Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2016 z dne 15. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2016 z dne 15. 4. 2016

Kazalo

1143. Odlok o spremembah in dopolntivah Odloka o preoblikovanju Komunalno stanovanjskega podjetja OKOLJE Piran v Javno podjetje OKOLJE Piran, družbo z omejeno odgovornostjo, in o ustanovitvi Javnega podjetja OKOLJE Piran, družbe z omejeno odgovornostjo, stran 3976.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 17. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – UPB-2) je Občinski svet Občine Piran na 11. redni seji dne 11. februarja 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolntivah Odloka o preoblikovanju Komunalno stanovanjskega podjetja OKOLJE Piran v Javno podjetje OKOLJE Piran, družbo z omejeno odgovornostjo, in o ustanovitvi Javnega podjetja OKOLJE Piran, družbe z omejeno odgovornostjo 
1. člen 
11. člen Odloka o preoblikovanju Komunalno stanovanjskega podjetja OKOLJE Piran v Javno podjetje OKOLJE Piran, družbo z omejeno odgovornostjo, in o ustanovitvi Javnega podjetja OKOLJE Piran, družbe z omejeno odgovornostjo (Uradne objave Primorskih novic, št. 8/2008 – uradno prečiščeno besedilo, 2/2011, 13/2011) se spremeni tako, da se glasi:
“Poslovanje in delo družbe vodi direktor družbe. Direktorja imenuje in razrešuje ustanovitelj družbe na predlog nadzornega sveta na podlagi javnega razpisa pod pogoji, na način in po postopku, določenim s statutom.
Pravice, obveznosti in odgovornosti direktorja se podrobneje uredijo s statutom družbe”.
2. člen 
Besedilo prvega stavka 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Nadzorni svet nadzira poslovanje, pregleda poslovna poročila, daje navodila in smernice za delo direktorja, spremlja rentabilnost družbe ter o svojih ugotovitvah poroča ustanovitelju”.
3. člen 
15.a člen se spremeni tako, da se glasi:
“Za sklepanje kreditnih pogodb in pogodb nad vrednostjo 35.000,00 EUR mora direktor družbe pridobiti soglasje nadzornega sveta”.
4. člen 
Tretja točka drugega odstavka 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
“pogoje, način in postopek imenovanja direktorja družbe ter njegove pravice, obveznosti in odgovornosti”.
5. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1/2008, 001103-1/2002
Piran, dne 11. februarja 2016
Župan 
Občine Piran 
Peter Bossman l.r.
Visto l’art. 29 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta ufficiale della RS, n. 94/07 – testo ufficiale consolidato, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF e 14/15 – ZUUJFO) e l’art. 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 5/14 – testo ufficiale consolidato 2) il Consiglio comunale del Comune di Pirano nell’11ͣ seduta ordinaria, il giorno 11 febbraio 2016 approva il seguente
D E C R E T O 
di modifica al Decreto concernente la trasformazione dell’ “Azienda per i servizi pubblici e alloggi Okolje Piran” in “Azienda pubblica OKOLJE Piran, società a responsabilità limitata” nonché la costituzione dell’ “Azienda pubblica OKOLJE Piran, società a responsabilità limitata
Art. 1 
L’articolo 11 del Decreto di modifica al Decreto concernente la trasformazione dell’ “Azienda per i servizi pubblici e alloggi Okolje Piran” in “Azienda pubblica OKOLJE Piran, società a responsabilità limitata” nonché la costituzione dell’ “Azienda pubblica OKOLJE Piran, società a responsabilità limitata (Bollettino ufficiale n. 8/2008 – Testo ufficiale consolidato, n. 2/2011 e 13/2011) è modificato come segue:
“La gestione e l’attività della società sono controllate dal direttore della società. Il direttore è nominato e revocato dal fondatore della società, su proposta del Collegio sindacale, in base a concorso pubblico, alle condizioni e secondo le modalità e le procedure definite dallo statuto.
I diritti, gli obblighi e le responsabilità del direttore sono definiti nei particolari dallo statuto della società”.
Art. 2 
Il testo del primo comma dell’articolo 13 è modificato come segue:
“Il Collegio sindacale sovrintende la gestione, esamina i rendiconti annuali, fornisce istruzioni e orientamenti sul lavoro del direttore e, monitorando la redditività dell’impresa, riferisce i risultati al fondatore”.
Art. 3 
L’articolo 15 a è modificato come segue:
“Per la stipulazione di contratti di credito e contratti di valore superiore a Euro 35.000,00, il direttore della società deve ottenere il nullaosta del Collegio sindacale”.
Art. 4 
Il terzo punto del secondo comma dell’articolo 17 è modificato come segue:
“le condizioni, le modalità e la procedura di nomina del Direttore della Società e i suoi diritti, obblighi e responsabilità”.
Art. 5 
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 007-1/2008, 001103-1/2002
Pirano, 11 febbraio 2016
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Peter Bossman m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti