Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2016 z dne 22. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2016 z dne 22. 4. 2016

Kazalo

Ob-1961/16, Stran 932
Na podlagi Pravil delovanja Garancijske sheme za Dolenjsko, sklepa Nadzornega odbora Garancijske sheme za Dolenjsko, z dne 29. 3. 2016, Uredbe komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. december 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list Evropske unije L 352/1) in priglašene sheme de minimis pomoči pri Ministrstvu za finance, Sektor za državne pomoči (št. Priglasitve M001-1227319-2016) z dne 12. 4. 2016, objavlja Razvojni center Novo mesto, d.o.o. (v nadaljevanju: RC NM) v sodelovanju z občinami MO Novo mesto, Črnomelj, Dolenjske Toplice, Kočevje, Kostel, Loški Potok, Metlika, Mirna, Mirna Peč, Mokronog - Trebelno, Semič, Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan, Šmarješke Toplice, Trebnje in Žužemberk, Zavodom RS za zaposlovanje in bankami NLB d.d., Deželna banka Slovenije d.d., Sberbank d.d., Delavska hranilnica d.d. in Hranilnica LON d.d.
razpis 
garancij in posojil iz Garancijske sheme za Dolenjsko (GSD) za leto 2016
1. Predmet razpisa:
Predmet razpisa so ugodna dolgoročna bančna posojila in garancije za ta posojila iz sredstev GSD za razvoj mikro in malih podjetij (v nadaljevanju: program GSD), ki jih razpisuje RC NM v sodelovanju z občinami MO Novo mesto, Črnomelj, Dolenjske Toplice, Kočevje, Kostel, Loški potok, Metlika, Mirna, Mirna Peč, Mokronog - Trebelno, Semič, Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan, Šmarješke Toplice, Trebnje, Žužemberk, Zavodom RS za zaposlovanje in bankami NLB d.d., Deželna banka Slovenije d.d., Sberbank d.d., Delavska hranilnica d.d. in Hranilnica LON d.d.
Namen produkta je spodbujanje podjetij za izvedbo investicij, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti, pa tudi izboljšanje financiranja obratnih sredstev in nove zaposlitve v težjih gospodarskih razmerah. Garancija GSD predstavlja povečano možnost pridobitve posojila za tista podjetja1, ki nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje bančnega posojila ali za podjetja, ki želijo del svojih jamstev sprostiti za nov investicijski ciklus. Ugodnost posojila je izražena v nižji obrestni meri, ročnosti posojila in možnosti koriščenja moratorija pri vračilu posojila.
1Z izrazom podjetje so v nadaljevanju mišljene gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, fizične osebe z dopolnilno dejavnostjo na kmetiji, zasebni zavodi, zadruge, socialna podjetja in društva.
2. Višina garancijsko-posojilnega potenciala GSD:
RC NM v letu 2016 razpisuje:
– dolgoročna posojila v predvidenem skupnem znesku 4.514.700,00 EUR
– garancije za ta posojila v predvidenem skupnem znesku 2.257.350,00 EUR
namenjena za pospeševanje razvoja mikro in malih podjetij, s sedežem v občinah:
 
Občina
Program GSD-2016
Posojilni potencial v EUR
Garancije v EUR
1
MO Novo mesto
2.025.200
1.012.600
2
Občina Črnomelj
329.700
164.850
3
Občina Dolenjske Toplice
55.900
27.950
4
Občina Kočevje
260.500
130.250
5
Občina Kostel
14.700
7.350
6
Občina Loški Potok
34.000
17.000
7
Občina Metlika
56.500
28.250
8
Občina Mirna 
43.900
21.950
9
Občina Mirna Peč
163.500
81.750
10
Občina Mokronog - Trebelno
54.900
27.450
11
Občina Semič
191.400
95.700
12
Občina Straža
70.100
35.050
13
Občina Šentjernej
322.200
161.100
14
Občina Šentrupert
70.300
35.150
15
Občina Škocjan
299.700
149.850
16
Občina Šmarješke Toplice
213.900
106.950
17
Občina Trebnje
112.000
56.000
18
Občina Žužemberk
196.300
98.150
 
Skupaj
4.514.700
2.257.350
Višina razpisanih sredstev se lahko spremeni v primeru dodatnih vplačil občin, ki sodelujejo v razpisu.
