Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2016 z dne 22. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2016 z dne 22. 4. 2016

Kazalo

Št. 5110-2/2016/2 Ob-2014/16, Stran 920
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13; v nadaljevanju ZUJIK) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10) in s Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 38/12 in 90/12) Ministrstvo za kulturo RS objavlja
javni razpis 
za izbor kulturnih projektov bivanja in ustvarjanja v umetniških rezidencah v Berlinu, Londonu, New Yorku in na Dunaju (v nadaljevanju: v umetniških rezidencah), ki jih bo v letu 2017 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo (v nadaljevanju: javni razpis, oznaka JPR–REZ–2017)
1. Naziv in sedež naročnika razpisa: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana.
2. Predmet razpisa, cilj in razpisno področje
Predmet razpisa je zbiranje projektov prijaviteljev, ki delujejo v umetnosti in kulturi, za bivanje in ustvarjanje v umetniških rezidencah Ministrstva za kulturo RS (v nadaljevanju ministrstvo) v Berlinu, Londonu, New Yorku in na Dunaju v obdobju od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017, ki vključuje:
– financiranje stroškov najemnine, tekočih stroškov, ki so povezani z uporabo stanovanja, stroškov rednega vzdrževanja in osnovne opreme umetniških rezidenc v omenjenih mestih ter
– povračilo potnih stroškov za izbrane prijavitelje, in sicer za Berlin v višini največ 250 EUR neto, za London v višini največ 250 EUR neto, za Dunaj v višini največ 150 EUR neto ter za New York v višini največ 850 EUR neto v primeru enega prijavitelja ali največ 750 EUR neto na osebo v primeru skupinskega rezidenčnega bivanja.
Cilj razpisa je krepitev umetniške ustvarjalnosti posameznikov ali umetniških skupin prek mobilnosti in medkulturne izmenjave idej, znanja in praks, krepitev njihove mednarodne uveljavitve ter uveljavljanje slovenske kulture in umetnosti v tujini.
Razpis je namenjen prijaviteljem, ki delujejo na naslednjih področjih umetnosti in kulture:
– uprizoritvena umetnost,
– likovna umetnost,
– arhitektura in oblikovanje,
– glasbena umetnost,
– intermedijske umetnosti,
– film in AV-kultura,
– knjiga,
– kritika umetnosti ter refleksija kulture in družbe,
da se jim omogoči bivanje in ustvarjanje v umetniških rezidencah.
3. Pomen izrazov
Umetniške rezidence so štiri stanovanja, ki jih ima ministrstvo v najemu v Berlinu, Londonu, New Yorku in na Dunaju ter so namenjena enomesečnemu bivanju in ustvarjanju umetnikov ter drugih posameznikov, ki delujejo v umetnosti in kulturi.
Samozaposleni v kulturi so osebe, ki so vpisane v razvid samozaposlenih, ki ga vodi ministrstvo.
Samostojni novinarji so osebe, ki so vpisane v razvid samostojnih novinarjev, ki ga vodi ministrstvo.
Mladi so osebe, ki v letu 2016 ne bodo dopolnile 30 let.
Projekt so predvidene aktivnosti v času bivanja in ustvarjanja v umetniški rezidenci, ki jih prijavitelj izkazuje z delovnim načrtom.
V razpisu uporabljeni in zapisani izrazi v slovnični obliki za moški spol, se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
4. Pogoji sodelovanja na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo le prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje (upravičene osebe):
– so fizične osebe, ki delujejo na razpisanih področjih;
– imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji;
– če so bili stranka (bodisi kot fizična oseba bodisi kot zastopnik pravne osebe) ministrstva, Javne agencije za knjigo RS, Slovenskega filmskega centra – javne agencije RS oziroma Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti v l. 2015 in 2016, in so izpolnjevali vse pogodbene obveznosti (dokazuje se z izjavo o izpolnjevanju pogojev);
– niso koristili umetniške rezidence na Dunaju, v Berlinu, Londonu ali New Yorku v l. 2013, 2014, 2015 ali 2016 (dokazuje se z izjavo o izpolnjevanju pogojev);
– niso prejemniki štipendij in/ali šolnin ministrstva, pristojnega za kulturo, ki se podeljujejo za dodiplomski in podiplomski študij (dokazuje se z izjavo o izpolnjevanju pogojev);
– niso prejemniki sredstev iz evropskega, državnega ali lokalnega proračuna za potne stroške do umetniške rezidence (dokazuje se z izjavo o izpolnjevanju pogojev);
– soglašajo z vsebino vzorčne pogodbe o pogojih bivanja in delovanja v stanovanju v New Yorku oziroma Berlinu oz Londonu oziroma na Dunaju ter povračilu dela potnih stroškov (dokazuje se z izjavo o izpolnjevanju pogojev);
– dovolijo objavo osebnih podatkov z namenom vodenja razpisa in objave rezultatov razpisa na spletni strani ministrstva, skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US in 102/15) in Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo) (dokazuje se z izjavo o izpolnjevanju pogojev).
5. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo izmed zaposlenih na ministrstvu imenuje ministrica.
Prijavitelji formalno nepopolnih vlog bodo pisno pozvani k njihovi dopolnitvi. Prijavitelj mora vlogo dopolniti v petih dneh po prejemu poziva za dopolnitev, sicer se bo štela kot nepopolna. Vloge, ki ne bodo pravočasne, popolne, predložene na predpisan način ali jih ne bodo vložile upravičene osebe, bodo izločene iz nadaljnjega postopka in zavržene s sklepom.
Ministrstvo lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in/ali po že izdani dokončni odločbi o izboru prijavitelja spremeni odločitev in z njim ne sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev.
Opozorilo:
V primeru, če se prijavitelj prijavi za bivanje in delovanje v več kot eni umetniški rezidenci, se vse vloge prijavitelja zavržejo iz razloga neizpolnjevanja razpisnih pogojev (kot neupravičene osebe).
Dokumentacija, ki je priložena vlogi, se ne vrača.
6. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so:
– najemnine, tekoči stroški, ki so povezani z uporabo stanovanja, stroški rednega vzdrževanja in osnovne opreme stanovanj, ki jih ministrstvo poravnava neposredno;
– potni stroški (vključno s stroški mestnega prevoza v kraju umetniške rezidence) za Berlin v višini največ 250 EUR neto, za London v višini največ 250 EUR neto, za Dunaj v višini največ 150 EUR neto ter za New York v višini največ 850 EUR neto v primeru enega prijavitelja ali največ 750 EUR neto v primeru skupinskega rezidenčnega bivanja. Ministrstvo upravičencem povrne omenjene potne stroške na podlagi zahtevka, vsebinskega poročila o delu v umetniški rezidenci in kopij računov, ki jih vložijo na predpisanih obrazcih ministrstva v roku 30 dni po poteku pogodbenega obdobja bivanja.
7. Pojasnila o uporabi umetniške rezidence
Vsak prijavitelj bo lahko bival v stanovanju v terminu, ki bo določen v pogodbi o pogojih bivanja in ustvarjanja v stanovanju med njim in ministrstvom, ki jo ministrstvo sklene s prijaviteljem pred odhodom v rezidenco. Ministrstvo si pridržuje pravico sprememb objavljenih vzorcev pogodbe pred njenim podpisom.
Izbrani prijavitelj se na javnem razpisu JPR-REZ-2017 lahko prijavi za bivanje le v eni rezidenci.
Izbrani prijavitelj lahko v stanovanju biva največ en mesec. Ministrstvo si pridržuje pravico, da v primeru, ko več prijaviteljev zaprosi za isti termin, samo določi termine bivanja.
Število oseb, ki lahko bivajo v stanovanju v okviru posameznega pogodbenega obdobja bivanja, je omejeno, in sicer:
– v Berlinu največ štiri (dve običajni ležišči in dve zasilni),
– na Dunaju največ štiri (štiri običajna ležišča),
– v New Yorku največ tri (dve običajni ležišči in eno zasilno),
– v Londonu največ štiri (dve običajni ležišči in dve zasilni).
V umetniški rezidenci smejo brezplačno bivati samo izbrani prijavitelji. Druge osebe smejo bivati z izbranim prijaviteljem, če jih le-ta Ministrstvu predhodno najavi (do 15 dni pred odhodom v umetniško rezidenco oziroma pred terminom umetniške rezidence, ki je določen v odločbi) in poravna za njih pavšalne stroške.
8. Razpisni kriteriji
Kriterij
Št. možnih 
točk
1. REFERENCE1
30
Kakovost in izvirnost dosedanjega dela prijavitelja s poudarkom na zadnjih treh letih (2013, 2014, 2015) na razpisanem področju, za katerega je podana vloga in/ali izkazana posebna nadarjenost perspektivnega mladega prijavitelja.
20
Uveljavljenost prijavitelja v strokovni javnosti na razpisanem področju, za katerega je podana vloga.
10
2. DELOVNI NAČRT
60
Razvoj prijaviteljeve dejavnosti na področju, ki je predmet razpisa, prek spoznavanja in stikov s kulturniško sceno v mestu rezidence:
– vsebinska celovitost in zaokroženost delovnega načrta;
20
– podrobni časovni in vsebinski načrt – utemeljenost načrta za izbrano mesto; 
20
– načrt vzpostavljanja/širitve profesionalnih stikov s tamkajšnjim okoljem oziroma možnosti vključevanja projekta/aktivnosti v širši mednarodni kulturni prostor;
10
– prispevek bivanja v tujini za nadaljnji profesionalni razvoj in uveljavljanje avtorja;
5
– predviden način prenosa izkušenj in dobrih praks, pridobljenih v času bivanja v rezidenci, v slovenski kulturno-umetniški prostor.
5
3. URADNA DOKAZILA
5
Uradna dokazila o sodelovanju s kulturno oziroma umetniško ustanovo ali drugim subjektom z umetnostnega področja, za katerega je podana vloga in v z vlogo določenem terminu v izbrani državi, s katero/-im namerava prijavitelj še posebej intenzivno sodelovati.
5
4. STATUS SAMOZAPOSLENEGA V KULTURI
5
Vpis v razvid samozaposlenih v kulturi ali status samostojnega novinarja.
5
SKUPAJ
100
1Mladi lahko kakovost in izvirnost dosedanjega dela oziroma uveljavljenost v strokovni javnosti dopolnijo z vsaj dvema priporočiloma stroke, ki morata biti originalno podpisani (elektronska korespondenca med priporočiteljem in prijaviteljem ne šteje za priporočilo).
9. Uporaba razpisnih kriterijev
Najvišje možno število prejetih točk je 100, izbrani so lahko tisti prijavitelji, ki v skupnem seštevku točk prejmejo 80 točk in več. Izmed prijaviteljev, ki bodo prejeli 80 točk in več, bodo izbrani tisti, ki bodo na predlog strokovne komisije v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni višje. Če imajo prijavitelji enako število točk, se pri določanju vrstnega reda upošteva najprej dosežena ocena po kriteriju kakovost in izvirnost dosedanjega dela, nato uveljavljenost v strokovni javnosti in za njim delovni načrt.
Strokovna komisija bo poleg izbranih prijaviteljev oblikovala tudi t.i. »rezervno listo« prijaviteljev, ki lahko bivajo in delujejo v stanovanju, če prijavitelj, ki je bil prvotno izbran, zaradi objektivnih razlogov (bolezen, odpoved projekta s strani partnerja v tujini, delovne obveznosti v Sloveniji, družinske razmere itd.) ministrstvu sporoči, da mora uporabo stanovanja odpovedati. Če prijavitelj ne navede objektivnih razlogov, se v naslednjih dveh letih ne bo mogel prijaviti na razpis ministrstva za izbor predlogov za bivanje in delovanje slovenskih ustvarjalcev v umetniških rezidencah ministrstva. Rezervna lista se oblikuje na podlagi vrstnega reda točkovanja za mesto rezidence, za katerega prijavitelj zaproša.
10. Predvidena vrednost razpisanih sredstev: predvidena vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet javnega razpisa JPR–REZ–2017, je 113.585,94 EUR. Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 131129 ‒ Mednarodno sodelovanje na področju kulture.
11. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2017 oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15). Dodeljena proračunska sredstva se bodo izplačevala na podlagi izstavljenega zahtevka za izplačilo, ki mu bodo priložene kopije računov za potne stroške in vsebinsko poročilo o bivanju in delovanju v umetniški rezidenci.
12. Razpisni rok: razpis se prične 22. 4. 2016 in se zaključi 8. 6. 2016.
13. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa JPR–REZ–2017,
– vzorce pogodb o bivanju in delovanju v umetniških rezidencah in delni povrnitvi potnih stroškov (pogodbe za različne kraje rezidenc se med seboj nekoliko razlikujejo; ministrstvo si pridržuje pravico sprememb objavljenih vzorcev pogodb),
– prijavni obrazec,
– obrazec Priloga 1 (izjave prijavitelja o izpolnjevanju razpisnih pogojev).
Prijavitelj mora vlogo oddati v dveh istovetnih oblikah, in sicer v papirnati in elektronski obliki, pri tem pa mora priložiti naslednjo dokumentacijo:
– na papirju:
– v celoti izpolnjen prijavni obrazec,
– lastnoročno podpisan in datiran obrazec Priloga 1 (izjave prijavitelja o izpolnjevanju razpisnih pogojev),
– v elektronski obliki:
– v celoti izpolnjen prijavni obrazec ločeno v Wordovi datoteki (za potrebe hitrejše obdelave podatkov),
– sken celotne vloge (tj. prijavnega obrazca, Priloge 1, morebitnih vabil, referenc, priporočil in morebitnega drugega gradiva, ki ga boste oddali tudi na papirju) na CD, DVD ali USB pomnilniku v eni datoteki in v obliki zapisa PDF.
Če se bosta tiskana in elektronska verzija prijavne dokumentacije razlikovali, bo upoštevana tiskana verzija.
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpisnem roku dvignejo v glavni pisarni Ministrstva za kulturo RS (Maistrova 10, 1000 Ljubljana) med uradnimi urami (vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure).
Razpisno dokumentacijo si lahko prijavitelji natisnejo tudi s spletne strani ministrstva http://www.mk.gov.si/, kjer najdejo tudi vse druge podatke, povezane z izvedbo javnega razpisa, oznaka JPR–REZ–2017.
Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v času razpisnega roka zainteresiranim prijaviteljem razpisno dokumentacijo tudi poslati.
14. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena v slovenskem jeziku, na predpisanem prijavnem obrazcu, vsebovati mora vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji in biti predložena po pošti ali osebno. Kolikor vloga ne bo izpolnjevala omenjenih pogojev, bo smatrana za formalno nepopolno in bo prijavitelj pozvan k dopolnitvi vloge v določenem roku. Če vloga tudi po izteku roka za dopolnitev ne bo ustrezno dopolnjena, bo zavržena s sklepom.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Vloga mora biti v poslovnem času ministrstva predložena glavni pisarni na naslov: Ministrstvo za kulturo RS, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, najkasneje do 8. 6. 2016, oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka na naslov: Ministrstvo za kulturo RS, Maistrova 10, 1000 Ljubljana. Pošiljka mora biti poslana v zaprti kuverti z izpisom na prednji strani: »Ne odpiraj ‒ Prijava na razpis z oznako JPR‒REZ‒2017. Na hrbtni strani ovitka morajo biti čitljivo navedeni ime in priimek ter poštni naslov (na katerem je prijavitelj dosegljiv).
15. Izločitev vlog
Vloge, ki ne bodo oddane in dostavljene Ministrstvu za kulturo na način, ki je predpisan v točki 14, bodo s sklepom zavržene.
Za prepozno se šteje vloga (oziroma dopolnitev ali sprememba), ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 8. 6. 2016 oziroma do tega dne ni bila v poslovnem času ministrstva oddana v njegovi glavni pisarni.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ni izpolnjena v slovenskem jeziku in ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija. Za nepopolno se šteje tudi vloga, ki je na razpis prispela kot formalno nepopolna in je prijavitelj ni dopolnil v zahtevanem petdnevnem roku.
Za neupravičeno osebo se šteje tisti prijavitelj, katerega vloga ne izpolnjuje pogojev določenih v besedilu razpisa. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na osnovi obveznih dokazil in vloge prijavitelja.
Dopolnjevanje in spreminjanje vlog je možno le v razpisnem roku z oznako, na katero vlogo se dopolnitev nanaša.
Prijavitelji, ki bodo podali formalno nepopolne vloge, bodo pisno pozvani k dopolnitvi vlog. Vloge morajo dopolniti v roku petih dni od vročitve poziva k dopolnitvi formalno nepopolne vloge, obvezno z oznako na katero vlogo ali del vloge se dopolnitev nanaša.
Ministrstvo bo po zaključku odpiranja vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse vloge prijaviteljev:
– ki niso bile oddane in dostavljene na način, ki je predpisan v točki 14,
– ki jih ni vložila upravičena oseba,
– ki so bile vložene prepozno oziroma prepozno dopolnjene,
– ki po pozivu k dopolnitvi niso bile ustrezno dopolnjene.
16. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Ministrstvo bo prijavitelje o izidih razpisa obvestilo v dveh mesecih po zaključku odpiranja vlog, ki se bo pričelo 15. 6. 2016 ob 10. uri. Ministrstvo bo izbralo predloge za sofinanciranje prijaviteljev po postopku, kot ga določa pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov, in največ do vrednosti, določenih z javnim proračunom.
V primeru objektivnih okoliščin, ki bi preprečile možnost koriščenja umetniških rezidenc, ki so predmet razpisa, se umetniške rezidence ne dodelijo.
Prijavitelje opozarjamo, da je izvedba postopka razpisa, oznaka JPR‒REZ‒2017, vezana na proračunske zmogljivosti ministrstva. V primeru, da pride do sprememb v državnem proračunu ali finančnem načrtu ministrstva, ki neposredno vplivajo na izvedbo postopka razpisa, oznaka JPR‒REZ‒2017, je Ministrstvo dolžno ukrepati v skladu s spremembami v državnem proračunu oziroma finančnemu načrtu ministrstva.
17. Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil: Katarina Culiberg, tel. 01/369-58-66, e-pošta: katarina.culiberg@gov.si.
Posredovanje informacij po telefonu in elektronski pošti poteka vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure.
18. Vpogled v razpisno dokumentacijo: zainteresirane osebe se lahko seznanijo z razpisno dokumentacijo oziroma vpogledajo vanjo v glavni pisarni ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana) ali na spletnih straneh ministrstva: http://www.mk.gov.si/, kot je navedeno pod točko 13.
Ministrstvo za kulturo 

AAA Zlata odličnost