Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2016 z dne 22. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2016 z dne 22. 4. 2016

Kazalo

1211. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov na področju mladinskih programov v Občini Kamnik, stran 4143.

  
Na podlagi Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10), Pravilnika o izvajanju Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 47/11) in 17. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15) je Občinski svet Občine Kamnik na 13. seji dne 6. 4. 2016 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov na področju mladinskih programov v Občini Kamnik 
1. člen 
V Pravilniku o sofinanciranju programov in projektov na področju mladinskih programov v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 8/12) se 2. člen spremeni, tako da se po novem glasi:
»Sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter sofinanciranje delovanja mladinske organizacije se lahko izvede le na podlagi izvedenega postopka javnega razpisa. Za izvedbo javnega razpisa imenuje župan Občine Kamnik razpisno komisijo, ki jo sestavljajo predsednik in najmanj dva člana. Pristojni organ občinske uprave zbira vloge za sofinanciranje mladinskih programov in projektov in za sofinanciranje delovanja mladinske organizacije ter skrbi za koordinacijo izvedbe javnega razpisa. Javni razpis se objavi na spletni strani Občine Kamnik, na podlagi sklepa, ki ga izda župan Občine Kamnik praviloma za vsako proračunsko leto posebej. Sklep mora vsebovati vse, z zakonom določene sestavine.«
2. člen 
3. člen se črta.
3. člen 
V drugem odstavku 6. člena se črta besedilo »skozi celo leto«, naziv pristojnega organa »Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad RS za mladine« pa se nadomesti z nazivom »Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Urad RS za mladino.«
4. člen 
Spremeni se četrta alineja 7. člena, tako da se glasi:
»– imajo najmanj 90 % članstva v starosti od 15 do 29 let,«
Spremeni se šesta alineja 7. člena, tako da se glasi:
»– v primeru, da so bili prejemniki sredstev na javnem razpisu Občine Kamnik za mladinske programe in projekte v preteklem letu, morajo imeti v rokih izpolnjene vse pretekle pogodbene obveznosti.«
5. člen 
V 10. členu se doda nova prva alineja, ki se glasi:
»– navedbo, da gre za javni razpis za izbiro programov in projektov v mladinskem sektorju in da se sofinancirajo tisti, ki so ovrednoteni višje;«
V 10. členu se za osmo alinejo doda nova alineja, ki se glasi:
»– dokazila o izpolnjevanju pogojev,«
V 10. členu se doda nova alineja, ki se glasi:
»– informacijo o morebitni razpisni dokumentaciji, ki je na razpolago.«
6. člen 
Spremeni se prvi odstavek 12. člena, ki se po novem glasi:
»Komisija po zaključenem vrednotenju pripravi predlog o izbiri upravičencev in deležu sredstev za sofinanciranje. Na podlagi podanega predloga komisije pooblaščena oseba sprejme sklep o izbiri upravičencev. Na podlagi sklepa pristojni organ vsakemu prijavitelju izda odločbo, v kateri se določi upravičenost do pridobitve finančnih sredstev in njihov obseg glede na izbrani program. Po pravnomočnosti odločb se z upravičenci sklenejo pogodbe o sofinanciranju.«
7. člen 
Spremeni se drugi odstavek 12. člena, ki se po novem glasi:
»Obvezne sestavine pogodbe so:
– navedba pogodbenih strank,
– vsebina in obseg programov in projektov, za katera so bila dodeljena sredstva,
– čas realizacije programov in projektov,
– višina dodeljenih sredstev,
– cilji, ki bodo realizirani v obdobju veljavnosti pogodbe,
– merila, po katerih se bo spremljalo njihovo uresničevanje,
– način nadzora nad namensko porabo sredstev,
– določilo, da mora izvajalec ob nenamenski porabi sredstev sredstva vrniti v proračun skupaj z zakonitimi obrestmi ter druge medsebojne obveznosti,
– druge predpisane vsebine.«
8. člen 
Spremeni se drugi odstavek 14. člena, ki se po novem glasi:
»Pripadajoča vrednost sredstev sofinanciranja programa oziroma projekta posameznemu prejemniku sredstev se določi tako, da se število doseženih točk pomnoži z vrednostjo točke. Vrednost točke se dobi tako, da se okvirna vrednost sredstev javnega razpisa oziroma poziva deli s številom doseženih točk vlog vseh prijaviteljev, ki so dosegli vsaj minimalno število točk, določeno z razpisom.«
9. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0044/2016-4/3
Kamnik, dne 6. aprila 2016
Župan 
Občine Kamnik 
Marjan Šarec l.r.

AAA Zlata odličnost