Garancije oziroma soglasja za posojila se dodelijo praviloma iz sredstev občine, v kateri ima prosilec svoj sedež. Izjemoma se pri »liniji GSD-investicije« (glej tč. 3.3.1) lahko garancija oziroma soglasje za posojilo odobri tudi iz sredstev druge občine v regiji JV Slovenija, kolikor bo investicija izvedena v tej občini.
3. Pogoji za kandidiranje
3.1 Splošni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo mikro in mala podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, fizične osebe, ki imajo registrirano dopolnilno dejavnost na kmetiji, zadruge, zavodi in društva in ki imajo sedež dejavnosti (podrobneje definirano v zadnjem odstavku prejšnjega člena tega razpisa) na območju občin, navedenih v tabeli 2. člena tega razpisa (v nadaljevanju upravičenci).
V okvir podjetja po tem razpisu sodijo upravičenci, ki nimajo več kot 50 zaposlenih, pa tudi samozaposleni (nosilec dejavnosti pri s.p., če je to njegova edina podlaga za zavarovanje)2.
2Število zaposlenih se preverja z izjavo o zaposlenih na zadnji dan preteklega meseca glede na mesec oddaje vloge na RC. V primeru s.p. se kot zaposlena oseba po tem razpisu šteje tudi oseba, ki je nosilka dejavnosti in je zavarovana za polni delovni čas (iz Obrazca M1 mora biti razviden polni delovni čas in zavarovalna osnova 005). Smiselno se upošteva tudi 66. člen Zakona o delovnih razmerjih.
Za opredelitev podjetja po tem razpisu se upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014 z dne 17. 6. 2014.
Opozarjamo na drugi odstavek 6. člena Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014, ki govori o tem, da se za podjetje, ki ima partnerska podjetja ali povezana podjetja, podatki, tudi glede števila zaposlenih, določijo na podlagi računovodskih izkazov in drugih podatkov podjetja ali na podlagi konsolidiranih zaključnih računov podjetja, v katerega je podjetje vključeno za namene konsolidacije, če ti obstajajo. Podatkom se prištejejo podatki za vsako partnersko podjetje.
Do sredstev po tem razpisu ni upravičeno podjetje, ki:
– posluje v sektorjih:
– ribištva in akvakulture, 
– premogovništva, 
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,
 predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih:
– če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg, 
– če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce in
– se ukvarja z izvozom oziroma z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo,
– bi pridobilo pomoč, ki daje prednost uporabi domačih proizvodov pred uvoženimi,
– ima neporavnane davčne obveznosti do Republike Slovenije,
– je v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči na osnovi določbe Komisije, ki je prejeto pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti,
– je v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij,
– ima neporavnane obveznosti do RC NM,
– ne izpolnjuje ostalih pogojev, določenih v tem razpisu.
3.2 De minimis
Dodelitev in obseg sredstev, ki jih prejme posamezen upravičenec, predstavlja dodelitev sredstev pomoči po pravilu de minimis. Za ta namen se upošteva Uredba komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. december 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije po pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013), na osnovi katere ni možno združevanje pomoči za posamezen projekt, ki bi presegel zgornjo mejo pomoči.
Na podlagi tega pravila skupni znesek pomoči, dodeljen »enotnemu podjetju«3, ne sme preseči zgornje meje 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR).
3»Enotno podjetje« je opredeljeno v Pravilih delovanja GSD, ki so dostopna na spletni strani RC NM.
Če je podjetje za iste upravičene stroške že prejelo ali namerava prejeti tudi drugo državno pomoč, skupni znesek prejete pomoči ne sme preseči dovoljenih intenzivnosti državnih pomoči.
Prejemnik pomoči mora pred dodelitvijo sredstev dati izjavo:
– o že prejetih de minimis pomočeh, vključno z navedbo, pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku je v relevantnem obdobju še kandidiral za de minimis pomoč,
– o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške,
– s seznamom vseh, z njimi povezanih podjetij,
ter zagotoviti, da z dodeljenim zneskom pomoči de minimis, ne bo presežena gornja meja de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči pri drugih predpisih.
