Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2016 z dne 22. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2016 z dne 22. 4. 2016

Kazalo

1258. Zaključni račun proračuna Občine Brežice za leto 2015, stran 4227.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZfisP in 96/15), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in drugega odstavka 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 11. redni seji dne 18. 4. 2016 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N 
proračuna Občine Brežice za leto 2015 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Brežice za leto 2015.
2. člen 
(1) Zaključni račun proračuna Občine Brežice za leto 2015 sestavljajo splošni in posebni del.
(2) V splošnem delu je podan prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Brežice za leto 2015.
(3) Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2015 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
(4) Zaključni račun zajema tudi sredstva proračunske rezerve.
3. člen 
(1) Prihodki in prejemki ter odhodki in izdatki po zaključnem računu za leto 2015 so naslednji:
v EUR
Konto
Naziv konta
Realiziran 
proračun 2015
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
23.766.380
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
18.968.237
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
14.832.274
700
Davki na dohodek in dobiček
12.734.645
703
Davki na premoženje
1.232.782
704
Domači davki na blago in storitve
864.688
706
Drugi davki
159
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
4.135.963
710
Udeležba na dobičku od premoženja
1.556.566
711
Takse in pristojbine
23.051
712
Globe in druge denarne kazni
77.994
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
141.868
714
Drugi nedavčni prihodki
2.336.484
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)
467.466
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
143
722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
467.323
73
PREJETE DONACIJE
800
730
Prejete donacije iz domačih virov
800
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
3.790.771
740
Transferni prih. iz dr. javnofinan. institucij
1.893.491
741
Prejeta sredstva iz drž. pror. iz sredstev proračuna EU
1.897.280
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
539.106
786
Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU
0
787
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
539.106
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
21.917.366
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
6.132.652
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
1.177.290
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
175.673
402
Izdatki za blago in storitve
4.657.328
403
Plačila domačih obresti
112.361
409
Rezerve
10.000
41
TEKOČI TRANSFERJI (410+411+412+413)
9.200.398
410
Subvencije
767.991
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
4.662.309
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
852.064
413
Drugi tekoči domači transferi
2.918.034
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
6.529.774
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
6.529.774
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430+ 431+432)
54.542
431
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso PU
50.542
432
Investicijski transferi PU 
4.000
III.
PRORAČUNSKI PRIMANKLJAJ ((PRESEŽEK) I-II)
1.849.014
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJTA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PROD. KAPIT. DEL.
0
750
Prejeta vračila danih posojil
0
751
Prodaja kapitalskih deležev
0
752
Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAP. DELEŽEV
0
441
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE 
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500
Domače zadolževanje
0
VIII. 
ODPLAČILO DOLGA 
957.942
55
ODPLAČILO DOLGA
957.942
550
Odplačila domačega dolga
957.942
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
891.071
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–957.942
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 
–1.849.014
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2014 
2.179.217
(2) Stanje denarnih sredstev stalne proračunske rezerve Občine Brežice na dan 31. 12. 2015 je 24.096,39 EUR.
4. člen 
(1) Presežek prihodkov in prejemkov nad odhodki in izdatki po Zaključnem računu proračuna Občine Brežice za leto 2015 je 891.071,45 EUR. Sredstva na računih na dan 31. 12. 2015 znašajo 3.070.288,13 EUR in se bodo porabila v skladu s sprejetim planom proračuna Občine Brežice za leto 2016.
(2) Denarna sredstva stalne proračunske rezerve se porabijo v letu 2016 za namene po Zakonu o javnih financah.
5. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Brežice za leto 2015 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov z vsemi obrazložitvami se objavi na spletni strani Občine Brežice.
Št. 406-4/2015
Brežice, marec 2016
Župan 
Občine Brežice 
Ivan Molan l.r.

AAA Zlata odličnost