Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2016 z dne 22. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2016 z dne 22. 4. 2016

Kazalo

1238. Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Slovenska Bistrica, stran 4180.

  
Na podlagi Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP in 15/03 ZOPA), Resolucije o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Uradni list RS, št. 26/14), Izvedbenega načrta Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Sklep Vlade št. 00727-13/2014/7 z dne 26. 8. 2014, Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 10. redni seji dne 12. 4. 2016 sprejel
P R A V I L N I K 
o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Slovenska Bistrica 
1. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(1) S Pravilnikom o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Slovenska Bistrica (v nadaljnjem besedilu: pravilnik) so določeni pogoji, postopki, merila in kriteriji za vrednotenje in delitev sredstev namenjenih za uresničevanje javnega interesa na področju športa v Občini Slovenska Bistrica (v nadaljnjem besedilu: občina) v okviru letnega programa športa (v nadaljnjem besedilu: LPŠ).
(2) Skupni obseg sofinanciranja programov športa določi občinski svet z vsakoletnim proračunom in Letnim programom športa, kjer se določi tudi razporeditev sredstev po posameznih programih športa.
2. člen 
(1) Kratice uporabljene v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
DL – državna liga
JR – javni razpis
LPŠ – letni program športa
NPŠ – nacionalni program športa
NPŠZ – nacionalna panožna športna zveza
OKS-ZŠZ – Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez
SR, MR, PR, DR, MLR – svetovni, mednarodni, perspektivni, državni in mladinski razred
ZŠIS POK – Zveza za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijski komite.
3. člen 
Javni interes na področju športa v občini obsega dejavnost na vseh področjih športa v skladu s prednostnimi nalogami, ki so opredeljene v Resoluciji o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Uradni list RS, št. 26/14) in Izvedbenem načrtu Resolucije Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (v nadaljevanju nacionalni program športa) in se uresničuje tako, da se:
– zagotavljajo finančna sredstva za sofinanciranje LPŠ na ravni občine,
– spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj dejavnosti na vseh področjih športa,
– načrtuje, gradi, posodablja in vzdržuje lokalno pomembne športne objekte in površine za šport v naravi.
4. člen 
Delitev proračunskih sredstev in izbor sofinanciranih programov športa na javnem razpisu, se opravi na podlagi besedila tega pravilnika.
5. člen 
Izvajalci LPŠ po tem pravilniku so:
– športna društva, ki so registrirana v Republiki Sloveniji,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem v občini,
– zavodi in druge organizacije, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu,
– zavodi iz področja vzgoje in izobraževanja.
6. člen 
(1) Izvajalci LPŠ imajo pravico do sofinanciranja dejavnosti na vseh področjih športa, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani in imajo sedež v občini najmanj eno leto (od datuma objave javnega razpisa)
– imajo za prijavljene dejavnosti:
 v skladu z lastnim temeljnim aktom urejeno evidenco članstva ter evidenco o udeležencih programa,
 izvajajo športne panoge, ki so predmet razpisa, najmanj 30 vadbenih tednov letno v obsegu vsaj 60 ur (po dve uri tedensko), razen v primerih, ko ne gre za sofinanciranje celoletnih športnih programov in je obseg izvajanja posameznega športnega programa v merilih drugače opredeljen.
(2) Športna društva in športna zveza imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju LPŠ.
II. VSEBINSKE DOLOČBE 
7. člen 
(1) Za uresničevanje javnega interesa v športu se v skladu s proračunskimi možnostmi in ob upoštevanju načela enake dostopnosti proračunskih sredstev za vse izvajalce iz proračuna občine lahko sofinancirajo naslednja področja športa:
1. ŠPORTNI PROGRAMI
1.1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
1.2. Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami
1.3. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
1.4. Kakovostni šport
1.5. Vrhunski šport
1.6. Šport invalidov
1.7. Športna rekreacija
1.8. Šport starejših
2. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU
2.1. Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v šport
3. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU
3.1. Delovanje športnih društev in občinske športne zveze
4. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJE ŠPORTA
4.1. Velike mednarodne športne prireditve
4.2. Druge športne prireditve
Podrobnejša opredelitev vseh področij športa je podana v prilogi dokumenta »Merila, pogoji in kriteriji za vrednotenje letnega programa športa v Občini Slovenska Bistrica«.
(2) Za vrednotenje in izbor posameznih področij LPŠ so določeni merila, pogoji in kriteriji, ki vsebujejo:
– navedbo športnih področij, ki so v javnem interesu in ki jih opredeljuje NPŠ,
– obseg športnih področij in elemente vrednotenja,
– kriterije vrednotenja posameznih področij,
– razvrstitev športnih panog glede na razširjenost, uspešnost, konkurenčnost in pomen za lokalno okolje, v programih športa otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport ter programih kakovostnega in vrhunskega športa.
(3) Merila, pogoji in kriteriji za vrednotenje in izbor dejavnosti na vseh področjih športa so sestavni del tega pravilnika.
8. člen 
(1) LPŠ je dokument, ki opredeljuje vsa področja športa, ki so v danem koledarskem letu opredeljena kot javni interes občine. LPŠ pripravi pristojni občinski organ.
(2) LPŠ sprejme občinske svet za posamezno koledarsko leto. Občinski svet mora pred sprejetjem pridobiti mnenje Občinske športne zveze in Zavoda za šport Slovenska Bistrica.
(3) Glede na razpoložljiva finančna sredstva, razvojne načrte, prioritete v športu, ter kadrovske in prostorske razmere v športu na lokalnem nivoju se v LPŠ:
– določijo področja športa, ki se v proračunskem letu, za katerega se sprejme LPŠ, sofinancirajo iz proračuna,
– določa obseg in vrsto dejavnosti,
– določa višino proračunskih sredstev za sofinanciranje programov športa,
– določajo morebitni dodatni pogoji in zahteve za vrednotenje programov športa in izvajanje letnega programa športa.
III. POSTOPEK DODELITVE PRORAČUNSKIH SREDSTEV ZA SOFINANCIRNAJE PROGRAMOV ŠPORTA 
9. člen 
Postopek dodelitve proračunskih sredstev izvajalcem LPŠ ter nadzor nad namensko porabo dodeljenih sredstev poteka po naslednjem zaporedju:
– priprava in objava javnega razpisa
– zbiranje vlog izvajalcev LPŠ
– strokovno ocenjevanje prispelih vlog
– obveščanje vlagateljev o višini dodeljenih sredstev
– obravnava pritožb vlagateljev
– sklepanje pogodb
– spremljanje izvajanje pogodb in namenske porabe proračunskih sredstev
– obravnava poročil o izvedenih sofinanciranih programih LPŠ.
10. člen 
(1) Besedilo javnega razpisa, razpisno dokumentacijo, datum objave javnega razpisa in prijavo na razpis določi župan s sklepom.
(2) Datum objave razpisa se časovno prilagaja postopku priprave in sprejema proračuna.
11. člen 
(1) Postopek dodeljevanja proračunskih sredstev ter izbor in vrednotenje programov opravi strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje župan. Strokovna komisija šteje pet članov od katerih morajo biti najmanj trije člani imenovani na predlog občinske športne zveze.
(2) Člani komisije na svoji prvi konstitutivni seji izmed sebe izvolijo predsednika in podpredsednika.
(3) Mandat komisije traja 4 leta. Člani so lahko po preteku mandata ponovno imenovani.
12. člen 
(1) Naloge strokovne komisije so:
– priprava razpisne dokumentacije,
– odpiranje in ugotavljanje pravočasnosti vlog ter popolnosti prejetih vlog (formalna popolnost),
– pregled in ocena vlog na podlagi meril, pogojev in kriterijev navedenih v javnem razpisu, razpisni dokumentaciji ter v tem pravilniku,
– priprava predloga izvajalcev LPŠ in izbranih dejavnosti,
– pregled in potrditev predloga razporeditve sredstev po področjih športa ter izvajalcev,
– vodenje zapisnikov o svojem delu,
– priprava predlogov, mnenje in pobud za spremembo oziroma dopolnitev pravilnika,
– priprava dodatnih meril in pogojev, ki se po potrebi vključijo v razpisno dokumentacijo oziroma uporabijo pri ovrednotenju prijavljenih dejavnosti.
(2) Strokovna in administrativna dela za komisijo opravlja za šport pristojen delavec občinske uprave oziroma druga pooblaščena in strokovno usposobljena organizacija.
13. člen 
(1) Besedilo javnega razpisa mora vsebovati:
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
– predmet javnega razpisa,
– subjekte, ki se lahko prijavijo na javni razpis,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji,
– višino sredstev, ki bodo dodeljena na podlagi javnega razpisa,
– kriterije in merila za vrednotenje programov športa,
– kraj, čas in osebo pri kateri se lahko dobijo informacije o javnem razpisu,
– rok do katerega morajo biti vloge predložene,
– datum odpiranja vlog,
– rok v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
(2) Razpisna dokumentacija mora vsebovati:
– razpisne obrazce,
– navodila izvajalcem za pripravo in oddajo vloge,
– vzorec pogodbe o sofinanciranju programov.
14. člen 
Javni razpis se objavi na uradni spletni strani Občine Slovenska Bistrica, praviloma v roku 30 dni po sprejemu LPŠ na občinskem svetu.
15. člen 
Vloga, ki prispe na javni razpis, mora vsebovati:
– podatke o vlagatelju (naziv, sedež, kontaktne podatke idr.),
– navedbo programov športa za katere vlagatelj kandidira,
– opis načrtovanih programov športa,
– druge zahtevane podatke iz razpisne dokumentacije.
16. člen 
(1) Po preteku razpisnega roka strokovna komisija odpre prispele vloge in ugotovi njihovo popolnost.
(2) Vlagatelji, ki v predpisanem roku oddajo formalno nepopolno vlogo, lahko le-to dopolnijo v roku 8 dni od prejema pisnega poziva k dopolnitvi.
(3) Prepozne in formalno nepopolne vloge, ki jih vlagatelj ni pravočasno dopolnil se s sklepom zavržejo.
17. člen 
(1) Strokovna komisija na podlagi meril in kriterijev tega pravilnika oceni pravočasne in formalno popolne vloge za sofinanciranje programov športa in po ocenjevanju vlog sestavi predlog razdelitve sredstev.
(2) Predlog razdelitve sredstev, strokovna komisija objavi na sedežu Občinske športne zveze in Zavodu za šport Slovenska Bistrica.
(3) Vlagatelji lahko v roku 8 dni od objave poročila podajo pripombe na podan predlog.
(4) O podanih pripombah odloča strokovna komisija v roku 15 dni od roka za oddajo pripomb.
18. člen 
(1) Izbrane izvajalce o višini namensko dodeljenih proračunskih sredstvih obvesti občinska uprava z odločbo.
(2) Zoper odločbo je v roku 15 dni po prejemu možno vložiti pritožbo, o kateri odloča župan. Zoper županovo odločbo ni pritožbe. Možno je sprožiti upravni spor pred pristojnim sodiščem.
(3) Rezultati javnega razpisa se po zaključku postopka objavijo na spletni strani občine.
19. člen 
(1) Na podlagi dokončnih odločb o sofinanciranju LPŠ župan z izbranimi izvajalci programov športa sklene pogodbe.
(2) Obvezne sestavine pogodbe so:
– naziv in naslov naročnika ter izvajalca dejavnosti,
– vsebino in obseg dejavnosti,
– višino dodeljenih sredstev,
– način nadzora nad namensko porabo sredstev in izvedbo dejavnosti,
– način nakazovanja sredstev izvajalcu,
– način, vsebino in rok za poročanje o realizaciji LPŠ po pogodbi,
– določilo, da izvajalec, ki nenamensko koristi pogodbena sredstva ali drugače grobo krši pogodbena določila, ne more kandidirati za sredstva na naslednjem javnem razpisu,
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
20. člen 
(1) Do sklenitve pogodbe o sofinanciranju izvajanja LPŠ se lahko določena področja športa sofinancirajo na osnovi dokumenta o začasnem sofinanciranju (sklep). Dokument se lahko sklene samo z izvajalci LPŠ, ki so imeli enake dejavnosti sofinancirane že v preteklem letu in je izvajalec vložil vlogo za začasno sofinanciranje.
(2) Po sklenitvi pogodbe o sofinanciranju izvajanja LPŠ se že nakazana sredstva poračunajo.
21. člen 
(1) Izvajalci LPŠ so dolžni izvajati sofinancirane programe športa in druge naloge v skladu s tem pravilnikom in za namene opredeljene v pogodbi.
(2) Če se ugotovi nenamenska poraba sredstev s strani izvajalcev letnega programa športa, se sofinanciranje takoj ustavi ter odstopi od pogodbe, že prejeta proračunska sredstva pa mora izvajalec vrniti v občinski proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi sredstvi. Če prejemnik proračunskih sredstev ne vrne v določenem roku, se izvede postopek izterjave.
(3) Izvajalec, ki krši pogodbena določila, ne more kandidirati za proračunska sredstva na naslednjem javnem razpisu.
(4) Nadzor nad izvajanjem pogodb in porabo proračunskih sredstev izvaja občinska uprava, Občinska športna zveza in Zavod za šport.
22. člen 
(1) Športna društva ki izvajajo LPŠ, imajo za izvajanje le-tega, pod enakimi pogoji, prednost pri uporabi javnih športnih objektov in površin pred drugimi uporabniki.
(2) Obvezni programi šolske športne vzgoje, ki se izvajajo na javnih športnih objektih, imajo prednost pred drugimi izvajalci LPŠ.
IV. PREHODNE DOLOČBE 
23. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o financiranju športa v Občini Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 118/00 in 24/03).
24. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-8/2016-6
Slovenska Bistrica, dne 13. aprila 2016
Župan 
Občine Slovenska Bistrica 
dr. Ivan Žagar l.r.

AAA Zlata odličnost