Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2016 z dne 15. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2016 z dne 15. 4. 2016

Kazalo

1108. Sklep o izvajanju opcij in diskrecijskih pravic iz prava Unije, stran 3900.

  
Na podlagi 9. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15), prvega odstavka 23. člena in prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in 59/11) ter v povezavi z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 176 z dne 27. junija 2013, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 575/2013) in Delegirano uredbo Komisije (EU) 2015/61 z dne 10. oktobra 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z zahtevo glede likvidnostnega kritja za kreditne institucije (UL L št. 11 z dne 17. januarja 2015, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Delegirana uredba (EU) 2015/61), izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P 
o izvajanju opcij in diskrecijskih pravic iz prava Unije 
1. člen 
Vsebina in področje uporabe 
(1) Ta sklep podrobneje določa nekatere opcije in diskrecijske pravice, ki so prenesene na pristojne organe po pravu Unije o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije, in jih izvaja Banka Slovenije, kadar je pristojna in odgovorna za izvajanje nadzora.
(2) Sklep se uporablja v zvezi s kreditnimi institucijami, ki se razvrstijo kot manj pomembne kreditne institucije v skladu s členom 6(4) Uredbe Sveta (EU) št. 1024/2013 z dne 15. oktobra 2013 o prenosu posebnih nalog, ki se nanašajo na politike bonitetnega nadzora kreditnih institucij, na Evropsko centralno banko (UL L št. 287 z dne 29. oktobra 2013, str. 63; v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 1024/2013) ter delom IV in členom 147(1) Uredbe (EU) št. 468/2014 Evropske centralne banke z dne 16. aprila 2014 o vzpostavitvi okvira za sodelovanje znotraj enotnega mehanizma nadzora med Evropsko centralno banko in pristojnimi nacionalnimi organi ter z imenovanimi nacionalnimi organi (UL L št. 141 z dne 14. maja 2014, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 468/2014).
(3) Ne glede na drugi odstavek tega člena se tudi za kreditne institucije, ki se razvrstijo kot pomembne kreditne institucije v skladu s členom 6(4) Uredbe (EU) št. 1024/2013 ter delom IV in členom 147(1) Uredbe (EU) št. 468/2014, uporabljajo naslednji členi tega sklepa:
(a) 4. člen: Člen 124(2) Uredbe (EU) št. 575/2013: izpostavljenosti, zavarovane s hipotekami na stanovanjske nepremičnine;
(b) 6. člen: Člen 178(2)(d) Uredbe (EU) št. 575/2013: pomembna kreditna obveznost v zamudi za namen opredelitve neplačila;
(c) 15. člen: Člen 468(3) Uredbe (EU) št. 575/2013: nerealizirani dobički, merjeni po pošteni vrednosti;
(d) 17. člen: Člen 473(1) Uredbe (EU) št. 575/2013: uvedba sprememb mednarodnega računovodskega standarda 19;
(e) drugi odstavek 19. člena: Člen 478(3)(a) in (b) Uredbe (EU) št. 575/2013: veljavni odstotki za odbitek pomembnih naložb v subjektih finančnega sektorja in odloženih terjatev za davek, ki se nanašajo na prihodnji dobiček, od navadnega lastniškega temeljnega kapitala;
(f) 22. člen: Člen 481(1) in (5) Uredbe (EU) št. 575/2013: dodatni filtri in odbitki;
(g) 24. člen: Člen 494 Uredbe (EU) št. 575/2013: sprejemljivi kapital.
2. člen 
Opredelitev pojmov 
(1) Pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot v določbah Uredbe (EU) št. 575/2013, Uredbe (EU) št. 1024/2013, člena 2 Uredbe (EU) št. 468/2014 in Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
(2) Nacionalni ukrepi za prenos Direktive 2006/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti kreditnih institucij (UL L št. 177 z dne 30. junija 2006, str. 1; v nadaljnjem besedilu Direktiva 2006/48/ES) in 2006/49/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o kapitalski ustreznosti investicijskih podjetij in kreditnih institucij (UL L št. 177 z dne 30. junija 2006, str. 201), na katere se sklicuje Uredba (EU) št. 575/2013, so Zakon o bančništvu (Uradni list RS, št. 99/10 – uradno prečiščeno besedilo (52/11 – popravek), 9/11 – ZPlaSS-B, 35/11, 59/11, 85/11, 48/12, 105/12, 56/13, 63/13 – ZS-K in 96/13) in na njegovi podlagi sprejeti predpisi.
POGLAVJE I 
Kapital 
3. člen 
Člen 89(3) Uredbe (EU) št. 575/2013: uteži tveganja in prepoved kvalificiranih deležev izven finančnega sektorja
Brez poseganja v člen 90 Uredbe (EU) št. 575/2013 kreditne institucije pri izračunu kapitalskih zahtev v skladu z delom 3 Uredbe (EU) št. 575/2013 uporabijo utež tveganja 1 250 % za višjega izmed naslednjih zneskov:
(a) znesek kvalificiranih deležev v družbah iz člena 89(1) Uredbe (EU) št. 575/2013, ki presega 15 % sprejemljivega kapitala kreditne institucije, in
(b) skupen znesek kvalificiranih deležev v družbah iz člena 89(2) Uredbe (EU) št. 575/2013, ki presega 60 % sprejemljivega kapitala kreditne institucije.
POGLAVJE II 
Kapitalske zahteve 
4. člen 
Člen 124(2) Uredbe (EU) št. 575/2013: izpostavljenosti, zavarovane s hipotekami na stanovanjske nepremičnine
Kreditne institucije v zvezi s členom 124(2) Uredbe (EU) št. 575/2013 pri izpostavljenostih, ki so v celoti in popolnoma zavarovane s hipotekami na stanovanjske nepremičnine, uporabijo utež tveganja 35 % za del kredita, ki ne presega 60 % tržne vrednosti zadevne nepremičnine, ali 60 % hipotekarne kreditne vrednosti zadevne nepremičnine v tistih državah članicah, ki so v zakonih ali predpisih določile stroga merila za ocenjevanje hipotekarne kreditne vrednosti.
5. člen 
Člen 178(1) Uredbe (EU) št. 575/2013: neplačilo dolžnika
Kreditne institucije za kategorije izpostavljenosti, določene v členu 178(1)(b) Uredbe (EU) št. 575/2013, uporabijo standard "več kot 90 dni zamude".
6. člen 
Člen 178(2)(d) Uredbe (EU) št. 575/2013: pomembna kreditna obveznost v zamudi za namen opredelitve neplačila
Kreditna obveznost v zamudi v zvezi s členom 178(2)(d) Uredbe (EU) št. 575/2013 je pomembna najkasneje, ko vse kreditne obveznosti v zamudi posameznega dolžnika presegajo 2 % črpane izpostavljenosti do tega dolžnika ali 50.000 EUR, vendar niso manjše kot 200 EUR. Črpana izpostavljenost dolžnika je seštevek črpanih zneskov po posameznih pogodbah postavk finančnih sredstev (brez delnic, deležev in dolgoročnih naložb v kapital).
7. člen 
Člen 282(6) Uredbe (EU) št. 575/2013: nizi varovanj
Za posle, navedene v členu 282(6) Uredbe (EU) št. 575/2013, kreditne institucije uporabijo metodo tekoče izpostavljenosti iz člena 274 Uredbe (EU) št. 575/2013.
8. člen 
Člen 327(2) Uredbe (EU) št. 575/2013: pobot
Kreditne institucije ne smejo upoštevati pobota med zamenljivim vrednostnim papirjem in nasprotno pozicijo v njegovem osnovnem instrumentu, kakor je navedeno v členu 327(2) Uredbe (EU) št. 575/2013.
9. člen 
Člen 380 Uredbe (EU) št. 575/2013: oprostitev
Kreditne institucije v primeru splošnega izpada sistema poravnave, klirinškega sistema ali centralne nasprotne stranke v smislu člena 380 Uredbe (EU) št. 575/2013 v času, dokler se razmere ne uredijo, uporabljajo naslednje določbe:
(a) kreditnim institucijam ni treba izpolnjevati kapitalskih zahtev iz členov 378 in 379 Uredbe (EU) št. 575/2013 in
(b) neporavnan posel s strani nasprotne stranke se ne šteje kot neplačilo za namene kreditnega tveganja.
POGLAVJE III 
Velike izpostavljenosti 
10. člen 
Člen 395(1) Uredbe (EU) št. 575/2013: omejitve velikih izpostavljenosti
Omejitev vrednosti velike izpostavljenosti v smislu člena 395(1) Uredbe (EU) št. 575/2013 ni nižja od 150 milijonov EUR.
11. člen 
Člen 400(2) Uredbe (EU) št. 575/2013: izvzetja
(1) Izpostavljenosti, navedene v členu 400(2)(a) Uredbe (EU) št. 575/2013, so izvzete iz uporabe člena 395(1) navedene uredbe za 80 % nominalne vrednosti kritih obveznic, če so izpolnjeni pogoji iz člena 400(3) navedene uredbe.
(2) Izpostavljenosti, navedene v členu 400(2)(b) Uredbe (EU) št. 575/2013, so izvzete iz uporabe člena 395(1) navedene uredbe za 80 % vrednosti izpostavljenosti, če so izpolnjeni pogoji iz člena 400(3) navedene uredbe.
(3) Izpostavljenosti, navedene v členu 400(2)(c) Uredbe (EU) št. 575/2013, ki jih ima kreditna institucija do družb iz navedenega člena, so v celoti izvzete iz uporabe člena 395(1) navedene uredbe, če so izpolnjeni pogoji iz člena 400(3) navedene uredbe, kakor so podrobneje opredeljeni v Prilogi I k Uredbi Evropske centralne banke (EU) 2016/445 z dne 14. marca 2016 o izvajanju opcij in diskrecijskih pravic, ki so na voljo v pravu Unije (UL L št. 78 z dne 24. marca 2016, str. 60; v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) 2016/445), in če so te družbe zajete v isti nadzor na konsolidirani podlagi v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013, Direktivo 2002/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2002 o dopolnilnem nadzoru kreditnih institucij, zavarovalnic in investicijskih družb v finančnem konglomeratu, ki spreminja direktive Sveta 73/239/EGS, 79/267/EGS, 92/49/EGS, 92/96/EGS, 93/6/EGS in 93/22/EGS ter direktivi 98/78/ES in 2000/12/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 35 z dne 11. februarja 2003, str. 1) ali enakovrednimi standardi, ki veljajo v tretji državi, kakor je podrobneje opredeljeno v Prilogi I k Uredbi (EU) 2016/445.
(4) Izpostavljenosti, navedene v členu 400(2)(d) Uredbe (EU) št. 575/2013, so v celoti izvzete iz uporabe člena 395(1) navedene uredbe, če so izpolnjeni pogoji iz člena 400(3) navedene uredbe, kakor so podrobneje opredeljeni v Prilogi II k Uredbi (EU) 2016/445.
(5) Izpostavljenosti, navedene v členu 400(2)(e) do (k) Uredbe (EU) št. 575/2013, so v celoti, v primeru člena 400(2)(i) pa do najvišjega dovoljenega zneska, izvzete iz uporabe člena 395(1) navedene uredbe, če so izpolnjeni pogoji iz člena 400(3) navedene uredbe.
(6) Kreditne institucije ocenijo, ali so izpolnjeni pogoji iz člena 400(3) Uredbe (EU) št. 575/2013 in ustrezne priloge k Uredbi (EU) 2016/445, ki se uporablja za posamezno izpostavljenost. Banka Slovenije lahko to oceno kadar koli preveri in zahteva, da ji kreditne institucije za ta namen predložijo dokumentacijo, navedeno v ustrezni prilogi.
POGLAVJE IV 
Likvidnost 
12. člen 
Člen 420(2) Uredbe (EU) št. 575/2013 in člen 23(2) Delegirane uredbe (EU) 2015/61: likvidnostni odlivi
Kreditne institucije pri ocenjevanju likvidnostnih odlivov zaradi zunajbilančnih postavk iz naslova trgovinskega financiranja, kakor so navedene v členu 420(2) Uredbe (EU) št. 575/2013 in Prilogi I k navedeni uredbi in v členu 23(2) Delegirane uredbe (EU) 2015/61, predpostavijo stopnjo odliva v višini 5 %, kakor je navedeno v členu 420(2) navedene uredbe in členu 23(2) Delegirane uredbe (EU) 2015/61. Ustrezni odlivi se poročajo v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 680/2014 z dne 16. aprila 2014 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi z nadzorniškim poročanjem institucij v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 191 z dne 28. junija 2014, str. 1).
13. člen 
Člen 24(4) in (5) Delegirane uredbe (EU) 2015/61: odlivi iz stabilnih vlog na drobno
Kreditne institucije pomnožijo znesek stabilnih vlog na drobno, ki jih krije sistem jamstva za vloge, s 3 %, kakor je navedeno v členu 24(4) Delegirane uredbe (EU) 2015/61, če je Komisija izdala predhodno odobritev v skladu s členom 24(5) navedene delegirane uredbe, s katero je potrdila, da so izpolnjeni vsi pogoji iz člena 24(4).
POGLAVJE V 
Prehodne določbe Uredbe (EU) št. 575/2013
14. člen 
Člen 467(3) Uredbe (EU) št. 575/2013: nerealizirane izgube, merjene po pošteni vrednosti
(1) Kreditne institucije v obdobju od 1. januarja 2016 do 31. decembra 2017 v izračun postavk navadnega lastniškega temeljnega kapitala vključijo samo veljavni odstotek nerealiziranih izgub v smislu člena 467(1) Uredbe (EU) št. 575/2013, vključno z izgubami iz naslova izpostavljenosti do enot centralne ravni države, razvrščenih v kategorijo "razpoložljiv za prodajo".
(2) Za namene prvega odstavka tega člena znaša veljavni odstotek:
(a) 60 % v obdobju od 1. januarja 2016 do 31. decembra 2016 in
(b) 80 % v obdobju od 1. januarja 2017 do 31. decembra 2017.
15. člen 
Člen 468(3) Uredbe (EU) št. 575/2013: nerealizirani dobički, merjeni po pošteni vrednosti
(1) Kreditne institucije v obdobju od 1. januarja 2016 do 31. decembra 2017 iz izračuna postavk navadnega lastniškega temeljnega kapitala izključijo veljavni odstotek nerealiziranih dobičkov v smislu člena 468(1) Uredbe (EU) št. 575/2013.
(2) Za namene prvega odstavka tega člena znaša veljavni odstotek:
(a) 40 % v obdobju od 1. januarja 2016 do 31. decembra 2016 in
(b) 20 % v obdobju od 1. januarja 2017 do 31. decembra 2017.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena kreditne institucije iz izračuna postavk navadnega lastniškega temeljnega kapitala v celoti izključijo nerealizirane dobičke iz naslova izpostavljenosti do enot centralne ravni države, razvrščene v kategorijo "razpoložljiv za prodajo", dokler Komisija ne sprejme uredbe na podlagi Uredbe (ES) št. 1606/2002 za nadomestitev mednarodnega računovodskega standarda 39.
16. člen 
Člen 471(1) Uredbe (EU) št. 575/2013: izvzetje iz odbitka deležev v lastniškem kapitalu zavarovalnic od postavk navadnega lastniškega temeljnega kapitala
(1) Kreditnim institucijam se v obdobju od 1. januarja 2016 do 31. decembra 2018 dovoli, da od postavk navadnega lastniškega temeljnega kapitala ne odbijejo deležev v lastniškem kapitalu zavarovalnic, pozavarovalnic in zavarovalnih holdingov, če so izpolnjeni pogoji iz člena 471(1) Uredbe (EU) št. 575/2013.
(2) Kreditne institucije morajo od 1. januarja 2019 od postavk navadnega lastniškega temeljnega kapitala odbiti deleže v lastniškem kapitalu zavarovalnic, pozavarovalnic in zavarovalnih holdingov.
17. člen 
Člen 473(1) Uredbe (EU) št. 575/2013: uvedba sprememb mednarodnega računovodskega standarda 19
Kreditne institucije v obdobju od 1. januarja 2016 do 31. decembra 2018 v svojem navadnem lastniškem temeljnem kapitalu ne upoštevajo zneska, navedenega v členu 473(1) Uredbe (EU) št. 575/2013.
18. člen 
Člen 478(3)(a), (c) in (d) Uredbe (EU) št. 575/2013: veljavni odstotki za odbitek od postavk navadnega lastniškega temeljnega kapitala, dodatnega temeljnega kapitala in dodatnega kapitala
(1) Za namene člena 478(1) Uredbe (EU) št. 575/2013 znaša veljavni odstotek:
(a) 60 % v obdobju od 1. januarja 2016 do 31. decembra 2016;
(b) 80 % v obdobju od 1. januarja 2017 do 31. decembra 2017;
(c) 100 % od 1. januarja 2018.
(2) Ta člen se ne uporablja za odložene terjatve za davek, ki se nanašajo na prihodnji dobiček.
19. člen 
Člen 478(3)(a) in (b) Uredbe (EU) št. 575/2013: veljavni odstotki za odbitek pomembnih naložb v subjektih finančnega sektorja in odloženih terjatev za davek, ki se nanašajo na prihodnji dobiček, od navadnega lastniškega temeljnega kapitala
(1) Za namene člena 478(1) Uredbe (EU) št. 575/2013 znaša veljavni odstotek za namene člena 469(1)(a) in (c) navedene uredbe:
(a) 60 % v obdobju od 1. januarja 2016 do 31. decembra 2016;
(b) 80 % v obdobju od 1. januarja 2017 do 31. decembra 2017;
(c) 100 % od 1. januarja 2018.
(2) Za namene člena 478(2) Uredbe (EU) št. 575/2013 znaša veljavni odstotek:
(a) 40 % v obdobju od 1. januarja 2016 do 31. decembra 2016;
(b) 60 % v obdobju od 1. januarja 2017 do 31. decembra 2017;
(c) 80 % v obdobju od 1. januarja 2018 do 31. decembra 2018;
(d) 100 % od 1. januarja 2019.
20. člen 
Člen 479(1) in (4) Uredbe (EU) št. 575/2013: priznavanje instrumentov in postavk v konsolidiranem navadnem lastniškem temeljnem kapitalu, ki se ne štejejo za manjšinske deleže
(1) V obdobju od 1. januarja 2016 do 31. decembra 2017 se veljavni odstotek postavk iz člena 479(1) Uredbe (EU) št. 575/2013, ki bi se uvrstile med konsolidacijske rezerve v skladu z nacionalnimi ukrepi za izvajanje člena 65 Direktive 2006/48/ES šteje za konsolidiran navadni lastniški temeljni kapital v skladu z odstotki, določenimi v drugem odstavku tega člena.
(2) Za namene prvega odstavka tega člena znaša veljavni odstotek:
(a) 40 % v obdobju od 1. januarja 2016 do 31. decembra 2016 in
(b) 20 % v obdobju od 1. januarja 2017 do 31. decembra 2017.
21. člen 
Člen 480(3) Uredbe (EU) št. 575/2013: priznavanje manjšinskih deležev ter kvalificiranega dodatnega temeljnega kapitala in dodatnega kapitala v konsolidiranem kapitalu
V obdobju od 1. januarja 2016 do 31. decembra 2017, kakor je navedeno v členu 480(3) Uredbe (EU) št. 575/2013, znaša vrednost veljavnega faktorja iz člena 480(1) navedene uredbe:
(a) 0,6 v obdobju od 1. januarja 2016 do 31. decembra 2016 in
(b) 0,8 v obdobju od 1. januarja 2017 do 31. decembra 2017.
22. člen 
Člen 481(1) in (5) Uredbe (EU) št. 575/2013: dodatni filtri in odbitki
V obdobju od 1. januarja 2016 do 31. decembra 2017 znaša za namene uporabe filtrov ali odbitkov, ki se zahtevajo v skladu z nacionalnimi ukrepi za prenos in so navedeni v členu 481(1) Uredbe (EU) št. 575/2013, veljavni odstotek 0 %.
23. člen 
Člen 486(6) Uredbe (EU) št. 75/2013: omejitve glede uporabe predhodnih pravil za postavke navadnega lastniškega temeljnega kapitala, dodatnega temeljnega kapitala in dodatnega kapitala
Za namene člena 486 Uredbe (EU) št. 575/2013 znaša veljavni odstotek:
(a) 60 % v obdobju od 1. januarja 2016 do 31. decembra 2016;
(b) 50 % v obdobju od 1. januarja 2017 do 31. decembra 2017;
(c) 40 % v obdobju od 1. januarja 2018 do 31. decembra 2018;
(d) 30 % v obdobju od 1. januarja 2019 do 31. decembra 2019;
(e) 20 % v obdobju od 1. januarja 2020 do 31. decembra 2020;
(f) 10 % v obdobju od 1. januarja 2021 do 31. decembra 2021.
24. člen 
Člen 494 Uredbe (EU) št. 575/2013: sprejemljivi kapital
Z odstopanjem od točk (71)(a)(ii) in (b)(ii) člena 4(1) Uredbe (EU) št. 575/2013 lahko sprejemljivi kapital kreditne institucije v obdobju med 1. januarjem 2016 in 31. decembrom 2016 zajema dodatni kapital v višini 50 % temeljnega kapitala.
25. člen 
Člen 495(1) Uredbe (EU) št. 575/2013: obravnava izpostavljenosti iz naslova lastniških finančnih instrumentov v okviru pristopa na osnovi notranjih bonitetnih ocen (IRB)
Kategorije izpostavljenosti iz naslova lastniških finančnih instrumentov, ki so upravičene do izvzetja iz pristopa IRB v skladu s členom 495(1) Uredbe (EU) št. 575/2013, vključujejo do 31. decembra 2017 samo tiste kategorije izpostavljenosti iz naslova lastniških finančnih instrumentov, ki so bile 31. decembra 2013 že upravičene do izvzetja iz obravnave pristopa IRB, v skladu s členom 2 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/1556 z dne 11. junija 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za prehodno obravnavo izpostavljenosti iz naslova lastniških instrumentov v skladu s pristopom IRB (UL L št. 244 z dne 19. septembra 2015, str. 9).
POGLAVJE VI 
Končni določbi 
26. člen 
Začetek veljavnosti sklepa 
(1) Ta sklep začne veljati 1. oktobra 2016.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena se 13. člen tega sklepa uporablja od 1. januarja 2019.
27. člen 
Prenehanje veljavnosti 
Z dnem začetka veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o izvajanju Uredbe (EU) o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja glede izvrševanja opcij in diskrecijskih možnosti ter drugih nalog pristojnega organa za kreditne institucije (Uradni list RS, št. 5/14 in 19/15), razen tretjega odstavka 5. člena navedenega sklepa, ki se za kreditne institucije, ki se razvrstijo kot pomembne kreditne institucije v skladu s členom 6(4) Uredbe (EU) št. 1024/2013 ter delom IV in členom 147(1) Uredbe (EU) št. 468/2014, uporablja do 31. decembra 2016.
Ljubljana, dne 12. aprila 2016
Boštjan Jazbec l.r.
Predsednik 
Sveta Banke Slovenije 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti