Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2016 z dne 15. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2016 z dne 15. 4. 2016

Kazalo

1147. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Štore za leto 2015, stran 3986.

  
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 – ZDT-B, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 106. člena Statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 1/12, 38/14) je Občinski svet Občine Štore na 9. redni seji dne 5. 4. 2016 sprejel
O D L O K 
o zaključnem računu proračuna Občine Štore za leto 2015 
1. člen 
S tem odlokom se potrdi zaključni račun proračuna Občine Štore za leto 2015.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Štore za leto 2015 izkazuje:
XII.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov
Zaključni račun proračuna za leto 2015
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
2.670.401
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.336.297
70
DAVČNI PRIHODKI
2.197.328
700 Davki na dohodek in dobiček
2.050.750
703 Davki na premoženje
67.056
704 Domači davki na blago in storitve
79.522
71
NEDAVČNI PRIHODKI 
138.969
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
108.512
711 Takse in pristojbine
1.586
712 Globe in druge denarne kazni
4.868
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 
9.629
714 Drugi nedavčni prihodki 
14.374
72
KAPITALSKI PRIHODKI
0
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
334.104
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
332.744
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU 
1.360
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 
2.455.765
40
TEKOČI ODHODKI 
956.608
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
253.460
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
38.761
402 Izdatki za blago in storitve 
631.083
403 Plačila domačih obresti 
1.165
409 Rezerve
32.139
41
TEKOČI TRANSFERI 
1.036.413
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
759.250
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
71.758
413 Drugi tekoči domači transferi 
205.405
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
456.044
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
456.044
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
6.700
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 
6.700
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
214.636
III/1.
PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-7102)-(II.-403-404)
215.801
III/2.
TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70+71)-(40+41)
343.276
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0
750 Prejeta vračila danih posojil 
0
751 Prodaja kapitalskih deležev 
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije 
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
206.550
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
206.550
440 Dana posojila 
206.550
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 
0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
–206.550
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501) 
0
50
ZADOLŽEVANJE 
0
500 Domače zadolževanje 
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550+551)
2.106
55
ODPLAČILA DOLGA 
2.106
550 Odplačila domačega dolga 
2.106
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
5.980
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–2.106
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–214.636
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
19.570
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Štore za leto 2015 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz načrtovanih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja. V posebnem delu pa prikaz načrtovanih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Štore, predstavljenih po področjih, programih in podprogramih. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov ter o njihovi realizaciji v tem letu.
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0016/2016-1
Štore, dne 6. aprila 2016
Župan 
Občine Štore 
Miran Jurkošek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti