Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2016 z dne 22. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2016 z dne 22. 4. 2016

Kazalo

1198. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Brežice, stran 4113.

  
Na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 58. člen Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09) ter Pravilnika o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Uradni list RS, št. 23/09) je Nadzorni odbor Občine Brežice na 15. redni seji dne 25. 11. 2015 sprejel
P O S L O V N I K 
Nadzornega odbora Občine Brežice 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Ta poslovnik ureja organizacijo, pristojnost in način dela Nadzornega odbora Občine Brežice (v nadaljnjem besedilu: nadzorni odbor) ter uresničevanje pravic in dolžnosti članic in članov nadzornega odbora (v nadaljnjem besedilu: član).
2. člen 
Sedež Nadzornega odbora je Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.
3. člen 
Nadzorni odbor uporablja pri svojem delu žig Občine Brežice v obliki, kot to določa drugi odstavek 9. člena Statuta Občine Brežice.
4. člen 
(1) Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini.
(2) Nadzorni odbor je pri svojem delu samostojen in neodvisen, svoje naloge mora opravljati strokovno, pošteno, vestno in nepristransko. Svoje delo opravlja v skladu z določbami Zakona o lokalni samoupravi, Statuta Občine Brežice in tega poslovnika.
(3) Nadzorni odbor mora pri svojem delu varovati uradne in poslovne tajnosti nadzorovanih pravnih oseb in osebne podatke fizičnih oseb, ki so kot take opredeljene z zakonom ali drugim predpisom. Upoštevati morajo dostojanstvo, dobro ime in integriteto posameznikov.
5. člen 
(1) Delo nadzornega odbora je javno.
(2) Javnost je zagotovljena z objavljenim programom dela in dokončnimi poročili, ki so objavljeni na spletni strani Občine Brežice.
II. KONSTITUIRANJE NADZORNEGA ODBORA 
6. člen 
(1) Nadzorni odbor Občine Brežice ima pet članov. Člane nadzornega odbora imenuje občinski svet izmed občanov najkasneje v 45 dneh po svoji prvi seji.
(2) Člani nadzornega odbora opravljajo svoje delo nepoklicno.
(3) Prvo sejo nadzornega odbora skliče župan. Nadzorni odbor se konstituira, če je prvi seji navzoča večina članov.
(4) Nadzorni odbor zastopa in predstavlja predsednik. Nadzorni odbor na konstitutivni seji z večino glasov izvoli izmed sebe predsednika in namestnika predsednika.
III. PRISTOJNOSTI NADZORNEGA ODBORA 
7. člen 
Nadzorni odbor ima naslednje pristojnosti:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,
– nadzoruje finančno in materialno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.
8. člen 
Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, svetov KS, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.
IV. ORGANIZACIJA DELA NADZORNEGA ODBORA 
9. člen 
Nadzorni odbor samostojno določa svoj program dela. Letni program dela in predlog finančnega načrta, ki ju NO izdela v mesecu decembru tekočega leta za naslednje koledarsko leto, predloži županu in občinskemu svetu.
10. člen 
Delo nadzornega odbora organizira in vodi predsednik, v njegovi odsotnosti pa namestnik predsednika. Izjemoma lahko predsednik pooblasti za vodenje sej v njegovi odsotnosti ali v odsotnosti namestnika predsednika, člana nadzornega odbora.
11. člen 
Predsednik nadzornega odbora:
– vodi in organizira delo nadzornega odbora,
– sklicuje in vodi seje nadzornega odbora,
– predlaga dnevni red za seje nadzornega odbora,
– podpisuje sklepe in zapisnike nadzornega odbora,
– spremlja in skrbi za izvajanje sklepov nadzornega odbora,
– predstavlja nadzorni odbor,
– sestavi program dela in predlog potrebnih sredstev za delo nadzornega odbora.
12. člen 
Namestnik predsednika nadzornega odbora:
– nadomešča predsednika v času njegove odsotnosti,
– izvaja naloge nadzora v skladu s sklepi nadzornega odbora.
13. člen 
Član nadzornega odbora:
– se udeležuje sej nadzornega odbora,
– izvaja naloge nadzora v skladu s sklepi nadzornega odbora,
– ima pravico zahtevati in dobiti podatke od občine, ki so mu potrebni pri opravljanju njegovih nalog, če teh podatkov na njegov predlog ne zahteva nadzorni odbor,
– sme zahtevati in dobiti podatke, ki so mu potrebni pri opravljanje njegovih nalog.
14. člen 
(1) Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzornega odbora zagotavljata župan in občinska uprava.
(2) Strokovno in administrativno delo v zvezi z delovanjem nadzornega odbora zajema:
– pripravljanje vabil in opravljanje organizacijsko tehničnih opravil za sklic in potek sej,
– skrb za pripravo gradiv sej nadzornega odbora,
– skrb za pisno odpravo sklepov nadzornega odbora,
– vodenje evidence o aktivnosti članov,
– obveščanje nadzornega odbora o sprejemu in spremembah aktov občine s področij, ki so v pristojnosti nadzornega odbora,
– obveščanje članov nadzornega odbora o izobraževanjih in seminarjih,
– arhiviranje dokumentacije nadzornega odbora,
– opravljanje drugih del po nalogu nadzornega odbora ali predsednika nadzornega odbora.
(3) Strokovno pomoč lahko nudijo nadzornemu odboru javni uslužbenci zaposleni v občinski upravi ali zunanji strokovnjaki, notranji revizorji in drugi. Za posamezne posebne strokovne naloge nadzora lahko poda izvid in mnenje izvedenec, ki ga na predlog nadzornega odbora imenuje občinski svet. Nadzorni odbor je odgovoren za nadzor tudi, ko se opira na mnenje ali izvid izvedenca ali mnenje zunanjega strokovnjaka, ne pa, ko se opira na poročilo notranje revizije.
V. SEJE NADZORNEGA ODBORA 
15. člen 
Nadzorni odbor dela na rednih sejah, izjemoma na izrednih ali dopisnih sejah.
16. člen 
Na sejah člani nadzornega odbora načrtujejo in usklajujejo svoje delo, določajo prednostne naloge nadzora in njihove nosilce ter določajo časovne in stroškovne okvire načrtovanih nalog.
17. člen 
(1) Redne seje skliče predsednik nadzornega odbora.
(2) Sklic redne seje sestavlja predlog dnevnega reda in gradivo, ki naj bi ga nadzorni odbor obravnaval. Sklic redne seje z gradivom se pošlje članom nadzornega odbora najmanj 5 dni pred dnem, določenim za sejo. Posamezno gradivo se lahko posreduje tudi kasneje, če predlagatelj ugotovi, da je obravnava kasneje posredovanega gradiva potrebna za odločanje nadzornega odbora.
18. člen 
Nadzorni odbor veljavno odloča, če je na seji navzočih večina članov odbora. Navzočnost se ugotavlja na začetku seje in pred glasovanjem.
19. člen 
Predlagana odločitev je na sklepčni seji sprejeta, če se je večina članov, ki so glasovali, izrekla »ZA« njen sprejem.
20. člen 
Nadzorni odbor odloča z javnim glasovanjem.
21. člen 
(1) O vsaki seji nadzornega odbora se piše zapisnik. Zapisnik piše izvoljen in s sklepom potrjen član nadzornega odbora.
(2) Zapisnik obsega glavne podatke o delu na seji, zlasti pa:
– podatke o navzočnosti članov nadzornega odbora na seji,
– o odsotnosti članov sveta in razlogih zanjo,
– o udeležbi vabljenih, predstavnikov javnosti in občanov na seji,
– o sprejetem dnevnem redu,
– imenih razpravljavcev,
– o sklepih, ki so bili sprejeti.
(3) Zapisniku je treba predložiti original vabila in gradivo, ki je bilo predloženo oziroma obravnavano na seji. Vsak član nadzornega odbora ima pravico podati pripombe na zapisnik.
(4) O utemeljenosti pripomb odloča nadzorni odbor. Če so pripombe sprejete, se zapišejo v zapisnik ustrezne spremembe.
(5) Zapisnik podpišeta zapisnikar in predsednik nadzornega odbora (oziroma predsedujoči).
(6) Zapisniki in gradiva nadzornega odbora se do konca mandata nadzornega odbora hranijo v strokovni službi občinskega sveta, po poteku mandata pa se shranijo v arhivu Občine Brežice.
(7) Skrbnik arhiva in tekoče dokumentacije je javni uslužbenec, zaposlen v občinski upravi, zadolžen za administrativno pomoč pri delu nadzornega odbora.
VI. DELO NADZORNEGA ODBORA NA SEJI 
22. člen 
(1) Seje nadzornega odbora vodi predsednik, oziroma, v njegovi odsotnosti, namestnik predsednika ali pooblaščen član.
(2) Predlog dnevnega reda seje določi predsednik, predloge za uvrstitev zadeve na dnevni red pa lahko podajo vsi člani nadzornega odbora. Predsednik lahko na dnevni red uvrsti zadevo, ki jo je s sklepom predlagal občinski svet.
23. člen 
(1) Ko predsedujoči začne sejo, obvesti člane, kdo izmed članov nadzornega odbora je opravičil svojo odsotnost.
(2) Navzočnost članov nadzornega odbora ugotovi predsedujoči na podlagi poročila o prisotnosti med sejo, ki ga poda zapisnikar.
(3) Ko predsedujoči ugotovi, da je na seji prisotna večina članov, je nadzorni odbor sklepčen.
(4) Predsedujoči obvesti člane, kdo je bil na sejo povabljen.
24. člen 
(1) Nadzorni odbor na začetku seje določi dnevni red.
(2) Pri določanju dnevnega reda nadzorni odbor razpravlja in odloča po vrsti o:
– predlogih, da se posamezne zadeve umaknejo z dnevnega reda,
– predlogih, da se dnevni red razširi.
(3) Nadzorni odbor lahko odloča o razširitvi dnevnega reda, če so razlogi nastali po sklicu seje in je zadeva take narave, da je nujna takojšnja obravnava. O predlogih za razširitev dnevnega reda nadzorni odbor razpravlja in glasuje.
(4) Po sprejetih odločitvah da predsedujoči na glasovanje predlog dnevnega reda v celoti.
25. člen 
(1) Posamezne točke dnevnega reda se obravnavajo po določenem vrstnem redu.
(2) Nadzorni odbor kot prvo točko dnevnega reda praviloma obravnava potrditev zapisnika prejšnje seje nadzornega odbora.
26. člen 
Predsednik nadzornega odbora po opravljeni razpravi o posamezni točki dnevnega reda oblikuje sklep in ga da na glasovanje. Predsedujoči sejo zaključi, ko so bile obravnavane vse točke dnevnega reda. Sejo sme prekiniti, če o tem soglaša večina prisotnih članov, vendar se mora seja nadaljevati najpozneje v petnajstih dneh.
VII. VZDŽEVANJE REDA NA SEJI 
27. člen 
(1) Za red na seji skrbi predsednik nadzornega odbora.
(2) Za kršitev reda na seji lahko predsednik nadzornega odbora izreče naslednje ukrepe:
– opomin v primeru, ko član odbora neupravičeno sega govorniku v besedo ali kako drugače krši red na seji,
– odvzame besedo v primeru, ko član ne upošteva izrečenega opomina in nadaljuje s kršenjem reda na seji,
– odstranitev s seje v primeru, ko član kljub odvzemu besede huje krši red na seji in onemogoča delo nadzornega odbora.
