Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2016 z dne 22. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2016 z dne 22. 4. 2016

Kazalo

Ob-1996/16, Stran 928
Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljubljana, ki jo zastopa dr. Maja Makovec Brenčič, ministrica za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju: Republika Slovenija), v skladu s 14. in 21. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13, 50/14, 90/14 in 14/15; ZSPDSLS) in 30. členom Uredbe o ravnanju s stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 24/13 in 10/14; USPDSLS), objavlja
javni razpis 
za 2. prodajo nepremičnine po metodi javne dražbe (nekdanji prostori Dijaškega doma 26. junij na naslovu Železnikova 12 v Mariboru)
I. Naziv in sedež organizatorja: zemljiškoknjižna lastnica nepremičnine, ki je predmet prodaje, je Republika Slovenija, upravljavec Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, ki je tudi organizator javne dražbe. Pred prenehanjem je bil uporabnik nepremičnine Dijaški dom 26. junij, ki je prenehal in so od njegovega prenehanja prostori prazni in namenjeni prodaji.
II. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnega stvarnega premoženja države po metodi javne dražbe.
III. Opis predmeta prodaje
Predmet pogodbe je prodaja posameznega dela št. 6, stavbe št. 1586, k.o. Pobrežje (681), stoječe na parc. št. 1251/1, k.o. Pobrežje (681) in ki v naravi predstavlja poslovno stavbo na naslovu Železnikova ulica 12 Maribor, v lasti Republike Slovenije do celote, vpisan v zemljiško knjigo pod ID znakom 681-1586-6, k.o. Pobrežje (681), ID 5796533. Klasifikacija stavbe je 113001. Pri splošnem skupnem delu ID 5389083, 105 – solastnina na splošnih skupnih delih stavbe v etažni lastnini je vknjižena solastninska pravica do 5836/10000-in v korist vsakokratnega lastnika posameznega dela št. 6.
V naravi predstavlja posamezni del št. 6, stanovanjske prostore s št. 3, 4, 19, 20, 031, 032, 033, 101 – 124, 201 – 224, 226-228, 301-324, 326-328, 429 od kleti II do 4. nad. (od 1. do 7. etaže), v dejanski skupni površini prodajanega dela 1451,80 m2, v deležu 57,30 % glede na skupno površino stavbe, kar je na podlagi ponovno opravljenih dejanskih izmer zabeleženo v Pogodbi o medsebojnih pravicah in obveznostih solastnikov objekta na Železnikovi 12 v Mariboru, sklenjeni dne 31. 8. 2015. Po tej pogodbi je delež prodajalca na splošnih skupnih delih skupne površine 199,1 m2 57,3 %. Na posebnih skupnih delih prodajalec po isti pogodbi nima deleža, so v izključni uporabi ostalih solastnikov, kar je posebna ureditev z dogovorom solastnikov, ki j edrugačna od zemljiškoknjižnega vpisa pri osebnih skupnih delih, kjer ima sorazmeren delež vsakokratni lastnik posameznega dela št. 6.
Nepremičnina se nahaja na desnem bregu Drave, na območju starejših stanovanjskih in večstanovanjskih objektov. V soseski se nahajajo še preostali objekti, značilni za strnjeno mestno zazidavo: šole, trgovina, zdravstveni dom, pošta, dom za ostarele. Urejena je asfaltirana cesta, pločniki, javna razsvetljava, kanalizacijsko omrežje.
Objekt je bil zgrajen leta 1987 kot večstanovanjski dijaški dom etažnosti K1+K2+P+4. Stanje objekta je v starosti primernem stanju, prostori že nekaj časa niso v uporabi in so potrebni prenove (sanitarije, okna, tlaki, stavbno pohištvo, skupni deli – fasada). Temelji so izdelani kot AB pasovni. Nosilna konstrukcija je AB. Medetažne konstrukcije so AB plošče. Predelne stene so opečne. Streha je ravna AB hidroizolirana plošča. Kleparski izdelki so izdelani iz pocinkane pločevine. Fasada je obešena s polmontažnimi minimalno toplotnoizoliranimi AB paneli. Tlaki so izdelani v keramičnih ploščicah, vinaz ploščah. Stene so ometane, kitane, opleskane z oljno bravo in slikane. Stropovi so ometani, kitani in slikani. Okna so lesena vezana, manjši del oken je PCV zastekljen z 2 slojnim TI stekom. Vrata so lesena pleskana s plohastimi podboji. Objekt je priključen na vodovodno, kanalizacijsko, električno in toplovodno omrežje-daljninsko ogrevanje s kotlovnico na Železnikovi 16 (upravnik Staninvest).
V katastru pri stavbi še ni pripeta energetska izkaznica, vendar je že izdelana, pod št. 2015-57-74-33670 in velja do 28. 12. 2025. Stavba je potrebna celovite obnove glede porabe energije (izolacija ovoja stavbe, zamenjava oken in steklenih površin, vgradnja sistemov za zmanjšanje porabe energije in sisteme URE in OVE). Stavba se skladno z Direktivo 2010/31/EU razvrsti v kategorijo: druge vrste stavba, ki je porabnik energije.
Nepremičnina, ki se prodaja, je vključena v Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za organe državne uprave, pravosodne organe, javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije in javne sklade za leto 2015 (Uradni list RS, št. 14/15, v nadaljevanju: OdRSPDZ15) in je predvidena za prodajo.
Nepremičnina se prodaja po načelu videno – kupljeno, prosta oseb in stvari.
IV. Predkupna pravica
Na nepremičninah ne obstaja predkupna pravica etažnih lastnikov po 124. členu Stvarnopravnega zakonika – gre za nepremičnino, ki ima več kot 5 posameznih delov.
V. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, v sejni sobi v 6. nadstropju, dne 10. 5. 2016 ob 11. uri.
VI. Izklicna cena: za nepremičnino, ki je predmet ponovljene prodaje, je izklicna cena 493.850,00 EUR. Izklicno ceno predstavlja ocenjena tržna vrednost nepremičnine po sodno zapriseženem cenilcu, ocenjevana po stanju na dan 26. 11. 2016, v višini 581.000,00 EUR, znižana za 15 %. Najnižji znesek višanja je 1.000,00 EUR. Izklicna cena nepremičnine ne vsebuje zakonsko določenega 2 % davka na promet z nepremičninami, ki ga plača kupec.
VII. Varščina: dražitelji morajo najpozneje do vključno petka, 6. 5. 2016 plačati varščino v višini 10 % izklicne cene, torej 49.385,00 EUR na podračun proračuna Republike Slovenije EZR 01100-6300109972, sklic 18 33308-7200994-860112, z navedbo »Plačilo varščine – Javna dražba Železnikova 12«. Varščina bo uspelemu dražitelju vračunana v kupnino, drugim dražiteljem, ki ne bodo uspeli na javni dražbi, pa se bo varščina brez obresti vrnila v 15 dneh od zaključka javne dražbe na njihov transakcijski račun. Plačilo varščine šteje za dano ponudbo najmanj po izklicni ceni za predmetne nepremičnine. Ponudba veže dražitelja do zaključka dražbe in do tedaj ne more odstopiti od ponudbe ali jo kakorkoli razveljaviti.
VIII. Izbira najugodnejšega dražitelja: izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni dražbi. Z vplačilom varščine sprejme dražitelj obveznost pristopiti k javni dražbi in razpisne pogoje javne dražbe. Če je dražitelj samo eden, je nepremičnina prodana za izklicno ceno, če jih je več, pa je najugodnejši dražitelj tisti, ki ponudi najvišjo ceno.
IX. Način in rok sklenitve pogodbe: prodajalec bo sklenil prodajno pogodbo z najugodnejšim dražiteljem, za ceno, doseženo na javni dražbi. Če dražitelj v roku 15 dni na poziv prodajalca ne bo podpisal pogodbe, se šteje, da je od nakupa odstopil in ima Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport pravico zadržati vplačano varščino.
X. Način in rok plačila kupnine: kupnino plača kupec najkasneje v 30 dneh po prejemu pogodbe, na v pogodbi naveden račun prodajalca oziroma v več obrokih pod pogojem zavarovanja, in sicer, pravna oseba z nepreklicno bančno garancijo, izplačljivo na prvi poziv brez ugovora, oziroma fizična oseba z ustanovitvijo hipoteke na nepremičnini. Plačilo kupnine v navedenem roku, je bistvena sestavina pravnega posla. Uspešnemu dražitelju se varščina všteje v kupnino. Če kupnina ni plačana v dogovorjenem roku, se pogodba šteje za razdrto.
XI. Izročitev nepremičnine v last in posest: po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v zemljiški knjigi (izdaja ZK dovolila). Stroški so: davek na promet nepremičnin (2 % od pogodbene vrednosti), stroški sklenitve pravnega posla (notarska overitev podpisa prodajalca) in stroški zemljiško knjižne realizacije (stroški priprave in vložitve ZK predloga, preslikava listine, sodna taksa, i.d.); in jih plača kupec.
Drugi pogoji in pravila:
a. na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki skladno s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin. Potrebno je predložiti potrdilo o državljanstvu (državljani RS in državljani držav članic EU), potni list ali osebno izkaznico (ob predložitvi posredovati fotokopijo obeh strani) oziroma dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti nepremičnine v RS (tujci), če gre za fizične osebe;
b. dražitelji morajo pred dražbo predložiti dokazilo o plačanih davkih v izvirniku ali overjeni fotokopiji, ki na dan dražbe ne sme biti starejše od 30 dni od dneva objave razpisa. Tuji državljani morajo priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njihovi državi, enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, če tega potrdila ne morejo pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljajo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega transakcijskega računa;
c. morebitni pooblaščenci dražiteljev, pravnih in fizičnih oseb, morajo predložiti notarsko overjeno pooblastilo za udeležbo na dotični javni dražbi;
d. dražitelji morajo pred javno dražbo predložiti dokazilo pristojnega sodišča, ki ni starejše od 30 dni, šteto od dneve objave razpisa: 1. da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, če je ponudnik pravna oseba ali s.p.; ali 2. da ponudnik ni v postopku osebnega stečaja, če je ponudnik fizična oseba;
e. dražitelji morajo pred dražbo predložiti dokazilo o plačani 10 % varščini od izklicne cene za nepremičnino, za katero dražijo, s priloženo celotno številko računa dražitelja in navedbo banke pri kateri je račun odprt, za primer vračila varščine;
f. dražitelji, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja pogojev iz alinej a. do e., bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka. Sklep se vpiše v zapisnik;
g. dražitelj pred nastopom na javni dražbi podpiše izjavo, da se je seznanil s pravnim in dejanskim stanjem nepremičnine ter da se strinja s pogoji razpisa;
h. dražitelj pred nastopom na javni dražbi predloži parafiran in podpisan vzorec prodajne pogodbe z izpolnjenimi podatki o davčni številki oziroma ID številki za DDV, EMŠO oziroma matični številki;
i. vzorec prodajne pogodbe in izjava iz g. in h. sta dražiteljem na voljo na spletni strani MIZŠ http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/ravnanje_s_stvarnim_premozenjem/.
j. nepremičnina se na javni dražbi prodaja izključno kot celota, po sistemu videno – kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane;
k. vse listine (razen dokazila o plačilu varščine in fotokopije osebnega dokumenta) je treba predložiti v izvirniku ali pa overjeno kopijo listine;
l. Izbira najugodnejšega dražitelja: javna dražba se izvaja v skladu s predpisi o ravnanju s stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Dražbo izvede pristojna komisija za izvedbo javne dražbe, ki jo je imenoval predstojnik upravljavca in ki opravi izbor najugodnejšega dražitelja. Izbran je tisti dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. Če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, dokler eden ne zviša cene. Izklicna cena oziroma vsaka nadaljnja cena se izkliče trikrat. Če je dražitelj samo eden, se javna dražba kljub temu opravi za izklicno ceno. Javna dražba za prodajo nepremičnin je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi isto najvišjo ponudbo. Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, le dokler ni končan zapisnik o poteku javne dražbe, katerega kopijo prejme vsak dražitelj. Izbrani dražitelj po zaključku javne dražbe sporoči še telefonsko številko.
m. Vlada RS ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika lahko postopek prekine ali ustavi do sklenitve pravnega posla, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, pri čemer se dražiteljem povrne vplačana varščina brez obresti.
XII. Dodatne informacije v zvezi s pogoji prijave dobijo interesenti na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, kontaktna oseba Smilja Jarni, elektronski naslov: Smilja.Jarni@gov.si, tel. 01/478-46-25; dodatne informacije v zvezi s stanjem objekta in vpogledom v obstoječo dokumentacijo dobijo interesenti pri Janiju Topolovcu, elektronski naslov: Janez.Topolovec@gov.si, tel. 01/478-4731, gsm: 041/728-081.
Dodatne informacije v zvezi s predhodnim ogledom nepremičnine se obrnite. Srečko Vidovič, vodja MIC, e-naslov: srecko.vidovic@guest.arnes.si, tel. 02/229-57-71.
Republika Slovenija 
Vlada Republike Slovenije 

AAA Zlata odličnost