Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2016 z dne 15. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2016 z dne 15. 4. 2016

Kazalo

1138. Sklep o začetku priprave odloka o OPPN za infrastrukturo Rimske Toplice, stran 3945.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 80/10, 43/11, 57/12, 109/12, 76/14; v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt), Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Laško za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega plana Občine Laško za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za Občino Laško (Uradni list RS, št. 86/01, 98/02), predloga Odloka o OPN – infrastruktura ter 13. in 37. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1) župan Občine Laško sprejme
S K L E P 
o začetku priprave odloka o OPPN za infrastrukturo Rimske Toplice 
1. člen 
S sklepom se pričnejo postopki za pripravo in sprejem občinskega podrobnega prostorskega načrta za Infrastrukturo Rimske Toplice po predlogu OPN – infrastruktura.
2. člen 
(ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta) 
Ocena stanja:
V sklopu današnjih življenjskih infrastrukturnih potreb za razvoj državne in lokalne infrastrukture in v navezavi na modernizacijo železniške proge Celje–Zidani Most ter razvoj in izboljšanje cestnega omrežja R3 odsek 1223 Rimske Toplice–Jurklošter v Rimskih Toplicah je potrebno pripraviti ustrezne prostorske in projektne podlage za realizacijo zastavljenega cilja.
Pristopilo se bo k načrtovanju:
1. Rekonstrukcije odseka državne ceste R3 odsek 1223 v Rimskih Toplicah ter umestitvi občinske ceste zaradi ukinitve nivojskega križanja z žel. progo na postaji v Rimskih Toplicah.
2. Zaradi neustreznosti obstoječega mostu preko Savinje glede poplavne varnosti in njegove dotrajanosti preko katerega vodi državna cesta R3 odsek 1223 Rimske Toplice–Jurklošter je potrebno umestiti z OPPN novo lokacijo mostu.
Pri pripravi odloka je potrebno upoštevati tudi eventualna druga programska izhodišča, ki se pojavijo v samem postopku izdelave.
Razlogi za pripravo OPPN:
– pobuda Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo, Sektor za železnice in pobuda lokalne skupnosti Občine Laško.
Pravna podlaga:
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Laško za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega plana Občine Laško za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za Občino Laško (Uradni list RS, št. 86/01 in 98/02)
– Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO)
– Zakon o varstvu okolja: Uradni list RS, št. 41/04, 17/06 – ORZVO187, 20/06, NPB1, 39/06 – UPB1, NPB2, 49/06 – ZMetD, NPB3, 66/06 – odl. US, NPB4, 33/07 – ZPNačrt, NPB5, 57/08 – ZFO-1A, NPB6, 70/08, NPB7, 108/09, NPB8, 108/09 – ZPNačrt-A, NPB9, 48/12, NPB10, 57/12, NPB11, 92/13, NPB12, 56/15, NPB13, 102/15 in NPB14 Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15 in 102/15)
– predlog odloka o OPN – infrastruktura.
3. člen 
(okvirno območje občinskega podrobnega prostorskega načrta) 
Predmet odloka je območje, ki je omejeno:
– na vzhodu; stanovanjski objekt Globoko 15 s pripadajočimi zemljišči 984/5, 984/6 in 984/7 vse k.o. Plazovje
– na zahodu; zahodni del zemljišč s parc. št.: 1377/2, 1483/7 k.o. Rimske Toplice in zahodni del zemljišč 803, 804 in 805 vse k.o. Plazovje
– na severu; skupina stanovanjskih hiš Globoko 7B, 7C, 8G s pripadajočimi zemljišči, sadovnjak Aškerc
-na jugu; odsek državne ceste G1-5, navoz na obstoječi most preko Savinje, odsek R3 Rimske Toplice–Jurklošter odsek 1223 do h. št Globoko 13 in 13 a.
zemljišča:
k.o. Rimske Toplice:
1481/1 – del, 1378, 1380/4, 1483/8, 1377/2, 1483/7-del, 1380/6, 1380/5, 1383/14-del, 1383/15;
k.o. Plazovje:
984/31-del, 824/3, 983/1-del, 805-del, 824/13-del, 824/14-del, 808/4-del, 808/11-del, 806/5-del, 984/7, 984/18-del, 979/3-del, 825/8, 826, 803, 804, 808/8, 971/3, 829/4, 829/9, 984/19, 806/3, 984/8, 829/10, 824/23, 829/8, 829/1-del, 846/14-del, 824/22, 824/26, 848/1, 849/3-del, 984/17-del, 802/2.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Strokovne rešitve se izdelajo na osnovi in z dopolnitvijo že pridobljenih strokovnih gradiv, ki so na voljo in so bile izdelane v preteklosti:
– 1223 Rimske Toplice – Jurklošter izvennivojski prehod proge SŽ Rimske Toplice – Jurklošter št. 650-1/06, (Lineal d.o.o.), IDZ za most Ko-biro 650/06, december 2006;
– Karte razredov poplavne ogroženosti za OPN;
– Strokovna ocena vplivov na okolje "Izvennivojsko prečkanje žel. proge Rimske Toplice–Zidani Most na regionalni cesti R3 – 680 odsek Rimske Toplice–Jurklošter" Ipsum marec 2012;
– Sklep o potrditvi Predinvesticijske zasnove (dopolnitev) za izvennivojsko prečkanje žel. proge Rimske Toplice–Zidani Most na regionalni cesti R3-680/1223 Rimske Toplice –Jurklošter z dne 18. 6. 2013;
– Izvennivojsko križanje regionalne ceste in žel. proge v Rimskih Toplicah (Lineal d.o.o., št. elaborata 1267-C1, januar 2015);
– v fazi projektiranja PGD projekt: Nadgradnja železniške proge Zidani Most–Celje, Izvennivojsko križanje R3-680/1223 Rimske Toplice–Jurklošter od km 0+505 do km 0+950, Lineal d.o.o. Maribor, št. projekta 1267/RT, december 2015).
Izdelovalec sprememb odloka izdela eno strokovno rešitev razen v primeru, da se potreba po izdelavi variantnih rešitev pokaže kasneje v postopku izdelave sprememb odloka, če takšna potreba izhaja iz izdelanih strokovnih podlag in analiz.
5. člen 
(roki za pripravo sprememb odloka) 
S tem sklepom, so določeni naslednji okvirni roki priprave in sprejemanja sprememb odloka:
1. Župan sprejme sklep in ga objavi v Uradnem glasilu in v svetovnem spletu ter ga pošlje ministrstvu – do 15. aprila 2016 (pripravljavec Občina Laško).
2. DRSI izvede javno naročilo za izdelovalca OPPN.
3. Izdelava osnutka – do 1. 7. 2016 (izdelovalec).
4. Pridobivanje smernic nosilcev urejanja prostora iz 6. člena – do 1. 8. 2016 (pripravljavec Občina Laško oziroma po pooblastilu izdelovalec).
– odločitev o CPVO (pripravljavec Občina Laško). Ministrstvo najkasneje v 30 dneh pisno sporoči občini, ali je za predmetni izvedbeni načrt potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje.
5. Izdelava dopolnjenega osnutka – do 15. 9. 2016 (izdelovalec).
6. Sodelovanje javnosti (pripravljavec Občina Laško):
– obvestilo javnosti o javni razgrnitvi do 30. 9. 2016 (obvestilo o javni razgrnitvi se objavi z javnim naznanilom in v svetovnem spletu na krajevno običajen način)
– javna razgrnitev 1. 10. 2016–1. 11. 2016
– javna obravnava se izvede v času trajanja javne razgrnitve.
7. V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na dopolnjen osnutek.
8. Župan prouči in pretehta pripombe in predloge javnosti in do njih zavzame stališče, ki ga objavi na krajevno običajen način in v svetovnem spletu. Lastnike zemljišč mora občina pisno seznaniti s svojimi stališč glede pripomb in predlogov, ki so jih izrazili v okviru javne razgrnitve – do 30. 11. 2016 (pripravljavec Občina Laško).
9. Po sprejetju stališč do pripomb in predlogov, se izdela predlog oziroma dopolnitve in popravke tistih njegovih sestavin, na katere so se nanašale utemeljene pripombe ter se ga posreduje v mnenja nosilcem urejanja prostora iz 6. člena tega programa priprave – 15. 12. 2016 (izdelovalec).
10. Pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora iz 6. člena tega sklepa – do 31. 1. 2017 (pripravljavec Občina Laško, oziroma po pooblastilu izdelovalec).
11. Po uskladitvi z mnenji se izdela usklajeni predlog za sprejem na Občinskem svetu Občine Laško – marec 2017 (izdelovalec).
12. Občinski svet Občine Laško sprejme odlok na seji Občinskega sveta Občine Laško – marec 2017.
13. Objava v Uradnem listu Republike Slovenije – april 2017 (pripravljavec Občina Laško).
14. Izdelava končnega dokumenta v šestih izvodih – april 2017 (izdelovalec).
6. člen 
(nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta) 
Pristojni nosilci urejanja prostora za odlok o OPPN-ju so:
1. RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Oddelek za prostorske, urbanistične in druge tehnične ukrepe;
2. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, sektor območja Savinje;
3. Zavod RS za varstvo narave, OE Celje;
4. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje;
5. JP Komunala Laško d.o.o.;
6. Elektro Celje d.d.;
7. Telekom Slovenije d.d., PE Celje;
8. Elstik d.o.o.;
9. Občina Laško;
10. KS Rimske Toplice;
11. Pivovarna Laško d.d.;
12. Eles Slovenije d.d.;
13. Ministrstvo za okolje in prostor (glede presoje vplivov na okolje);
14. Direkcija RS za infrastrukturo, Sektor za železniški promet;
15. Direkcija RS za infrastrukturo, Sektor za cestni promet.
Po sprejemu sklepa pripravljavec pozove pristojne nosilce urejanja prostora, da v roku 30 dni podajo smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve.
V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh po prejemu poziva ne bodo podali smernic, se bo v skladu z določili 58. člena ZPNačrt štelo, da smernic nimajo.
V primeru, da smernice posameznih nosilcev urejanja prostora ne bodo podane, mora načrtovalec kljub temu upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte.
V primeru, da se v postopku priprave sprememb odloka ugotovi, da je potrebno pridobiti tudi smernice in mnenja drugih nosilcev urejanja prostora, se le-te pridobijo v istem postopku.
Pri pripravi odloka sodelujejo naslednji udeleženci:
– pripravljavec: Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško;
– izdelovalec OPPN izbran na javnem razpisu;
– Direkcija RS za infrastrukturo.
7. člen 
(obveznosti financiranja odloka) 
Izdelavo odloka, geodetske podlage, geološka poročila, morebitno presojo vplivov na okolje, strokovna gradiva, ki jih bodo zahtevali posamezni nosilci urejanja prostora bo financirala Direkcija RS za infrastrukturo, Sektor za železnice in Občina Laško.
8. člen 
(končna določba) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Št. 3504-1/2016
Laško, dne 8. aprila 2016
Župan 
Občine Laško 
Franc Zdolšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti