Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2016 z dne 15. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2016 z dne 15. 4. 2016

Kazalo

1128. Zaključni račun proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2015, stran 3935.

  
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 s spremembami) in Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave PN, št. 41/03 in 17/06 ter Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) je občinski svet na 10. redni seji dne 7. 4. 2016 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N 
proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2015 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2015.
2. člen 
Zaključni račun proračuna za leto 2015 izkazuje:
 
v EUR
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
6.429.262
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
5.529.111
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704) 
4.013.457
700 Davki na dohodek in dobiček
3.340.884
703 Davki na premoženje
618.950
704 Domači davki na blago in storitve
53.669
706 Drugi davki
–46
71 
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
1.515.654
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
1.258.450
711 Takse in pristojbine
2.537
712 Denarne kazni 
1.647
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
32.962
714 Drugi nedavčni prihodki
220.058
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)
14.706
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
14.706
73
PREJETE DONACIJE (730)
180
730 Prejete donacije iz domačih virov
180
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740) 
885.265
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
644.401
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
240.864
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
6.068.581
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
2.259.027
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
424.610
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
62.234
402 Izdatki za blago in storitve 
1.771.880
403 Plačila domačih obresti
303
409 Rezerve
0
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
2.661.855
410 Subvencije
30.018
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
682.133
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
629.887
413 Drugi tekoči domači transferi 
1.319.817
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
1.015.153
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.015.153
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
132.546
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
62.405
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
70.141
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (skupaj prihodki minus skupaj odhodki)
360.681
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75 IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
44 V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
50 VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
55 VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
5.404
550 Odplačila domačega dolga
5.404
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
355.277
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–5.404
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.=-III.)
–360.681
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
215.982
Ostanek sredstev na računih občine 
in KS na dan 31. 12. 2015
571.259
3. člen 
Ostanek sredstev na računih Občine Kanal ob Soči in krajevnih skupnosti na dan 31. 12. 2015 v višini 571.259 € se vključi v proračun Občine Kanal ob Soči za leto 2016 in se nameni za dokončanje programov iz leta 2015, za investicije za leto 2016 in kritje tekočih obveznosti proračuna za leto 2016.
4. člen 
Na dan 31. 12. 2015 znašajo sredstva proračunske rezerve 68.010 €.
5. člen 
Zaključni račun se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 9000-0003/2016-4
Kanal ob Soči, dne 7. aprila 2016
Župan 
Občine Kanal 
Andrej Maffi l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti