Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2016 z dne 22. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2016 z dne 22. 4. 2016, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

1171. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1172. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1173. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1174. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1175. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1176. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1177. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

Pozivi

1178. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za dva sodnika ustavnega sodišča

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1179. Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o določitvi ukrepov v zvezi z dostopom do odprtega interneta
1180. Uredba o izvajanju uredbe (EU) o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine s strani carinskih organov
1181. Uredba o oblikovanju cen učbenikov
1182. Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča ob levem bregu vodotoka Sava na območju Trbojskega jezera v naselju Trboje v Občini Šenčur
1183. Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča ob predoru potoka Dupeljščica v naselju Struževo v Mestni občini Kranj
1184. Uredba o spremembah Uredbe o nagradi in priznanjih za prostovoljstvo
1185. Uredba o spremembah Uredbe o izvajanju sheme šolskega sadja

MINISTRSTVA

1186. Pravilnik o spremembi Pravilnika o določitvi cen orožnih listin
1187. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o strokovni usposobljenosti izvršilnih železniških delavcev
1188. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o področjih prostovoljskega dela in vpisniku
1189. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za izvajanje Zakona o orožju
1190. Pravilnik o spremembah Pravilnika o višini stroškov za izdelavo predhodnega mnenja o ustreznosti elaborata, ki določa naziv PTP, za spremljanje dozorevanja grozdja, za mnenje o ustreznosti količine in kakovosti grozdja za pridelavo vrhunskega vina ZGP, za izdelavo izotopskih analiz in za dodatno izobraževanje pokuševalcev
1261. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izpolnjevanju enotne upravne listine, elektronskem poslovanju s Finančno upravo Republike Slovenije in o drugih obrazcih, ki se uporabljajo pri izvajanju carinskih formalnosti

USTAVNO SODIŠČE

1191. Odločba o razveljavitvi 5. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Tržič, kolikor kategorizira javno pot "R2 410–Zg. Vetrno–Gozd" v delu, ki poteka po zemliščih parc. št. 742/2, 752/1 in 752/2, vse k.o. Križe
1192. Sklep o zavrženju ustavne pritožbe

SODNI SVET

1193. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1194. Sistemska obratovalna navodila za prenosni sistem električne energije Republike Slovenije
1195. Akt o spremembi Akta o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju Občine Sežana
1196. Odločba o imenovanju namestnice vodje Okrožnega državnega tožilstva v Kranju

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1197. Aneks št. 4 h Kolektivni pogodbi javnega zavoda RTV Slovenija

OBČINE

Brežice

1198. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Brežice
1258. Zaključni račun proračuna Občine Brežice za leto 2015
1259. Sklep o uskladitvi cene storitev »Pomoč družini na domu« za leto 2016

Cerknica

1199. Obvestilo o pridobitvi potrdila Evropske komisije o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko pomoči

Dobje

1200. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dobje za leto 2016

Gornji Petrovci

1201. Odredba o dopolnitvi Odredbe o merilih za podaljšanje obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Gornji Petrovci

Grosuplje

1202. Odlok o oddajanju v najem in obremenjevanju nepremičnin v lasti Občine Grosuplje

Horjul

1203. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Horjul za leto 2015
1204. Odlok o denarnih pomočeh v Občini Horjul
1205. Odlok o obdelavi določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
1206. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Idrija

1207. Zaključni račun proračuna Občine Idrija za leto 2015
1208. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Industrijska cona Godovič
1209. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o upravljanju javnih športnih in kulturnih objektov v Občini Idrija

Kamnik

1210. Odlok o koncesiji za izvajanje gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov z območja Občine Kamnik
1211. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov na področju mladinskih programov v Občini Kamnik
1212. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov na področju kulture v Občini Kamnik
1213. Sklep o potrditvi elaborata in predračunske cene storitev gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v RCERO Ljubljana za leti 2016 in 2017

Litija

1214. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Litija (sprememba 2-2015)

Ljubljana

1215. Zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2015
1216. Ugotovitveni sklep o sprejemu Akta o ustanovitvi Sveta RCERO LJUBLJANA

Log-Dragomer

1217. Sklep o soglasju k spremembi cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Log - Dragomer

Mokronog-Trebelno

1218. Zaključni račun proračuna Občine Mokronog - Trebelno za leto 2015
1219. Odlok o rebalansu proračuna Občine Mokronog - Trebelno za leto 2016
1220. Sklep o oceni izvajanja občinskega programa varnosti Občine Mokronog - Trebelno za leto 2015

Murska Sobota

1221. Zaključni račun proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2015
1222. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala, javno podjetje d.o.o.
1223. Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za kamenšnico ob Bakovski ulici v Murski Soboti

Nova Gorica

1224. Zaključni račun proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2015
1225. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica
1226. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica

Postojna

1227. Odlok o zaključnem računu Občine Postojna za leto 2015
1228. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Postojna za leto 2016

Prebold

1229. Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Prebold
1230. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Prebold za programsko obdobje 2015–2020

Radeče

1231. Zaključni račun proračuna Občine Radeče za leto 2015
1232. Odlok o rebalansu A proračuna Občine Radeče za leto 2016
1233. Odlok o podelitvi koncesije za upravljanje kabelsko-razdelilnega sistema za prenos televizijskega, internetnega ter telefonskega signala v Občini Radeče
1234. Sklep o določitvi cen programov v Javnem zavodu Osnova šola Marjana Nemca Radeče – enoti Vrtec Radeče z veljavnostjo od 1. 5. 2016
1235. Sklep o ceni izvajanja storitve obvezne občinske gospodarske javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Radeče
1236. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2016

Slovenska Bistrica

1237. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo objektov namenjenih kmetijski dejavnosti na parcelah št. 1303 in 4/7 k.o. Vrhole pri Laporju
1238. Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Slovenska Bistrica
1239. Sklep o cenah programov vrtcev na območju Občine Slovenska Bistrica

Slovenske Konjice

1240. Zaključni račun proračuna Občine Slovenske Konjice za leto 2015
1241. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Spodnje Preloge (Podbregar)
1242. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu Spodnje Preloge v Slovenskih Konjicah
1243. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Loče – stanovanjsko obrtna servisna dejavnost – za stanovanjsko gradnjo

Šmarje pri Jelšah

1244. Zaključni račun proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2015
1245. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Šmarje pri Jelšah
1246. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi na nepremičninah

Šmarješke Toplice

1260. Sklep o ugotovitvi javne koristi – interesa in razlastitvi

Tišina

1247. Zaključni račun proračuna Občine Tišina za leto 2015
1248. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Tišina

Tolmin

1249. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Tolmin za leto 2015
1250. Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Soči in na reki Koritnici
1251. Sklep o razveljavitvi sklepa št. 422-0003/2015 o spremembi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
1252. Obvestilo o pridobitvi potrdila Evropske komisije o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko sheme državne pomoči

Trebnje

1253. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtca Mavrica Trebnje

Velika Polana

1254. Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah župana, podžupana, članov občinskega sveta in članov nadzornega odbora ter delovnih teles
1255. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Velika Polana v letu 2016

Žalec

1256. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda UPI – Ljudska univerza Žalec
1257. Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom

POPRAVKI

1262. Tehnični popravek Pravilnika o podrobnejših kriterijih in merilih za olajšave plačila komunalnega prispevka
1263. Tehnični popravek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja DB 2 – Dolgo Brdo – A

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti