Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2016 z dne 15. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2016 z dne 15. 4. 2016

Kazalo

1114. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za čistilno napravo Artiče – OPPN ČN Artiče, stran 3918.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 33. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09, 3/10) župan Občine Brežice sprejema
S K L E P 
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za čistilno napravo Artiče – OPPN ČN Artiče 
1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo) 
(1) Namen priprave OPPN za čistilno napravo Artiče je zagotovitev ustrezne podlage za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekt za zagotovitev komunalne sanacije razpršene gradnje. S pripravo ustrezne prostorske podlage in pridobitvijo gradbenega dovoljenja bo komunalno sanirana razpršena gradnja na obrobju strnjenega naselja Artiče. V smislu racionalne izrabe prostora je smiselno del naselja navezati na predvideno čistilno napravo oziroma zagotoviti odvajanje odpadnih voda objektom, ki gravitirajo k čistilni napravi.
(2) V skladu z določili priloge 1 Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Brežice (Uradni list RS, št. 61/14) je umestitev čistilne naprave na kmetijsko zemljišče možna, če s tem izvaja komunalna sanacija legalnih objektov razpršene gradnje, in če tovrstne sanacije ni mogoče izvesti na stavbnem zemljišču.
2. člen 
(območje in predmet OPPN) 
(1) Območje OPPN se nahaja v zahodnem delu območja Artič. Območje obravnave je zemljišče s parc. št. 838/1, k.o. Arnovo selo. Površina obravnavanega območja znaša cca 19 ar. Čistilna naprava bo služila odvajanju odpadnih voda za nekaj stavb razpršen gradnje in dela naselja Artiče.
(2) V OPPN se predvidi fleksibilna zasnova z robnimi pogoji. V fazi pridobivanja smernic bo pristojno ministrstvo opredelilo, ali bo potrebno izvesti tudi celovito presojo vplivov na okolje. Ker gre za infrastrukturni objekt, se za to območje ne sprejme poseben program opremljanja.
3. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
(1) Strokovne rešitve za OPPN se pridobijo na podlagi prikaza stanja prostora, občinskega prostorskega načrta, idejne zasnove in upoštevajoč smernice za načrtovanje nosilcev urejanja prostora. Kot izhodišče se upoštevajo splošni pogoji OPN, pogoji iz priloge 1 OPN, podrobnejši izvedbeni pogoji na širšem območju in na območjih, namenjenih tovrstni dejavnosti.
(2) Upošteva se izdelana idejna zasnova, ki prikazuje končno stanje. V prvi fazi je predvidena izvedba 1/3 celotnega posega.
(3) Za območje umestitve čistilne naprave je izdelana Analiza tveganja za onesnaževanje vodnega telesa podzemne vode za ČN Artiče – Občina Brežice.
4. člen 
(roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz) 
(1) Okvirni roki za pripravo OPPN:
FAZA
ROKI 
(dni max)
1. Ogled lokacije, uvedba v delo
30
2. Priprava Sklepa o začetku postopka
5
3. Sprejem in objava sklepa (občina)
*
4. Izdelava osnutka odloka OPPN, obveznih prilog
60
5. Uskladitev osnutka z občino
5
6. Priprava gradiva za pridobivanje smernic
10
7. Pridobivanje smernic in odločbe o CPVO
30+10
8. Usklajevanje smernic in izdelava dopolnjenega osnutka
30
9. Izdelava gradiva za javno razgrnitev
10. Javna razgrnitev in javna obravnava (občina)
30
11. Priprava stališč do pripomb in uskladitev 
z občino
15
12. Predstavitev na OS in odborom – 1. branje (občina)
**
13. Izdelava predloga
30
14. Priprava gradiva za pridobivanje mnenj
15. Pridobivanje mnenj 
30+10
16. Priprava usklajenega predloga
10
17. Predstavitev na OS in odborom – sprejem (občina)
**
18. Izdelava končnega dokumenta 
14
19. Objava v uradnem listu (občina)
*
* prilagoditev terminom objav v uradnih glasilih
** prilagoditev terminom zasedanj OS in odborov
(2) Terminski plan ne vključuje čas postopka CPVO. Kolikor bo potrebno izvesti postopek CPVO, bo ta v skladu z določili veljavnega zakona potekal istočasno z izdelavo OPPN, čemur se prilagodijo zgoraj navedeni roki izdelave OPPN. Roki se prilagodijo odzivnosti nosilcev urejanja prostora in dinamiki sej občinskega sveta.
5. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
(1) Pri pripravi OPPN morajo s svojimi smernicami za načrtovanje in mnenji k predlogu OPPN sodelovati naslednji nosilci urejanja prostora ter ostali udeleženci:
Nosilci urejanja prostora:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Urad za upravljanje z vodami – Oddelek območja spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto (varstvo voda, ogrožena območja);
2. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana (varstvo kulturne dediščine);
3. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana (varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami);
4. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova c. 59, 1000 Ljubljana (obramba);
5. Elektro Celje, Vrunčeva 2a, 3000 Celje (električna energija);
6. Komunala Brežice d.o.o., Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice (področje odvajanja in čiščenja odpadnih vod, ravnanja z odpadki na lokalnem nivoju);
7. Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, območje sektorja za upravljanje cest – območje Novo mesto, Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto;
8. Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice (razvoj gospodarstva, družbene javne infrastrukture, zagotavljanje infrastrukturne opremljenosti);
9. Zavod za gozdove RS, Cesta bratov Milavcev 61, 8250 Brežice;
Ostali vabljeni, da podajo svoja priporočila:
10. Krajevna skupnost Artiče, Artiče 38, 8253 Artiče;
11. Telekom Slovenije, PE Novo mesto, Novi trg 7a, Novo mesto, (telekomunikacije).
Odločba o CPVO:
12. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Dunajska c. 47, 1000 Ljubljana.
(2) Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-te pridobijo v postopku.
(3) Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstavkom 58. in prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati smernice k osnutku in mnenja k predlogu prostorskega akta v 30 dneh od prejema poziva.
6. člen 
(obveznost financiranja) 
(1) Pripravljavec in naročnik OPPN: Občina Brežice.
(2) Sredstva za izdelavo OPPN: proračunska sredstva Občine Brežice.
7. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Sklep se objavi na spletni strani Občine Brežice.
Št. 3505-11/2016
Brežice, dne 6. aprila 2016
Župan 
Občine Brežice 
Ivan Molan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti