, potrebne za izvedbo javnega razpisa.
3) Župan lahko v javnem razpisu poleg podatkov iz drugega odstavka tega člena objavi tudi druge podatke. Druge podatke pa mora objaviti, če to zahteva zakon ali na njegovi podlagi izdani predpis.
4) Župan pripravi razpisno dokumentacijo, katere sestavni deli morajo biti enaki vsebini razpisa.
5) Koncedent mora v času objave javnega razpisa omogočiti ponudnikom vpogled v razpisno dokumentacijo in na zahtevo predati razpisno dokumentacijo.
6) V razpisni dokumentaciji morajo biti navedeni vsi podatki, ki bodo omogočili kandidatu izdelati popolno prijavo.
7) Javni razpis se lahko objavi tudi v drugih medijih, vendar ne pred njegovo uradno objavo.
41. člen 
(razpisni pogoji) 
Župan s sklepom o javnem razpisu določi razpisne pogoje in način dokazovanja izpolnjevanja pogojev iz 39. člena tega odloka (vsebino listin, organ, ki listino izda …). Z razpisnimi pogoji župan ne sme določati novih pogojev niti dopolnjevati pogojev za opravljanje dejavnosti (pogojev za koncesionarja), ki so določeni s tem odlokom.
42. člen 
(merila za izbor koncesionarja) 
1) Merila za izbor koncesionarja so:
– višina koncesijske dajatve, pri čemer imajo prednost tisti kandidati, ki ponudijo višjo koncesijsko dajatev,
– tehnična usposobljenost, ki presega minimalne zahteve za pridobitev vsakega posameznega dela koncesije,
– kadrovska usposobljenost in znanja oseb, ki so pomembne za izvajanje koncesije (npr. višja stopnja izobrazbe, funkcionalna znanja), ki presegajo minimalne zahteve,
– celovitost ponujenega izvajanja koncesije v okviru iste osebe.
2) Merila, po katerih koncedent izbira najugodnejšo prijavo, morajo biti v razpisni dokumentaciji opisana in ovrednotena (določen način njihove uporabe) ter navedena v zgornjem vrstnem redu od najpomembnejšega do najmanj pomembnega.
X. ORGAN, KI OPRAVI IZBOR KONCESIONARJA, ORGAN, PRISTOJEN ZA SKLENITEV KONCESIJSKE POGODBE IN TRAJANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA 
43. člen 
(uspešnost javnega razpisa) 
1) Javni razpis je uspešen, če je prispela vsaj ena pravočasna in popolna prijava.
2) Prijava je popolna, če ima vse v javnem razpisu zahtevane podatke.
3) Če koncedent ne pridobi nobene prijave ali pa so te nepopolne, se javni razpis ponovi.
4) Javni razpis se ponovi tudi v primeru, če koncesionar ni bil izbran ali če z osebo, ki je bila izbrana za koncesionarja, v predpisanem roku ni bila sklenjena koncesijska pogodba.
44. člen 
(izbira koncesionarja) 
1) V postopku vrednotenja prijav se sme od prijaviteljev zahtevati zgolj takšna pojasnila ali dopolnitve, ki nikakor ne vplivajo na ocenjevanje, skladno s postavljenimi merili za izbor koncesionarja.
2) Odpiranje prijav, njihovo strokovno presojo ter mnenje o najugodnejšem ponudniku opravi strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Strokovno komisijo sestavljajo predsednik in najmanj dva člana. Vsi člani strokovne komisije morajo imeti najmanj visokošolsko izobrazbo in delovne izkušnje z delovnega področja, da omogočajo strokovno presojo vlog.
3) Nobeden od članov strokovne komisije ne sme biti s kandidatom, njegovim zastopnikom, članom uprave, nadzornega sveta ali pooblaščencem v poslovnem razmerju ali kako drugače interesno povezani, v sorodstvenem razmerju v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena, v zakonski zvezi ali svaštvu do vštetega drugega kolena, četudi je zakonska zveza že prenehala, ali živeti z njim v zunajzakonski skupnosti ali pa v registrirani istospolni partnerski skupnosti.
4) Nobeden od članov strokovne komisije ne sme biti oseba, ki je bila zaposlena pri kandidatu ali je kako drugače delala za kandidata, če od prenehanja zaposlitve ali drugačnega sodelovanja še ni pretekel rok treh let.
5) Izpolnjevanje pogojev za imenovanje v strokovno komisijo potrdijo vsi člani strokovne komisije s pisno izjavo.
6) Če kateri od članov strokovne komisije izve za navedeno dejstvo naknadno, mora takoj predlagati svojo izločitev. Nobeden od članov strokovne komisije ne sme neposredno komunicirati s ponudniki, ampak le posredno preko koncedenta. Izločenega člana strokovne komisije nadomesti nadomestni član strokovne komisije.
7) Po končanem odpiranju strokovna komisija pregleda prijave in ugotovi, ali izpolnjujejo razpisne pogoje. Po končanem pregledu in vrednotenju strokovna komisija sestavi poročilo ter navede, katere prijave izpolnjujejo razpisne zahteve, ter razvrsti te prijave tako, da je razvidno, katera izmed njih najbolj ustreza postavljenim merilom oziroma kakšen je nadaljnji vrstni red glede na ustreznost postavljenim merilom. Strokovna komisija posreduje poročilo (obrazloženo mnenje) organu koncedenta, ki vodi postopek izbire koncesionarja.
8) Občinska uprava v imenu koncedenta odloči o izboru koncesionarja z upravno odločbo.
9) Koncedent izbere enega koncesionarja ali skupino ponudnikov (38. člen).
10) Odločba o izboru koncesionarja preneha veljati, če v roku 28 dni od njene dokončnosti ne pride do sklenitve koncesijske pogodbe iz razlogov, ki so na strani koncesionarja, kar se tudi izrecno v odločbi navede.
45. člen 
(sklenitev koncesijske pogodbe) 
1) Koncesionar pridobi pravice in dolžnosti iz koncesijskega razmerja s sklenitvijo koncesijske pogodbe.
2) Za vse dejavnosti iz 1. člena tega odloka se za celotno območje pristanišča, določenega v prvem odstavku 4. člena tega odloka, z izbranim koncesionarjem ali pravno osebo iz 38. člena tega odloka sklene ena (enotna) koncesijska pogodba.
3) Najkasneje 14 dni po dokončnosti odločbe o izboru pošlje koncedent izbranemu koncesionarju v podpis koncesijsko pogodbo, ki jo mora koncesionar podpisati v roku 14 dni od prejema. Koncesijska pogodba začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.
4) Koncesijsko pogodbo v imenu koncedenta sklene župan.
5) Koncesijska pogodba mora biti z novim koncesionarjem sklenjena pred iztekom roka, za katerega je bila podeljena prejšnja koncesija, začne pa učinkovati ob izteku roka.
46. člen 
(razmerje med koncesijskim aktom in koncesijsko pogodbo) 
Koncesijska pogodba, ki je v bistvenem nasprotju s koncesijskim aktom, kot je veljal ob sklenitvi pogodbe, je neveljavna. Če gre za manjša ali nebistvena neskladja, se uporablja koncesijski akt.
47. člen 
(začetek trajanja in podaljšanje koncesijske pogodbe) 
1) Koncesijska pogodba se sklene za čas 30 let od dneva sklenitve koncesijske pogodbe (rok koncesije). Koncesijsko obdobje začne teči z dnem sklenitve koncesijske pogodbe. Koncesionar mora pričeti izvajati koncesijo najkasneje v 60 dneh po sklenitvi koncesijske pogodbe.
2) Rok koncesije ne teče v času, ko zaradi višje sile ali razlogov na strani koncedenta koncesionar ne more izvrševati bistvenega dela tega koncesijskega razmerja.
3) Trajanje koncesijske pogodbe se lahko podaljša zgolj iz razlogov, določenih z zakonom.
48. člen 
(pristojni organ za izvajanje koncesije) 
Organ občine, pristojen za izdajanje odločb in drugih aktov v zvezi s koncesijo, je pristojni organ iz 2. člena tega odloka oziroma občinska uprava.
XI. PRENOS KONCESIJE 
49. člen 
(oblika) 
1) Akt o prenosu koncesije se izda v enaki obliki in po enakem postopku, kot je bila koncesija podeljena. Novi koncesionar sklene s koncedentom novo koncesijsko pogodbo.
2) Posledica prenosa koncesijskega razmerja je vstop prevzemnika koncesije v pogodbena razmerja odstopnika z uporabniki.
XII. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA 
50. člen 
(načini prenehanja koncesijskega razmerja) 
Razmerje med koncedentom in koncesionarjem preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– s prenehanjem koncesionarja,
– zaradi stečaja koncesionarja,
– z odvzemom koncesije,
– z odvzemom koncesije v javnem interesu.
51. člen 
(prenehanje koncesijske pogodbe) 
Koncesijska pogodba preneha:
– po preteku časa, za katerega je bila sklenjena,
– z (enostranskim) koncedentovim razdrtjem,
– z odstopom od koncesijske pogodbe,
– s sporazumno razvezo.
52. člen 
(potek roka koncesije) 
Koncesijska pogodba preneha s pretekom časa, za katerega je bila koncesijska pogodba sklenjena.
53. člen 
(razdrtje koncesijske pogodbe) 
1) Koncesijska pogodba lahko z (enostranskim) koncedentovim razdrtjem preneha:
– če krši določbe tega odloka in drugih predpisov, ki urejajo način izvajanja koncesije ali zaradi teh dejavnosti ne sme opravljati ali
– če koncesionar koncesijsko pogodbo krši tako, da nastaja večja škoda občini, uporabnikom njegovih storitev ali tretjim osebam.
2) Obstoj razlogov in postopek razdora se podrobneje določi v koncesijski pogodbi.
3) Koncesionar lahko razdre koncesijsko pogodbo, če koncedent ne izpolnjuje svojih obveznosti iz koncesijske pogodbe tako, da to koncesionarju onemogoča izvajanje koncesijske pogodbe.
4) Enostransko razdrtje koncesijske pogodbe ni dopustno v primeru, če je do okoliščin, ki bi takšno prenehanje utemeljevale, prišlo zaradi višje sile ali drugih nepredvidljivih in nepremagljivih okoliščin.
5) Ob razdoru koncesijske pogodbe je koncedent dolžan koncesionarju zagotoviti povrnitev vlaganj skladno s koncesijsko pogodbo, in sicer iz naslova prenehanja zaradi razlogov, ki so na strani koncesionarja.
54. člen 
(odstop od koncesijske pogodbe) 
1) Vsaka stranka lahko odstopi od koncesijske pogodbe:
– če je to v koncesijski pogodbi izrecno določeno,
– če druga stranka krši koncesijsko pogodbo pod pogoji in na način, kot je v njej določeno.
2) Ne šteje se za kršitev koncesijske pogodbe akt ali dejanje koncedenta v javnem interesu, ki je opredeljen v zakonu ali na zakonu oprtem predpisu, ki se neposredno in posebej nanaša na koncesionarja in je sorazmeren s posegom v koncesionarjeve pravice.
55. člen 
(sporazumna razveza) 
1) Pogodbeni stranki lahko med trajanjem koncesije tudi sporazumno razvežeta koncesijsko pogodbo.
2) Stranki se sporazumeta za razvezo koncesijske pogodbe v primeru, da ugotovita, da je zaradi bistveno spremenjenih okoliščin ekonomskega ali sistemskega značaja oziroma drugih enakovredno ocenjenih okoliščin nadaljnje opravljanje dejavnosti iz koncesijske pogodbe nesmotrno ali nemogoče.
56. člen 
(prenehanje koncesionarja) 
1) Koncesijsko razmerje preneha v primeru prenehanja koncesionarja.
2) Koncesijsko razmerje ne preneha, če so izpolnjeni z zakonom in koncesijsko pogodbo določeni pogoji za obvezen prenos koncesije na tretjo osebo (vstopna pravica tretjih) ali v primeru prenosa koncesije na koncesionarjeve univerzalne pravne naslednike (pripojitev, spojitev, prenos premoženja, preoblikovanje …). V teh primerih lahko koncedent pod pogoji iz koncesijskega akta ali koncesijske pogodbe razdre koncesijsko pogodbo ali od nje odstopi.
3) Koncesijsko razmerje preneha z dnem, ko po zakonu nastanejo pravne posledice začetka stečajnega postopka. Pristaniška infrastruktura (ki že ni ves čas v lasti občine) ne postane del stečajne mase in preide v last koncedenta. Koncedent je dolžan v tem primeru v stečajno maso plačati vrednost pristaniške infrastrukture na način, določen v koncesijski pogodbi, če ni z zakonom določeno drugače. Smiselno enako velja v postopku likvidacije ali drugem postopku s pravno in dejansko primerljivimi pravnimi posledicami, pri čemer predhodni odstavek ne velja v primerih prostovoljnih aktov prenehanja koncesionarja ali koncesijskega razmerja.
57. člen 
(odvzem koncesije) 
1) Koncesijsko razmerje preneha, če koncedent v skladu s koncesijskim aktom koncesionarju odvzame koncesijo. Koncedent lahko odvzame koncesijo koncesionarju:
– če ne začne z opravljanjem koncesionirane javne službe v s koncesijsko pogodbo določenem roku,
– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot javna služba ali kot koncesionirana javna služba.
2) Postopek odvzema koncesije se določi v koncesijski pogodbi. Odvzem koncesije je mogoč le, če kršitev resno ogrozi izvrševanje javne službe.Koncedent mora koncesionarju o odvzemu koncesije izdati odločbo. Koncesijsko razmerje preneha z dnem dokončnosti odločbe o odvzemu koncesije.
3) Odvzem koncesije ni dopusten v primeru, če je do okoliščin, ki bi takšno prenehanje utemeljevale, prišlo zaradi višje sile ali drugih nepredvidljivih in nepremagljivih okoliščin.
4) V primeru odvzema iz druge alineje prvega odstavka je koncedent dolžan koncesionarju povrniti tudi odškodnino po splošnih pravilih odškodninskega prava.
58. člen 
(odvzem koncesije v javnem interesu) 
1) Koncedent sme odvzeti koncesijo v javnem interesu, ki je opredeljen v zakonu ali na zakonu oprtem predpisu le, kadar je to nujno potrebno zaradi zadovoljitve tega javnega interesa.
2) Koncedent pred uvedbo postopka odvzema koncesije v javnem interesu predlaga koncesionarju sporazumno razvezo pogodbe.
3) Koncedent je dolžan zagotoviti povrnitev vlaganj skladno s koncesijsko pogodbo koncesionarju in škodo, nastalo zaradi odvzema koncesije v javnem interesu.
59. člen 
(obveznost izročitve objektov in naprav ob prenehanju koncesije) 
Ne glede na razlog prenehanja koncesije mora koncesionar koncedentu najkasneje v enem mesecu po prenehanju koncesije izročiti vse objekte in naprave, ki sestavljajo infrastrukturo marine. Način prenosa se uredi v koncesijski pogodbi.
60. člen 
(posledice prenehanja) 
1) Če koncesija preneha pred potekom roka koncesije, je koncedent, ne glede na razlog prenehanja, koncesionarju dolžan plačati tržno vrednost vlaganj v času trajanja koncesijskega razmerja v pristaniško infrastrukturo, objektov in naprav koncesije, od katere odšteje zahtevke do koncesionarja, vse na način, določen v tem členu. Tržna vrednost vlaganj po obogatitveni vrednosti se določi, na podlagi izvedencev oziroma cenilcev ustrezne stroke, v postopku mednarodnega javnega razpisa (objavljenega najmanj v Uradnem glasilu EU), kot izhodiščna vrednost, ki jo je novi najugodnejši koncesionar pripravljen in dolžan plačati ob sklenitvi nove koncesijske pogodbe oziroma najkasneje v šestih mesecih od sklenitve, za pridobitev vseh pravic, ki jih podeli občina po koncesijski pogodbi (stavbne pravice, dovoljenja, koncesije), razen letne koncesijske dajatve. V postopku javnega razpisa in upravnem postopku podelitve nove koncesije iz prejšnjega odstavka ima obstoječi koncesionar položaj stranskega udeleženca oziroma v morebitnem upravnem sporu položaj stranke z interesom skladno s predpisi o upravnem postopku in upravnem sporu.
2) Koncedent prejeto plačilo iz prvega odstavka, ki ga je dolžan v treh dneh od prejema (zapadlost obveznosti) plačati koncesionarju, zniža – delno ali v celoti pobota – z morebitnimi odškodninskimi zahtevki in morebitno pogodbeno kaznijo ter stroški postopka izbire novega koncesionarja (v primeru prenehanja zaradi razlogov na strani koncesionarja) in drugimi zapadlimi obveznostmi koncesionarja. Pogodbena kazen zaradi prenehanja iz drugih razlogov, ki so izključno na strani koncesionarja, znaša 50 odstotkov vrednosti plačila iz prvega odstavka (tržne vrednosti vlaganj po obogatitveni vrednosti). Koncesionar ni upravičen do povračila v primeru enostranskih prostovoljnih koncesionarjevih aktov prenehanja koncesijske pogodbe ali koncesijskega razmerja. V primeru sporazumne razveze je povračilo vlaganj predmet sporazuma. Stranki se dogovorita, da lahko koncedent obveznosti izpolni tudi nadomestno, s tem da prenese v last določene predmete koncesije, ki mu sicer pripadejo, niso pa potrebni za nadaljnje izvajanje dejavnosti. Koncedent lahko plačilo iz prvega odstavka te točke delno ali v celoti pobota z morebitnimi nasprotnimi zahtevki do koncesionarja.
3) V skladu z zakonom stavbna pravica na zemljiščih, ki jo je pridobil koncesionar za izvrševanje koncesije, preneha s prenehanjem koncesijskega razmerja, kar uredita koncedent in koncesionar sporazumno v koncesijski pogodbi.
XIII. NADZOR IN POROČANJE 
62. člen 
(nadzor) 
1) Nadzor nad izvajanjem koncesije izvaja Občinski inšpektorat (v nadaljevanju: občinska inšpekcija).
2) Nadzor iz prejšnjega odstavka je lahko napovedan ali nenapovedan, obsega pa zlasti:
– nadzor stanja infrastrukture v marini, ki je predmet koncesije, njeno vzdrževanje in obnavljanje,
– nadzor dokumentacije v zvezi z rednim vzdrževanjem in investicijskimi vlaganji v infrastrukturo v marini.
3) Nadzor mora potekati tako, da ne ovira opravljanja redne dejavnosti koncesionarja in tretjih oseb, praviloma le v poslovnem času koncesionarja. Izvajalec nadzora se izkaže s pooblastilom pristojnega organa.
4) O nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta predstavnik koncesionarja in oseba, ki izvaja nadzor.
5) Če pristojni organ koncedenta ugotovi, da koncesionar ne izpolnjuje pravilno obveznosti iz koncesijskega razmerja, mu lahko z upravno odločbo naloži izpolnitev teh obveznosti oziroma drugo ravnanje, ki izhaja iz koncesijskega akta ali koncesijske pogodbe.
6) V skladu s predpisi izvajata nadzor tudi Uprava Republike Slovenije za pomorstvo in pomorska inšpekcija.
63. člen 
(poročanje) 
1) Koncesionar mora letno pisno poročati koncedentu o izpolnjevanju obveznosti iz koncesijske pogodbe.
2) Poročilo mora vsebovati zlasti podatke, določene s koncesijsko pogodbo.
64. člen 
(odprava posledic onesnaženj) 
1) Za odpravo posledic onesnaženj po znanih ali neznanih storilcih, povzročenih z ravnanjem v nasprotju z določbami predpisov, je dolžan nemudoma poskrbeti koncesionar, o čemer obvesti pristojne nadzorne službe.
2) Stroške odprave posledic onesnaženja poravna tisti, ki jih je povzročil.
3) Če povzročitelj škode ni znan, jo koncesionar odpravi na svoje stroške.
XIV. VIŠJA SILA IN SPREMENJENE OKOLIŠČINE 
65. člen 
(višja sila) 
1) Višja sila in druge nepredvidljive okoliščine so izredne, nepremagljive in nepredvidljive okoliščine, ki nastopijo po sklenitvi koncesijske pogodbe in so zunaj volje pogodbenih strank (v celoti tuje pogodbenim strankam). Za višjo silo se štejejo zlasti potresi, poplave ter druge elementarne nezgode, stavke, vojna ali ukrepi oblasti, pri katerih izvajanje javne službe ni možno na celotnem območju občine ali na njenem delu na način, ki ga predpisuje koncesijska pogodba.
2) Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti opravljati koncesionirano javno službo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile, skladno z izdelanimi načrti ukrepov v primeru nepredvidljivih napak in višje sile za tiste javne službe, kjer so načrti ukrepov predpisani, za druge javne službe pa skladno s posameznimi programi izvajanja javne službe. O nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata stranki nemudoma medsebojno obvestiti in dogovoriti o izvajanju javne službe v takih pogojih.
3) V primeru iz prejšnjega odstavka ima koncesionar pravico zahtevati od koncedenta povračilo stroškov, ki so nastali zaradi opravljanja koncesionirane javne službe v nepredvidljivih okoliščinah.
4) V primeru višje sile in drugih nepredvidljivih okoliščin lahko župan poleg koncesionarja aktivira tudi Občinski štab za civilno zaščito ter enote, službe in druge operativne sestave za zaščito, reševanje in pomoč v občini. V tem primeru prevzame Občinski štab za civilno zaščito nadzor nad izvajanjem ukrepov.
66. člen 
(spremenjene okoliščine) 
1) Če nastanejo po sklenitvi pogodbe okoliščine, ki bistveno otežujejo izpolnjevanje obveznosti katere od pogodbenih strank, in to v takšni meri, da bi bilo kljub posebni naravi te pogodbe neupravičeno pogodbena tveganja prevaliti pretežno ali izključno le na eno od strank, ima druga stranka pravico zahtevati spremembo koncesijske pogodbe. Spremenjene okoliščine iz prejšnjega odstavka niso razlog za enostransko prenehanje koncesijske pogodbe.
2) O nastopu spremenjenih okoliščin iz prvega odstavka tega člena se morata pogodbeni stranki nemudoma medsebojno obvestiti in se dogovoriti o izvajanju te pogodbe v spremenjenih okoliščinah. Obvestilo mora biti podprto z dokumentacijo, ki je v tistem času na razpolago in ki opisuje naravo okoliščine, znesek stroškov, ki so nastali ali naj bi nastali v zvezi s spremenjeno okoliščino. Obvestilo mora biti kasneje dopolnjeno z dodatno dokumentacijo.
3) Pogodbeni stranki se bosta, če je to potrebno, sestali, da bi se pogajali o potrebnih spremembah vsebine te pogodbe z namenom, da se vzpostavi pogodbeno ravnotežje zaradi nastopa spremenjene okoliščine.
4) Ne glede na spremenjene okoliščine je koncesionar dolžan izpolnjevati obveznosti iz te pogodbe.
5) Za spremenjene okoliščine štejejo tudi predpisi, posamični akti ali ukrepi organov koncedenta, ki pomenijo vključitev obveznih določb predpisov Evropske skupnosti v pravni red Republike Slovenije ali ki pomenijo izvrševanje neposredno uporabljivih pravil prava te skupnosti, ki izpolnjujejo pogoje za spremenjene okoliščine iz prejšnjega odstavka.
6) Ni mogoče zahtevati spremembe pogodbe, če bi morala prizadeta stranka ob sklenitvi pogodbe te okoliščine upoštevati, ali če bi se jim lahko izognila, ali jih premagala, ali če so nastale po izteku roka, določenega za izpolnitev njene obveznosti.
XV. UPORABA PRAVA IN REŠEVANJE SPOROV 
67. člen 
(uporaba prava) 
Za vsa razmerja med koncedentom in koncesionarjem ter koncesionarjem in uporabniki storitev gospodarskih javnih služb se lahko dogovori izključna uporaba pravnega reda Republike Slovenije.
68. člen 
(arbitražna klavzula in prepoved prorogacije tujega sodišča ali arbitraže) 
1) S koncesijsko pogodbo se lahko dogovori, da je za odločanje o sporih med koncedentom in koncesionarjem pristojna arbitraža, če to ni v nasprotju s pravnim redom.
2) V razmerjih med koncesionarjem in uporabniki storitev javne službe ni dopustno dogovoriti, da o sporih iz teh razmerij odločajo tuja sodišča ali arbitraže (prepoved prorogacije tujega sodišča ali arbitraže).
XVI. KAZENSKE DOLOČBE 
69. člen 
(prekrški) 
1) Z globo 1000 € se kaznuje za prekršek lastnik plovila ali voditelj plovila – posameznik, če:
1. v marini opravlja dejavnost, ki je v nasprotju z določili tega odloka in drugimi predpisi ali če naprave in objekte uporablja brez koncesionarjevega soglasja ali v nasprotju s pogodbo ali splošnim aktom koncesionarja (prvi odstavek 5. člena),
2. poškoduje luške naprave in objekte, ki jih upravlja koncesionar (tretji odstavek 5. člena),
3. onesnažuje kopno – priobalno ali vodno površino v marini (četrti odstavek 5. člena).
2) Z globo 3000 € se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena lastnik plovila – pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik – lastnik plovila ali voditelj plovila, odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika pa z globo 1000 €.
70. člen 
(prekrški) 
1) Z globo 1000 € se kaznuje za prekršek lastnik plovila ali voditelj plovila – posameznik, ki ni lastnik plovila ali uporabnik marine, če:
1. brez dovoljenja koncesionarja oziroma pristojnega organa uporablja kopni – priobalni prostor marine v nasprotju z določili drugega odstavka 12. člena,
2. če uporablja marino v nasprotju z določili tretjega odstavka 12. člena.
2) Z globo 3000 € se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika pa z globo 1000 €.
71. člen 
(kazni za prekrške iz 69. člena)
1) Z globo 3000 € se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka 69. člena pravna oseba, ki ni lastnik plovila ali samostojni podjetnik posameznik, ki ni lastnik ali voditelj plovila, odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika pa z globo 1000 €.
2) Z globo 1000 € se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka 69. člena posameznik, ki ni lastnik ali voditelj plovila.
72. člen 
(začetek postopka) 
Če ni izrecno drugače določeno s posebnimi predpisi, se postopek za prekrške iz členov 69. in 70. ter 71. tega odloka začne na pobudo oziroma predlog koncesionarja, pri čemer je koncesionar v primeru dejanskih stanov kršitev odgovoren v razmerju do tretjih.
73. člen 
(prekrški koncesionarja) 
Z globo 5000 € se kaznuje za prekršek koncesionarja, če:
1. prenese posamezne naloge oziroma storitve v zvezi z upravljanjem marine na podizvajalca brez soglasja koncedenta ali prenese naloge, ki predstavljajo odločanje o upravljanju (četrti odstavek 6. člena),
2. vodi obratovanje marine tako, da ne zagotavlja varne plovbe in varstvo okolja in voda (7. člen),
3. ne zagotavlja celovite ponudbe storitev marine (prvi odstavek 8. člena),
4. ne zagotovi dostopa k zgrajenim in nezgrajenim obalam, valobranom, skalometom, napravam za privezovanje in sidranje plovil in drugim kopnim – priobalnim delom pristanišča in ne omogoči gibanja po njih vsem pod enakimi pogoji (prvi odstavek 9. člena) ali ravna v nasprotju z drugim ali tretjim odstavkom 9. člena,
5. pri upravljanju marine ne ravna v skladu z 10. členom tega odloka,
6. v marini ne zagotavlja izvajanje gospodarskih javnih služb iz 15. člena tega odloka,
7. ne sprejme splošnih pogojev poslovanja (drugi odstavek 21. člena),
8. ne izpolnjuje obveznosti, določenih v 30. členu tega odloka,
9. ne poroča letno koncedentu o izpolnjevanju obveznosti iz koncesijske pogodbe (prvi odstavek 63. člena).
XVII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
74. člen
(prva podelitev koncesije za upravljanje turističnega pristanišča Portorož) 
1) Prvo koncesijo za območje iz prvega odstavka 4. člena podeli občina na podlagi javnega razpisa iz 40. člena po prenehanju obstoječega razmerja med občino in družbo Marina Portorož, turistično podjetje, d.d., urejenega s Pogodbo o brezplačnem prenosu pravice uporabe z dne 30. junija 1994, Pogodbo o brezplačnem prenosu pravice uporabe z dne 19. oktobra 1994, Pogodbo o podelitvi pravice rabe z dne 19. oktobra 1994 in Pogodbo o pogojih in načinu uporabe luške infrastrukture z dne 30. junija 1994, Aneksa št. 1 in Pogodbe o podelitvi rabe z dne 16. januarja 2004, Aneksa št. 2 k Pogodbi o pogojih in načinu uporabe luške infrastrukture z dne 31. decembra 1999 ter Aneksa št. 3 k Pogodbi o pogojih in načinu uporabe luške infrastrukture z dne 12. novembra 2004, vse skladno s sprejetim Odlokom SO Piran z dne 13. julija 1981 (Uradne objave Primorskih novic, št. 23/81 in spremembe), ki daje družbi Marina Portorož, turistično podjetje, d.d., skladno z Zakonom o lukah (Uradni list SRS, št. 7/77, Uradni list SRS, št. 21/78, 29/86, RS, št. 29/95 – ZPDF, 26/01 – PZ) določena pogodbeno-pravna upravičenja, ne vsebuje pa koncesije za upravljanje Marine Portorož in koncesije za opravljanje gospodarske javne službe za redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture in redno zbiranje odpadkov s plovil v Marini Portorož ter izvajanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja objektov za varnost plovbe in plovnih poti v Marini Portorož (32. in naslednji členi ZGJS, tretji odstavek 32. člena, tretji odstavek 35. člena, prvi in drugi odstavek 45. člena in drugi odstavek 47. člena Pomorskega zakonika).
2) Do podelitve prve koncesije na podlagi javnega razpisa se obstoječe razmerje med Občino Piran in družbo Marina Portorož, turistično podjetje, d.d., uskladi s tem odlokom, ne glede na določbe prvega do tretjega odstavka 23. in 38., prvega odstavka 39., 40., 41., 42., 43. in 44. člena, na način, da se stranki sporazumeta o oblikovanju besedila koncesijske pogodbe med njima, ki dopolnjuje dosedanje razmerje in določbe, ki so potrebne za celovito uskladitev s tem odlokom, ZGJS in Pomorskim zakonikom, in sicer najpozneje v dveh mesecih od dokončnosti upravne odločbe iz prve alineje tretjega odstavka. Ne glede na uskladitev v roku iz prehodnega stavka je od trenutka poteka tega roka družba Marina Portorož, turistično podjetje, d.d., dolžna plačevati koncesijsko dajatev, določeno v tretjem odstavku tega člena in v rokih, določenih v tretjem odstavku tega člena ter izpolnjevati druge obveznosti koncesionarja po tem odloku.
3) Pri uskladitvi iz prejšnjega odstavka morata stranki upoštevati naslednje:
– da občinska uprava izda takoj po uveljavitvi tega odloka upravno odločbo o izbiri koncesionarja z rokom veljavnosti dveh mesecev od njene dokončnosti,
– občina in koncesionar skleneta v roku dveh mesecev od dokončnosti upravne odločbe iz prve alineje Koncesijsko pogodbo za dejavnosti iz drugega odstavka 1. člena tega odloka,
– pogodbeno koncesijsko razmerje iz prejšnjega odstavka tega člena se sklene za območje marine iz prvega odstavka 4. člena tega odloka,
– koncesijsko razmerje mora prenehati, če ni razlogov za predčasno prenehanje v roku, kot je določeno s Pogodbo o pogojih in načinu uporabe luške infrastrukture z dne 30. junija 1994, Aneksa št. 1, 2 in 3 k Pogodbi o pogojnih in načinu uporabe luške infrastrukture,
– da so vsa zemljišča na območju marine v lasti koncedenta (občine), razen za zemljišča, glede katerih morata Občina Piran in dosedanji upravljalec pred podpisom pogodbe še zemljiškoknjižno urediti stanja (ureditev razmerij na območju kanala Fazan),
– s sklenitvijo koncesijske ali druge pogodbe pridobi oziroma ohrani koncesionar tudi stavbno pravico na nepremičninah na območju marine, ki so v lasti občine in ki se določijo v koncesijski pogodbi; objekti, zgrajeni na podlagi stavbne pravice postanejo po prenehanju stavbne pravice sestavni del zemljišča, pri čemer se pogodbeni stranki v koncesijski pogodbi dogovorita, da gre za stavbno pravico po zakonu, ki ureja javno-zasebno partnerstvo, pri čemer se v primeru rednega prenehanja po preteku celotnega roka koncesije ne uporabljajo pravila zakona, ki ureja stvarnopravna razmerja, o posledicah prenehanja stavbne pravice. Enako velja za eventualne tretje osebe, ki so lastnice infrastrukture, skladno s četrtim odstavkom 23. člena,
– ne glede na zgornje določbe se pravice iz prejšnjih alinej ne ustanovijo oziroma se izbrišejo na tistih nepremičninah ali delih nepremičnin, ki morajo biti namenjene splošni rabi,
– da višina koncesijske dajatve iz 37. člena tega odloka znaša letno 260.000,00 EUR, ki se plačuje v dveh obrokih letno, in sicer prvi obrok v višini 130.000,00 EUR, ki se plača najkasneje do 30. junija za tekoče leto in drugi obrok v višini 130.000,00 EUR, ki se plača do 30. decembra za tekoče leto; v primeru, da je sklenitve koncesijske pogodbe oziroma poteka roka iz drugega odstavka manj kot eno leto, se znesek sorazmerno zniža,
– da se višina koncesijske dajatve valorizira skladno z vsakokratnikom predpisa, ki ureja valorizacijo denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja,
– da se višini koncesijske dajatve doda še davek na dodano vrednost, če je to skladno s predpisi zahtevano.
4) Najkasneje v šestih mesecih po sklenitvi koncesijske pogodbe, s katero uskladita pogodbeno razmerje iz prvega odstavka, morata stranki določiti seznam pristaniške infrastrukture.
75. člen 
(uveljavitev) 
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o določitvi namembnosti in upravljalca luke Marina – Portorož (Uradne objave Primorskih novic, št. 23/81).
Do drugačne odločitve skladno s 36. členom odloka je za pristanišče iz točke B) prvega odstavka 4. člena veljavna tarifa, kot je v veljavi na dan uveljavitve tega odloka, druge tarife pristojbin in cen pa kot jih določi koncesionar.
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-160/2015
Piran, dne 11. februarja 2016
Župan 
Občine Piran 
Peter Bossman l.r.
Visti gli articoli 3, 7, 32, e 34, secondo comma, della Legge sui servizi pubblici di rilevanza economica (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11 – ORZGJS40; in seguito: ZGJS), l'articolo 32, terzo comma, l'articolo 35, terzo comma, l'articolo 45, primo e secondo comma e l'articolo 47, secondo comma del Codice marittimo (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 26/01, 21/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04, 98/05 – ZPLD-1A, 49/06, 88/10, 59/11; in seguito: PZ), l'articolo 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 5/14) nonché in conformità alla Legge sulle acque (Gazzetta Ufficiale della RS n. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrI-A, 10/04 – dec. C. Cost., 41/04 – ZVO-1, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15; in seguito: ZV-1), gli articoli 3 e 17 della Legge sulle trasgressioni (Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 7/03, 86/04, 34/05 – dec. C. Cost., 44/05, 40/06, 51/06, 115/06, 139/06 – dec. C. Cost., 17/08, 21/08, 76/08 – ZIKS – 1C, 109/09 – dec. C. Cost., 108/09, 45/10 – ZIntPK, 9/11, 21/13, 111/13, 74/14 – dec. C. Cost., 92/14 – dec. C. Cost.; in seguito: ZP-1) e l'articolo 36 della Legge sul partenariato pubblico-privato (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 127/06; in seguito: ZJZP), il Consiglio comunale del Comune di Pirano approva nell'11a seduta ordinaria dell'11 febbraio 2016 il seguente
D E C R E T O 
sulla concessione per la gestione del porto »Marina di Portorose« 
I DISPOSIZIONI GENERALI 
Art. 1 
(oggetto) 
1) Con il presente decreto si definiscono la destinazione d'uso e le modalità di gestione nonché di garantire l'espletamento dei servizi pubblici economici locali obbligatori, nel settore delle attività marittime, nel comprensorio del porto comunale definito dal primo comma dell'articolo 4 del presente decreto (in seguito: marina), che devono essere garantiti dal Comune di Pirano (in seguito: Comune).
2) Il presente decreto è anche:
– atto di concessione per l'assegnazione della concessione per la gestione del marina di Portorose;
– atto di concessione per l'assegnazione della concessione per l'espletamento del servizio pubblico economico di manutenzione ordinaria dell'infrastruttura portuale e la raccolta ordinaria dei rifiuti dalle imbarcazioni nel marina di Portorose nonché l'espletamento del servizio pubblico economico di manutenzione ordinaria delle strutture per la sicurezza della navigazione e delle vie di navigazione nel marina di Portorose.
Art. 2 
(organo di esecuzione delle funzioni amministrative) 
Le funzioni amministrative per l'esecuzione del presente decreto vengono eseguite dall'organo dell'Amministrazione comunale, competente per i servizi pubblici economici (in seguito: organo competente), tranne se non è competente in base alla legge per le singole funzioni, un altro organo del Comune.
Art. 3 
(concetti) 
1) I termini nel presente decreto hanno lo stesso significato come stabilito dal PZ, dalla ZGJS e dalla ZJZP, ed inoltre ancora:
– »concedente« è il Comune di Pirano;
– »concessione« è il termine comune per la concessione della gestione del marina e la concessione dei servizi pubblici economici nel settore delle attività marittime, in base al presente decreto, tranne se dal testo del presente decreto non risulta che il termine si riferisce alla singola concessione;
– »contratto di concessione« è il contratto con il quale il concedente e il concessionario regolano i rapporti reciproci in relazione alla concessione;
– »concessionario« è la persona fisica oppure giuridica, che in conformità con la legge e con il presente decreto, è il titolare della concessione;
– »marina« è il termine comune per il comprensorio stabilito nel primo comma dell'articolo 4 del presente decreto;
– »strutture e attrezzature della concessione« sono tutte le strutture, i fabbricati, gli impianti e altre attrezzature, a prescindere se rappresentano l'infrastruttura portuale o no, le quali vengono costruite dal concessionario per attuare la concessione nel comprensorio del marina;
– »comprensorio della concessione« è il comprensorio del marina;
– »porto« è il marina, tranne se non risulta dal testo del presente decreto, che il termine è utilizzato nel senso generico di porto;
– »gestione del porto« comprende tutte le funzioni e i servizi necessari per la gestione, la guida e lo sviluppo dell'infrastruttura portuale, per garantire l'ordine nel porto in conformità alle norme e di garantire il suo funzionamento continuo e regolare in conformità alle leggi.
2) Qualora non diversamente definito ovvero non risulti diversamente dal senso del presente decreto sono valide le disposizioni del presente decreto per l'intero comprensorio della concessione (come definito dal primo comma dell'articolo 4 del presente decreto).
II COMPRENSORIO E DESTINAZIONE D'USO DEL MARINA IN BASE AL PRESENTE DECRETO 
Art. 4 
(comprensorio del marina) 
1) Il porto ''Marina di Portorose'' (in seguito: porto) è lo spazio acqueo e lungomare che comprende la rada, le parti edificate e non della riva, le dighe foranee, le strutture e attrezzature, che sono destinate all'ormeggio, all'ancoraggio e alla custodia delle imbarcazioni, all'imbarco e allo sbarco delle persone e delle merci. Con il presente decreto il porto »Marina di Portorose« viene definito quale porto turistico, tranne nella parte del canale Fasano, la quale è definita come porto locale, così come risulta nel prosieguo del presente decreto.
2) La concessione per la gestione nonché l'espletamento dei servizi pubblici economici, dall'articolo 1 del presente decreto, viene assegnata per il comprensorio del porto comunale che comprende:
A) il comprensorio del porto turistico, che comprende:
– la parte di terraferma-lungomare: gli immobili con le particelle catastali nn. 5529/4, 5529/5, 5529/6, 5529/7, 5529/8, 5529/9, 5529/11, 5529/12, 5529/22, 5529/13, 5529/14, 5529/15, 5529/16, 5529/17, 5529/20, 5529/3, 5529/30, 5529/29, 5529/32, 5529/32 tutte c.c. 2631 – Portorose;
– lo specchio acqueo del marina che include tutte le superfici d'acqua nel marina e altrimenti indicate al catasto come particelle catastali nn. 5529/2, 5529/1 e 5529/3 c.c. 2631 Portorose.
B) il comprensorio del porto locale (comprensorio del canale Fasano), che comprende:
– la parte d'acqua: immobili con le particelle catastali nn. 5527/0, 5528/18 (la parte che rappresenta la superficie d'acqua e non la parte terrestre) tutte c.c. 2631 Portorose;
– la parte di terraferma-lungomare: il terreno Lungomare del canale Fasano che si estende nella fascia di 3 m dalla linea di alta marea all'interno della terraferma lungo il canale Fasano, dal ponte di legno della strada Portorose – Lucia su entrambe le sponde del canale e nella fascia di 3 m lungo il canale dalla fascia in legno fino allo sbocco in mare sulla sponda destra, visto dalla direzione della corrente dell'acqua, che corrisponde alle seguenti parti di particelle catastali: 5526/12, 5526/1, 5526/14, 5528/18, 5524/1, 5523/0 e 5529/4 tutte c.c. 2631 Portorose.
2) La concessione nel comprensorio, di cui al primo comma del presente articolo, non interviene nelle competenze dello Stato in relazione all'attuazione dei diritti sull'acqua (permesso di sfruttamento acqueo, concessione acquea).
3) Il porto dispone di uno spazio particolare per la sistemazione nonché l'esercizio del diritto di ritenzione e altri diritti sulle barche, il quale si trova nell'area lungomare del comprensorio del marina, che verrà dettagliatamente definito nel contratto di concessione.
4) Per il comprensorio di cui al primo comma del presente articolo viene stipulato un rapporto di concessione.
5) Il porto di cui al punto B, primo comma, del presente articolo ha lo status di porto locale, come definito per i porti dal Decreto sul porto di Pirano. Le disposizioni del presente decreto così come la parte del rapporto di concessione, per lo stesso, vengono utilizzate sussidiariamente se non in contraddizione con il Decreto sul porto di Pirano.
Art. 5 
(destinazione d'uso del marina) 
1) Il concessionario, gli utenti e le altre persone possono utilizzare il marina di Portorose solo per le finalità definite nell'articolo 4 del presente decreto. Nel comprensorio del marina si possono esercitare attività economiche e altre, nelle dimensioni e in modo tale, da garantire un'offerta completa dei servizi del marina definiti nel primo comma dell'articolo 8 del presente decreto.
2) Il concedente non può, senza il consenso del concessionario, modificare la destinazione d'uso del marina ovvero delle sue singole parti.
3) Nel marina è proibita qualsiasi azione che potrebbe porre in pericolo la sicurezza delle persone e delle strutture di navigazione oppure con la quale verrebbe danneggiata la costa oppure le altre attrezzature o strutture portuali.
4) È proibita anche qualsiasi azione che potrebbe porre in pericolo la sicurezza delle persone e delle strutture di navigazione oppure con le quali verrebbe danneggiata la costa o le altre attrezzature e strutture portuali oppure verrebbero contraddette diversamente le norme che regolano le condizioni per l'esercizio del traffico marittimo.
III GESTIONE DEL MARINA 
Art. 6 
(concessione per la gestione) 
1) La concessione per la gestione (in seguito: gestione) del marina viene assegnata al concessionario con il contratto di concessione come dall'articolo 24 del presente decreto.
2) La concessione per la gestione del marina può cessare soltanto allo stesso tempo con la cessazione della concessione per l'espletamento del servizio pubblico economico, allo stesso modo e per le stesse ragioni, come definito dal presente decreto per la concessione assegnata nell'articolo 50 del presente decreto.
3) Le funzioni e i servizi di gestione del marina vengono eseguiti dal concessionario, in nome proprio e per conto proprio, e vengono finanziati dalle fonti di finanziamento della concessione, definite dall'articolo 35 del presente decreto nonché da altre fonti proprie. Con ciò si assume l'intero rischio di richiesta dei servizi del marina.
4) A prescindere dalla disposizione di cui al comma precedente, alcune singole funzioni ovvero servizi inerenti la gestione del marina possono essere affidati dal concessionario ad un subappaltatore, previo consenso del concedente, in cui non deve trasferire le funzioni che significano decidere della gestione. Il consenso non è necessario se l'esercizio delle attività viene affidato ad una persona in relazione con il concessionario, in cui questi ha almeno il 25 % della quota di capitale ovvero alla persona che ha in possesso almeno il 25 % della quota di capitale del concessionario. Per l'esercizio di tali funzioni ovvero servizi, ne risponde al concedente, così come se gli avesse eseguiti o avrebbe dovuto eseguirli da solo.
Art. 7 
(sicurezza della navigazione e tutela dell'ambiente) 
Il concessionario deve condurre il funzionamento del marina in modo tale da garantire la navigazione sicura e la tutela dell'ambiente nonché assicurare le attività necessarie all'utilizzo indisturbato del marina per la destinazione d'uso stabilita.
Art. 8 
(servizi del marina) 
1) Il concessionario deve garantire, nel comprensorio del marina, l'esercizio delle attività economiche e altre, quanto ciò necessario nonché nelle dimensioni e in modo tale da garantire un'offerta completa dei servizi del marina.
2) Se non esegue da solo le necessarie attività economiche o altre attività e servizi, può cedere il diritto di espletare tale servizio ad altra persona.
3) Il concessionario deve procedere indiscriminatamente nel cedere il diritto di espletare il servizio ovvero l'attività economica dal comma precedente.
Art. 9 
(accessibilità) 
1) Nel marina il concessionario deve garantire l'accesso alle coste naturali e artificiali, alle dighe foranee, ai frangiflutti, alle attrezzature per l'ormeggio e l'ancoraggio delle imbarcazioni e altre parti di terraferma-lungomare del porto in questione, e rendere possibile alle stesse condizioni il movimento agli utenti del marina, agli altri invece, nell'ambito delle Condizioni generali di esercizio e nell'area destinata ad uso pubblico.
2) Nel marina il concessionario deve garantire l'accesso all'infrastruttura portuale e alle altre parti di terraferma-lungomare del porto nonché consentire a tutti il movimento su di esse alle stesse condizioni, eccetto l'accesso ai moli con gli ormeggi ai quali il concessionario, in conformità alle condizioni generali del porto, ha il diritto di impedire alle persone che non accettano gli obblighi in conformità alle condizioni generali del porto. Tale disposizione non influisce sugli obblighi del concessionario, di garantire l'uso del marina come struttura per la sicurezza della navigazione.
3) A prescindere dal primo comma non sono ammesse limitazioni su di immobili o parti di immobili che sono destinati ad uso pubblico. Il concessionario deve garantire il passaggio indisturbato e non ostacolato per il percorso pedonale che attraversa il comprensorio portuale e i percorsi pedonali lungo il canale Fasano nonché il passaggio non ostacolato per le necessità delle attività di ristorazione e commerciali in questa area. Il diritto di uso/passaggio pubblico viene definito dal numero/numeri di particella catastale.
Art. 10 
(contenuto della concessione – gestione) 
1) Nella gestione del marina il concessionario deve:
– mantenere l'ordine nel marina in conformità alle norme ed in conformità alle istruzioni e alle disposizioni degli organi competenti;
– considerare i piani statali di gestione delle acque nell'amministrazione delle strutture e attrezzature destinate ad uso pubblico;
– garantire tutte le altre condizioni che sono previste dalla legge;
– tenere l'evidenza catastale del porto in armonizzazione con il sistema comunale geografico ed in conformità al presente decreto;
– avere il controllo sulle condizioni dell'infrastruttura portuale;
– proteggere l'infrastruttura portuale;
– svolgere gli altri compiti da scrupoloso amministratore dell'infrastruttura.
2) Nell'utilizzo del marina il concessionario deve garantire, nell'ambito dei propri orientamenti e piani commerciali, il trattamento uguale e non discriminatorio degli utenti dei servizi del marina.
3) Il concessionario regola più dettagliatamente il modo di gestire il marina, in conformità alle norme e al contratto di concessione, nelle proprie Condizioni generali di esercizio accettate in base all'autorizzazione pubblica, la quale gli viene assegnata dal Comune con il presente decreto. Nel presente atto viene definito soprattutto:
– la zona di ormeggio per le imbarcazioni con propositi amministrativi, l'eventuale spazio per gli ormeggi giornalieri e altro utilizzo saltuario del lungomare nel marina nonché si definiscono altri propositi particolari;
– le categorie e i tipi di imbarcazioni (dimensioni di sagoma, i materiali e la destinazione d'uso), per le quali si sistemano gli ormeggi nel marina;
– le zone di ormeggio per le singole categorie di imbarcazioni;
– le modalità di manutenzione della pulizia e altre misure per la tutela dell'ambiente nel marina;
– le modalità di regolare le relazioni con gli utenti del marina;
– le modalità di pagamento delle tasse portuali e delle tariffe dei servizi del marina;
– le eventuali limitazioni di accesso ai singoli elementi dell'infrastruttura portuale;
– le modalità per garantire la presenza dei lavoratori del concessionario nel marina;
– la reperibilità del concessionario ovvero dei suoi lavoratori autorizzati agli utenti;
– gli obblighi del concessionario nei casi di eventi eccezionali nel marina (nubifragi, altri fenomeni naturali, altre circostanze di forza maggiore) nell'interesse di informare gli utenti nonché di evitare ovvero di attenuare l'insorgere ovvero l'aumento dei danni alle imbarcazioni nonché all'infrastruttura portuale;
– gli altri elementi necessari per la sistemazione operativa della gestione del marina.
4) Il concessionario informa il Comune sull'accettazione e sul contenuto delle Condizioni generali di esercizio dal comma precedente, eccetto per il porto del punto B), primo comma, dell'articolo 4, quando le Condizioni particolari di esercizio del comma precedente, vengono accettate dall'organo competente della comunità locale, su proposta del concessionario.
6) Le disposizioni del presente articolo vengono anche utilizzate in modo sensato nella gestione dello spazio per l'alloggio nonché nell'esercitare il diritto di ritenzione e altri diritti sulle barche.
Art. 11 
(rispetto delle norme) 
Il concessionario deve gestire il marina, dal punto di vista di accesso non discriminatorio ai servizi, allo stesso modo così come definito per la gestione del porto locale nel Comune e considerare le stesse norme, che sono in vigore per le altre singole parti, dove per la gestione del marina quale porto turistico nell'ambito del comprensorio della concessione, dal primo comma dell'articolo 4 del presente Decreto, valgono le Condizioni generali di esercizio.
Art. 12 
(spazio per la sistemazione delle imbarcazioni) 
1) Nel comprensorio è previsto un piazzale di servizio, per la sistemazione delle imbarcazioni, che viene stabilito con le Condizioni generali di esercizio del concessionario.
2) Nell'area del piazzale di servizio in conformità ai più elevati standard e monitoring ecologici si effettua:
– il trasporto in entrata/uscita delle imbarcazioni con l'attrezzatura corrispondente e l'infrastruttura necessaria;
– il sollevare/calare le imbarcazioni con la custodia dell'attrezzatura corrispondente e l'infrastruttura necessaria;
– il lavaggio delle imbarcazioni con la custodia dell'attrezzatura corrispondente e l'infrastruttura necessaria, in conformità ai separatori di impurità, che agiscono in base alle norme sulla tutela dell'ambiente;
– la preparazione ordinaria alla navigazione delle imbarcazioni, l'assemblaggio finale dei pezzi e la sistemazione dell'attrezzatura nonché la messa in acqua dell'imbarcazione con la custodia dell'attrezzatura e infrastruttura corrispondente;
– la collocazione, con il consenso del Comune, delle strutture per la sistemazione dei container per le necessità di custodia dell'attrezzatura per imbarcazioni grandi;
– l'attuazione del diritto di ritenzione e la sistemazione delle imbarcazioni allo scopo di assicurare i diritti del concessionario;
– la manutenzione delle imbarcazioni, la quale è limitata ai lavori di manutenzione in caso di guasti, danni, avarie delle imbarcazioni e/o di impedire il verificarsi del danno imminente;
– il parcheggio dei veicoli;
– altri obblighi del gestore del porto turistico stabiliti dalle leggi.
3) Non è ammesso utilizzare gli spazi, dal primo comma del presente articolo, per la custodia di carburante e altri oggetti nonché per il parcheggio dei veicoli a motore e rimorchio senza il permesso del concedente.
4) I rimorchi per il trasporto delle imbarcazioni possono essere utilizzati negli spazi adibiti a deposito quale struttura portante dell'imbarcazione depositata.
5) Nelle aree di cui al primo comma è ammesso, in conformità con l'atto generale di cui al terzo comma dell'articolo 10 del presente decreto, il transito dei veicoli soltanto per il trasporto in entrata e in uscita.
IV SERVIZI ECONOMICI PUBBLICI 
Art. 13 
(concessione del servizio economico pubblico) 
1) I servizi pubblici di rilevanza economica in base al presente decreto (in seguito: servizi pubblici economici) vengono eseguiti dal concessionario, che in base al contratto di concessione definito nel primo comma dell'articolo 4 del presente decreto, ha nell'intero comprensorio del marina:
– il diritto particolare ovvero esclusivo di eseguire i servizi pubblici economici di cui all'articolo 1 del presente decreto,
– il dovere di garantire l'espletamento continuo e qualitativo dei servizi pubblici economici in conformità alle norme e nell'interesse pubblico.
2) La concessione dei servizi pubblici economici, nel settore del traffico marittimo nel marina del presente decreto, viene assegnata allo stesso concessionario, nello stesso procedimento e con lo stesso contratto di concessione quale concessione di cui all'articolo 23 del presente decreto.
3) La concessione dei servizi pubblici economici può scadere soltanto allo stesso tempo dello scadere della concessione di gestione, allo stesso modo e per gli stessi motivi, così come stabilito per la concessione di gestione dal presente decreto.
4) Il concessionario, il quale ha il diritto esclusivo di espletare i servizi pubblici economici dell'articolo 1, nel comprensorio definito nel primo comma dell'articolo 4 del presente decreto, deve espletare quanto sopra in nome proprio e per conto proprio. Il concessionario in base all'autorizzazione del concedente è l'unico ed esclusivo esecutore del servizio pubblico nell'intero comprensorio definito nel primo comma dell'articolo 4 del presente decreto.
5) Le funzioni e le prestazioni dei servizi pubblici economici, i quali vengono espletati dal concessionario in nome proprio e per conto proprio, si finanziano dalle fonti di fondi della concessione stabiliti dall'articolo 35 del presente decreto, nonché da altre fonti proprie. In questo il concessionario si assume l'intero rischio di richiesta per i servizi del marina nonché gli altri rischi collegati al finanziamento della concessione.
6) In casi eccezionali e con il consenso del concedente, il concessionario può stipulare un contratto di aiuto temporaneo, con un altro esecutore qualificato, nell'ambito del quale un'altra persona può svolgere prestazioni individuali di servizi pubblici economici nel comprensorio del Comune, marina.
Art. 14 
(rapporti con i subappaltatori) 
1) A prescindere dalla disposizione del quinto comma dell'articolo precedente, il concessionario può affidare le funzioni ovvero le prestazioni, che costituiscono i servizi pubblici economici, al subappaltatore. Per l'esecuzione di tali funzioni ovvero prestazioni ne risponde al concedente così come se le avesse svolte o avrebbe dovuto eseguirle lui stesso.
2) Anche nel caso di espletamento dei servizi pubblici economici tramite contratto con il subappaltatore, il concessionario, deve comparire nei rapporti con il concedente e gli utenti nonché con terze persone in relazione a ciò, in nome proprio e per conto proprio.
Art. 15 
(funzioni) 
Il concessionario deve garantire nel marina l'espletamento dei seguenti servizi pubblici economici:
– manutenzione ordinaria dell'infrastruttura portuale;
– raccolta ordinaria dei rifiuti dalle imbarcazioni e sulla terraferma;
– manutenzione ordinaria delle strutture per la sicurezza della navigazione e delle vie di navigazione.
Art. 16 
(manutenzione ordinaria dell'infrastruttura del marina) 
1) Il concessionario deve effettuare regolarmente la manutenzione dell'infrastruttura del marina e rinnovarla periodicamente, il tutto con la diligenza del buon operatore economico.
2) La manutenzione ordinaria del marina comprende il funzionamento, il rinnovamento ed il mantenimento dell'infrastruttura in questione, nella condizione necessaria per l'esercizio indisturbato dell'attività del marina, che include la manutenzione corrente e degli investimenti.
3) Il rinnovo dell'infrastruttura del marina include la sostituzione delle parti e dell'attrezzatura logorata dell'infrastruttura in questione oppure l'esecuzione di altri lavori di rinnovamento necessari quando la singola parte di tale infrastruttura, a causa dell'usura o a causa di qualche altro motivo, non permette più l'utilizzo normale senza gli interventi di rinnovo.
4) La manutenzione ordinaria dello specchio acqueo include la manutenzione delle profondità esistenti dell'intero specchio acqueo nell'ambito del comprensorio del marina di cui al primo comma dell'articolo 4.
Art. 17 
(raccolta ordinaria dei rifiuti dalle imbarcazioni) 
Il servizio pubblico economico di raccolta ordinaria dei rifiuti dalle imbarcazioni comprende:
– il prelievo ordinario dei rifiuti dalle imbarcazioni;
– la sistemazione delle capacità portuali necessarie per il prelievo dei rifiuti dalle imbarcazioni in conformità alla norma, che regola le capacità portuali di prelievo dei rifiuti dalle imbarcazioni;
– la raccolta differenziata, la suddivisione e l'immagazzinamento dei rifiuti prelevati dalle imbarcazioni con lo sfruttamento delle capacità del marina per il prelievo dei rifiuti dalle imbarcazioni;
– la consegna dei rifiuti raccolti dalle imbarcazioni al trattamento per il riutilizzo, il riciclaggio o la rimozione dei residui della trasformazione, in conformità alle norme nel settore della tutela dell'ambiente, che regolano il trattamento dei rifiuti;
– l'informazione del pubblico e degli utenti sulle modalità di consegna dei rifiuti dalle imbarcazioni.
Art. 18 
(espletamento puntuale e indisturbato dei servizi) 
1) L'espletamento del servizio pubblico economico di raccolta ordinaria dei rifiuti dalle imbarcazioni deve procedere in modo tale, da garantire agli utenti prestazioni permanenti e puntuali del servizio pubblico.
2) Il concessionario deve espletare tale servizio pubblico in modo regolare e indisturbato durante l'intero periodo per il quale gli è stata assegnata la concessione.
3) Il concessionario deve garantire l'espletamento del servizio pubblico economico nella piena capacità, nel caso anche di sciopero dei lavoratori, che sono occupati presso lo stesso concessionario.
4) Nell'espletamento del servizio pubblico economico di raccolta ordinaria dei rifiuti dalle imbarcazioni, il concessionario, deve applicare in modo sensato le norme di legge che regolano le modalità di tale servizio pubblico.
Art. 19 
(manutenzione ordinaria delle strutture per la sicurezza della navigazione e le vie di navigazione) 
1) Il servizio pubblico economico per la manutenzione ordinaria delle strutture per la sicurezza della navigazione e le vie di navigazione comprende:
– la manutenzione ordinaria e di investimento delle strutture per la sicurezza della navigazione nel marina nelle condizioni, che sono necessarie per l'indisturbato funzionamento delle strutture per la sicurezza di navigazione e include la realizzazione dei rinnovamenti necessari, quando la singola struttura o attrezzatura non permettono l'ulteriore funzionamento normale,
– la manutenzione ordinaria e di investimento della diga foranea,
– il controllo regolare della condizione delle strutture per la sicurezza della navigazione.
2) Le strutture per la sicurezza della navigazione sono i fari, le luci costiere, le boe e altri segnali, le stazioni segnali e radio, le apparecchiature ottiche, acustiche, elettriche, elettroniche, radar e altre apparecchiature per la sicurezza della navigazione nel marina.
Art. 20 
Nell'espletamento del servizio pubblico economico di manutenzione ordinaria delle strutture per la sicurezza della navigazione e le vie di navigazione, il concessionario, deve applicare in modo sensato le disposizioni del Regolamento sulle modalità e condizioni di espletamento del servizio pubblico economico di manutenzione ordinaria delle strutture per la sicurezza della navigazione (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 35/14) ovvero le leggi, che regolano le modalità di tale servizio pubblico.
V CONCESSIONE 
Art. 21 
(condizioni generali di esercizio) 
1) Con il presente decreto viene assegnata al concessionario l'autorizzazione pubblica ad accettare le condizioni generali di esercizio inerenti alla gestione del marina nonché l'espletamento dei servizi pubblici economici.
2) Il concessionario accetta le condizioni generali per la gestione del marina e l'espletamento dei servizi pubblici economici.
3) Con le condizioni generali, considerando le disposizioni del presente decreto e le altre norme che regolano la concessione, vengono dettagliatamente definiti i rapporti giuridici tra gli utenti e il concessionario inerenti l'espletamento dei singoli servizi della concessione nonché gli altri rapporti previsti dalla legge quale contenuto della concessione.
Art. 22 
(rapporto a contenuto unitario) 
1) Il rapporto di concessione, in base al presente decreto, è un rapporto a contenuto unitario per il comprensorio del marina, stabilito nel primo comma dell'articolo 4 del presente decreto, il quale ha origine e termina contemporaneamente nonché comprende:
– la concessione per la gestione del marina in base al presente decreto;
– la concessione per l'attuazione dei servizi pubblici economici in base al presente decreto.
2) La concessione viene acquisita dal concessionario con la sottoscrizione del contratto di concessione e con ciò ha origine il rapporto di concessione.
3) Il concessionario può trasferire in parte o completamente la concessione ad altra persona previo consenso del concedente. Il concessionario può trasferire la concessione, senza il consenso del concedente, alle persone con le quali il concessionario ha presentato l'offerta in comune per la concessione ovvero alle persone citate nell'offerta che collaboreranno all'espletamento della concessione, se tale trasferimento è in conformità all'offerta e al contratto di concessione.
Art. 23 
(oggetto della concessione) 
1) L'oggetto della concessione è:
1. l'utilizzo delle strutture e dell'attrezzatura della concessione, le quali costituiscono l'infrastruttura del marina, per la gestione del marina durante il tempo di durata della concessione e per l'esercizio dell'attività portuale in conformità alla destinazione d'uso del porto;
2. l'espletamento dei servizi pubblici economici nel settore delle attività marine.
2) Le strutture e le attrezzature della concessione, le quali compongono l'infrastruttura del marina e non sono di proprietà del concedente, all'assegnazione della concessione possono essere durante la durata della concessione di proprietà del concessionario ovvero di terze persone in accordo con il concedente, invece dopo la cessazione della concessione diventano proprietà del concedente.
Vengono definite dettagliatamente le strutture e le attrezzature, di cui alla frase precedente, le quali sono di proprietà del concessionario ovvero di terze persone in accordo con il concedente, nel contratto di concessione o altro contratto.
3) Le altre strutture e le attrezzature, di cui al punto 1 del primo comma del presente articolo, possono essere anche dopo la cessazione della concessione di proprietà del concessionario.
Art. 24 
(contratto di concessione) 
1) Con il contratto di concessione il concedente e il concessionario regolano tutte le questioni del rapporto di concessione, ma soprattutto:
– i diritti e i doveri del concedente e del concessionario in relazione alla gestione del marina;
– i diritti e i doveri del concedente e del concessionario in relazione all'espletamento dei servizi pubblici economici;
– la cessazione del rapporto di concessione e le sue conseguenze;
– le conseguenze a causa del cambiamento delle circostanze, di forza maggiore e degli atti pubblici amministrativi del concedente.
2) Il diritto applicato al contratto di concessione, è il diritto in vigore nella Repubblica di Slovenia.
Art. 25 
(termine della concessione) 
La concessione viene assegnata per un periodo di 30 anni (termine della concessione) con la possibilità di proroga di ulteriori 15 anni.
Art. 26 
(costruzione) 
1) Il concessionario deve costruire le eventuali strutture e attrezzature in conformità alle norme e alle regole del settore, e precisamente in modo tale, da garantire il livello di tutela ambientale più economicamente accettabile in base al principio della migliore tecnologia accessibile.
2) Il concessionario nella costruzione di strutture e di attrezzature della concessione deve garantire di influire il meno possibile sull'ambiente e di eseguire i lavori in modo tale da influire il meno possibile sulla vita e sul lavoro delle persone nei dintorni.
Art. 27 
(terreni e diritti reali) 
1) Nel periodo di durata della concessione i terreni sulla terraferma-lungomare, nel comprensorio della concessione, sono di proprietà del concedente ad eccezione dei casi contemplati nell'articolo 74, mentre i terreni in mare sono di proprietà della Repubblica di Slovenia.
2) Il concedente garantirà con un negozio giuridico utile all'intavolazione il diritto di superficie o altro diritto edificatorio sui terreni sulla terraferma-lungomare nel comprensorio del marina, che sono di proprietà del Comune e sono definiti nel contratto di concessione o in un altro contratto. Cessato il diritto di superficie, i fabbricati costruiti in base a tale diritto diventano parte integrante del terreno.
3) Nel caso in cui il diritto edificatorio, di cui al secondo comma, è un diritto di superficie, si considera che tale diritto sia un diritto regolato dalla legge sul partenariato pubblico-privato, dove in caso di cessazione ordinaria, trascorso l'intero termine della concessione, non si applicano le disposizioni della legge che regola i rapporti dei diritti reali sulle conseguenze di cessazione del diritto di superficie.
4) A prescindere dalle disposizioni di cui sopra, i diritti non vengono costituiti su quegli immobili o parti di immobili, i quali devono essere destinati all'uso comune.
Art. 28 
(rischi del concessionario) 
1) Il concessionario esercita l'attività oggetto della concessione in nome e per conto proprio.
2) Il concessionario sostiene l'intero rischio di richiesta delle prestazioni nel marina e altri rischi commerciali della concessione.
3) Il concessionario non ha diritto a nessuna garanzia o pagamenti dal concedente, poiché le entrate dalla concessione non raggiungono quelle pianificate.
4) Il concessionario non ha diritto da parte del concedente al pagamento di qualsiasi investimento nelle strutture e attrezzature della concessione eccetto nel caso dell'anticipata cessazione della concessione in conformità al presente decreto e al contratto di concessione. Lo stesso vale per terze persone, le quali sono coproprietarie dell'infrastruttura, in conformità al quarto comma dell'articolo 23.
VI I RAPPORTI DEL CONCESSIONARIO CON GLI UTENTI E IL CONCEDENTE 
Art. 29 
(diritti e obblighi del concessionario, del concedente e degli utenti) 
1) I rapporti del concessionario nei confronti degli utenti e del concedente costituiscono i diritti e gli obblighi del concessionario, del concedente e degli utenti.
2) I diritti e gli obblighi del concessionario, del concedente e degli utenti in relazione ai servizi pubblici economici, i quali sono oggetto del presente atto di concessione, sono definiti con le norme sulle modalità di espletamento dei servizi pubblici economici.
Art. 30 
(diritti e obblighi del concessionario) 
1) Il concessionario ha soprattutto i seguenti diritti e obblighi:
– attuare la concessione con la competenza necessaria, in conformità con le leggi, le altre norme ed il contratto di concessione e garantire agli utenti un'assistenza continua nonché l'espletamento di qualità dei servizi pubblici economici, nel rispetto delle norme e dell'interesse pubblico;
– rispettare le norme e gli standard tecnici, sanitari ed altri, connessi all'attuazione della concessione;
– permettere la vigilanza indisturbata sull'attuazione della concessione;
– provvedere con diligenza alla gestione, all'utilizzo e alla manutenzione delle strutture, delle attrezzature e degli altri mezzi destinati all'attuazione della concessione;
– provvedere alla manutenzione delle strutture e delle attrezzature oggetto della concessione in modo da preservare il loro valore per tutta la durata della concessione;
– stipulare contratti per l'uso del marina, dei beni pubblici ovvero l'espletamento di servizi, che sono oggetto della concessione o in relazione ad essa;
– determinare i prezzi ovvero le tariffe dei servizi;
– eseguire il calcolo delle tasse ed altri contributi, nel caso in cui questi siano stati introdotti con un atto pubblico;
– tenere i registri ed i catasti relativi ai servizi pubblici economici;
– tenere i libri contabili in modo aggiornato e professionale;
– verificare l'esattezza dei documenti inoltrati dagli utenti del marina;
– rilasciare i permessi, i consensi e le attestazioni necessarie per poter usufruire del marina;
– svolgere altre funzioni in concordanza con le norme vigenti.
2) Il concessionario ha l'obbligo di informare il concedente su qualsiasi cambiamento del suo status (stato giuridico), inclusa la modifica della struttura del capitale, che supera la quota di controllo ai sensi della legge che regola i rilevamenti. Se il concessionario non informa il concedente entro un termine ragionevole e qualora a causa di tali cambiamenti viene compromesso l'interesse del concedente oppure se cambiano sostanzialmente i rapporti del contratto di concessione, il concedente può risolvere il contratto di concessione attenendosi alle condizioni del presente decreto.
Art. 31 
(responsabilità del concessionario) 
1) A prescindere dalle disposizioni di cui negli articoli precedenti, il concessionario quale esecutore, è responsabile per l'attuazione della concessione e del servizio pubblico in conformità alle disposizioni di legge e del presente decreto.
2) Ai sensi della legge, il concessionario, è responsabile dei danni provocati dai suoi dipendenti o dai lavoratori contrattuali (subappaltatori), al Comune, agli utenti o a terze persone, nello svolgere ovvero nell'attuare o in relazione all'attuazione della concessione.
3) Contemporaneamente alla stipula del contratto di concessione, il concessionario, ha l'obbligo di stipulare con una compagnia assicurativa un contratto di responsabilità civile generale (con inclusa l'estensione ad altre fonti di rischio) con una copertura assicurativa minima unitaria dei danni pari all'ammontare di 500.000 € – assicurazione dell'esercizio dell'attività (per i danni provocati al Comune con l'espletamento irregolare e negligente del servizio pubblico, per i danni provocati agli utenti o a terze persone da parte dei suoi dipendenti con l'espletamento o in relazione all'espletamento del servizio pubblico). Il contratto di assicurazione deve contenere una clausola, dalla quale risulti che l'assicurazione è stata stipulata nell'interesse del Comune, nel caso in cui i soggetti lesi volessero affermare il diritto al risarcimento dei danni direttamente presso lo stesso Comune.
Art. 32 
(obblighi del concedente) 
Gli obblighi del concedente sono di garantire l'espletamento di tutti i servizi stabiliti dalla legge, dal presente decreto nonché in conformità alle condizioni citate nel presente decreto.
Art. 33 
(possesso del concessionario) 
Il concedente deve permettere al concessionario, per tutta la durata del rapporto, l'indisturbato possesso dell'immobile nel comprensorio del porto comunale del marina di Portorose, di cui al primo comma dell'articolo 4 del presente decreto, alle modalità conformi al contratto di concessione e agli altri atti, i quali costituiscono una parte componente del rapporto di concessione.
Art. 34 
(diritti e obblighi degli utenti) 
Gli utenti del marina hanno soprattutto i seguenti diritti e obblighi:
– il diritto ad usufruire i servizi alle condizioni definite dalla legge, dal presente decreto e dalle altre norme;
– l'obbligo di rispettare le istruzioni del concessionario in relazione all'espletamento dei servizi nel marina;
– l'obbligo di depositare i rifiuti negli appositi contenitori e cassonetti per i rifiuti;
– di provvedere a non danneggiare gli impianti portuali, le infrastrutture portuali o la proprietà altrui.
VII FINANZIAMENTO 
Art. 35 
(finanziamento della concessione) 
1) Il concessionario finanzia la concessione dalle tasse portuali che includono:
1. le tasse per l'utilizzo del marina,
2. il corrispettivo per l'utilizzo dello spazio acqueo e della banchina,
3. le tasse per l'ormeggio,
4. il pagamento della tariffa per il servizio di raccolta e asporto dei rifiuti dalle imbarcazioni,
5. da altre fonti che vengono garantite dal concessionario.
2) Le fonti di finanziamento di cui al comma precedente, rappresentano le entrate del concessionario. Il concessionario ha l’obbligo di tenere la contabilità relativa alle entrate e alle uscite nonché dei fondi e delle risorse del marina. Le modalità di gestione contabile vengono regolate dettagliatamente nel contratto di concessione.
3) Il pagamento delle tariffe portuali può essere definito in base al singolo servizio oppure con un importo forfetario per un periodo predefinito.
Art. 36 
(tariffa) 
Le tariffe delle tasse e dei prezzi dal punto 1 al punto 5 dell'articolo 35 del presente decreto, vengono stabilite dal concessionario, ad eccezione di quelle del porto al punto B), del primo comma, dell'articolo 4, le quali vengono stabilite dall'organo competente della comunità locale su proposta del concessionario.
Art. 37 
(canone di concessione) 
1) Il concessionario corrisponde al concedente il canone di concessione nell'ammontare e nei termini stabiliti nel contratto di concessione.
2) Il pagamento del canone di concessione costituisce anche il pagamento per il diritto di esercizio dell’attività di cui nel presente decreto (commisurazione per l’esercizio dei servizi economici pubblici e la gestione del porto), nonché il pagamento per il diritto di superficie, la servitù o un altro diritto reale su un oggetto altrui (di proprietà del Comune) nonché un altro diritto pubblico (concessione del Comune) acquisito nell’area portuale. A prescindere da quanto scritto, il concessionario deve pagare anche il canone per l'uso dei terreni fabbricabili (NUSZ) ovvero un’altra imposta pubblica che dovesse sostituire lo stesso. L’obbligo del concessionario di pagare la tassa per l’utilizzo dell’acqua o altre imposte alla Repubblica di Slovenia non riduce per nulla i diritti del Comune di Pirano.
3) In virtù del Decreto sulla tassa di soggiorno nel Comune di Pirano (Bollettino Ufficiale n. 23/2004), il concessionario è tenuto alla riscossione della tassa di soggiorno e a devolverla regolarmente al comune.
VIII LE CONDIZIONI A CUI DEVE ADEMPIERE IL CONCESSIONARIO 
Art. 38 
(status del concessionario) 
1) Il concessionario può essere sia una persona giuridica che una persona fisica. Possono inoltrare l'adesione al bando pubblico anche più persone congiuntamente, le quali devono allegare alla stessa adesione l'atto giuridico da cui risulta che tipo di rapporto e quale legame intercorre tra queste persone nonché la dichiarazione, che nel caso in cui fossero prescelti, procederebbero alla definizione della forma giuridica della società in costituzione con la quale il concedente stipulerà il contratto di concessione.
2) Ogni persona può inoltrare soltanto una domanda (adesione) di partecipazione. Nel caso in cui inoltrino la domanda più persone congiuntamente, la stessa persona o la società ad essa legata può inviare soltanto una domanda (congiunta) di partecipazione.
Art. 39 
(dimostrazione dell'adempimento delle condizioni) 
1) Nella domanda di acquisizione della concessione (adesione al bando), il concorrente deve comprovare l'adempimento delle condizioni di partecipazione (idoneità), stabilite con l'applicazione ragionevole delle disposizioni della vigente legge che regola la procedura di aggiudicazione degli appalti pubblici. Oltre a ciò, il concorrente deve dimostrare ovvero allegare alla domanda i seguenti documenti:
– di essere registrato ovvero di adempiere alle condizioni per l'esercizio dell'attività;
– di disporre dell'attrezzatura sufficiente ovvero dei mezzi necessari per lo svolgimento dell'attività e di essere in grado di garantire l'esercizio indisturbato della stessa;
– di essere in grado di assicurare autonomamente la fornitura di tutti i beni pubblici, oggetto della concessione;
– di essere in grado di garantire un servizio continuo e di qualità, in conformità con il presente decreto, le norme, i criteri e gli standard;
– di essere in grado di garantire l'espletamento dei servizi in qualsiasi momento;
– di avere l'abilitazione commerciale e finanziaria;
– di impegnarsi a stipulare un'assicurazione contro la responsabilità civile in caso di danni eventualmente arrecati durante l'esercizio dell'attività allo Stato, al Comune o a terzi (allegare l'idoneo contratto preliminare);
– di presentare un elaborato sull'esercizio dell'attività dal punto di vista del personale, dell'organizzazione del lavoro, dell'idoneità tecnico-professionale, della capacità di tenere un catasto, dal punto di vista finanziario e operativo nonché di sviluppo, con il quale dimostrare di adempiere alle condizioni di cui agli alinea 2 – 6 e
– di adempiere alle altre condizioni, necessarie per la partecipazione al bando (idoneità), risultanti dall'applicazione sensata della vigente legge che regola il procedimento di assegnazione degli appalti pubblici.
(2) Il concessionario deve adempiere anche ad altre eventuali condizioni per l'esercizio delle attività stabilite dalle altre norme.
IX BANDO PUBBLICO 
Art. 40 
(forma e procedimento del bando pubblico) 
1) La scelta del concessionario per l'esercizio dell'attività, di cui all'articolo 1 del presente decreto, avviene tramite il bando pubblico per il comprensorio definito nel primo comma dell'articolo 4 del presente decreto. La delibera sul bando pubblico viene accolta dal Sindaco.
2) Il bando pubblico viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia e nella Gazzetta Ufficiale dell'UE e deve contenere quanto segue:
1. la denominazione e la sede del concedente,
2. i dati relativi alla pubblicazione dell'atto di concessione,
3. l'oggetto, la natura, l'entità e il comprensorio della concessione assegnata mediante bando pubblico,
4. l'inizio e la durata prevista della concessione,
5. la procedura di scelta del concessionario,
6. i criteri di scelta del concessionario,
7. le modalità di comprovazione del possesso delle condizioni per l'espletamento del servizio pubblico,
8. gli altri elementi obbligatori previsti dal bando, l'indicazione della lingua in cui devono essere redatte le domande di partecipazione, nonché gli altri documenti necessari (condizioni per la presentazione di una domanda congiunta …),
9. le modalità di garanzia della serietà dell’offerta,
10. il luogo, il termine utile e le condizioni di pagamento per il ritiro della documentazione di gara,
11. il luogo e il termine di adesione e le condizioni per la presentazione delle adesioni,
12. l'indirizzo, il luogo, la data e l'ora dell'apertura pubblica delle domande,
13. il termine per la scelta del concessionario,
14. il termine entro il quale i candidati saranno informati sull'esito del bando pubblico,
15. i nominativi delle persone responsabili per la comunicazione delle informazioni scritte e orali durante il periodo di svolgimento del bando,
16. gli altri dati necessari per l'attuazione del bando.
3) Il Sindaco può inserire nel bando pubblico, oltre ai dati indicati nel secondo comma del presente articolo, anche altri dati. La pubblicazione di tali dati è necessaria qualora ciò sia richiesto dalla legge o da un'altra norma rilasciata sulla base della stessa.
4) Il Sindaco predispone la documentazione di gara, le cui parti integranti devono corrispondere al contenuto del bando.
5) Durante il periodo di pubblicazione del bando pubblico, il concedente, deve consentire agli offerenti di prendere visione della documentazione di gara e qualora lo richiedano anche di consegnarla agli stessi.
6) Nella documentazione di gara devono essere indicati tutti i dati, i quali consentiranno all'interessato di preparare un'adesione completa.
7) Il bando pubblico può essere pubblicato anche negli altri mezzi di informazione, tuttavia non prima della sua pubblicazione ufficiale.
Art. 41 
(condizioni del bando) 
Con l'atto di delibera sul bando pubblico, il Sindaco, determina le condizioni del bando e le modalità per dimostrare l'adempimento delle condizioni di cui all'articolo 39 del presente decreto (contenuto dei documenti, organo che rilascia tali documenti …). Il Sindaco, con la determinazione delle condizioni del bando, non può definire nuove condizioni e nemmeno integrare le condizioni per l'esercizio dell'attività (condizioni per il concessionario), stabilite dal presente decreto.
Art. 42 
(criteri per la scelta del concessionario) 
1) I criteri per la scelta del concessionario sono i seguenti:
– l’ammontare del canone di concessione, dove la priorità è data ai candidati che offrono il canone maggiore;
– la competenza tecnica che supera la soglia minima richiesta per l'acquisizione di ogni singola parte della concessione;
– la competenza del personale e il sapere delle persone, i quali sono importanti per attuare la concessione (ad es. istruzione di grado superiore, conoscenze funzionali), che superano i requisiti minimi richiesti;
– l'offerta completa di attuazione della concessione nell'ambito della stessa persona.
2) I criteri in base ai quali il concedente effettua la scelta dell'offerta più vantaggiosa, devono essere descritti e quantificati nella documentazione di gara (definite la modalità di applicazione degli stessi) nonché come sopra riportati in ordine decrescente di importanza.
X L'ORGANO PREPOSTO ALLA SCELTA DEL CONCESSIONARIO, L'ORGANO PREPOSTO ALLA STIPULA DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE E DURATA DEL RAPPORTO DI CONCESSIONE 
Art. 43 
(esito positivo del bando pubblico) 
1) Il bando pubblico ha esito positivo se almeno una domanda di adesione risulta completa e pervenuta in tempo utile.
2) La domanda si ritiene completa se contiene tutti i dati richiesti dal bando pubblico.
3) Nel caso in cui non sia pervenuta nessuna domanda oppure tutte le domande siano incomplete, il bando pubblico viene pubblicato nuovamente.
4) Il bando pubblico viene pubblicato nuovamente anche nel caso in cui il concessionario non è stato scelto o se con la persona scelta quale concessionario non sia stato stipulato il contratto di concessione nel termine prescritto.
Art. 44 
(scelta del concessionario) 
1) In base ai criteri di scelta del concessionario, durante la procedura di valutazione delle offerte è consentito richiedere ai partecipanti chiarimenti o integrazioni tali da non influire assolutamente sulla stessa valutazione.
2) L'apertura delle offerte, la loro valutazione professionale nonché il parere in merito all'offerente più vantaggioso viene eseguito dalla commissione tecnica, nominata dal Sindaco. La commissione tecnica è composta dal presidente e da almeno due membri. Per essere idonei alla valutazione professionale delle offerte, tutti i membri della commissione devono possedere almeno la qualifica universitaria ed esperienze di lavoro nel settore.
3) I membri della commissione tecnica non devono essere in rapporti d'affari o avere altri interessi comuni con i partecipanti al bando pubblico, i loro rappresentanti, i membri dell'amministrazione, del comitato di sorveglianza o le persone autorizzate, nonché in rapporto di parentela in linea retta o collaterale fino al quarto grado incluso, in rapporto di matrimonio o cognazione fino al secondo grado incluso, sebbene gli stessi non sono più in rapporto di matrimonio o in convivenza extraconiugale oppure in convivenza registrata con persona dello stesso sesso.
4) Tra i componenti della commissione tecnica non sono ammesse persone, le quali erano impiegate presso un qualsiasi partecipante al bando o avevano svolto qualsiasi attività lavorativa per lo stesso, se dalla cessazione del rapporto di lavoro o dalla sospensione del rapporto di collaborazione non sono trascorsi tre anni.
5) L'adempimento dei requisiti richiesti per la nomina a membro della commissione tecnica, viene confermato tramite dichiarazione scritta, rilasciata da tutti i membri della commissione.
6) Se qualcuno tra i membri della commissione viene a conoscenza successivamente dei fatti sopracitati, deve immediatamente proporre la propria destituzione. Nessun membro della commissione può comunicare direttamente con i soggetti aderenti al bando, ma soltanto indirettamente tramite il concedente. Nel caso in cui un membro della commissione tecnica venga esonerato da tale carica, lo stesso viene rimpiazzato da un membro sostituto.
7) Terminata la fase di apertura delle adesioni, la commissione tecnica procede all'esame delle stesse e accerta se soddisfano le condizioni del bando. A seguito dell'esame e della valutazione delle adesioni, la commissione tecnica redige una relazione in cui indica quali adesioni soddisfano le richieste del bando, nonché le classifica nel modo in cui risulti evidente quale tra di esse è la più idonea ai criteri prestabiliti ovvero quale è l'ordine in base all'idoneità dei criteri prestabiliti. La commissione tecnica sottopone la relazione (parere motivato) all'organo del concedente che conduce la procedura di scelta del concessionario.
8) L'Amministrazione comunale decide a nome del concedente sulla scelta del concessionario con una delibera amministrativa.
9) Il concedente sceglie un singolo concessionario oppure un gruppo di offerenti (Articolo 38).
10) La validità della delibera sulla scelta del concessionario viene annullata se, nel periodo di 28 giorni dalla sua definitività, non viene stipulato il contratto di concessione per motivi imputabili al concessionario, il che viene anche esplicitamente citato nella delibera.
Art. 45 
(stipula del contratto di concessione) 
1) Il concessionario con la stipula del contratto di concessione acquisisce i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto di concessione.
2) Per lo svolgimento di tutte le attività indicate nell'articolo 1 del presente decreto, con il concessionario prescelto o la persona giuridica, di cui all'articolo 38 del presente decreto, si stipula un (unico) contratto di concessione per l'intero comprensorio del porto, definito nel primo comma dell'articolo 4 del presente decreto.
3) Il concedente invia al concessionario prescelto, al più tardi entro 14 giorni dalla data di definitività della delibera, il contratto di concessione, il quale deve essere sottoscritto dal concessionario entro 14 giorni dalla data di ricezione dello stesso. Il contratto di concessione entra in vigore dal giorno della sottoscrizione di entrambe le parti contraenti.
4) Il Sindaco stipula il contratto di concessione a nome del concedente.
5) Il contratto di concessione deve essere stipulato con il nuovo concessionario prima della scadenza della precedente concessione ed entra in vigore alla scadenza del termine stesso.
Art. 46 
(rapporto tra l'atto di concessione e il contratto di concessione) 
Il contratto di concessione, il quale è in sostanziale contraddizione con l'atto di concessione valevole alla stipula del contratto, non è valido. Qualora si tratti di incongruenze minori o irrilevanti si applica l'atto di concessione.
Art. 47 
(inizio, durata e proroga del contratto di concessione) 
1) Il contratto di concessione viene stipulato per un periodo di 30 anni decorrenti dalla data di stipula dello stesso (durata della concessione). Il termine di decorrenza della concessione ha inizio alla data della stipula del contratto di concessione. Il concessionario ha l'obbligo di avviare l'attività oggetto della concessione il più tardi entro 60 giorni dalla stipula del contratto di concessione.
2) La decorrenza della concessione è sospesa se intervengono cause di forza maggiore ovvero altre cause imputabili al concedente che impediscono al concessionario di adempiere la parte essenziale del rapporto di concessione.
3) Il contratto di concessione può essere prorogato solamente per motivi stabiliti dalla legge.
Art. 48 
(organo competente all'esercizio della concessione) 
L'organo del Comune è l'organo competente, di cui all'articolo 2 del presente decreto ovvero l'Amministrazione comunale, competente per il rilascio delle delibere e degli altri atti inerenti la concessione.
XI TRASFERIMENTO DELLA CONCESSIONE 
Art. 49 
(forma) 
1) L'atto di trasferimento della concessione viene rilasciato nella stessa forma e con lo stesso procedimento con il quale è stata assegnata la concessione. Il nuovo concessionario stipula un nuovo contratto di concessione con il concedente.
2) Il trasferimento del rapporto di concessione implica il subentrare del nuovo concessionario nei rapporti contrattuali del concessionario uscente con gli utenti.
XII CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI CONCESSIONE 
Art. 50 
(modalità di cessazione del rapporto di concessione) 
Il rapporto tra il concedente e il concessionario cessa:
– alla scadenza del contratto di concessione;
– per cessazione dell’attività del concessionario;
– a causa del fallimento del concessionario;
– in seguito alla revoca della concessione;
– in seguito alla revoca della concessione per motivi di interesse pubblico.
Art. 51 
(cessazione del contratto di concessione) 
Il contratto di concessione cessa:
– dopo la scadenza del termine di durata per il quale è stato stipulato;
– con la risoluzione del contratto (unilaterale) da parte del concedente;
– con il recesso dal contratto di concessione;
– con la risoluzione consensuale.
Art. 52 
(scadenza del termine di durata della concessione) 
Il contratto di concessione cessa alla scadenza del termine di durata per il quale è stato stipulato.
Art. 53 
(risoluzione del contratto di concessione) 
1) La cessazione del contratto con la risoluzione (unilaterale) del concedente può verificarsi nei seguenti casi:
– se viola le disposizioni del presente decreto e di altre leggi che regolamentano le modalità di esecuzione della concessione o a causa delle stesse non può svolgere l’attività oppure
– se il concessionario viola il contratto di concessione in modo tale da provocare un danno maggiore al Comune, agli utenti dei suoi servizi o a terze persone.
2) L’esistenza dei motivi e il procedimento di risoluzione viene definito dettagliatamente nel contratto di concessione.
3) Il concessionario può risolvere il contratto di concessione, se il concedente non adempie ai propri obblighi derivanti dal contratto di concessione in modo tale, da impedire l’attuazione dello stesso.
4) La risoluzione unilaterale del contratto di concessione non è ammissibile nel caso in cui le circostanze, che giustificano la cessione, siano dovute a cause di forza maggiore o ad altre circostanze imprevedibili ed insormontabili.
5) Il concedente in caso di risoluzione del contratto di concessione, ha l’obbligo di garantire al concessionario, il rimborso degli investimenti in conformità al contratto di concessione e precisamente a titolo di cessazione dovuta per motivi imputabili al concessionario.
Art. 54 
(recesso dal contratto di concessione) 
1) Ciascuna della parti contraenti può recedere dal contratto di concessione se:
– il contratto di concessione prevede espressamente tale possibilità;
– la violazione del contratto di concessione, da parte dell'altra parte contraente, si verifichi alle condizioni e modalità stabilite nello stesso contratto.
2) Non si ritiene violazione del contratto di concessione ogni attività o azione svolta dal concedente per ragioni di interesse pubblico, stabilita dalla legge o da fonti subordinate alla legge, che riguarda direttamente e specificatamente il concessionario e non pregiudica i diritti del concessionario.
Art. 55 
(risoluzione consensuale) 
1) Durante la durata della concessione le parti contraenti possono ricorrere anche alla risoluzione consensuale del contratto di concessione.
2) Le parti convengono alla risoluzione consensuale del contratto di concessione nel caso in cui accertino che l'ulteriore esercizio dell'attività oggetto del contratto di concessione sia improduttivo o impossibile a causa di cambiamenti sostanziali delle circostanze di carattere economico oppure ordinamentale ovvero a causa di altre circostanze equivalentemente valutate.
Art. 56 
(cessazione dell'attività del concessionario) 
1) Il rapporto di concessione si estingue in seguito alla cessazione dell'attività del concessionario.
2) Il rapporto di concessione non si estingue nel caso in cui vengono rispettate determinate condizioni stabilite dalla legge e dal contratto di concessione relative al trasferimento obbligatorio della titolarità della concessione a terzi (diritto di subingresso di terzi) oppure nel caso in cui il concessionario trasferisce la titolarità della concessione ai suoi successori legali universali (incorporazione, fusione, trasferimento del patrimonio, trasformazione …). Nei casi descritti in precedenza, il concedente, può risolvere il contratto di concessione o recedere dallo stesso alle condizioni dell'atto o del contratto di concessione.
3) Il rapporto di concessione si estingue alla data in cui vengono prodotti, in base alla legge, gli effetti giuridici dell’avvio della procedura fallimentare. L’infrastruttura portuale (la quale non è già per tutto il tempo di proprietà del Comune) non rientra nella massa fallimentare e passa in proprietà al concedente. In tal caso, quest’ultimo, ha l’obbligo di versare nella massa fallimentare il valore dell’infrastruttura portuale secondo le modalità stabilite nel contratto di concessione, se non diversamente stabilito dalla legge. In senso uguale vale per la procedura di liquidazione o per altra procedura con effetti giuridici di fatto e di diritto paragonabili, dove il comma precedente non è valido, nei casi di atti di cessione del concessionario o dei rapporti di concessione volontari.
Art. 57 
(revoca della concessione) 
1) Il rapporto di concessione cessa se il concedente revoca la concessione al concessionario in conformità all’atto di concessione. Il concedente può revocare la concessione nei seguenti casi:
– se il concessionario non inizia ad espletare il servizio pubblico oggetto di concessione nel termine stabilito dal contratto stesso;
– se è nell’interesse pubblico la cessazione dell’attività esercitata quale servizio pubblico o quale concessione di servizio pubblico.
2) Il procedimento di revoca della concessione è definito nel contratto di concessione. La revoca della concessione è possibile solamente nel caso in cui l'inadempienza del concessionario pregiudica seriamente l'espletamento del servizio pubblico. Il concedente deve rilasciare al concessionario la delibera di revoca della concessione.Il rapporto di concessione cessa il giorno in cui la decisione di revoca della concessione diventa definitiva.
3) La revoca della concessione non è ammissibile nel caso in cui le circostanze, che giustificano la revoca, siano dovute a cause di forza maggiore o ad altre circostanze imprevedibili ed insormontabili.
4) In caso di revoca della concessione, di cui al secondo alinea del primo comma, il concedente è obbligato a risarcire il concessionario anche dei danni ai sensi delle regole generali del diritto di indennità.
Art. 58 
(revoca della concessione per motivi di interesse pubblico) 
1) Il concedente può revocare la concessione per motivi di interesse pubblico, come stabilito dalla legge o da una norma basata sulla legge, solamente nei casi in cui ciò sia indispensabile ai fini di soddisfare il suddetto interesse pubblico.
2) Prima dell'avvio della procedura di revoca della concessione per motivi di interesse pubblico, il concedente propone al concessionario la risoluzione consensuale del contratto.
3) Il concedente è obbligato a garantire al concessionario il rimborso degli investimenti in conformità al contratto di concessione, nonché il danno provocato in seguito alla revoca della concessione per motivi di interesse pubblico.
Art. 59 
(obbligo di consegna delle strutture e degli impianti alla cessazione della concessione) 
A prescindere dal motivo di cessazione della concessione, il concessionario deve consegnare al concedente, al più tardi entro un mese dalla cessazione, tutte le strutture e le attrezzature che compongono l'infrastruttura del marina. Le modalità di consegna vengono regolate dal contratto di concessione.
Art. 60 
(conseguenze della cessazione della concessione) 
1) In caso di cessazione anticipata della concessione, a prescindere dalla motivazione, il concedente ha l’obbligo di pagare al concessionario il valore di mercato degli investimenti durante la durata della concessione nell’infrastruttura portuale, nelle strutture e nelle attrezzature della concessione, da cui detrae le richieste nei confronti del concessionario, il tutto secondo le modalità stabilite nel presente articolo. Il valore di mercato degli investimenti secondo il valore aumentato, viene stabilito in base ai periti ovvero stimatori del settore adeguato, nel procedimento di bando pubblico internazionale (pubblicato almeno nella Gazzetta Ufficiale dell’UE), quale valore di partenza, che il nuovo concessionario più conveniente è disposto ed ha l’obbligo di pagare alla stipula del nuovo contratto di concessione, ovvero entro e non oltre sei mesi dalla stipula per acquisire tutti i diritti concessi dal Comune in base al contratto di concessione (diritti di superficie, permessi, concessioni), ad eccezione del canone di concessione annuale. Nella procedura del bando pubblico e nella procedura amministrativa per l’assegnazione di una nuova concessione, di cui al comma precedente, il concessionario esistente è nella posizione di partecipante secondario, ovvero in un eventuale contenzioso amministrativo assume il ruolo di parte interessata, conformemente alle norme sulla procedura amministrativa e il contenzioso amministrativo.
2) Il concedente ha l'obbligo di versare al concessionario il pagamento ricevuto, di cui al primo comma, entro tre giorni dalla ricezione (scadenza dell'obbligo), lo può ridurre – in parte o compensare per intero – con le eventuali richieste di indennizzo e l'eventuale penale contrattuale nonché le spese per la procedura di selezione del nuovo concessionario (in caso di cessazione dovuta a motivi imputabili al concessionario) e altri obblighi scaduti del concessionario. La penale contrattuale per la cessazione per altri motivi, i quali sono esclusivamente da parte del concessionario, ammonta al 50 % del valore del pagamento di cui al primo comma (valore di mercato degli investimenti secondo il valore aumentato). Il concessionario non ha diritto al rimborso in caso di atti volontari e unilaterali del concessionario per la cessazione del contratto di concessione o del rapporto di concessione. In caso di risoluzione consensuale il rimborso degli investimenti è oggetto di accordo. Le parti concordano che il concedente può adempiere all’obbligo anche in modo sostitutivo trasferendo in proprietà determinati oggetti della concessione che gli appartengono ma che non sono necessari per il prosieguo dell’attività. Il concedente può compensare in parte o interamente il pagamento di cui al primo comma del presente articolo con eventuali richieste opposte nei confronti del concessionario.
3) Il diritto di superficie acquisito dal concessionario ai fini di attuazione della concessione, cessa per legge all’estinzione del rapporto di concessione. Tale cessazione viene regolata di comune accordo tra il concedente ed il concessionario nel contratto di concessione.
XIII VIGILANZA E RELAZIONI 
Art. 62 
(vigilanza) 
1) La vigilanza sull’attuazione della concessione è affidata al Servizio d’ispettorato comunale (in seguito: ispettorato comunale).
2) La vigilanza di cui al comma precedente può essere con o senza preavviso e include soprattutto:
– il controllo delle condizioni dell'infrastruttura nel marina, quale oggetto di concessione, la sua manutenzione e la sua ristrutturazione;
– il controllo della documentazione inerente la manutenzione ordinaria e gli investimenti nell'infrastruttura del marina.
3) Il controllo deve svolgersi normalmente durante l'orario di lavoro del concessionario, senza interferire con la sua attività e con quella di terzi. L’addetto al controllo ha l’obbligo di esibire l’autorizzazione dell’organo competente.
4) Al termine del controllo viene redatto il verbale, sottoscritto dal rappresentante del concessionario e dall’incaricato al controllo.
5) Nel caso in cui l'organo competente del concedente accerti che il concessionario non adempie in modo corretto alle condizioni derivanti dal rapporto di concessione può rilasciare una delibera amministrativa con la quale gli impone di adempiere a tali obblighi ovvero altri trattamenti derivanti dall'atto o dal contratto di concessione.
6) La vigilanza in conformità alle leggi viene eseguita anche dall’Amministrazione marittima della Repubblica di Slovenia e dall’Ispettorato marittimo.
Art. 63 
(relazioni) 
1) Il concessionario deve riferire annualmente per iscritto al concedente dell'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di concessione.
2) La relazione deve soprattutto contenere i dati stabiliti dal contratto di concessione.
Art. 64 
(rimozione degli effetti dell'inquinamento) 
1) Il concessionario ha l’obbligo di intervenire tempestivamente in caso di inquinamento causato da soggetti noti o ignoti, in seguito ad azioni compiute in difformità alle disposizioni di legge nonché di informare il servizio di vigilanza competente.
2) Le spese dell'intervento di rimozione degli effetti dell'inquinamento sono a carico di chi lo ha causato.
3) Se l’autore del danno è sconosciuto, il concessionario esegue la rimozione a proprio carico.
XIV FORZA MAGGIORE E MUTAMENTO DELLE CIRCOSTANZE 
Art. 65 
(forza maggiore) 
1) Vengono definite di forza maggiore e di altre circostanze imprevedibili, quelle circostanze straordinarie, insormontabili e imprevedibili, che si verificano in seguito alla stipula del contratto di concessione e non dipendono dal volere delle parti contraenti (completamente estranee alle parti contraenti). Rientrano tra gli eventi di forza maggiore soprattutto i terremoti, le inondazioni e le altre catastrofi naturali, gli scioperi, la guerra o i provvedimenti adottati dalle autorità, che impediscono l'esercizio del servizio pubblico sull'intero territorio del Comune o su parte dello stesso nel modo prescritto dal contratto di concessione.
2) Il concessionario ha l'obbligo di espletare, nell'ambito delle possibilità oggettive, il servizio pubblico in concessione anche in circostanze imprevedibili, subentrate per forza maggiore, in conformità con i piani d'intervento elaborati per i casi in cui si verificano errori imprevedibili e per i casi di forza maggiore per quei servizi pubblici, per i quali sono prescritti i piani di intervento, per gli altri servizi pubblici invece in conformità con i singoli programmi di espletamento del servizio pubblico. Le parti hanno l’obbligo di informarsi reciprocamente e in modo tempestivo del sopraggiungere dei suddetti casi di forza maggiore e concordare l’espletamento del servizio pubblico in tali condizioni.
3) Nei casi indicati al comma precedente, il concessionario ha il diritto di esigere dal concedente il rimborso delle spese sopraggiunte in seguito all'espletamento del servizio pubblico in concessione al verificarsi di circostanze imprevedibili.
4) Nei casi di forza maggiore e altre circostanze imprevedibili, il Sindaco può richiedere l'attivazione sia del concessionario che del Comando comunale di protezione civile nonché delle unità, dei servizi e degli altri reparti operativi per la protezione, il soccorso e l'aiuto del Comune. In tal caso il Comando comunale di protezione civile assume il controllo sui provvedimenti da adottarsi.
Art. 66 
(mutamento delle circostanze) 
1) Se dopo la firma del contratto di concessione si verificano delle circostanze le quali ostacolano in modo rilevante l'adempimento degli obblighi da parte di una delle parti contraenti, e cioè in misura tale che, a prescindere dalla natura particolare di tale contratto, i rischi contrattuali verrebbero ingiustamente addossati prevalentemente o unicamente ad una delle parti contraenti, l'altra parte ha il diritto di richiedere la modifica del contratto di concessione. Il mutamento delle circostanze di cui al capoverso precedente non può essere motivo di risoluzione unilaterale del contratto.
2) Le parti contraenti sono tenute ad informarsi reciprocamente e immediatamente di ogni eventuale mutamento delle circostanze di cui al primo comma del presente articolo e concordare l'attuazione del contratto di concessione in tali condizioni. Tale informazione deve essere supportata dalla documentazione al momento disponibile, contenente le informazioni sulla natura delle circostanze, l'ammontare delle spese derivate o che potrebbero derivare in relazione alle nuove circostanze. L'informazione deve essere integrata successivamente con ulteriori documenti.
3) Le parti contraenti, se necessario, si riuniranno per negoziare le modifiche del contratto al fine di ristabilire l'equilibrio contrattuale in seguito al verificarsi del mutamento delle circostanze.
4) Il mutamento delle circostanze non deve pregiudicare l'adempimento degli obblighi contrattuali da parte del concessionario.
5) Si ritengono mutamenti delle circostanze anche le norme, i singoli atti o i provvedimenti degli organi del concedente che implicano l'integrazione della legislazione della Repubblica di Slovenia con le disposizioni vincolanti delle leggi della Comunità europea oppure l'attuazione delle norme comunitarie direttamente applicabili, ritenute quale mutamento delle circostanze di cui al comma precedente.
6) La parte coinvolta non può richiedere modifiche al contratto nel caso in cui alla sottoscrizione del contratto la stessa avrebbe dovuto tenere conto di tali circostanze oppure avrebbe potuto evitare o superare una tale situazione, oppure nel caso in cui il mutamento delle circostanze si verifichi dopo la scadenza del termine fissato per l'adempimento degli obblighi contrattuali da parte della suddetta parte contraente.
XV APPLICAZIONE DEL DIRITTO E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 
Art. 67 
(applicazione del diritto) 
Tutti i rapporti che intercorrono tra il concedente ed il concessionario nonché tra il concessionario e gli utenti dei servizi economici pubblici sono regolati esclusivamente dall'ordinamento giuridico della Repubblica di Slovenia.
Art. 68 
(clausola compromissoria e divieto di proroga di competenza a foro estero o a foro arbitrale) 
1) Il contratto di concessione può prevedere che l'autorità competente per la risoluzione delle controversie che insorgono tra il concedente ed il concessionario sia il tribunale arbitrale, salvo che ciò non sia in opposizione all'ordinamento giuridico.
2) Nei rapporti tra il concessionario e gli utenti delle prestazioni dei servizi pubblici, non è ammesso concordare che sulle controversie di tali rapporti decidano tribunali stranieri o tribunali arbitrali (divieto di proroga di competenza a foro straniero o a foro arbitrale).
XVI DISPOSIZIONI SANZIONATORIE 
Art. 69 
(infrazioni) 
1) Viene punito con una multa di 1000 €, il proprietario o il conducente dell’imbarcazione – individuale, che:
1. svolge nell’area del marina un’attività non conforme alle disposizioni del presente decreto e alle altre norme o che usi gli impianti e le strutture senza il consenso del concessionario o in difformità del contratto o delle Condizioni generali (articolo 5, primo comma);
2. danneggia gli impianti e le strutture portuali, gestite dal concessionario (articolo 5, terzo comma);
3. inquina la superficie di terraferma o lo specchio acqueo nel marina (articolo 5, quarto comma).
2) Viene punito con una multa di 3000 €, il proprietario dell’imbarcazione – persona giuridica o l'imprenditore autonomo individuale – proprietario o conducente dell’imbarcazione, che commette l'infrazione di cui al primo comma del presente articolo; per la medesima infrazione, la persona responsabile della persona giuridica oppure il responsabile dell’imprenditore autonomo individuale incorre in una multa pari a 1000 €.
Art. 70 
(infrazioni) 
1) Viene punito con una multa di 1000 €, il proprietario o il conducente dell’imbarcazione – individuale, che non è proprietario dell'imbarcazione o utente del marina, se:
1. utilizza lo spazio di terraferma-lungomare del marina in difformità alle disposizioni del secondo comma dell'articolo 12, senza il permesso del concessionario ovvero dell'organo competente;
2. se utilizza il marina in difformità alle disposizioni del terzo comma dell'articolo 12.
2) Per l'infrazione dal primo comma del presente articolo viene punita con una multa di 3000 €, la persona giuridica o l'imprenditore autonomo individuale, invece la persona responsabile della persona giuridica o la persona responsabile dell'imprenditore autonomo individuale con una multa di 1000 €.
Art. 71 
(multe per le infrazioni dell'articolo 69) 
1) Per l'infrazione dal primo comma dell'articolo 69 viene punita con una multa di 3000 € la persona giuridica, che non è proprietaria dell'imbarcazione, oppure l'imprenditore autonomo individuale, che non è il proprietario o il conducente dell'imbarcazione, invece la persona responsabile della persona giuridica o la persona responsabile dell'imprenditore autonomo individuale con una multa di 1000 €.
2) Per l'infrazione dal primo comma dell'articolo 69, viene punito con una multa di 1000 € il singolo, che non è il proprietario o il conducente dell'imbarcazione.
Art. 72 
(inizio della procedura) 
La procedura per le infrazioni degli artt. 69, 70 e 71 del presente decreto, se non espressamente stabilito diversamente da norme particolari, inizia su iniziativa ovvero su proposta del concessionario, dove il concessionario è responsabile nei confronti di terzi nel caso di effettive situazioni di infrazione.
Art. 73 
(infrazioni del concessionario) 
Viene sanzionato con una multa di 5000 €, il concessionario che commette le seguenti infrazioni:
1. affida le singole funzioni ovvero i servizi connessi alla gestione del marina al subappaltatore senza aver precedentemente ottenuto il consenso dal concedente o affida ad esso mansioni inerenti alle decisioni di gestione (quarto comma, articolo 6),
2. gestisce il funzionamento del marina in modo tale da non garantire la sicurezza della navigazione e la tutela dell’ambiente e delle acque (articolo 7),
3. non garantisce un’offerta completa dei servizi previsti per il marina (primo comma, articolo 8),
4. non garantisce l’accesso alla costa naturale e a quella artificiale, alle dighe foranee, ai frangiflutti, alle strutture di ormeggio e ancoraggio e ad altre parti di terraferma e lungomare del porto e non permette la circolazione su di esse per tutti ed alle stesse condizioni (primo comma, articolo 9) o agisce contrariamente alle disposizioni di cui al secondo ed al terzo comma dell'articolo 9,
5. gestisce il marina contrariamente alle disposizioni di cui all'articolo 10 del presente decreto,
6. non garantisce l'espletamento dei servizi pubblici economici nel marina di cui all'articolo 15 del presente decreto,
7. non accetta le condizioni generali di esercizio (secondo comma, articolo 21),
8. non adempie agli obblighi stabiliti dall'articolo 30 del presente decreto,
9. non presenta al concedente la relazione annuale sull'adempimento degli obblighi del contratto di concessione (primo comma, articolo 63).
XVII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 
Articolo 74 
(assegnazione della prima concessione per la gestione del porto turistico di Portorose) 
1) La prima concessione per il comprensorio, di cui al primo comma dell'articolo 4, viene assegnata dal Comune in base al bando pubblico, di cui all'articolo 40, dopo la cessazione dell'attuale rapporto tra il Comune e la società Marina Portorož, impresa turistica Spa, regolato dal Contratto di trasferimento del diritto d'uso gratuito del 30 giugno 1994, dal Contratto di trasferimento del diritto d'uso gratuito del 19 ottobre 1994, dal Contratto di assegnazione del diritto di utilizzo del 19 ottobre 1994 e dal Contratto sulle condizioni e modalità di utilizzo dell'infrastruttura portuale del 30 giugno 1994, dall'Annesso n. 1 e dal Contratto di assegnazione del diritto di utilizzo del 16 gennaio 2004, dall'Annesso n. 2 al Contratto sulle condizioni e modalità di utilizzo dell'infrastruttura portuale del 31 dicembre 1999 nonché dall'Annesso n. 3 al Contratto sulle condizioni e modalità di utilizzo dell'infrastruttura portuale del 12 novembre 2004, tutto in conformità con l'approvazione del Decreto dell'AC di Pirano del 13 luglio 1981 (Bollettino Ufficiale n. 23/81 e modifiche), con il quale assegna alla società Marina Portorož, impresa turistica Spa in conformità con la Legge sui porti (Gazz. Uff. Della RSS, n. 7/77, Gazz. Uff. Della RSS, n. 21/78, 29/86, RS, n. 29/95 – ZPDF, 26/01 – PZ) determinati diritti contrattuali-giuridici, ma non contiene la concessione per la gestione del marina di Portorose e la concessione per l'espletamento del servizio pubblico economico di manutenzione ordinaria dell'infrastruttura portuale e la raccolta ordinaria dei rifiuti dalle imbarcazioni nel marina di Portorose nonché l'espletamento del servizio pubblico economico di manutenzione ordinaria delle strutture per la sicurezza della navigazione e delle vie di navigazione nel marina di Portorose (articolo 32 e seguenti della ZGJS, terzo comma dell'articolo 32, terzo comma dell'articolo 35, primo e secondo comma dell'articolo 45 e secondo comma dell'articolo 47 del Codice marittimo).
2) Fino alla assegnazione della prima concessione in base al bando pubblico, l'attuale rapporto tra il Comune di Pirano e la società Marina Portorož, impresa turistica Spa, viene armonizzato con il presente decreto, a prescindere dalle disposizioni del primo fino al terzo comma dell'articolo 23 e 38, del primo comma degli articoli 39, 40, 41, 42, 43 e 44, in modo tale che le parti si accordano sulla compilazione del testo del contratto di concessione tra di essi, quale integrazione del rapporto e delle disposizioni attuali, che sono necessarie per l'armonizzazione completa con il presente decreto, la ZGJS e con il Codice marittimo e precisamente al più tardi entro due mesi dalla definitività della delibera amministrativa di cui al primo alinea del terzo comma. A prescindere dall'armonizzazione nel termine come dalla frase precedente, la società Marina Portorož, impresa turistica Spa, ha l'obbligo di pagare il canone di concessione stabilito nel terzo comma del presente articolo e nei termini stabiliti dal terzo comma del presente articolo nonché assolvere gli altri doveri del concessionario in base al presente decreto.
3) Le parti contraenti devono considerare nell'armonizzazione, di cui al comma precedente, quanto segue:
– che l'Amministrazione comunale rilasci, subito dopo l'entrata in vigore del presente decreto, una delibera amministrativa sulla scelta del concessionario con un termine di validità di due mesi dalla sua definitività;
– che il Comune e il concessionario stipulino, nel termine di due mesi dalla definitività della delibera amministrativa dal primo alinea, il Contratto di concessione per le attività dal secondo comma dell'articolo 1 del presente decreto;
– che il rapporto contrattuale di concessione, dal comma precedente del presente articolo, venga stipulato per il comprensorio del marina, di cui al primo comma dell'articolo 4 del presente decreto;
– qualora non sussistano motivi di cessazione anticipata nel termine di durata, il rapporto di concessione cessa come stabilito dal Contratto sulle condizioni e modalità di utilizzo dell'infrastruttura portuale del 30 giugno 1994, dagli Annessi 1, 2 e 3 al Contratto sulle condizioni e modalità di utilizzo dell'infrastruttura portuale;
– che tutti i terreni nel comprensorio del marina sono di proprietà del concedente (Comune), ad eccezione dei terreni, per i quali il Comune di Pirano e l'attuale amministratore devono regolare la situazione tavolare (regolare i rapporti nel comprensorio del canale Fasano) prima della sottoscrizione del contratto;
– con la stipula del contratto di concessione o di altro contratto, il concessionario acquisisce ovvero mantiene anche il diritto di superficie sugli immobili nel comprensorio del marina, i quali sono di proprietà del Comune e vengono definiti nel contratto di concessione; le strutture costruite in base al diritto di superficie, diventano parte integrante del terreno alla cessazione del diritto di superficie, dove le parti contraenti si accordano nel contratto di concessione, che si tratta del diritto di superficie in conformità alla legge che regola il partenariato pubblico-privato, in cui nel caso di cessazione ordinaria al termine dell'intera durata della concessione non vengono applicate le prescrizioni della legge, che regola i rapporti dei diritti reali sulle conseguenze della cessazione del diritto di superficie. Lo stesso vale per eventuali terze persone, le quali sono proprietarie dell'infrastruttura, in conformità del quarto comma dell'articolo 23;
– a prescindere dalle disposizioni di cui sopra, i diritti dei precedenti alinea non vengono costituiti ovvero cancellati su quegli immobili o parti di immobili che devono essere destinati all'uso comune;
– che l'ammontare del canone di concessione annuale, di cui all'articolo 37 del presente decreto, è pari all'importo di 260.000,00 EUR, i quali vengono pagati in due rate annuali e precisamente la 1a rata pari a 130.000,00 EUR, la quale deve essere pagata al più tardi entro il 30 giugno per l'anno corrente, e la 2a rata pari a 130.000,00 EUR, la quale deve essere pagata al più tardi entro il 30 dicembre per l'anno corrente; nel caso in cui la stipula del contratto di concessione ovvero la scadenza del termine dal secondo comma sia inferiore ad un anno, l'importo viene proporzionalmente diminuito;
– che l'ammontare del canone di concessione viene valorizzato in conformità alla norma, che di volta in volta regola la valutazione degli obblighi in denaro, i quali vengono accordati dalle persone giuridiche del settore pubblico nei contratti pluriennali;
– che all'ammontare del canone di concessione viene aggiunta l'imposta sul valore aggiunto, nel valore richiesto in conformità alle leggi.
4) Le parti contraenti devono, al più tardi entro 6 mesi dopo la stipula del contratto di concessione con il quale armonizzano il rapporto di concessione di cui al primo comma, definire l'elenco dell'infrastruttura portuale.
Art. 75 
(applicazione) 
Con l'applicazione del presente decreto cessa di aver vigore il Decreto sulla determinazione della destinazione d'uso e del gestore del porto Marina – Portorose (Bollettino ufficiale n. 23/81).
Per il porto del punto B), primo comma, dell'articolo 4, fino ad una differente decisione in conformità all'articolo 36 del presente decreto, è valida la tariffa in vigore al giorno dell'applicazione del presente decreto, le rimanenti tariffe delle tasse e dei prezzi invece come stabilite dal concessionario.
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 478-160/2015
Pirano, 11 febbraio 2016
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Peter Bossman m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti