Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2016 z dne 22. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2016 z dne 22. 4. 2016

Kazalo

1180. Uredba o izvajanju uredbe (EU) o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine s strani carinskih organov, stran 4013.

  
Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G in 65/14) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o izvajanju uredbe (EU) o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine s strani carinskih organov 
1. člen 
(vsebina) 
S to uredbo se za izvajanje Uredbe (EU) št. 608/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. junija 2013 o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine s strani carinskih organov in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1383/2003 (UL L 181 z dne 29. junija 2013, str. 15; v nadaljnjem besedilu: Uredba 608/2013/EU) določa pristojni organ, obveščanje, uničenje, zaseg in ravnanje z blagom ter jamstvo.
2. člen 
(pristojni organ) 
Organ, pristojen za izvajanje Uredbe 608/2013/EU in te uredbe, je Finančna uprava Republike Slovenije.
3. člen 
(obvestila) 
Za obvestilo o začetem postopku za ugotovitev, ali je bila kršena pravica intelektualne lastnine v skladu s petim odstavkom 23. člena oziroma devetim odstavkom 26. člena Uredbe 608/2013/EU, se šteje dokazilo o vloženi tožbi pri pristojnem sodišču.
4. člen 
(uničenje blaga) 
Kadar so izpolnjeni pogoji za uničenje blaga po prvem odstavku 23. člena oziroma petem odstavku 26. člena Uredbe 608/2013, carinski organ izda odločbo o uničenju blaga v skladu s prvim odstavkom 198. člena Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije (UL L št. 269/1 z dne 10. oktobra 2013, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 952/2013/EU).
5. člen 
(zaseg blaga) 
Blago, glede katerega je bila vložena tožba v skladu s petim odstavkom 23. člena oziroma devetim odstavkom 26. člena Uredbe 608/2013, se zaseže v skladu s prvim odstavkom 198. člena Uredbe št. 952/2013/EU do pravnomočne odločitve sodišča.
6. člen 
(ravnanje z zadržanim in zaseženim blagom) 
Blago, katerega prepustitev je bila prekinjena, oziroma blago, ki je bilo zadržano ali zaseženo, ostane pod carinskim nadzorom v skladu z 240. členom Uredbe 952/2013/EU.
7. člen 
(jamstvo) 
Predložitev in sprostitev ter višina jamstva iz (a) točke drugega odstavka 24. člena Uredbe 608/2013/EU se določi v skladu z 90., 92. in 98. členom Uredbe 952/2013/EU.
8. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Pravilnik o načinu predložitve varščine, kriterijih za določitev njene višine in načinu sprostitve oziroma unovčitve varščine v primerih uporabe carinskih ukrepov pri kršitvah pravic intelektualne lastnine (Uradni list RS, št. 70/04).
9. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati 1. maja 2016.
Št. 00712-11/2016
Ljubljana, dne 20. aprila 2016
EVA 2015-1611-0085
Vlada Republike Slovenije 
Boris Koprivnikar l.r.
Podpredsednik 

AAA Zlata odličnost