(3) Član nadzornega odbora, ki mu je bil izrečen ukrep odstranitve s seje, mora takoj zapustiti sejno dvorano.
(4) Član, ki mu je bil izrečen ukrep odstranitve s seje, ima pravico v treh dneh vložiti ugovor zoper odločitev predsednika na seji nadzornega odbora. O ugovoru odloči nadzorni odbor na prvi naslednji seji.
28. člen 
Predsednik nadzornega odbora lahko odredi, da se iz sejne dvorane odstrani vsak udeleženec ali poslušalec, ki krši red na seji.
29. člen 
V primeru, da predsednik nadzornega odbora z ukrepi iz 27. člena tega poslovnika ne more ohraniti red, prekine sejo nadzornega odbora.
VIII. UVEDBA NADZORA 
30. člen 
(1) Nadzorni odbor lahko opravlja posredni in neposredni nadzor. Nadzori so lahko redni in izredni.
(2) Nadzorni odbor preverja finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev na podlagi preverjanj poslovnih poročil in zaključnih računov ter sklenjenih pogodb med občino in uporabnikom proračunskih sredstev in po potrebi druge pridobljene dokumentacije.
31. člen 
(1) Pred iztekom tekočega leta nadzorni odbor sprejme letni program dela in finančni načrt za prihodnje proračunsko leto.
(2) Člani nadzornega odbora lahko podajo predsedniku predloge za uvedbo nadzora.
(3) Program dela sprejme nadzorni odbor.
(4) Pri oblikovanju predlogov za uvedbo nadzora se upošteva obveznosti nadzornega odbora po Zakonu o lokalni samoupravi, Statutu Občine Brežice in Poslovniku Občinskega sveta.
32. člen 
Nadzorni odbor lahko začne postopek nadzora le, če je tak nadzor določen v letnem programu dela. Če nadzorni odbor želi poleg rednega nadzora istočasno izvesti nadzor, ki ni vključen v letni program dela, mora najprej dopolniti letni program. Dopolnitev programa posreduje županu. Enako velja za spremembo programa. Dopolnitev in sprememba letnega programa dela morata biti obrazložena.
33. člen 
(1) Nadzorni odbor opravi nadzor na podlagi sklepa o uvedbi nadzora.
(2) Sklep o uvedbi nadzora mora vsebovati ime, sedež ter delovno področje uporabnika javnih sredstev (nadzorovane osebe), vsebino nadzora, čas nadzora ter imena pooblaščenih članov nadzornega odbora, ki bodo nadzor neposredno opravili.
(3) S sklepom o uvedbi nadzora je nadzorni odbor dolžan seznaniti župana in odgovorno osebo uporabnika proračuna.
(4) Za opravljanje neposrednega nadzora lahko nadzorni odbor določi vsaj tri člane nadzornega odbora in določi vodjo nadzora (poročevalca).
(5) V postopku nadzora so odgovorni in nadzorovane osebe dolžni članu nadzornega odbora, ki opravlja nadzor, predložiti vso potrebno dokumentacijo, sodelovati v postopku nadzora, odgovoriti na ugotovitve in dajati pojasnila. Član nadzornega odbora, ki opravlja nadzor ima pravico zahtevati vse podatke v okviru svoje zadolžitve, ki so mu potrebni za izvedbo naloge, ki mu je zaupana.
(6) Vodja nadzora (poročevalec) je zadolžen za pripravo osnutka poročila o nadzoru. Osnutek poročila o nadzoru obravnava nadzorni odbor in ga sprejme kot predlog poročila. Nadzorni odbor posreduje predlog poročila nadzorovani osebi.
(7) Nadzorovana oseba, pri kateri je bil izveden nadzor, lahko v 15 dneh po prejemu predloga poročila, odgovori na posamezne navedbe v odzivnem poročilu. Nadzorni odbor je dolžan pripombe obravnavati ter se o njih izreči. Kolikor jih ne sprejme, je dolžan svojo odločitev obrazložiti.
(8) Na podlagi predloga poročila in odzivnega poročila sprejme nadzorni odbor dokončno poročilo. V dokončnem poročilu lahko nadzorni odbor predlaga, da nadzorovana oseba, pri kateri so bile ugotovljene nepravilnosti v zvezi z uporabo javnih sredstev, ugotovljene nepravilnosti odpravi, popravi ali uskladi.
(9) Nadzorni odbor lahko v dokončnem poročilu za odpravo ugotovljenih nepravilnosti določi rok, ki ni krajši od osmih dni.
(10) Nadzorni odbor dostavi dokončno poročilo nadzorovani osebi in županu.
34. člen 
(1) Poročilo o nadzoru (osnutek in poročilo) mora vsebovati obvezne sestavine določene s Pravilnikom o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine.
(2) V ugotovitvah se navede popolno in verodostojno dejansko stanje, ki je bilo ugotovljeno v nadzoru in na katerem temeljijo ocene, mnenja, priporočila oziroma predlogi.
(3) Z ocenami nadzorni odbor presodi kateri predpisi so bili kršeni (pravilnost poslovanja) in/ali je bilo poslovanje nadzorovane osebe smotrno glede na uporabljena sodila v nadzoru.
(4) V mnenju se izrazi ali je bilo poslovanje nadzorovane osebe pravilno in/ali smotrno.
(5) Nepravilno poslovanje je takrat, če je nadzorovana oseba poslovala v nasprotju s predpisi, proračunom in drugimi akti (pogodbo, kolektivno pogodbo in drugimi splošnimi ter posamičnimi akti), ki bi jih morala upoštevati pri svojem poslovanju.
(6) Nesmotrno poslovanje je negospodarno in/ali neučinkovito in/ali neuspešno.
(7) Negospodarno poslovanje je tisto poslovanje, ko bi nadzorovana oseba enake učinke lahko dosegla pri manjših stroških.
(8) Neučinkovito poslovanje je tisto, ko bi pri enakih stroških lahko nadzorovana oseba dosegla večje učinke.
(9) Neuspešno poslovanje je tisto, ko se niso uresničili cilji poslovanja nadzorovane osebe.
(10) Priporočila vsebujejo predloge za izboljšanje pravilnosti poslovanja oziroma smotrnosti (za gospodarnejšo, učinkovitejšo in uspešnejšo porabo sredstev javnih financ). S priporočili oziroma predlogi nadzorni odbor praviloma svetuje kako nadzorovana oseba izboljša poslovanje tako, da nakaže poti za izboljšanje.
35. člen 
(1) Če je nadzorni odbor ugotovil hujšo kršitev predpisov navedenih v 107. členu Zakona o javnih financah – ZJF (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr. in 101/13, 55/15 – ZFisPz) ali nepravilnosti pri poslovanju nadzorovane osebe, ki so določene s tem poslovnikom, mora o kršitvah v petnajstih dneh od dokončnosti poročila obvestiti pristojno ministrstvo in računsko sodišče.
(2) Na podlagi sprejetega posebnega sklepa nadzornega odbora o ugotovitvi hujše kršitve, obvestilo oblikuje predsednik nadzornega odbora.
(3) V primeru, da nadzorni odbor ugotovi, da obstaja utemeljen sum, da je nadzorovana oseba ali odgovorna oseba storila prekršek ali kaznivo dejanje, je dolžan svoje ugotovitve posredovati pristojnemu organu pregona.
36. člen 
Hujše kršitve predpisov in nepravilnosti pri poslovanju so:
1. prevzemanje obveznosti in izplačilo sredstev proračuna za namene, ki niso predvideni v proračunu,
2. prevzemaje obveznosti in izplačilo sredstev proračuna v višini, ki presega v proračunu zagotovljena sredstva,
3. prodaja občinskega finančnega in stvarnega premoženja:
– ki ni vključeno v letni program prodaje finančnega in stvarnega premoženja, razen, če predmeta prodaje v skladu s predpisi ni treba vključiti v ta progam,
– s sklenitvijo neposredne pogodbe, razen v primerih, ko zakon ali drug predpis to dopušča,
– v nasprotju s sprejeto odločitvijo pristojnega organa,
– oddaja javnega naročila z neustreznim postopkom javnega naročanja.
4. druge kršitve predpisov, ki so po presoji in utemeljitvi nadzornega odbora štejejo za hujše.
37. člen 
(1) Nadzorovane osebe so dolžne spoštovati mnenja, priporočila in predloge nadzornega odbora. Župan in organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev so dolžni obravnavati dokončna poročila nadzornega odbora in v skladu s svojimi pristojnostmi upoštevati priporočila in predloge nadzornega odbora.
(2) Župan je dolžan nadzorni odbor tekoče seznanjati s pomembnimi zakoni in drugi predpisi ter akti občine, ki se nanašajo na javne finance in lokalno samoupravo (proračun občine, odlok, statut, akt o sistemizaciji delovnih mest in akt, ki določa plačni sistem, akti o ustanovitvi pravnih oseb javnega prava, katerih ustanoviteljica je občina in drugi) ter odločitvami pomembnimi za poslovanje občine.
38. člen 
Nadzorni odbor mora županu in občinskemu svetu predložiti pisno letno poročilo o delu in porabi sredstev in najmanj enkrat na leto poročati o svojem delu ter ju seznaniti s pomembnimi ugotovitvami s področja svojega dela in predlagati rešitve za izboljšanje poslovanja.
IX. SREDSTVA ZA DELO NADZORNEGA ODBORA 
39. člen 
Sredstva za delo nadzornega odbora se zagotavljajo v občinskem proračunu na posebni proračunski postavki, na podlagi letnega programa dela in finančnega načrta nadzornega odbora. Za porabo sredstev župan določi skrbnika.
40. člen 
Članom nadzornega odbora se izplača nadomestilo za udeležbo na sejah nadzornega odbora in občinskega sveta in nadomestilo za opravljeno delo v zvezi s pripravo in izvedbo nadzora, ter drugim delom za račun in potrebe nadzornega odbora na podlagi Pravilnika o plačah in plačilih za opravljanje funkcije funkcionarjev, plačilih članom delovnih teles, članom drugih organov, komisij in strokovnih organov ter o povračilih stroškov in drugih prejemkih (Uradni list RS, št. 93/14).
41. člen 
Višina potrebnih sredstev za delo nadzornega odbora se določi s finančnim načrtom, pripravljenim na podlagi letnega programa nadzora v skladu s sprejetim občinskim proračunom.
Odredbodajalec sredstev za delo nadzornega odbora je župan.
X. KONČNE DOLOČBE 
42. člen 
Mandat nadzornega odbora traja do poteka mandata občinskega sveta, ki je nadzorni odbor imenoval.
43. člen 
Za vprašanja in zadeve delovanja nadzornega odbora, ki niso opredeljena s tem poslovnikom, se uporabljajo določila občinskega Statuta in Poslovnika Občinskega sveta Občine Brežice.
44. člen 
Z dnem veljavnosti tega poslovnika prenehata veljati Poslovnik nadzornega odbora Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/01) in Poslovnik Nadzornega odbora Občine Brežice, ki je bil sprejet 15. 2. 2011 in je bil objavljen na spletni strani Občine Brežice.
45. člen 
Ta poslovnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 900-14/2015
Brežice, dne 25. novembra 2015
Predsednica Nadzornega odbora 
Občine Brežice 
Franja Žokalj l.r.

AAA Zlata odličnost