Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2016 z dne 22. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2016 z dne 22. 4. 2016

Kazalo

Št. 344-1/2016 Ob-1997/16, Stran 957
Na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08), Odloka o zagotavljanju javne službe na področju zaščite živali (Uradni list RS, št. 24/06) in Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – UPB2, 105/06 – ZUS, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), Mestna občina Koper objavlja
javni razpis 
za izbiro izvajalca javne službe na področju zaščite živali na območju Občine Izola, Mestne občine Koper, Občine Piran in Občine Ankaran 
1. Podatki o naročniku: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, tel. 05/664-61-00, telefaks 05/627-16-02, matična številka: 5974424, ID za DDV: SI 40016803, transakcijski račun: SI 56 0125 0010 0005 794.
2. Podatki o objavi akta: Odlok o zagotavljanju javne službe na področju zaščite živali (Uradni list RS, št. 24/06).
3. Predmet javnega razpisa in območje izvajanja javne službe
Predmet javnega razpisa je izvajanje javne službe na področju zaščite živali na območju Občine Izola, Mestne občine Koper, Občine Piran in Občine Ankaran (v nadaljevanju: občine), vključno z upravljanjem zavetišča za zapuščene živali v Dvorih – Sv. Antonu pri Kopru, katerega lastnice so občine (v nadaljevanju: javna služba). Dejavnost javne službe je podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
Javna služba ima sedež v objektu zavetišča za zapuščene živali v Dvorih – Sv. Antonu pri Kopru. Izvajalec javne službe prevzame v upravljanje celotni objekt zavetišča za zapuščene živali (v nadaljevanju: imetnik zavetišča).
4. Začetek in čas trajanja izvajanja javne službe
Pogodba o izvajanju javne službe bo sklenjena za določen čas 5 let. Izvajanje javne službe se začne z dnem sklenitve pogodbe.
Predviden začetek izvajanja javne službe je 1. 1. 2017.
5. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati izvajalec javne službe oziroma imetnik zavetišča
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj na javni razpis za izbiro izvajalca javne službe oziroma imetnika zavetišča:
1. mora biti kot fizična ali pravna oseba registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javne službe,
2. izpolnjevati mora pogoje, ki jih določajo pravni predpisi za zavetišča za zapuščene živali,
3. imeti mora poravnane davke in prispevke,
4. ne sme biti v postopku prisilne poravnave, v stečajnem ali likvidacijskem postopku,
5. izkazati mora kadrovsko strukturo in tehnično opremo, potrebno za opravljanje javne službe,
6. razpolagati mora z zadostnim številom oskrbnikov, usposobljenih za delo z živalmi (najmanj 1 oskrbnik na 20 živali, upoštevajoč podatek, da je šestmesečno povprečno dnevno število psov v zavetišču 18),
7. razpolagati mora z ustreznim vozilom za prevoz živali,
8. predložiti mora stroškovno opredeljen izvedbeni program oskrbe zapuščenih živali in program dela, iz katerega bo razvidna finančna zmožnost opravljanja javne službe,
9. imeti mora izkušnje na področju dejavnosti, ki je predmet javne službe,
10. imeti mora stalen in neposreden vpogled v register psov, in sicer v tiste podatke, ki so potrebni za iskanje skrbnika psa po identifikacijski številki o cepljenju ali opisu živali ter za preverjanje lastništva živali,
11. vodja zavetišča mora imeti vsaj srednjo izobrazbo veterinarske smeri ali srednjo izobrazbo druge smeri in z delom pridobljene izkušnje z živalmi,
12. imetnik zavetišča ne more biti in v njem ne more delati oseba, obsojena storitve kaznivega dejanja mučenja živali, razen če gre za izrečen vzgojni ukrep opravljanja dela v korist lokalne skupnosti,
13. zagotoviti mora stalno prisotnost ali pripravljenost veterinarja oziroma veterinarske službe.
Podrobnejši pogoji opravljanja javne službe so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
6. Način financiranja javne službe
Javna služba se financira iz:
– iz proračuna občin,
– iz proračuna Republike Slovenije, če gre za društvo, ki deluje v javnem interesu,
– iz povračil stroškov v zvezi z zapuščenimi živalmi,
– iz donacij in drugih virov, ki morajo biti ob prejemu javno objavljeni na spletni strani imetnika zavetišča.
Pri izračunu višine namenjenih sredstev za delovanje zavetišča se upoštevajo določila 22. člena Odloka o zagotavljanju javne službe na področju zaščite živali.
7. Merila za izbor izvajalca javne službe oziroma imetnika zavetišča
Pri odločanju o izbiri izvajalca javne službe oziroma imetnika zavetišča se bodo upoštevala naslednja merila:
a) strokovna, organizacijska in finančna usposobljenost prijavitelja
do 30 točk,
b) predlog izvedbenega programa oskrbe zapuščenih živali do
40 točk,
c) dosedanje izkušnje prijaviteljado
30 točk.
Merila so podrobneje določena v razpisni dokumentaciji.
8. Jezik, v katerem mora prijavitelj izdelati prijavo: prijava in vsa dokumentacija mora biti napisana v slovenskem jeziku.
9. Obravnava prijav in postopek izbire izvajalca javne službe
Strokovna komisija, ki jo sestavljajo predstavniki občin – lastnic zavetišča, po pregledu in ocenjevanju prijav pripravi predlog o izbiri izvajalca javne službe oziroma imetnika zavetišča.
Prijavitelji, ki bodo podali nepopolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi vlog. Nepopolne vloge, katerih prijavitelji v predpisanem roku ne bodo dopolnili, prepozno prispele vloge ter vloge, katerih ne bo predložila upravičena oseba, bodo zavržene.
O izbiri imetnika zavetišča odloči občinska uprava Mestne občine Koper (z upravno odločbo).
Z izbranim izvajalcem javne službe oziroma imetnikom zavetišča bo sklenjena pogodba o izvajanju javne službe in upravljanju zavetišča za zapuščene živali za obdobje 5 let.
10. Rok in način prijave
Prijavo na predpisanih obrazcih z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili je potrebno predložiti v zaprti ovojnici na naslov: Mestna občina Koper, Urad za družbene dejavnosti in razvoj, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, do vključno 23. 5. 2016 do 12. ure.
Prijava šteje za pravočasno, če je osebno oddana v sprejemno pisarno Mestne občine Koper ali je prispela po pošti na naslov Mestne občine Koper Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, do vključno 23. 5. 2016 do 12. ure.
Prijave morajo biti ustrezno označene – na prednji strani ovojnice mora biti izpisano: »Ne odpiraj – Javni razpis za izbiro izvajalca javne službe na področju zaščite živali«.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naslov prijavitelja.
Oddaja prijave pomeni, da prijavitelj sprejema vse pogoje, kriterije in merila javnega razpisa.
Javno odpiranje prijav bo 23. 5. 2016 ob 14. uri, v sejni sobi v pritličju Mestne občine Koper.
O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni v roku 30 dni po zaključku javnega razpisa in izbiri izvajalca javne službe oziroma imetnika zavetišča.
Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper: www.koper.si. Zainteresirani prijavitelji jo v tem roku lahko dvignejo tudi v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, in sicer v času uradnih ur.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom posreduje Mestna občina Koper, Urad za družbene dejavnosti in razvoj, Marko Gorišek, Verdijeva ulica 10, Koper, elektronski naslov: marko.gorisek@koper.si in Helena Benčič, tel. 05/66-46-311 in 05/66-46-239; elektronski naslov: helena.bencic@koper.si). Vsa zahteve za pojasnila in dodatne informacije se lahko naslavljajo zgolj preko elektronske pošte na zgoraj navedena naslova.
Mestna občina Koper 

AAA Zlata odličnost