Višina pomoči (bruto ekvivalent nepovratnih sredstev) v primeru ugodnega kredita bo izračunana na podlagi referenčne obrestne mere, ki velja ob dodelitvi pomoči.
Višina pomoči (bruto ekvivalent nepovratnih sredstev) v primeru danih garancij bo izračunana na podlagi premij varnega pristana iz obvestila Komisije.
RC NM bo pisno obvestil upravičenca, da je pomoč dodeljena po pravilu de minimis.
Upravičenci, katerih vloge bodo v postopku ocenjevanja ocenjene pozitivno, morajo:
– hraniti vso dokumentacijo v zvezi s projektom v skladu z veljavnimi predpisi, vendar najmanj 5 let od datuma prenehanja garancije, za potrebe bodočih preverjanj,
– zagotoviti dostop do celotne dokumentacije v zvezi s projektom vsem organom, ki so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa.
3.3 Posojilni in garancijski pogoji
Za upravičene stroške se upoštevajo neto vrednosti (brez DDV), razen za upravičence, ki niso zavezanci za DDV.
Posojilo lahko krije do največ 80 % vrednosti upravičenih stroškov projekta. Za razliko mora upravičenec zagotoviti lastna sredstva.
Upravičenec po tem razpisu lahko kandidira za:
– garancije iz sredstev GSD za ugodna posojila bank:
– za financiranje investicij (materialne in nematerialne investicije in do 20 % obratnih sredstev, povezanih s predmetno investicijo) – linija GSD-investicije);
– za financiranje samo obratnih sredstev, ne nujno povezanih z investicijo, pod pogojem, da je iz vloge oziroma iz poslovnega načrta razvidno, da ta sredstva potrebuje za razvoj oziroma širitev dejavnosti – linija GSD-obratna sredstva) in
– za nove zaposlitve oziroma samozaposlitve (linija GSD-zaposlovanje) in
– ugodna posojila bank iz prejšnjih alinej brez garancij RC NM iz sredstev GSD.
Garancijsko-posojilna linija je odprta za:
3.3.1. Dolgoročna posojila za investicije pod naslednjimi pogoji (linija GSD-investicije)
Zap. št.
Postavka
Pogoji
I.
Posojilo
a)
Namen
spodbujanje podjetij v širitev dejavnosti, raziskave in inovacije, konkurenčno uveljavljanje na trgu ter razvoj novih produktov
b)
Upravičeni stroški
stroški materialnih in nematerialnih investicij ter obratna sredstva, ki so v kombinaciji z investicijo in lahko znašajo največ do 20 % predračunske vrednosti investicije; maksimalni znesek posojila, namenjenega financiranju obratnih sredstev, je 20.000 EUR; upravičeni stroški za nakup zemljišč po tem razpisu so lahko maksimalno do 10 % predračunske vrednosti investicije
c)
Potrebni lastni viri
najmanj 20 % od vrednosti investicije
d)
Maksimalna višina posojila
100.000,00 EUR pri upravičencih, starejših od 24 mesecev,
50.000,00 EUR pri upravičencih, mlajših do 24 mesecev
e)
Obrestna mera
Za posojila z garancijo
Za posojila brez garancije
euribor 6 mesečni + 1,20 % Deželna banka Slovenije d.d.
euribor 6 mesečni + 1,20 % Deželna banka Slovenije d.d.
euribor 6 mesečni + 1,40 % Hranilnica LON d.d.
euribor 6 mesečni + 2,20 % Hranilnica LON d.d.
euribor 6 mesečni + 1,55 % NLB d.d.
euribor 6 mesečni + 1,55 % NLB d.d.
euribor 3 mesečni + 1,55 % Sberbank d.d.
euribor 3 mesečni + 2,20 % Sberbank d.d.
euribor 6 mesečni + 1,55 % Delavska hranilnica d.d.
euribor 6 mesečni + 1,55 % Delavska hranilnica d.d.
f)
Stroški posojila pri banki
v skladu s tarifo banke oziroma po vnaprejšnjem dogovoru z bankami
g)
Stroški obdelave vloge pri RC NM
0 EUR za upravičence, ki zaprosijo za garancijo po tem razpisu in 25,00 EUR + DDV za upravičence, ki zaprosijo samo za soglasje za ugodno posojilo bank po tem razpisu brez garancije RC NM
h)
Odplačilna doba posojila
od 1 do 7 let za financiranje, možen je moratorij do 1 leta, če ga odobri banka; moratorij se šteje v odplačilno dobo posojila
i)
Način črpanja
v EUR, s predložitvijo dokazil za dokumentarno uporabo, skrajni rok črpanja posojila je 6 mesecev od datuma podpisa posojilne pogodbe
j)
Zavarovanje posojila
po pogojih banke in v skladu s pogodbo, sklenjeno med RC NM in banko
II.
Garancija RC NM
a)
Višina garancije
– za upravičence, starejše od 24 mesecev: v višini do 60 % glavnice posojila brez obresti
– za upravičence, mlajše do 24 mesecev: v višini do 70 % glavnice posojila brez obresti
– za inkubirana podjetja4: v višini do 80 % glavnice posojila brez obresti
b)
Zavarovanje garancije
RC NM garancijo zavaruje z: 2 (dvema) menicama upravičenca in overjenim nerazdelnim poroštvom lastnikov oziroma drugim, za RC NM sprejemljivim zavarovanjem (odvisno od bonitete upravičenca) drugo, za RC NM sprejemljivo zavarovanjem (odvisno od bonitete upravičenca). V primeru samostojnega podjetnika mora podjetnik pridobiti poroštvo druge osebe ali drugo, za RC NM sprejemljivo zavarovanje.
c)
Strošek garancije
1 % od višine garancije
4Inkubirano podjetje po tem razpisu je član in je fizično prisoten v subjektih inovativnega okolja na območju regije JV Slovenije
3.3.2 Dolgoročna posojila za obratna sredstva pod naslednjimi pogoji (linija GSD-obratna sredstva)
Zap. št.
Postavka
Pogoji
I.
Posojilo
a)
Namen
zagotavljanje likvidnih sredstev za razvoj, širitev dejavnosti, raziskavo trga 
b)
Upravičeni stroški
obratna sredstva, ne nujno povezana z investicijo. Stroški so upravičeni od dneva oddaje vloge na banki ali RC NM.
c)
Maksimalna višina posojila
do 20.000,00 EUR
d)
Obrestna mera
Za posojila z garancijo
Za posojila brez garancije
euribor 6 mesečni + 1,20 % Deželna banka Slovenije d.d.
euribor 6 mesečni + 1,20 % Deželna banka Slovenije d.d.
euribor 6 mesečni + 1,40 % Hranilnica LON d.d.
euribor 6 mesečni + 2,20 % Hranilnica LON d.d.
euribor 6 mesečni + 1,55 % NLB d.d.
euribor 6 mesečni + 1,55 % NLB d.d.
euribor 3 mesečni + 1,55 % Sberbank d.d.
euribor 3 mesečni + 2,20 % Sberbank d.d.
euribor 6 mesečni + 1,55 % Delavska hranilnica d.d.
euribor 6 mesečni + 1,55 % Delavska hranilnica d.d.
e)
Stroški posojila pri banki
v skladu s tarifo banke oziroma po vnaprejšnjem dogovoru z bankami
f)
Stroški obdelave vloge pri RC NM
0 EUR za upravičence, ki zaprosijo za garancijo po tem razpisu in 25,00 EUR + DDV za upravičence, ki zaprosijo samo za soglasje za ugodno posojilo bank po tem razpisu brez garancije RC NM
g)
Odplačilna doba posojila
od 1 do 3 let za financiranje, možen je moratorij do 6 mesecev, če ga odobri banka; moratorij se šteje v odplačilno dobo posojila
h)
Način črpanja
v EUR, s predložitvijo dokazil za dokumentarno uporabo, skrajni rok črpanja posojila je 6 mesecev od datuma podpisa posojilne pogodbe
i)
Zavarovanje posojila
po pogojih banke in v skladu s pogodbo, sklenjeno med RC NM in banko
II.
Garancija RC NM
a)
Višina garancije
– za upravičence, starejše od 24 mesecev: v višini 50 % glavnice posojila brez obresti
– za upravičence, mlajše do 24 mesecev: v višini do 60 % glavnice posojila brez obresti
– za inkubirana podjetja: v višini do 70 % glavnice posojila brez obresti
b)
Zavarovanje garancije
RC NM garancijo zavaruje z: 2 (dvema) menicama upravičenca in overjenim nerazdelnim poroštvom lastnikov oziroma drugim, za RC NM sprejemljivim zavarovanjem (odvisno od bonitete upravičenca) drugo, za RC NM sprejemljivo zavarovanjem (odvisno od bonitete upravičenca). V primeru samostojnega podjetnika mora podjetnik pridobiti poroštvo druge osebe ali drugo, za RC NM sprejemljivo zavarovanje.
c)
Strošek garancije
1 % od višine garancije
3.3.3 Dolgoročna posojila za zaposlovanje pod naslednjimi pogoji (linija GSD-zaposlovanje)
Zap. št.
Postavka
Pogoji
I.
Posojilo
a)
Namen
spodbujanje delodajalcev za ustvarjanje novih delovnih mest in samozaposlitev podjetnikov začetnikov
b)
Upravičeni stroški
realizirane samozaposlitve podjetnikov začetnikov od 1. 1. 2015 in realizirana nova delovna mesta pri delodajalcih od 1. 1. 2016 dalje do oddaje vloge na RC NM
c)
Maksimalna višina posojila
5.000,00 EUR za vsako delovno mesto in realizirano samozaposlitev, ki ustreza razpisnim pogojem
d)
Obrestna mera
Za posojila z garancijo
Za posojila brez garancije
euribor 6 mesečni + 1,20 % Deželna banka Slovenije d.d.
euribor 6 mesečni + 1,20 % Deželna banka Slovenije d.d.
euribor 6 mesečni + 1,40 % Hranilnica LON d.d.
euribor 6 mesečni + 2,20 % Hranilnica LON d.d.
euribor 6 mesečni + 1,55 % NLB d.d.
euribor 6 mesečni + 1,55 % NLB d.d.
euribor 3 mesečni + 1,55 % Sberbank d.d.
euribor 3 mesečni + 2,20 % Sberbank d.d.
euribor 6 mesečni + 1,55 % Delavska hranilnica d.d.
euribor 6 mesečni + 1,55 % Delavska hranilnica d.d.
e)
Stroški posojila pri banki
v skladu s tarifo banke oziroma po vnaprejšnjem dogovoru z bankami
f)
Stroški obdelave vloge pri RC NM
0 EUR za upravičence, ki zaprosijo za garancijo po tem razpisu in 25,00 EUR + DDV za upravičence, ki zaprosijo samo za soglasje za ugodno posojilo bank po tem razpisu brez garancije RC NM
g)
Odplačilna doba posojila
od 1 do 3 let za financiranje, možen je moratorij do 6 mesecev, če ga odobri banka; moratorij se šteje v odplačilno dobo posojila
h)
Način črpanja
v EUR, s predložitvijo dokazil za dokumentarno uporabo, skrajni rok črpanja posojila je 6 mesecev od datuma podpisa posojilne pogodbe
i)
Zavarovanje posojila
po pogojih banke in v skladu s pogodbo, sklenjeno med RC NM in banko
II.
Garancija RC NM
a)
Višina garancije
– za upravičence, starejše od 24 mesecev: v višini do 60 % glavnice posojila brez obresti
– za upravičence, mlajše do 24 mesecev: v višini do 70 % glavnice posojila brez obresti
– za inkubirana podjetja: v višini do 80 % glavnice posojila brez obresti
b)
Zavarovanje garancije
RC NM garancijo zavaruje z: 2 (dvema) menicama upravičenca in overjenim nerazdelnim poroštvom lastnikov oziroma drugim, za RC NM sprejemljivim zavarovanjem (odvisno od bonitete upravičenca) drugo, za RC NM sprejemljivo zavarovanjem (odvisno od bonitete upravičenca). V primeru samostojnega podjetnika mora podjetnik pridobiti poroštvo druge osebe ali drugo, za RC NM sprejemljivo zavarovanje.
c)
Strošek garancije
1 % od višine garancije
3.4 Pogoji za črpanje
Upravičenec lahko črpa posojilo po tem razpisu le namensko, in sicer:
– linija GSD-investicije: za dovoljene upravičene stroške iz 4. točke tega razpisa, znotraj obdobja upravičenih stroškov za poravnavo obveznosti za investicijo, izjemoma tudi za poplačilo že plačanih obveznosti podjetja pri nedokončanih investicijah ob soglasju RC NM;
– linija GSD-obratna sredstva: za dovoljene upravičene stroške iz tretje alineje 4. točke tega razpisa, znotraj obdobja upravičenih stroškov za poravnavo obveznosti za obratna sredstva; refundacija stroškov za obratna sredstva ni dovoljena;
– linija GSD-zaposlovanje: za realizirana nova delovna mesta in samozaposlitve.
Garancije ni mogoče dobiti za tista bančna posojila, ki nadomeščajo obstoječa posojila ali leasing pogodbe upravičenca, ki je predlagatelj vloge.
4. Upravičeni stroški
Garancija se odobri za dolgoročno namensko posojilo. Posojilo se lahko porabi za:
– materialne investicije, ki pomenijo stroške nakupa strojev in opreme, nakupa zemljišč v povezavi z investicijo do največ 10 % predračunske vrednosti investicije, stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč v povezavi z investicijo do največ 10 % predračunske vrednosti investicije, stroški gradnje in nakupa objekta,
– stroške nematerialnih investicij, ki pomenijo prenos tehnologije v obliki nakupa patentnih pravic, licenc, znanja in nepatentiranega tehničnega znanja,
– obratna sredstva (nakup materiala, blaga, oziroma denar za financiranje storitev in projektov, promocije, plač, davčnih obveznosti, stroškov testiranja).
Med upravičene stroške po pravilu de minimis ne spada:
– nakup cestno prevoznih sredstev v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni tovorni prevoz,
– poplačilo obstoječih obveznosti upravičencev do bank in drugih finančnih institucij,
– odkup delnic ali poslovnih deležev gospodarskih družb,
– vlaganja za zasebno rabo,
– poplačilo obveznosti med povezanimi osebami po zakonu, ki ureja gospodarske družbe,
– davek na dodano vrednost (v nadaljevanju DDV), razen v primeru, ko prejemnik pomoči po pravilu de minimis nima pravice do odbitka vstopnega DDV.
Upravičeni stroški morajo nastati za potrebe poslovnih procesov, ki jih opravlja na območju regije JV Slovenije.
Predmet projekta je dovoljeno kupiti le od tretjih oseb po tržnih pogojih. Tretja oseba ne sme biti več kot 25 % povezana s podjetjem.
Državna pomoč po pravilu de minimis se odobri za upravičene stroške projekta, nastale od 1. 1. 2016 do 31. 3. 2017. Za datum nastanka se šteje nastanek dolžniško upniškega razmerja.
Prednost pri dodelitvi garancij bodo imeli upravičenci:
– ki imajo perspektivne in donosne programe,
– katerih projekti so razvojno (uvajanje novih tehnologij, inovacije), tržno in ekološko naravnani,
– ki povečujejo število novih delovnih mest,
– ki sodijo v mlada podjetja po tem razpisu,
– ki so »inkubirana« podjetja po tem razpisu v regiji JV Slovenija,
– ki jih vodi oseba ženskega spola,
– ki se ukvarjajo z dejavnostjo, ki:
– pomeni strateško prednost za regijo JV Slovenija in
– pomeni strateško prednost tudi za lokalno skupnost.
Prednost pri dodelitvi garancije RC NM bodo imeli tudi upravičenci z boljšo boniteto poslovanja.
Podrobnejša razdelitev meril je objavljena v Prilogi razpisne dokumentacije.
5. Vsebina vloge
Vsebina vloge za dodelitev posojila in odobritev garancije je razvidna iz Obrazca 1 – Vloga, ki ga lahko upravičenci dobijo na naslednjih mestih:
– v Razvojnem centru Novo mesto d.o.o., Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto, kontaktna oseba je Miljana Balaban, tel. 07/33-72-987,
– v Razvojnem centru Kočevje Ribnica d.o.o., Trata XIV 6a, 1330 Kočevje, tel. 01/89-50-610,
– na spletnih straneh, www.rc-nm.si, pod rubriko razpisi.
Izpolnjene vloge z vso potrebno dokumentacijo (vključno s pozitivnim bančnim sklepom o odobritvi posojila, z navedbo vseh pogojev), se oddajo na zgoraj navedenih mestih. Nepopolne vloge in vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, bodo zavrnjene. Obravnavale se bodo le vloge, oddane na izvirnih obrazcih.
6. Rok za oddajo vlog: razpis je odprt do 31. 3. 2017. Upravičenci lahko oddajo vloge od dneva objave naprej. Popolne vloge, oddane do 5. dne v tekočem mesecu, bodo obravnavane najkasneje do konca tekočega meseca. Popolne vloge bo obravnaval Garancijski odbor GSD praviloma enkrat mesečno. RC NM bo upravičence pisno obvestil z odločitvijo pristojnih organov v 15. dneh po sprejemu odločitve na Garancijskem odboru.
7. Ostale informacije
Vse ostale informacije v zvezi s tem razpisom, dobijo upravičenci na mestih, naštetih v 5. točki tega razpisa.
Garancijska shema za Dolenjsko – Razvojni center Novo mesto, d.o.o.
I. Seznam obveznih prilog
1. Obrazec 1 – Vloga za finančne spodbude iz sredstev GSD za leto 2016 (za vse upravičence)
2. Obrazec 2 – Podatki o poslovanju upravičenca (za vse upravičence, razen za mlada podjetja5 po tem razpisu in tista inkubirana podjetja po tem razpisu, ki so mlajša od 24 mesecev)
5Mlada podjetja po tem razpisu so upravičenci, ki niso registrirani več kot 24 mesecev od dneva vložitve vloge na RC NM.
3. Obrazec 3 – Predstavitev investicije (če linija GSD-investicija)
4. Obrazec 4 – Poslovni načrt za mlado podjetje
5. Obrazec 5a – Popis premoženja osebnega poroka (toliko, kot bo porokov)
6. Obrazec 5b – Popis premoženja poroka – pravne osebe
7. Potrdilo FURS o plačanih davkih in prispevkih
8. Računovodski izkazi o poslovanju:
– za gospodarske družbe, s.p., zadruge, zavode in društva: izkaz poslovnega izida in bilanca stanja za leto 2015 (Ajpes),
– za fizične osebe odločbo FURS oziroma davčno/dohodninsko napoved za leti 2014 in 2015,
– ocena med letom doseženih poslovnih rezultatov – medletni izkazi poslovanja za leto 2016
– za »mlada podjetja«, ki še nimajo izkazov poslovanja, vloženih na Ajpes, otvoritveno bilanco in medletne izkaze poslovanja
9. Akt o ustanovitvi upravičenca:
– za društva, zavode in zadruge statut oziroma drug ustanovni akt s popisom članov, veljavnim na dan predložitve vloge
– za upravičence, ki opravljajo obrtno dejavnost, kopijo obrtnega dovoljenja.
10. Dokazila glede namena porabe posojila:
– pri gradnji in adaptaciji poslovnih prostorov: gradbeno dovoljenje, drugo ustrezno upravno dovoljenje oziroma potrdilo o priglasitvi del s predračuni;
– pri nakupu opreme: račun ali predračun;
– pri nakupu poslovnih prostorov: kupoprodajno pogodbo oziroma predpogodbo o sklenitvi kupoprodajne pogodbe;
– pri financiranju obratnih sredstev: predračuni oziroma računi, plačilne liste, obračun akontacije davka …
– za samozaposlitve (linija GSD-zaposlovanje): obrazec M1 Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije;
– za nove zaposlitve (linija GSD-zaposlovanje): obrazec M1 in seznam zaposlenih oseb pri upravičencu, ki ju izda Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki nista starejša od 15 dni od datuma predložitve vloge.
11. Dokazila o vrednosti zavarovanja predlaganega premoženja (iz Obrazca 1).
Razvojni center Novo mesto, d.o.o.

AAA Zlata odličnost